şükela:  tümü | bugün
396 entry daha
 • hayırın %70 ile kazanması mümkün olan anayasadır. peki nasıl? ak partili insanların yorumlarına bakarsanız şunları göreceksiniz.

  -terörün bitmesi için evet, güçlü türkiye için evet, ileri demokrasi için evet, pkk fetö hayır diyor diye evet.

  ama maddenin içinde terörü bitirecek madde yok.

  ülkeyi güçlendirecek bir madde yok aksine tek adam sistemleri ülkeyi batırır. saddam, esad, kaddafinin neler yaptığı ülkelerini ne duruma düşürdüğü ortada değil mi? ilham aliyev karısını cumhurbaşkanı yardımcısı atadı. tüm bakanlar kurulu alkışladı. o devlet ne kadar akıllıca yönetilebilir sizce?

  ileri demokrasi için evet diyorlar ancak meclis ve bakanlar kurulu ve başbakan ve yargı bir kişiye bağlanacak. tüm atamalar onda olacak bunun demokrasiyle bir alakası yok. hükümeti bir gün sevmekten vazgeçersen, veya sevmediğin bir hükümet başa gelirse işsiz aşsız kalacaksın.

  anayasa da pkk'yı bitirecek hiç bir madde yok. başkanlık federasyonu getirirken pkk neden hayır desin? fethullah gülen'in arşiv belgelerine* bakarsanız başkanlık sistemini istediğini göreceksiniz. tüm ak partililere soruyorum bana terörü bitirecek bir madde gösterin diye hiç birisi göstermiyor. pkkyı bitirecek madde gösterin hiç biri göstermiyor. çünkü öyle bir madde yok.

  kısacası hayırın %70 olması için tek kilit nokta anayasa maddelerini halka okutmaktır. bu linkte olan anayasa değişikliğini mümkün olduğunca yaymak zaten önde olan hayır oyunu iyice arttıracaktır.
 • yusuf halaçoğlu aptala anlatır gibi tek tek anlatmış neden hayır denilmesi gerektiğini ,gerçekten takdir ettim,daha büyük kitlelere ulaştırılmalı.

  "diyelim bir seçime 10 parti katıldı ve hiçbiri çoğunluğu elde edemedi. olmaz mı? olabilir… yıllarca geçerli olacak bir anayasa bu sonuçta. hatta en yüksek oyu almış olan partinin adayı da cumhurbaşkanı oldu diyelim. peki nasıl çalışacak? kanun hükmünde kararname (khk) çıkaracak yürütmeyle ilgili. meclis eğer o khk'ya aykırı bir kanun çıkarırsa, kanun mu geçerli kararname mi? peki kanunu kim onaylayacak? seçilmiş cumhurbaşkanı! anayasa'ya aykırı diye anayasa mahkemesi'ne gönderebilir. alın size istikrarsızlık… "

  http://www.sozcu.com.tr/…mu-iptal-edebilir-1695230/
 • şaka maka şimdi yapılsa hayır çıkacak gibi duruyor. haydi bakalım.
 • aşağıdaki maddelerin oylanacağı referandum

  -1 madde 9 bağımsız olduğu zaten belirtilen mahkemeler için ayrıca "tarafsız" ibaresi eklendi.

  -2 madde 75 türkiye büyük millet meclisindeki koltuk sayısı 550'den 600'e yükseltildi.

  -3 madde 76 milletvekili seçilme yaşı 25'ten 18'e indirildi ve maddedeki "yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar" kısmı kaldırıldı. yerine "askerlikle ilişiği olanlar" ibaresi konularak bu durumdaki kişilerin milletvekili olamayacağı belirtildi.

  -4 madde 77 meclis seçimleri için süre dört yıldan beş yıla çıkarıldı. milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinin beş yılda bir aynı gün yapılması kararlaştırıldı. ayrıca cumhurbaşkanı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci oylama olması kabul edildi.

  -(komisyon tarafından çıkarıldı) madde 78 bir partinin seçim listesinde yer alan tüm kişilere "yedek milletvekili" statüsü verilerek meclisteki bir milletvekili ölürse ya da üyeliği iptal edilirse bir yedek milletvekilinin o kişinin yerine geçeceği öngörüldü. ayrıca seçimlere katılan her partinin en az iki olmak üzere aday sayısının %5'inden daha çok yedek milletvekili adayı göstermesi kararına yer verildi. bağımsız adaylardan ise bir yedek milletvekili adayı göstermesi istendi. savaş durumunda milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılamazsa mecliste seçimleri bir yıl erteleme ve mevcut durumun değişmemesi hâlinde ertelemeyi tekrarlama hakkı verildi.

  -5 madde 87 meclisin bakanları ve hükûmeti denetleme yetkisi ile bakanlar kuruluna belirli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma hakkı verme yetkisi kaldırıldı.

  -6 madde 89 cumhurbaşkanınca meclise geri gönderilen kanunun yürürlüğe girmesi için üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edilmesi şartı getirildi.

  -7 madde 98 meclis, bakanlar kurulunu ve cumhurbaşkanı yardımcılarını meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru aracılığıyla denetleme yetkisine sahip oldu. cumhurbaşkanı yardımcılarının yazılı soru cevaplama süresinin 15 gün olduğu belirtildi.

  -8 madde 101 cumhurbaşkanı aday olacak kişiler son yapılan seçimlerde tek başına veya başka bir partiyle birlikte en az %5 oy almış partiler tarafından veya 100 bin seçmen tarafından aday gösterilebileceği belirtildi. seçilen cumhurbaşkanının bundan sonra seçildiği partiyle ilişiğini kesmek zorunda olmadığı kararlaştırıldı.

  -9 madde 104 cumhurbaşkanı hem devletin hem de hükûmetin başı ilan edilerek başbakanlık kaldırıldı. yardımcılarını ve bakanları atayıp görevlerine son verme yetkisine sahip oldu. kendisine anayasa değişiklikliği yapan kanunları gerekli görürse halkoyuna sunma ve yürütmeyle ilgili konularda "cumhurbaşkanlığı kararnamesi" çıkarma yetkisi verildi.

  -10 madde 105 cumhurbaşkanının cezai sorumluluğundaki vatana ihanet sınırlaması kaldırıldı. cumhurbaşkanı hakkında bir suçtan meclis üye tam sayısının beşte üçünün oyu ile soruşturma açılmasının ve tam sayının üçte ikisinin onayı ile cumhurbaşkanının yüce divan'a sevkinin önü açıldı. ayrıca, hakkında soruşturma açılmasına karar verilen cumhurbaşkanının seçim kararı alma yetkisi kaldırıldı.

  -11 madde 106 cumhurbaşkanına kendisine bir veya birden fazla yardımcı atama yetkisi verildi. makamın boşalması hâlinde 45 gün içinde yeni seçim için süre verildi. genel seçime bir yıl veya daha az süre kalmışsa milletvekili seçiminin de cumhurbaşkanı seçimiyle yenilenebileceği, genel seçime bir yıldan fazla süre kalmışsa seçilen cumhurbaşkanının milletvekili seçimlerine kadar görev yapabileceği ve kalan bu sürenin cumhurbaşkanlığının görev süresi açısından iki dönemden biri sayılmayacağı ifadelerine yer verildi. cumhurbaşkanı yardımcıları veya bakanlar için işledikleri iddia edilen bir suça dair meclis soruşturmasının milletvekili tam sayısının beşte üçünün oyu ile mümkün olması ve aynı kişilerin yüce divan'a gönderilmesi için tam sayının üçte ikisinin oyunun gerektiği kararlaştırıldı.

  -12 madde 116 cumhurbaşkanının kendisine ve meclisin üye tam sayısının beşte üçüne seçimleri yenileme hakkı verildi. böyle bir durumda seçim kararı alan tarafın kendisini de feshetmesine karar verildi.

  -13 madde 119 cumhurbaşkanının olağanüstü hâl ilan etme yetkisi, meclisin onayına tabi kılındı. bunu onaylama, süresini uzatma veya kaldırma yetkisi verildi. tbmm'nin savaş haricinde olağanüstü hâli dört aya kadar uzatabileceği belirtildi ancak üst üste olağanüstü hâl ilan edebilme yetkisi kısıtlanmadı. ayrıca olağanüstü hal sırasında çıkarılan cumhurbaşkanlığı kararnameleri de meclisin onayına tabi kılındı.

  -(komisyon tarafından çıkarıldı) madde 123 cumhurbaşkanı, üst düzey kamu görevlileri atamalarına ilişkin usul ve esasları belirleme hakkına sahip oldu.

  -14 madde 125 cumhurbaşkanının yapacağı işlemlere karşı yargı yolu açıldı.

  -(komisyon tarafından çıkarıldı) madde 126 cumhurbaşkanı, merkezi idare kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş, görev, yetki ve sorumluklarını düzenleme hakkını elde etti.

  -15 madde 142 savaş durumu olmadığı sürece disiplin mahkemeleri dışında askerî mahkeme kurulmasına son verildi.

  -16 madde 146 askeri mahkemelerin kaldırıldığı için cumhurbaşkanının anayasa mahkemesine atadığı üye sayısı askeri yargıtay ve askeri yüksek idare mahkemesinden yaptığı atamaların ilgasıyla 14'ten 12'ye düşürüldü. böylelikle meclisin atadığı üç üye ile birlikte anayasa mahkemesinin toplam üye sayısı 17'den 15'e düştü.

  -17 madde 159 hâkimler ve savcılar yüksek kurulunun adı "hâkimler ve savcılar kurulu" olarak değiştirildi, üye sayısı 22'den 13'e, daire sayısı üçten ikiye düşürüldü. kurulun dört üyesinin cumhurbaşkanı tarafından, yedi üyesinin meclis tarafından atanmasına karar verildi. adalet bakanı ve adalet bakanlığı müsteşarı'nın kuruldaki üyeliği değişmedi.

  -18 madde 161 cumhurbaşkanının bütçe kanun teklifini malî yılbaşından en az yetmişbeş gün önce meclise sunması gerektiği ve milletvekillerinin bütçe için gider artırıcı veya gelir azaltıcı öneride bulunamayacağı kararlaştırıldı. bütçenin süresinde yürürlüğe girememesi hâlinde geçici bütçe kanunu çıkarılacağı, eğer geçici bütçe kanunu da çıkarılamazsa yeni bütçe kabul edilene kadar bir önceki yılın bütçesinin yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanacağı ifadelerine yer verildi.

  19 çeşitli maddeler özellikle hükûmetin yetkilerinin cumhurbaşkanına geçmesini içeren değişiklikler olmak üzere anayasanın bazı maddelerinde yukarıda sıralanmış maddelere uyum sağlamak için değişiklikler yapıldı.

  20 geçici madde 21 bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlerin 3 kasım 2019'da gerçekleşeceği belirtildi. buna rağmen meclisin erken seçim kararı alması durumunda her iki seçimin de aynı gün yapılacağı ifadesi de eklendi. bu kanunun onayını takip eden otuz gün içinde hâkimler ve savcılar kurulu üyelerinin seçilmesine ve kanun yürürlüğe girer girmez askerî mahkemelerin kaldırılmasına karar verildi.

  21 çeşitli maddeler 2, 4 ve 7 numaralı değişiklerin yeni seçimlerin ardından yürürlüğe girmesine ve geçici madde hariç diğer değişikliklerin yeni seçilen cumhurbaşkanı yemin ettikten sonra yürürlüğe girmesine karar verildi. cumhurbaşkanının tarafsız statüsünün ise referandum onayı alır almaz sona ereceği bildirildi.

  hayırcı biri olarak okuduğumda cumhurbaşkanı'nın daha denetlenebilir olduğu gibi bir yorum çıkartıyorum. bazı sıkıntılı maddeler de komisyon tarafından çıkartılmış gözüküyor.

  gerçekten kafam karıştı. yine de hayır'dan yanayım.
  %80 hayır %20 evet gibi bir durum var içimde.

  aşağıdaki durumlar beni kıllandırıyor sadece
  - 5. sıradaki madde 87 (meclisin kısıtlanan yetkileri)
  -6. sıradaki madde 89 (cumhurbaşkanı seçilirken de sanırım zaten salt çoğunluk 51% gerekiyor. e meclis ve cumhurbaşkanı aynı seçimde seçiliyorsa bu cumhurbaşkanı'nın partisi de muhtemelen iyi bir oy oranı ile gelecek demektir. yani adamın çıkardığı kanunlar neredeyse meclisteki salt çoğunluğun direkt kabul edeceği anlamına geliyor gibi)
  -genelde meclisteki çoğunluğa sahip olan cumhurbaşkanı'nın partisinin kendi partisinden olan cumhurbaşkanını yüce divana göndermesi çok olası değil gibi. cumhurbaşkanı daha denetlenebilir gibi gözükse de bu detayı farkettim düşününce.

  %20 evet deme ihtimalim de belirdi okuduğumda ancak bilemiyorum hakikaten bilmediğim, yanlış yorumladığım bir konu var mı beni hafiften evete kaydıran?
 • zararla oturmamak için amuda kalkmamayı gerektiren referandumdur.

  tek adamlık sisteminin uygulandığı ülkelerle, parlamenter sistemin uygulandığı ülkeler kıyaslandığında neden hayırın cevabı otomatik olarak ortaya çıkar.

  sen zaten ülke olarak, akademik çevreleri, sivil toplum kuruluşlarını, uzman görüşlerini kenara koymuş, liyakata göre değil, popülizme, menfaat çarkına göre seçilmiş milletvekillerinin kararları ile ülke yönetirken, yani sistemin zaten topal iken, şimdi o milletvekillerini de taça atıp, tek adam sistemine geçmeye evet demeyi aklından geçiriyorsun.

  böyle bir sistemde seçilecek başkan, iyi eğitimli, üzerine doktorasını falan yapmış, über vizyoner biri bile olsa, bu sistem ülkemiz için çok riskli. zamanının imam hatiplerinde mezun, üniversite diploması var mı yok mu belli olmayan birini başkan seçmenin anlamını tartışmayalım bile.
 • abd'nin parlementodan başkanlık sistemine geçişi, parlementonun tek adamlık rejimi doğurması ve başlarına yeni bir kral istememesi nedeniyle olduğunu. bilmeyenlerin yorumlamaması gerekendir,

  üstteki (#66465158)numaralı girdide ki değişiklik maddeleri incelenerek;

  cumhurbaşkanı ile meclis'in "aynı seçimle" değil, "aynı gün" farklı sandıklarla seçildiğini de düşünerek, eğer ilk seçimde herhangi bir aday salt %50'yi geçemezse cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonucunda yapıldığına da bilerek,

  diktatöral bir sistem yerine; yürütme ve yasamanın birbirinden ayrıldığı, cumhurbaşkanlığının mevcut duruma göre yetkilerinin, sanılanın aksine azaltıldığı ve akp hükümetine kadar türkiye'nin ilerlemesinin en büyük engeli olan hükümet kuramama engelinin akılcı bir yöntemle aşıldığı görülmektedir.

  amacı; ülke daha iyiye gitsin değil, ülkenin kendi çağdışı idolojisiyle yönetilmesi olanların düşüncelerine de yalanlarına da itibar etmeyiniz.

  bu arada bir şey düzeltmek istiyorum çok tepki çeken bir girdim vardı yeni sistemde cumhurbaşkanlığın onay mekanizması olmadığını iddia etmiştim benim yorumlamam hatalıymış yeni sistemde hala cumhurbaşkanlığı onay mekanizması, bunu da buradan düzelteyim. belki amacına ulaşmak için her yolu mübah görenler. hiç durmadan söyledikleri yalanlardan utanırlar.(ben pek ihtimal vermiyorum ama)
 • bazı akp'li arkadaşların cumhurbaşkanının yetkileri azalıyor demesine bakmayın. zira gözünüzün içine baka baka yalan söylüyorlar.

  daha 2 ay önce tüm üniversitelerdeki rektör seçimlerini tek bir adamın eline verdik, ne yetki azalması?

  bu anayasa değişikliğinin en büyük sıkıntısı cumhurbaşkanının yargı üzerinde kuracağı tahakkümdür.

  "hsyk'daki 13 üyenin 11'i cumhurbaşkanı ve meclis tarafından seçiliyor, diğer 2 üye ise zaten bakan ve müsteşar.
  anayasa mahkemesi'ndeki 15 üyenin 12'sini ise yine cumhurbaşkanı seçiyor."

  yargının nasıl siyasallaşacağını, ülkede kuvvetler ayrılığı diye bir şeyin nasıl kalmayacağını, bu anayasa referandumundan evet çıkarsa ülkenin nasıl bir diktatörlüğe dönüşeceğini sadece şu 2 maddeden anlayabilirsiniz.

  cumhurbaşkanının yargıyı tek başına dizayn ettiği bir ülke fiili olarak bir diktatörlüktür. ismine istediğiniz kadar demokrasi, cumhuriyet vs diyin. bu anayasa geçerse sadece muhalifleri değil uzun vadede iktidardakileri de yakar. zira diktatoryal demokrasinin uzun vadede hiçbir halka fayda getirdiği görülmemiştir.
 • anayasa mahkemesi üylerinin görev süresi 12 yıl. cumhurbakanı 5+5=10 yıl görev yapabiliyor.

  ben bu durumun önemli olduğunu düşünerek oturdum inceledim; mevcut anayasa üyelerinin göreve giriş tarihleri ve görev bitiş tarihlerine baktım.

  recep kalan süresi boyunca maksimum 2 üye atayabiliyor. ondan sonraki gelecekler de bu sayı 3'ü geçemiyor. efendim bırakın direk halkın temsili ile gelen bir cumhurbaşkanı 2-3 üye atayabilsin
 • hsyk zaten bir mahkeme değil, hakimlerin savcıların terfisini, atanmasını, rütbelerini belirleyen bir kurum.

  hsyk fiili olarak hükümete bağlandığında, hükümet yetkililerine dava açan savcıların ne duruma düşeceklerini, yolsuzluktan ya da başka bir sebepten hükümete ters bir hareket yapmaya çalışan yargı erkinin hsyk eliyle nasıl ele geçirileceğini düşünebilen insanlar olduğunu umut ediyorum. yolsuzluk soruşturması mı açtın, hooop başsavcılığın düşürüldü (ismailağa cemaatine soruşturma açtığı için başsavcılıktan savcılığa düşürülen ilhan cihaner'i, ya da 17-25 aralık döneminde kendileri yargılanmasın diye hsyk üzerinde olağanüstü baskı kuran akplileri hatırlarsınız sanıyorum). hakimler ve savcılar, hsyk üzerinden kontrol altına alınacak, ülkeyi yöneten kişilerin denetlenmesi imkansız hale gelecek.

  tekrar tekrar belirtmek gerek, ülkenin tüm kurumlarının ve kuvvetlerinin (yargı erki, meclisi belirleme yetkisi, üniversite rektörleri, bakanlar vs) tek bir kişinin (kişinin kim olduğu önemsiz) 2 dudağının arasından çıkan söze bırakılması durumu, diktatörlüktür. diktatörlüğün kimseye hayır getirdiği görülmemiştir.

  2010 yılından beri diktatörleşme ve tek adamlaşma eğilimi gösteren mevcut hükümet, bu referandum geçerse yüksek ihtimal ülkeyi parti devleti haline getirecektir (numan kurtulmuş'un geçen haftalarda yaptığı "devlet memurları da hangi partiyi desteklediğini söyleyebilmeli, bu yasağı anlamsız buluyorum" sözleri aklınıza gelsin). parti devletleri, o partiye destek vermeyenlerin devlette iş bulamadığı, ikinci sınıf vatandaş olduğu, o partiye destek verenlerin ise zengin olduğu, kayrıldığı, liyakatin ve özgürlüğün olmadığı ülkelerdir.

  özellikle akplilere seslenmek lazım. yarın bir gün sevdiğiniz kişi öldüğünde, ülkenin başına istemediğiniz bir şahıs geçtiğinde demokrasinin değerini anlayacaksınız. bu gerçekleşmeden de ülkeyi diktatörlükten kurtarmanın bir yolu var. "başta kendi diktatörüm varsa sıkıntı yok" düşüncesiyle hareket etmeyin, diktatörlük kişi ve kurumlardan bağımsız olarak bu ülkeyi batırır.

  not: fransa'da hsyk'sının 22 üyesi var. 13 üye hakim ve savcılar arasından yargı tarafından seçiliyor. cumhurbaşkanının seçtiği üye sayısı ise 2. diktatörlük-demokrasi arasındaki keskin farkı buradan anlayabilirsiniz.
9 entry daha