şükela:  tümü | bugün
 • türkiye cumhuriyeti tebaası olan her erkek, işbu kanun mucibince
  askerlik yapmağa mecburdur.
 • 1111 sayılı kanun olsa gerek, "kare as" diye de lakabı olduğunu milli güvenlikçilerin saöylediği kanun.
 • kanun maddesinin numarasi bile yanyana dizilmis askerleri hatirlatir, o derecede korku verici karabasan simulasyonudur..
 • mecburi askerlik suresinin uzamasi veya kisalmasi veyahut mecburi askerligin tamamen kaldirilmasi icin degisiklik yapilmasi gereken kanundur.

  ayrica, turkiye cumhuriyeti kanunlarinin (istisnai, degistirilmesi mumkun olmayan cok ender kanunlari haricindeki) tum kanunlari gibi, ayni usul ve esaslarla, ayni sekilde degismesi veya tamamen kaldirilmasi mumkun kanun.
 • anayasanın

  "madde 10. – herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür"

  maddesi ile sonun kadar tezata düşen kanun.

  (bkz: askerlik yapmak isteyen hatun sorunu)
 • -askerlik kanunu ile bazı kanunlarda değişiklil yapılmasına dair kanun-
  kanun no. 5837, kabul tarihi: 5/2/2009

  madde 1 - 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı askerlik kanununun 2 nci maddesinin onbirinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

  "çeşitli nedenlerle türk vatandaşlığını kaybettikten sonra yeniden türk vatandaşlığını kazananların askerlik işlemlerine, türk vatandaşlığını kaybettikleri tarihteki durumlarına göre devam edilir."

  madde 2 - 1111 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin (9) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "9. askerlik hizmetini yerine getirmekte iken ölen, akıbeti meçhul kalan, hakkında gaiplik kararı alınan veya maluliyet aylığı bağlanmasını gerektirecek biçimde malul olanların;

  a) baba ve annesinin müşterek olarak talep ettiği veya baba ya da annesinden biri ölmüş ise sağ olanın talep ettiği kardeşlerinden biri, istekli olmadıkça silah altına alınmaz veya silah altında ise terhis edilir,

  b) baba ve annenin müştereken anlaşamadıkları veya her ikisinin de ölmüş olması durumunda; öncelikle silah altında olan kardeşi var ise istekli olması halinde terhis edilir, silah altında olan kardeşi yok ise veya silah altında olan kardeşi terhis olmak istemez ise askerlik hizmet sırası gelen ilk kardeş istekli olmadıkça silah altına alınmaz.

  askerlik hizmetini yerine getirmekte iken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamında hayatını kaybeden yükümlülerin kendilerinden olma erkek çocukları ile aynı anne ve babadan olan kardeşlerinin tamamı, istekli olmadıkça silah altına alınmaz ve silah altındakiler istekleri halinde terhis edilir.

  bu bent hükümleri seferberlik ve savaş halinde uygulanmaz."

  madde 3 - 1111 sayılı kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "madde 14 - askerlik çağına girenlerin asker kütüğüne yazılanları, sağlık ve sağlamlıklarıyla okuyup yazmaları, tahsil dereceleri, sanatları ve nerelerde bulundukları hakkında yapılacak işleme (yoklama) denir. askerlik çağına girenlerden yoklama devresinde bulunanlar, biri yirmi yaşlarına girdikleri senenin ocak ayının birinci gününden başlayarak haziran sonunda bitmek üzere (ilk yoklama), diğeri her askeralma bölgesi dahilinde temmuz ayının birinci gününden ekim ayı sonuna kadar devam eden süre içinde bitmek üzere (son yoklama) adlı iki yoklamaya tabi tutulurlar. bu yoklamalar yapılırken, her yıl yedeklerin de yoklamaları yapılır. yedeklik yoklaması yaş sınırı, ihtiyaç halinde milli savunma bakanlığınca on yıla kadar indirilebilir."

  madde 4 - 1111 sayılı kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "madde 21 - askerlik meclisleri aşağıdaki üyelerden oluşur:

  1. illerde vali veya vali yardımcısı, ilçelerde kaymakam.

  2. askerlik şubesi başkanı veya vekili.

  3. iki hekim.

  4. illerde nüfus ve vatandaşlık müdürü, ilçelerde nüfus müdürü.

  vali, vali yardımcısı veya kaymakamların askerlik meclisine katılmaması durumunda, askerlik şubesi başkanı meclise başkanlık eder. askerlik meclisine katılacak hekimlerden biri sivil olabilir.

  askere sevk edileceklerin sınıflandırma işlemleri, milli savunma bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilecek usul ve esaslara göre yapılır."

  madde 5 - 1111 sayılı kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "madde 22 - askerlik meclislerinde kararlar, oy çokluğu ile alınır. oyların eşit olması durumunda, meclis başkanının bulunduğu tarafın kararı kabul edilir. verilen karara itirazı olan üyeler, itiraz gerekçelerini yoklama evrakına yazarlar."

  madde 6 - 1111 sayılı kanunun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "madde 23 - askerlik meclisinde bulunması gereken askerî hekimler genelkurmay başkanlığı, sivil hekimler mülki amirler tarafından görevlendirilirler. askerlik meclisinin toplanmadığı zamanlardaki son yoklama işlemlerinde, askerî hekim şartı aranmaz."

  madde 7 - 1111 sayılı kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "madde 24 - askerlik şubeleri, son yoklama tarihlerini mahallin en yüksek mülki amirine bildirerek, askerlik meclisinin belirlenen günde toplanmasını ve muhtarların, o yıl askerlik çağına girenler ile bir önceki sene ertesi yıla terk edilenlerin muhtarlıklarda asılarak ilan edilecek listeleriyle birlikte belirlenen günde askerlik şubelerine gelmelerini ister."

  madde 8 - 1111 sayılı kanunun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "madde 25 - milli savunma bakanlığı tarafından, o yıl askerlik çağına girenler ile bir önceki sene ertesi yıla terk edilenlerin son yoklamalarının yapılacağı, türkiye radyo televizyon kurumu aracılığıyla duyurulur. bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir."

  madde 9 - 1111 sayılı kanunun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "madde 30 - son yoklama sırasında, askerlik şubesine veya yurtdışı temsilciliklerine gelmemiş ve 26 ncı madde gereğince gelmeme sebebini bildirmemiş kişiler, yoklama kaçağı olarak kabul edilir.

  yoklama kaçakları, askerlik ödevlerini yerine getirmek maksadıyla yakalanmaları için milli savunma bakanlığınca içişleri bakanlığına, askerlik şubelerince de mahallin en büyük mülki amirine bildirilirler. yakalanarak muhafaza altına alınan yükümlüler, vakit geçirmeksizin ve en geç yirmidört saat içerisinde en yakın askerlik şubesine getirilirler. askerlik şubesince teslim alınamayan yükümlüler, ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan tutanağa istinaden derhal serbest bırakılırlar."

  madde 10 - 1111 sayılı kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "barışta, muvazzaf ve yedek erbaş ve erlerden askere çağırıldıkları sırada tutuklu ve hükümlü bulunanlar, tahliyelerine kadar sevk edilmezler. bunlardan askerlikle ilişiği olanlar tahliyelerinde serbest bırakılmayarak, ilgili kolluk kuvvetlerince askerlik şubelerine teslim edilirler. askere sevklerinden önce işledikleri suçlardan dolayı, mahkemelerce bir yıl ve daha az süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya para cezasından çevrilme hapse mahkûm olup da hükümleri askerde iken bildirilenlerin cezaları, terhislerinden sonra infaz edilir."

  madde 11 - 1111 sayılı kanunun 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "madde 45 - sevke tabi yükümlülerin listeleri, askerlik şubelerinde ilan edilir. ayrıca bu listeler, celp dönemleri dışındaki sevklerde ve olağanüstü durumlarda mülki amirlikler vasıtasıyla, köy ve mahalle muhtarlıklarında da ilan edilir.

  celp ile ilgili hususlar milli savunma bakanlığı tarafından türkiye radyo televizyon kurumu aracılığıyla duyurulur ve yurtdışı temsilciliklerine bildirilir. bu ilan ve duyurular yükümlülere tebliğ mahiyetindedir."

  madde 12 - 1111 sayılı kanunun 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "madde 47 - askere sevk için çağrıldıkları halde, hastalık, tutukluluk veya hükümlülük gibi nedenlerle askerlik şubesine gelemeyecek olanlar, bu mazeretlerini kanıtlayan belgeleri askerlik şubesinde bulundururlar. bu mazeretler dışındaki nedenlerle sevkin son gününe kadar askerlik şubesine gelme

  yenler ile gelip de sevk evrakını alanlardan, kendilerine verilen yol süresi sonunda birliğine katılmayanlar, bakaya olarak kabul edilirler.

  bakayalar, askerlik ödevlerini yerine getirmek maksadıyla yakalanmaları için milli savunma bakanlığınca içişleri bakanlığına, askerlik şubelerince de mahallin en büyük mülki amirine bildirilirler. yakalanarak muhafaza altına alınan yükümlüler, vakit geçirmeksizin ve en geç yirmidört saat içerisinde en yakın askerlik şubesine getirilirler. askerlik şubesince teslim alınamayan yükümlüler, ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan tutanağa istinaden derhal serbest bırakılırlar."

  madde 13 - 1111 sayılı kanunun 86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "madde 86 - son yoklamada bulundukları yerdeki askerlik meclisi, elçilik veya konsolosluklara gelmeyen ve 26 ncı maddede yazılı mazeretlerini bildirmeyen yükümlülerden, birlikte son yoklamaya tabi oldukları doğumluların yurt genelinde ilk celp ve sevk tarihine kadar ele geçmeyenler, elde edildiklerinde bulundukları yerde askerî veya resmî sivil bir hekime yahut en yakın yerde bulunan asker hastanesinde muayene ettirilirler. muayene neticesinde askerliğe elverişli oldukları anlaşılanlardan erteleme hakkı bulunmayanlar, askerlik meclislerince, toplu değilse idare heyetlerince haklarında karar alınarak milli savunma bakanlığınca tespit edilen sınıf ve tertibat yerlerine derhal sevk olunurlar.

  yoklama kaçağı kaldıktan sonra ertelemesi yapılanlar ile birliklerine sevk edilenler, askerlik şubelerince mahkemeye verilirler.

  yoklama kaçağı iken ertelemesi yapılmış olanlar, ertelemelerinin bittiği tarihi takip eden ilk mesai günü sevk edilirler."

  madde 14 - 1111 sayılı kanunun 89 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "madde 89 - sınıf ve tertibatı belirlenmiş olanlardan, yapılan bildirim ve duyuru üzerine birlikte sevk edilecekleri emsallerinin sevkinin son gününe kadar gelmeyen ve bu durumları 47 nci maddede yazılı özürlerinden ileri gelmediği belirlenenler ile sevk edildikten sonra askerliğini yapacağı kıtaya gitmeksizin kaçanlardan elde edilip de erteleme hakkı bulunmayanlar derhal sevk olunurlar.

  bunlardan yedek subay yetişme şartlarını taşıyanlar, muayyen zamanlarda birliklerine veya yedek subay yetiştiren sınıf okullarına sevk edilirler.

  bakaya kaldıktan sonra ertelemesi yapılanlar ile birliklerine sevk edilenler, askerlik şubelerince mahkemeye verilirler.

  bakaya iken ertelemesi yapılmış olanlar, ertelemelerinin bittiği tarihi takip eden ilk mesai günü sevk edilirler."

  madde 15 - 1111 sayılı kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

  "geçici madde 42 - bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tebligatsız saklı, yoklama kaçağı veya bakaya durumunda olanların askerlik şubelerine müracaat etmeleri milli savunma bakanlığı tarafından türkiye radyo televizyon kurumu aracılığıyla duyurulur. bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. yapılan duyuruya rağmen üç ay içerisinde askerlik şubesine müracaat etmeyenler hakkında tebligatlı işlemi yapılır."

  madde 16 - 1111 sayılı kanunun 43 ve 44 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

  kaynak: http://www.resmi-gazete.org/…pilmasina-dair---.html
 • tüm erişkin ve bedeni iş yapar erkeklerin tepedekilerin emriyle istenen yer ve anda savaşa/ölüme sürülebileceğini kanıtlayan devlet tarafından yasalara yerleştirilmiş sözleşme.

  halk tarafından yönetildiği söylenen bir cumhuriyet rejiminde her erkeğin zorunlu olarak edindiği meslek: askerlik. bundan vazgeçmek ise vatan hainliği olarak kabul edilmekte. dolayısıyla eğer sorarsan biz erkekler bu görevi kendi isteğimizle yaparız. çünkü bu yasaları yazanları ve orada yıllarca sabit ve değişmez bir şekilde kalmalarını sağlayanları kadınlarla birlikte bizler, bileğimizin hakkıyla, seçmekteyiz.

  eğer askerlik mesleğini seve seve yapmadığını, bir zorunluluk olarak gördüğünü söylüyor ya da düşünüyorsan korkak olma ihtimalin yüksek çünkü paşa paşa yapıyorsun. eğer bir takım yönlerinde, mesela çoğulcu demokrasiden kaynaklanan, sorunlar olduğunu ve bu yüzden bu kadar "asker" bir millet olmaya dayatıldığımızı düşünebilecek kadar zeki ve birikimliysen; eeee, hem tembel hem korkak hem de rahatçısın* demek. çünkü yaşadığın apartman dairesinde ve eği(ti)ldiğin amfilerde kendine biriktirmişsin kültürünü. köy ile kapına kadar gelmiş varoş kültürü arasındaki tüm kitleyi "ezik" yerine koymuş, siktir etmiş, yoksaymış, görmezden gelmişsin ve onlar da tutunacak dal/değer olarak seçtikleri hacı-hoca takımı, pop sıkar alaturka sıçar, vatan-millet-sakarya ve/veya ya sev ya terket gibi "değer"leri benimsemiş.

  bu insanların sırtından geçinmek için konmuş sözümşuna^ değerleri koyan ahlak ve vicdan yoksunları kadar akıllı ve çalışkan olamamışsın ve en kötüsü özverili olamamışsın demektir.

  senin 'gerçek bir elitliği olsaydı yere batardı' kitlen "tayyör"ünden vazgeçememiş; arkasındakilerin kendi gördüklerini izleyememesine neden olmuş bu tayyörle, sahnede olan biteni. kendisi de "bana firense'de gezip görücek yerler önerin, ayğh! fotoğraf değiiill..."diyen yavrular yetiştirmiş. özendiklerin onlar. yaratıcı tasarımlar yap, beğenirse seni de arana alacaklar ve yırtacaksın. nah yırtacaksın!

  onun çocuğu yurtdışında çalışmış olacak, paralı askerlik yapacak, o 1111'in sivrileri azalacak ve kıvrılıp koltuğa dönüşecek 28 gibi: "bu bile çok geldi, anlıyorum neler çektiğini insanların, gittim gördüm ve hissettim. özdeşlik kurdum. artık vicdanım ve ben sütlimanız, yarın barcelona'ya gidiyorum.".(!)

  sen ya da sevgilin o rakamları tüm dikeyliği ile hissedeceksiniz. hissetmeye devam edeceksiniz. sevgililer dayanamayacaklar bu aylara belki. ve kapalı tip aile ile esirleştirilmiş bir manita yoksa o aşk patlayacak. o süreci atlatsan bile bugünlere kadar kendini batının modern hayatına öykünerek yetiştirmiş bünye döndüğünde dumanlar içinde kalmış bir psikoloji ile belki yıllarca kısıtlı bir görüş mesafesi ile yaşayacağı için yine patlayacak verilen sözler. iyi bağla sevdiceğin başını, sıkı sıkı sar ve derin dondurucu ebeveynlerinin yanına kilitle giderken ama kendini de kokutma bu sürede yaşadığın süre kadar önce kesilmiş etleri yerken...

  beter bir durum: kaçmak istediğin şu meslekten kaçamayan ve yapan, küçümsenen, eğitimden yoksun bırakılmış yukarıda da belirttiğim gibi köyünden kapına kadar gelmiş varoş insan kitlesinin askerliğinden medet umuyorsun "demokrasin" elden gitmesin diye.

  bu kanun yaşadığın toplumun halkı tarafından seçilenlerin anayasada tuttuğu bir cümle. yaşadığın toplumu sadece etinden sütünden yararlanılası yaratıklar olarak görmeye ya da görenlere hizmet etmeye devam ettiğin sürece baskınlığı ile birlikte orada duracak ve bu kanunla silah altına alındıkları yerde okuma-yazma öğrenmek durumunda kalan insanlar var olmaya devam edecek.

  burası senin ülken, doğduğun yer. etrafındakiler de birlikte büyüdüğün insanlar. onlardan bir adım ileri gittikten sonra yanlış anlaşılmayı ve dışlanmayı göze almazsan özgürlük için kavga etmiş ve idam edilmiş insanların yüzkarasısın demektir. ama bunu hakaret olarak algılama çünkü adamı yüzüne tükürülmekten beter yapan asıl şudur: sen tüm bunları bildiğin halde kıprayamadığın için yüzkarasısın ve o kanundaki birler

  1
  1
  1
  1

  şeklinde üst üste gelip bir tarafına girse yine hak ediyorsun; öğrendiklerini paylaşmaya cesaretin olmadığı ve bildiklerinden kendin bile köşe bucak kaçtığın için.
 • madde 1 – türkiye cumhuriyeti tebaası olan her erkek, işbu kanun mucibince askerlik yapmağa mecburdur.

  1982 anayasasının “kanun önünde eşitlik ” başlığını taşıyan 10’uncu maddesi şöyle demektedir:

  herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

  hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.