şükela:  tümü | bugün
 • en kapsamlı fetö ihraçlarını barındıran khk'lardır. 550 dernek kapatıldı...
 • 677 ve 678 no'lu khk'lardır.
 • 550 derneğin kapatıldığı, binlerce ihracın yer aldığı khk'lar. en fazla dikkatimi çeken barış derneği'nin kapatılması.
 • yeni değil, hükümet tarafından çıkarılan eski khk'ların meclis'te onaylandıktan sonra tekrar yayınlanmasıdır.

  edit: tamamen yanlış bilgi vermişim. bunlar yeni 2 khk imiş.
 • az bile çıkan liste. sadece arada kaynayan varsa geçmiş olsun, onun hakkını aramak en kutsal görevdir. gerisi beter olsun.

  al beddua mı mülaane mi ne zıkkımsa ucu kime vurdu gör fethullahcan.
 • insanların ocağına incir ağacı diken khk'lar.

  tam liste için

  liste 1 - liste 2 - liste 3 - liste 4 - liste 5 (iade edilenler) - liste 6 - liste 7 - liste 8 - liste 9 - liste 10

  ilan metni

  olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması hakkında kanun hükmünde kararname

  karar sayısı: khk/677

  olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı olağanüstü hal kanununun 4 üncü maddesine göre, cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan bakanlar kurulu’nca 31/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  -- kamu personeline ilişkin tedbirler --

  madde 1 – (1) terör örgütlerine veya milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan;

  a) ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler türk silahlı kuvvetlerinden,
  b) ekli (2) sayılı listede yer alan kişiler jandarma genel komutanlığı teşkilatından,
  c) ekli (3) sayılı listede yer alan kişiler emniyet genel müdürlüğü teşkilatından,
  ç) ekli (4) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

  (2) birinci fıkra gereğince türk silahlı kuvvetlerinden, jandarma genel komutanlığı teşkilatından, emniyet genel müdürlüğü teşkilatından ve kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.

  (3) birinci fıkra kapsamında türk silahlı kuvvetlerinden, jandarma genel komutanlığı teşkilatından, emniyet genel müdürlüğü teşkilatından ve kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.

  -- göreve iade edilen kamu görevlileri --

  madde 2 – (1) ekli (5) sayılı listede yer alan kamu görevlileri 15/8/2016 tarihli ve 672 sayılı olağanüstü hal kapsamında kamu personeline ilişkin alınan tedbirlere dair kanun hükmünde kararname ile 3/10/2016 tarihli ve 675 sayılı olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması hakkında kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

  (2) 672 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 2 nci maddesi hükümleri ile 675 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 1 inci maddesi hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.

  -- kapatılan ve kapsamdan çıkarılan kurum ve kuruluşlar --

  madde 3 – (1) terör örgütlerine veya milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan;

  a) ekli (6) sayılı listede yer alan dernekler,

  b) ekli (7) sayılı listede yer alan basın-yayın kuruluşları,
  kapatılmıştır.

  (2) birinci fıkra kapsamında kapatılan derneklere ve basın-yayın kuruluşlarına ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir. bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde hazineden bir hak ve talepte bulunulamaz. devire ilişkin işlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle maliye bakanlığı tarafından yerine getirilir.

  (3) ekli (8) sayılı listede yer alan özel sağlık kuruluşu, ekli (9) sayılı listede yer alan vakıflar ve ekli (10) sayılı listede yer alan dernekler, 6749 sayılı kanunun eki (ı) ve (ııı) sayılı listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır. 6749 sayılı kanunun 2 nci maddesi hükümleri bu fıkra kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlar bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte 23/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. buna ilişkin işlemler ilgisine göre içişleri bakanlığı, maliye bakanlığı, sağlık bakanlığı veya vakıflar genel müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

  -- sınavlara ilişkin tedbirler --

  madde 4 – (1) terör örgütü üyeliği veya bu örgütlerin faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar sebebiyle tutuklu veya hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunanlar, olağanüstü halin devamı ve kurumda barındırıldıkları süre zarfında, ülke genelinde uygulanan merkezî sınavlar ile örgün veya yaygın her türlü eğitim ve öğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından ceza infaz kurumu içinde veya dışında yapılan ya da yaptırılan sınavlara giremezler.

  -- askeri okullardaki lisansüstü öğrenciler --

  madde 5 – (1) bu kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinde, harp okulları ile kapatılan harp akademilerindeki enstitülerde lisansüstü öğrenim görmekte olan sivil öğrenciler, yükseköğretim kurulunca üniversitelerin durumlarına uygun enstitülerine yerleştirilirler. bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak usul ve esasları belirlemeye, uygulamayı yönlendirmeye, her türlü tedbiri almaya ve ortaya çıkan tereddütleri gidermeye yükseköğretim kurulu görevli ve yetkilidir.

  -- tazminat taleplerine ilişkin kısıtlama --

  madde 6 – (1) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı bakanlar kurulu kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler çerçevesinde, terör örgütlerine veya milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı nedeniyle kapatılan kurum ve kuruluşlar tarafından, kapatma dolayısıyla hiçbir surette tazminat talebinde bulunulamaz.

  -- kayyımlık yetkisinin devri --

  madde 7 – (1) bu kanun hükmünde kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı ceza muhakemesi kanununun 133 üncü maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar verilen şirketlerde görev yapan kayyımların yetkileri, hâkim veya mahkeme kararı ya da talep olmaksızın bu kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinde sona erer ve şirketlerin yönetimi kayyımlar tarafından derhal tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredilir.

  -- iptal edilecek ihaleler --

  madde 8 – (1) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı belediye kanununun 45 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden fazlası bu belediyelere ait ortaklıklarda, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanununa göre imzalanan her türlü mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin sözleşmelerdeki yüklenicilerin, terör örgütlerine iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğunun emniyet genel müdürlüğü tarafından bildirilmesi ya da imzalanan bu sözleşmeler nedeniyle belediye menfaatinin önemli ölçüde ihlal edildiğinin belirlenmesi halinde bu sözleşmeler belediye başkanı veya belediye başkan vekili tarafından tek taraflı olarak resen feshedilir.

  (2) bu maddede belirtilen hallerde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir. ihaleyle ilgili olarak yüklenicilere herhangi bir şekilde ceza, tazminat ya da başka bir ad altında ödeme yapılmaz.
 • muhalefet yapan en küçük zerreye inerek tüm aykırı seslerin susturulduğunu gördüğümüz an itibariyle gerçekleşmiş karardır.

  artık olay, tek yönlülükten çıkmış çok yönlü bir saldırıya dönmüştür.
 • göte giren şemsiyelerin artık yavaş yavaş açılmasıdır..
  bu ülkede akplisin veya kapı kulu mhpli.
  onun haricinde herkes potansiyel suçlu ve cezalandırılmalı.

  bu karmaşada kim suçlu kim suçsuz ayrımı da yaptıklarını sanmıyorum.
 • okuduysanız bilirsiniz, yasaklanan kitaplar arasından olan (bkz: imamın ordusu) kitabında fetö'nün gelişimi yayılımı gibi evrelerinden bahsedilir. zamanında güvenlik hazırlanan raporların yok sayılıp, raporları hazırlayanların ayaklarının kaydırıldığından bahseder.

  o yüzden o ağlak imamla bağlantısı olan bir kurumun kapatılmasına seviniyorum ama aynı şeyin laciverdi başka bir kurum ya da yandaş geliyor gidenlerin yerine.

  tek üzüldüğüm konu arada hiçbir alakası olmayanların da gitmesi.
 • işçi, öğretmen, profesör, memur vs demeden binlerce insanın işsiz kaldığı bir sabaha uyanmamızı beraberinde getirmiş kararname.

  özellikle güneydoğu belediyelerinde işçi ve memur statüsünde pek çok insan ihraç edilmiş. aynı şekilde iç işleri bakanlığı ve üniversiteler de çok ihracın yaşandığı yerler.

  öyle görünüyor ki, parasını devletten kazanan herkes artık tasarrufun dibine vuracak, para harcamayacak çünkü bir sonraki kararnamede adı geçme ihtimali herkes için var ve itiraz edecek bir yer bile yok. kışın soğuğunda bu kadar insanın ne yapacağı da muamma.

  allah mağdur olanlara yardım etsin.

  edit: konu fetö'yle sınırlı değil bildiğim kadarıyla. teröre destek olanlar şeklinde çok daha kapsamlı bir tanımlama var ve bu ülkede kimin terörist olduğuna mahkemeler değil gücü elinde bulunduranlar karar veriyor. yani 'şu tanıdığım solcudur, şu komünisttir, ne alakası var fetö'yle!!' söylemi geçersiz. ki güneydoğu belediyelerinde, mesela mardin'de çok yüksek sayılı ihraçlar söz konusu.