şükela:  tümü | bugün
 • adı üstünde: mizah dergisi. gülünecek şeyler.

  edit: idam kararı.jpg

  "irade-i seniyye
  mehmed vahidüddin

  harbiye nezareti
  adliye-i askeriye dairesi
  şu'be
  adet
  705

  kuvay-ı milliye ünvanı tahtında çıkardıkları fitne ve fesadın ve kanun-i esasi hilafında ahaliden cebren para toplamak ve asker almak ve hilafında hareket edenlere işkence ve ezaya ve tahrib-i bilada cür’et eylemek suretiyle emniyyet-i dahiliyyeyi ihlal eyleyenlerin mürettib ve müşevviklerinden oldukları iddiasıyla maznun-ı aleyhim olan üçüncü ordu-yu hümayun müfettişliğinden ma’zul ve silk-i askeriyyeden muharrec selanikli mustafa kemal efendi yirmiyedinci fırka kumandan-ı sabıkı miralaylıktan müteka'id asitaneli kara vasıf bey ve sabık yirminci kolordu kumandanı mirliva salacaklı ali fuad paşa ile esbak waşington sefiri ve sabık ankara mebus müdellili alfred rüstem ve sıhhiye müdir-i esbakı asitaneli doktor adnan beyler ve daru'l-fünun garb edebiyatı sabık muallimesi halide edib hanımın, tafsilatı 20 şaban 338 ve 11 mayıs 336 tarih ve 20 numaralı mazbata-i hükmiyyede muharrer olduğu üzere mülkiye ceza kanunnamesinin 45. maddesinin 1. fıkrası delaletiyle 55. maddesinin 4. fıkrası ve 56. maddesine tevfikan , haiz oldukları rüteb-i askeriyye ve mülkiyye ve nişanlarla hergune resmi ünvanlarının ref’ine ve idamlarına, ve elyevm-i hali firarda bulunmalarına mebni ol babdaki ahkam-ı kanuniyye mucebince mallarının hacziyle usul-i da'iresinde idare ettirilmesine dair dersaadet 1. idare-i örfiyye divan-ı harbi’den gıyaben verilen hükm ü karar, ele geçtiklerinde tekrir-i muhakeme edilmek üzere tasdik olunmuşdur.

  işbu irade-i seniyyenin icrasına harbiye nazırı me’murdur.

  5 ramazan 1338 (24 mayıs 1920)
  sadrazam ve harbiye nazırı vekili."

  edit 2: tamam, günümüz türkçesine de çevirelim:

  "padişah buyruğu
  mehmet vahidüddin

  milli savunma bakanlığı
  askeri yüksek idare mahkemesi
  şube
  adet
  705

  kuvayı milliye adı altında çıkardıkları fitne ve fesatla, anayasaya aykırı olarak halktan zorla para toplamak, asker almak, bunun aksine hareket edenlere işkence ve eziyet ederek şehirleri yakıp yıkmaya kalkışmak suretiyle, iç güvenliği bozanların tertipçisi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan, üçüncü ordu müfettişliğinden alınarak askerlik mesleğinden çıkartılmış bulunan selanikli mustafa kemal efendi, eski yirmi yedinci fırka kumandanı miralaylıktan emekli istanbullu kara vasıf bey, eski yirminci kolordu kumandanı mirliva salacaklı fuat paşa ile eski vaşington elçisi ve ankara milletvekili midillili alfred rüstem ve sıhhiye eski müdürü istanbullu doktor adnan bey ile üniversite batı edebiyatı eski öğretmeni halide edip hanım'ın, ayrıntıları 11 mayıs 1336 (1920) tarihli ve 20 numaralı karar tutanağında yazılı olduğu üzre, mülkiye ceza kanunu’nun kırk beşinci maddesinin birinci fıkrası delaletiyle elli beşinci maddesinin dördüncü fıkrası ve elli altıncı maddesi uyarınca, sahip oldukları askeri ve mülki rütbe ve nişanlarla, her türlü resmi ünvanlarının kaldırılmasına ve idamlarına, halen firarda bulunmaları dolayısıyla kanun hükümleri gereğince mallarının haczedilerek, usulüne göre idare ettirilmesine dair istanbul bir numaralı sıkıyönetim mahkemesi tarafından gıyaben verilen hüküm ve karar, ele geçirildiklerinde tekrar yargılanmak üzere tasdik edilmiştir.

  bu padişah buyruğunu yürütmeye yetkili kişi milli savunma bakanlığı memurudur.

  24 mayıs 1336 (1920)
  başbakan ve milli savunma bakanı vekili damad ferid."
 • bu adamlar neden hep hainlere, ingiliz veya amerikan kuklalarına tapıyor, çok merak ediyorum.
  fetö, vahdettin, ne bileyim, amerikan veya ingiliz iti kim varsa ağızlarından salya akıyor.
  ama bu iki cepheye haddini bildirmiş atatürk'e ise nefret kusuyorlar.

  cidden kökleri nedir, tohumları nedir merak konusu olmaya başladı bende!!.
 • karikatürdeki surat ifadesine bakarsak, sultan vahdettin bile inanamamış milli mücadele fitilini ateşlediğine sanki*..
 • peki, bu dergiyi "mizah" dergisi olarak satın alıp okuyan bir insan evladı var mıdır? diye sordurtan komik olmayan dergi şeysidir.

  zorunlu edit : araştırmadan yazdığım bu iletiide, misvak dergisinin "basılı" bir dergi olduğunu zannederek bazı çıkarımlar yaptım. fakat uyaran arkadaşlar sayesinde, basılı olmadığını, web hizmeti verdiğini ve hatta bu sebeplerle bir takım yasal zorunluluklardan kurtulduğunu öğrendim. araştırmadan yazdığım bu ileti için de özür diliyorum. neden silmedin diyenler olmuş, silmedim çünkü silmenin,"öaktırmadan kaçmak" olduğunu düşündüm.
 • üstteki arkadaş sormuş hakikaten var mı lan bu ucubeye para veren?

  hadi göt kılısını zorla falan aldırıyolardır, verdin para... buna gülen var mı amk?

  ağaçlara yazık
 • biz hakikatleri yazarız, siz ise mizah-karikatür adı altında ancak böyle palavra sıkarsınız.
  tıynetiniz o kadar işte.
 • ak-itler herşeyde başarısız olduğu gibi mizahda da başarısız olduğunu adı misvak kalemlerinden bok saçan başarısız tuvalet kağıdı olacak dergi.
 • 29 ekim karikatürlerini merak ettim. cumhuriyette de payı var mıymış acaba?