şükela:  tümü | bugün
 • imar kanunun bir maddesi, kisisel kullanimdaki bir alani kamusallastirmak icin yol, cadde, vb gibi yaparak ve kullanilarak istimlak edilmesi.
 • (bkz: kamulastirmak)
 • arazi ve arsa düzenlemesi :

  madde 18 - imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır.

  belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında "düzenleme ortaklık payı" olarak düşülebilir. ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlenmeden önceki yüzölçümlerinin yüzde otuzbeşini geçemez.

  düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, (değişik ibare: 4928 - 15.7.2003 / m.9) "ibadet yeri" ve karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarda kullanılamaz.

  düzenleme ortaklık paylarının toplamı, yukarıdaki fıkrada sözü geçen umumi hizmetler için, yeniden ayrılması gereken yerlerin alanları toplamından az olduğu taktirde, eksik kalan miktar belediye veya valilikçe kamulaştırma yolu ile tamamlanır.

  herhangi bir parselden bir miktar sahanın kamulaştırılmasının gerekmesi halinde düzenleme ortaklık payı, kamulaştırmadan arta kalan saha üzerinden ayrılır.

  bu fıkra hükümlerine göre, herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmaz. ancak, bu hüküm o parselde imar planı ile yeniden bir düzenleme yapılmasına mani teşkil etmez.

  bu düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenleme ortaklık payı alınanlarından, bu düzenleme sebebiyle ayrıca değerlendirme resmi alınmaz. üzerinde bina bulunan hisseli parsellerde, şûyulanma sadece zemine ait olup, şûyuun giderilmesinde bina bedeli ayrıca dikkate alınır. düzenleme sırasında plan ve mevzuata göre muhafazasında mahzur bulunmayan bir yapı, ancak bir imar parseli içinde bırakılabilir. tamamının veya bir kısmının plan ve mevzuat hükümlerine göre muhafazası mümkün görülemeyen yapılar ise, birden fazla imar parseline de rastlayabilir. hisseli bir veya birkaç parsel üzerinde kalan yapıların bedelleri, ilgili parsel sahiplerince yapı sahibine ödenmedikçe ve aralarında başka bir anlaşma temin edilmedikçe veya şûyuu giderilmedikçe bu yapıların eski sahipleri tarafından kullanılmasına devam olunur.

  bu maddede belirtilen kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan yapılar, belediye veya valilikçe kamulaştırılmadıkça yıktırılamaz.

  düzenlenmiş arsalarda bulunan yapılara, ilgili parsel sahiplerinin muvafakatları olmadığı veya plan ve mevzuat hükümlerine göre mahzur bulunduğu taktirde, küçük ölçüdeki zaruri tamirler dışında ilave, değişiklik ve esaslı tamir izni verilemez. düzenlemeye tabi tutulması gerektiği halde, bu madde hükümlerinin tatbiki mümkün olmayan hallerde imar planı ve yönetmelik hükümlerine göre müstakil inşaata elverişli olan kadastral parsellere plana göre inşaat ruhsatı verilebilir.

  bu maddenin takibinde belediye veya valilik, ödeyecekleri kamulaştırma bedeli yerine ilgililerin muvafakatı halinde kamulaştırılması gereken yerlerine karşılık, plan ve mevzuat hükümlerine göre yapı yapılması mümkün olan belediye veya valiliğe ait sahalardan yer verebilirler.

  veraset yolu ile intikal eden, bu kanun hükümlerine göre şûyulandırılan kat mülkiyeti kanunu uygulaması, tarım ve hayvancılık, turizm sanayi ve depolama amacı için yapılan hisselendirmeler ile cebri icra yolu ile satılanlar hariç imar planı olmayan yerlerde her türlü yapılmaşma amacıyla arsa ve parselleri hisselere ayıracak özel parselasyon planları, satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz.
 • belediye (bayindirlik il mudurlugu de olabilir) ve mucavir alan sinirlari ile bu sinirlar disinda duzenlenmis "uygulama imar plani" alanlari icindeki binali veya binasiz yapilmasi dusunulen arazi ve arsa duzenlemesi ilgili esaslar hakkindaki (nerelerde ve ne sekilde tatbik edilecegi ve bununla ilgili diger hususlar) yonetmelik.
 • en az dört sene okuyup,
  şehir plancısı ünvanını almış insanın,
  hiçbirşey öğrenemese bile,
  gözü kapalı bildiği maddedir,
  bir de buna hamur modeli mi deniyordu ?
  ondan pek emin değilim.
 • anlatımı sıkıcı maddedir. ben size bunu farklı anlatayım.

  1- yemek yemeye ihtiyaç var(plan yaptırma zorunluluğu)
  2-yemeğin niteliğini ve şeklini belirlediniz.pasta( imar planının kendisi) fransa kraliçesinin "ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler "ilkesinden yola çıkarak
  3- malzeme lazım size un,şeker,yumurta, kabartma tozu vs.bunların her biri başka birinde var(tarlalar,parseller mülkiyet)
  4-sizde pastanın pişirilmesi ve soğutulmasına yönelik teçhizat var(idarenin 18, madde yapma hakkı)
  5- malzelerden pişirme ve soğutma payı olarak pay alacaksınız(düzenleme ortaklık payı)
  6- adamın 100 gr unu varsa 40 gram kadarını alabilirsiniz. pastadan pay sahibi olabilmek adına vermek zorunda(%40 yasal bedelsiz alınacak maksimum oran)
  7- malzemenin kesintilerden sonra kalan kısmını karıştırın(tevhit-hamur) pişirin(dağıtım-ilan) ve soğutun(tapuları kesip ellerine verin).
  8-şimdi elinizde yekpare bir pasta var. pastayı pay etme sırasında herkes kaç gram malzeme getirmişti.100 gr un getirene 60 gram dilim düşer. 10 gr kabartma tozu getirene 6 gr. eh işte herkesin elinde kalınlı inceli pasta dilimleri var. şekilsiz mi oldu. o zaman pasta dilimlerine malzeme sahiplerini ortak edin. 2,3 yada daha fazla insan bir pasta dilimini birlikte yemeye çalışsın

  işte elinizdeki malzemeden eşit kesintiler vererek, yediğiniz pasta dilimi 18, madde ile oluşmuş parseli ifade eder. afiyet olsun.

  not1: iş bu yiyecek tarifi değildir. malzeleri birleştirerek bir şeyler yapmaya çalışmayın.
  not2: ramazanda kanun maddesini yiyecekle anlatmaya çalışmakta ayıp olmuş sanki
 • imar planı uygulamasına yönelik kullanılan 3 yöntem bulunmaktadır:
  -kamulaştırma
  -kanunun 15 ve 16 madde uygulamaları-parsel bazlı uygulamalar (halk arasında ifraz tevhid olarak bilinir)
  -18. madde uygulaması.

  yazılanların aksine 18. madde uygulaması diğer 2 yönteme göre daha adil bir uygulamadır. çünkü;

  -kamulaştırma yolu ile komşunuz parseline güzelce evini dikebiliyorken sizin yeriniz planda kamu ortak alanında kalıyorsa, paranız peşin ödenir ve kışkışlanırsınız. sonrasında burası sizden alınan amaçla mı kullanılıyor 5 yıl içinde uygulama yapılmış mı sürekli teyakkuzda olur, olmadığını tespit edebildiğiniz durumlarda (söz gelimi okul olarak kamulaştırılan yerinize hastane yapmaları size yerinizi geri alma fırsatı doğurur) ve eğer hala ödedikleri parayı yasal faizi ile birlikte artırabildiyseniz, yerinizi geri almak için yasal sürece gidebilirsiniz ama başkan size kıl kapmışsa, yeni bir plan tadilatı ile yerinizi tekrar kamuya bırakırsınız.
  -parsel bazlı uygulamalarda; bahtsızlığınızın devam ettiğini varsayarsak, yine sizin yerinize komşudan daha fazla yol, yeşil alan vs. gibi kamu ortak alanı rastlıyorsa bu durumda komşunun terkinden fazla yeri bedelsiz terkeder, dolayısı ile inşaat alanınızdan kaybedersiniz. bu tamamen planda sizin yerinize rastlayan ortak alan miktarına bağlı bir uygulamadır. ve terkleri bedelsiz yaparsınız.
  -18 madde uygulamasının güzelliği şurdadır: uygulama başında tüm alan hamur tek bir parsel haline getirilir. ve komşunuzdan da sizden de düzenleme ortalık payı (dop) ne kadar hesaplanmışsa (ki maksimum yüzde 40 a kadar kesilebilir. (eğer alanda fazla kesinti çıkarsa bunu kamulaştırma ortaklık payı (kop) hesabı ile yine tüm parsellerden eşit kesinti yaparak uygulama yapılır, genel olarak hesap yüzde 40 ın üzerine çıkma durumunda yüzde 40 a çekmek için yeni alanların dahil edilmesi yöntemi ile düşürülmeye çalışılır.) 18 madde daha eşitlikçi bir uygulama yöntemidir. düzenleme alanındaki herkesten eşit miktarda kesinti yapılır. uygulamanın yıllardır tartışılan eşitsizlikleri; eski yerinize en yakın yerden yeni parsel verilmesi gerekliliği vardır ancak burası kılıfa uydurulabilmektedir. bir de yanyana yıllardır yaşadığınız yan komşunuza yeni oluşan adada daha kıymetli köşe başı parselde yer verilebilirken, size ara parsellerden yer düşebilir. bu durumda 2-3 cepheli parseli komşunuz alırken sizin bahtsızlığınız sebebi ile burada yine tek cepheli bir yerde kalmış olmanız muhtemeldir. yıllardır getirilmesinin daha doğru olacağına inanılan yöntem ise değer eşitliğine dayanan uygulama yöntemidir. yani herkesin (şanslı komşu dahil) uygulamadan önce parsellerinin bedel tespiti yapılacak, dop kesintisi sonrasında, oluşan yeni parsellerden değer eşitliğine göre yer verilmesi ve eksik-fazla meblağın tahsilinin maliklerce tamamlanmasının gözetilmesi daha adil bir yöntem olarak anlatılmaktadır.

  not: işbu yazı tamamen bahtsız olduğunu yıllardır deklare eden sözlük ahalisinin bahtsızlığı konusunda anlattıklarının doğru olduğundan yola çıkılarak hazırlanmış, ve bir imar uygulamasında başlarına gelebilecek en kötü senaryolara göre anlatım yapılmıştır.
 • 18 uygulaması` olarak bilinen belediyelerin arazi sahiplerinden arazilerinin yuzde 40 ina kadarini kamu yararı icin bedelsiz el koyması durumu. bir nevi bedelsiz kamulastırma. istismara oldukca acık bir durum yaratır... cunku her ne kadar sadece kamu icin bir seyler yapıldıgını soylese belediyeler bu isin acık yonlerini cozmustur....(bkz: $uyulandirma) (bkz: duzenleme ortaklik payi)
 • 3194 sayılı imar kanunu’nun 18. maddesine göre yapilan arazi ve arsa düzenlemelerinde yaşanan sorunlar cafer ergen giriş bugün itibariyle arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında tam bir birlik sağlanamamıştır. bunun da gerçek nedeni belediyelerin imar uygulamalarında kendilerine fazla parsel çıkarma amacını taşımalarıdır. oysa imar uygulamalarının gerçek amacı ise imara uygun konut alanı elde etmektir. imar uygulamalarında bir taraftan imara uygun konut alanları oluşturulurken, diğer taraftan da düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan milli eğitim bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha,pazar yeri, ibadet yeri ve karakol gibi umumi hizmetlere ait alanlar için gerekli olan araziler elde edilmektedir. biz de bu çalışmada imar uygulamasıyla ilgili olarak genel bir bilgi sunduktan sonra imar uygulamalarının hukuka aykırılık nedenlerini belirteceğiz. genel açiklama arazi ve arsa düzenlemesi hamur kuralı, parselasyon, şuyulandırma ve imar uygulaması gibi terimlerle ifade edilmektedir. 3194 sayılı imar kanunu’na göre arazi ve arsa düzenlemesi, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyece, bu sınırlar dışında ise valiliklerce, imar hududu (planı) içinde bulunan binalı ve binasız arsa ve arazilerin malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirilmesi, bunları yeniden imar planına uygun ada ve parsellere ayrılması, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtılması ve re’sen tescil işlemlerinin yapılmasıdır. arazi ve arsa düzenlemesine ilişkin ana kurallar, 3194 sayılı imar kanunu’nun 18. ve 19. maddelerinde yer almaktadır. bu maddedeki hükümlerin dışında daha ayrıntılı düzenleme, 2.11.1985 tarih ve 18916 mükerrer sayılı resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3194 sayılı imar kanunu’nun 18. maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkında yönetmelik’te yer almaktadır. mevzuatımızda imar hukuku ile ilgili yasa ve yönetmelik bazında birden çok düzenleme olduğu gibi, imar uygulaması da değişik yasa ve yönetmeliklere göre yapılmakta, böylelikle ilk bakışta bir karışıklık var gibi görünmekte ve algılanmaktadır. imar uygulamalarının yasal dayanakları şu şekildedir: 1 – 3194 sayılı imar kanunu’nun 18. maddesi uyarınca yapılan imar uygulaması, 2 – 2981 sayıl yasanın 10/c maddesi uyarınca yapılan imar ıslah uygulaması, 3 – 2981 sayılı yasaya 3290 sayılı yasa ile getirilen ve 3194 sayılı imar kanunu’nun 18. maddesine eklenen ek madde 1 uygulaması ve 4 – 2981 sayılı yasanın 10/b maddesi uygulaması. bu çalışmada, 3194 sayılı imar kanunu’nun 18. maddesine göre imar uygulaması yapılması sırasında, uyulması zorunlu olan ve uyulmaması halinde imar uygulamasını hukuken sakat olması sonucunu doğurabilecek hususları inceleyeceğiz. 3194 sayılı imar kanunu’na göre arazi ve arsa düzenlemesi yapılabilmesi için öncelikle imar planının olması gerekir. bu plan, uygulamaya ilişkin olan 1/1000 veya 1/500 ölçekli uygulama imar planıdır. yoksa, birebir arazi kullanımını göstermeyen ve daha büyük ölçekte makro düzeyde arazi kullanımını düzenleyen 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre imar uygulamasının yapılması olanaklı değildir. yine, mevzi imar planına göre de imar uygulaması yapılmasına olanak yoktur. imar uygulaması yapılacak düzenleme sahasının, yönetmeliğin 5. ve 6. maddelerine uygun olarak tespit edilmesi gerekir. imar planının bütünün kapsayan alanda bir defada imar uygulaması yapılmasına gerek olmadığı gibi ada bazından küçük bir alanda imar uygulaması yapılması da yukarıda anılan 5. maddesinde belirtilen koşulların varlığı halinde mümkündür. imar uygulaması sırasında, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan milli eğitim bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha,pazar yeri, ibadet yeri ve karakol gibi umumi hizmetlere ait alanlar için gerekli olan arazi, düzenleme nedeniyle artan değer karşılığında bedelsiz olarak, “düzenleme ortaklık payı” adı altında, imar uygulamasına giren parsellerden, düzenlemeden önceki yüzölçümleriyle orantılı (eşit oranda) biçimde alınmaktadır. düzenleme ortaklık payının, düzenlemeye dahil edilip düzenleme ortaklık payı alınması gereken her parselden eşit oranda alınması gerekir. düzenleme ortaklık payı olarak doğrudan % 40 oranının uygulanamayacağı gibi düzenleme ortaklık payı oranında kesilen payların başka maksatlarda (arsa oluşturulması) kullanılması da mümkün değildir. düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılabilmesi için imar planının yapılması yeterli olmayıp yürürlükteki imar planına göre imar uygulamasının yapılması gerekir. yönetmeliğin 12. maddesine göre, düzenleme sahasında bulunan hastane, kreş, belediye hizmet veya diğer resmi tesis alanı gibi umumi tesislere ayrılan alanların parselleri için düzenlemeye giren parsellerin oranında pay verilmek suretiyle hisselendirilme yapılmaktadır. kamu tesis arsalarının düzenleme ortaklık payı oranı ile karşılanması mümkün değildir. hisselendirme, düzenleme ortaklık payı kesintisinden ayrı olarak, her parselden eşit oranda ve ileride ilgili resmi kurumca kamulaştırılmak üzere yapılmaktadır. yönetmeliğin 10. maddesinde, düzenlemeyle oluşacak imar parsellerinin mümkün mertebe aynı yerdeki veya yakınındaki eski parsellere tahsisinin sağlanacağı ana kural olarak belirlenmiştir. ancak bu kural her zaman uygulanacak bir kural değildir. bunun için koşulların uygun olması gerekir. eğer koşullar uygun değilse bu kural uygulanamaz ve başka yerden parsel verme durumu söz konusu olabilir. aynı maddenin (b) bendinde ise plan ve mevzuata göre korunması mümkün olan yapıların tam ve hissesiz bir imar parseline intibak ettirilmesinin sağlanacağı kuralına yer verilmiştir. imar uygulamasının dağıtım aşamasında, aşağıda belirtilen hususlardan birinin varlığı halinde, hak sahiplerine aynı yerden parsel tahsisi olanağı kalkar. 1 – taşınmazın imar planında düzenleme ortaklık payı ile oluşturulması gereken düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan milli eğitim bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, pazar yeri, ibadet yeri (cami) ve karakol gibi umumi hizmet alanlarına isabet etmesi (hukuki zorunluluk), 2 - taşınmazın imar planında aad yönetmeliğinin 12. maddesinde belirtilen sahalarda kalması (hukuki zorunluluk), 3 - taşınmazın bağımsız imar parseli olabilecek büyüklükte olmaması (fiili zorunluluk), 4 – taşınmaz imar planında konut alanında kalmakla birlikte, aynı parsele tahsis edilebilecek birden çok kadastral parselin ya da hak sahibinin bulunması (teknik zorunluluk), 5 – taşınmazın imar planında konut alanında kalması ve yukarıda sayılan hususların bulunmaması durumunda, taşınmazın bulunduğu alanın askeri güvenlik bölgesi, korunması gerekli taşınmaz ve kültür varlığı koruma alanı vb. nedenlerle imar parseli oluşturulamayacak sahaya isabet etmesi (fiili zorunluluk). 3194 sayılı yasanın 18. maddesine göre imar uygulaması yapılırken hisselerin çözülmesi mümkün değildir. 2981/3290 sayıl yasanın 10/b maddesine göre yapılan imar ıslah uygulaması sırasında ise hisselerin çözülmesi mümkündür. 3194 sayılı yasa uyarınca yapılacak imar uygulaması sırasında hisse çözümü ayrı bir madde ile düzenlenmiştir. yasa koyucu tarafından, 3290 sayılı yasa ile 3194 sayılı yasanın 18. maddesine bir madde eklenerek, belirli şartlar altında, 3194/18. madde uygulamalarında da hisse çözümüne gidilebileceğini belirlemiştir. 3290 sayılı yasanın ek madde 1 ile 3194 sayılı yasanın 18. maddesi uyarınca yapılacak düzenlemelerde belediye ve valiliklere re’sen hisseyi çözme yetkisi verilmiştir. buna göre; hissedarlar arasında zeminde bir paylaşım olmalı ve imar planı aynen uygulanmalıdır. bu şartların sağlanması halinde hissedarlar arasında bir nevi taksim yapmak suretiyle ferdileştirme mümkündür. 2981 sayılı yasanın 3290 sayılı yasa ile değişik ek madde 1’in 3194 sayılı yasanın 18. maddesi uyarınca yapılacak parselasyon işlemlerini tamamlayıcı nitelikte uygulama yapılmasına olanak sağladığı, bu maddenin amacının 3194 sayılı yasa uyarınca yapılan parselasyon işlemlerinin uygulanmasında problemlere neden olan özel parselasyona dayalı olarak veya hisse karşılığı satın alınan yerlere bir çözüm getirmek olduğu, 2981 sayılı yasanın ek madde 1’in 3194 sayılı yasanın 18. maddesinden farklı olarak özel parselasyona dayalı olarak satın alınan yerlerin müstakil tahsis edilme olanağını sağladığı, anılan maddenin uygulanabilmesi için düzenlemenin ıslah imar planına dayanmasının gerekmediği anlaşılmaktadır. imar uygulamalarinda hukuka aykirilik nedenleri 3194 sayılı imar kanunu’nun 18. maddesi uyarınca yapılan imar uygulamaları üzerine mülk sahibi olan hazine, resmi kurum veya özel şahıslar tarafından ileri sürebilecekleri hukuka aykırılık nedenleri genel olarak aşağıdaki hususların bir ya da birkaçı olabilir. 1. imar planı bulunmayan yerlerde imar uygulaması yapılması ya da uygulama alanının kimsen de olsa plansız sahayı kapsaması, 2. düzenleme sınırının imar planına ve aad yönetmeliği hükümlerine aykırı tespit edilmesi , (bu bağlamda düzenleme sınırı dışında kalan malikin de bu yönüyle iptal davası açmasında menfaati dolayısıyla dava açma ehliyeti vardır.), 3. düzenleme sınırı ile bölünen parselin bir kısmının uygulama alanı dışında bırakılmasının aad yönetmeliğine aykırı olması (5 ve 6. maddelere aykırılık), 4. dop (düzenleme ortaklık payı) oranının hatalı hesaplanması, 5. kapanan kadastral yolların dop oranına dahil edilmesi gerekirken belediye adına parsel oluşturulması, 6. dop oranının her parselde eşit oranda uygulanmaması, kimi parsellerden hiç dop alınmaması, 7. hiçbir teknik, hukuki ve fiili zorunluluk yok iken, aynı yerden parsel verilmemesi, 8. mevcut ruhsatlı yapının muhafazası ve tek başına bağımsız parsel olarak tahsisi mümkün iken bu hususta imar mevzuatına uyulmaması, 9. uygulama sonrası verilen parselin eşdeğer olmaması, örneğin kadastral parselin bulunduğu yerin imar planına göre 30 m. yola cepheli ve 8 kat yapı nizamında kaldığı halde verilen parselin ise imar planında 12 m. yola cepheli ve 5 kat yapı nizamında bulunması 10. dop sonrası imara tahsisi edilecek alanın bağımsız parsele yeterli olduğu halde bu alanın bağımsız parsel olarak verilmemesi, parça parça dağıtılması, 11. dop sonrası geriye kalan alana karşılık olarak boş bir parsel verilmesi mümkün iken üzerinde tamamlanmış ve üçüncü şahsa ait yapı bulunan parsele verilerek fiilen yapı yapılmasının ortadan kaldırılması, 12. taşınmazdan önce dop kesilerek, geriye kalan sahadan aad yönetmeliğinin 12. maddesine göre kamu hizmet alanına kamulaştırılmak üzere pay verilip daha sonra geriye kalan sahanın ise imara tahsis edilmesi, oysa önce aad yönetmeliğinin 12. maddesi uyarınca kamuya pay ayrılması gerekirken, bundan önce dop kesildiğinden, böylece dop’ un kamulaştırmadan sonra geriye kalan kısma uygulanacağına ilişkin 3193 sayılı imar kanununun 18. maddesindeki kuralın ihlal edilmesi, bu haliyle taşınmazdan daha fazla dop kesilmesi, 13. parselden (daha önce) yola terk edildiği halde dop hesabının parsele uygulanmasında bu hususun dikkate alınmaması, 14. daha önce yapılan uygulama sırasında dop kesilmiş ve sonra yapılan uygulama imar planı tadilatıyla yeni bir umumi hizmet ya da kamu hizmet alanı ilave edilmediği halde yeniden dop alınması, 15. uygulama alanında taşınmazları olan belediye başkan ve encümen üyelerinin, parselasyon planının uygulanmasına ilişkin belediye encümen kararına katılması, 16. 3194 sayılı yasanın 18. maddesine göre yapılan ve ek madde 1 şartları bulunmayan düzenleme alanında hisselerin çözülmesi, 17. belediye encümeni kararında imar uygulamasının hangi mevzuata göre yapıldığının belli olmaması (ya da imar uygulamasın dayanağı olarak bütün maddelerin yazılması), 18. askı süresi içinde yapılan itirazın dikkate alınmaması (itiraza cevap verilmemesinin hukuka aykırı olması) ya da askı süresi içinde yapılan itirazın belediye encümeni yerine belediye başkanlığınca cevaplandırılması, 19. uygulama alanında dop % 40’ı aştığı halde önce belediye taşınmazlarının dop’a dahil edilmesi gerekirken doğrudan kamulaştırma yapılması, 20. uygulama sırasında dop’un % 40’ı aşması nedeniyle kamulaştırma yapılırken, dop’un, taşınmazın kamulaştırmadan sonraki alanına uygulanması gerekirken, taşınmazın kamulaştırmadan önceki alanına uygulanması, 21. daha önce 2981 sayılı yasanın 10/c maddesi uyarınca imar uygulaması yapılmış ve hiçbir değişiklik yok iken sadece bazı kişilere verilen parsellerin geometrik şeklinin değiştirilmesi ya da ipotek tesisi amacıyla yeniden imar uygulaması yapılması, 22. uygulama sonrasında dop’tan sonra kalan kısmın tamamının ya da bir kısmının, dop ile oluşturulması gereken milli eğitim bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha,pazar yeri, ibadet yeri (cami) ve karakol gibi umumi hizmetlere ait alanlara tahsis edilmesi, 23. uygulama sonrasında dop’tan sonra kalan kısmın tamamının aad yönetmeliğinin 12. maddesi uyarınca kamu hizmet alanına verilmesi, 24. taşınmazın, imar planındaki tahsisi yerini, şehircilik ilkesine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı bulan malik tarafından, uygulama işleminin dayanağı genel düzenleyici işlem olan imar planının da hukuka aykırı olması böylece imar planının ve buna dayalı olarak yapılan imar uygulamasının hatalı ve hukuka aykırı olması, 25. imar uygulamasının dayanağı olan imar planının iptal edilmesi, 26. uygulama alanında % 40’lık kadar umumi hizmet alanı yok iken doğrudan % 40 oranında dop uygulanarak belediye adına parsel oluşturulması, % 40 oranının mutlak bir oran olmaması, 27. uygulama sahasından geçen otoyolun dop ile karşılanması, 28. uygulama sahasında imar planına göre konut alanının bulunmaması, belediyece, umumi hizmetlere ayrılan alanları dop ile karşılanması amacıyla uygulama yapılması, 29. uygulama sahasının imar planına göre tamamının ağaçlandırılacak alan ile tarımsal niteliği korunacak alanda kaldığından belediyece bu alanda parça parça bulunup kapanan kadastral yolların bir araya getirilmesi amacıyla imar uygulaması yapılması, 30. uygulama sahasında tamamen plana aykırı yapı bulunduğu ve burada 2981/3290 sayılı yasa uyarınca ruhsata bağlanan mevcut yapılar dikkate alındığında, bu alanda imar planı uygulamasının imkansız hale geldiğinden ıslah imar uygulamasının yapılması gerektiği halde 3194 sayılı yasanın 18. maddesine göre imar uygulaması yapılması, 31. taşınmazın sehven tapudaki kayıtlı alanından daha küçük alanlı olarak imar uygulamasına alınması ve böylece uygulama sonrasında daha küçük yer verilmesi, 32. uygulama sonrasında dağıtım yapılırken maddi hata yapılması, 33. tamamen imar planına uygun olarak yapılanma sağlanmış olan bölgede sadece yolların (veya yeşil alanın ya da resmi kurum alanının vb.) dop ile elde edilmesi amacıyla uygulama yapılması, 34. imar uygulama sahasının özelleştirme kapsamına alınan kuruma ait olması nedeniyle artık belediyelerin buralarda uygulama yetkisinin bulunmamasına rağmen bu alanlarda belediyelerce imar uygulaması yapılması, 35. imar uygulaması öncesi taşınmazın yol alanında kaldığı gerekçesiyle bu taşınmaza karşılık imar parseli tahsis edilmemesi, 36. hisse çözümünde adil ve hakkaniyetli davranılmaması, bazı hissedarlara daha değerli yer verilmesi. sonuç 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesinde düzenlenen imar uygulaması, yasanın amacına uygun olarak kullanılması halinde, hem idareler hem de taşınmaz sahipleri açısından yararlı olmakla birlikte özellikle taşınmazları imar planıyla kamu ve umumi hizmet alanlarına tahsis edilenler açısından çok faydalıdır. imar uygulaması sonucunda bir taraftan imar planında umumi hizmetlere ayrılan yerler kamuya kazandırılmakta, diğer taraftan, kural olarak uygulama sahasında bulunan ve mevcut haliyle düzensiz şekilde olmaları nedeniyle bu durumu itibariyle inşat yapmaya elverişli olmayan arsaların konut yapabilecek parsel (temiz parsel) haline geldiğinden değerlerinde artış olmakta ve böylece planlı şehirleşmeye geçilmektedir. çağdaş ve düzenli şehirleşmeye geçilebilmesi için idarelerce, gelişme alanları iyi seçilerek, vatandaşların çarpık yapılaşmaya başlamalarından önce parselasyon işlemlerinin tamamlanması ve bunun sonucunda da sosyal ve teknik alt yapı tesislerinin inşa edilmesi gerekir. "

  yazan: cafer ergen
  kaynak: http://www.imarhukukcusu.com/…p;order=0&thold=0
  ayrıca: http://www.acikarsiv.gazi.edu.tr/…ent_ozmus_tez.pdf
  http://www.milliemlak.org/…pload/files/arsarazi.doc
  http://www.artvinkadastro.gov.tr/…/makale_41(1).pdf
  http://www.itudergi.itu.edu.tr/…003_2_1_ss_turk.pdf
  http://ilerigazetesi.net/…rupid=9&haber_id=1517
  http://www.mevzuatdergisi.com/2005/09a/03.htm
  http://www.bursatkbm.gov.tr/…selasyonharitalari.htm
  http://www.mulkiyet.info/…r/?sayfa=detay&id=520
  http://www.evrensel.net/haber.php?haber_id=37592
  http://www.21yyte.org/…zdir.aspx?id=2255&kat1=2
  http://arsiv.mmo.org.tr/pdf/00000680.pdf
  http://www.cagdastuzla.org/…m_content&itemid=50
  http://www.sariyerliler.com/…_detay.asp?haberid=577
  http://www.tasinmazmulkiyeti.org.tr/…rsiv&id=22
  http://www.tasinmazmulkiyeti.org.tr/…tay&id=487
 • bu maddenin ilk uygulandığı zamanlarda bir vatandaş karabük belediyesi aleyhine zonguldak idare mahkemesine bir dava açar. zonguldak idare mahkemesi de vatandaşı haklı bularak bu maddenin anayasanın 46. maddesine aykırı olduğu savıyla anayasa mahkemesine başvurur.

  anayasa mahkemesi başvuruyu 21 haziran 1990'da 1990/7 esas ve 1990/11 karar sayısı ile karara bağlar. mahkeme bu maddede anayasaya aykırılık bulmamıştır. karar oy birliğiyle alınmamıştır. anayasa mahkemesinin diğer 9 üyesinin aksine 2 üyesi 18. maddeyi anayasaya aykırı bulmuştur. bu iki üye başkanvekili yekta güngör özden ve üye ahmet necdet sezer'dir.

  yekta güngör özden karşı oy gerekçesinde şunları söyler;

  "... çoğunluk oyuyla oluşan karar temel hak ve özgürlükler konusunda yargının göstermesi beklenen duyarlılığı yansıtmaktan uzaktır...

  ... hiçbir karşılık vermeden-ödemeden, doğal gelişimin bedeli niteliğinde, oluru dışında mülkünü sahibinin elinden almak hukukla bağdaştırılması güç bir uygulamadır. kamusal gereklerle yapılacak düzenlemelerde % 35 sınırı (şimdi % 40) ölçülülük ilkesine de aykırıdır...

  ... yurttaşın hakkını bir kamu kurumu yöneticisinin, yerel yönetim yetkilisinin özgörüsüne bırakmak, teknik zorunluluklara dayanan alıntının küçük bir bölümünden fazlasının karşılığını ödememek, devlet adına zor alım türü bir işlemdir."

  özden'in karşı oy gerekçesi bununla sınırlı değildir. maddenin aynı zamanda laikliğe de aykırı olduğunu söyler. naçizane yorumum burada özet bir laiklik dersi vermiştir. laikliğin neden yaşamsal önemde olduğunu anlatmıştır:

  "... itiraza neden olan kuralın olumsuz bir yönü de, düzenlemeye bağlı tutulan yerlerin hangi amaçla kullanılacağına ilişkin üçüncü fıkrayla ortaya çıkmaktadır. belirttiğim bu fıkrada "umumi hizmetlerden ..." ve "bu hizmetle ilgili..." sözcüklerle sayılıp sıralanan yerler, yalnız anılan yerleri göstermekte, bunlar arasında okul, sağlık ocağı, hastane, dispanser, aşevi ve benzerleri yer almaktadır. üstelik yalnız "cami" denilip "tapınma yerleri" denilmeyerek anayasanın 2. maddesinde vurgulanan laiklik ilkesine de aykırılık açıktır. laik devlet, yurttaşların dinsel inançlarına göre ayrım gözetmeyen, düzenlemeler ve uygulamalar yapmayan, olanaklar sunmayan, dinsel gereklere göre yaklaşım sergilemeyen, hangi dinden olurlarsa olsunlar tüm yurttaşlarını birbirinden değişik, kendine uzak ya da yakın saymayan devlettir. bu yansız. uygar ve çağdaş tutum, aynı zamanda anayasanın 10. maddesinde öngörülen yasa önünde eşitlik ilkesinin de gereğidir. yalnız müslüman yurttaşlar için "cami"ye yer verip öbür dinlere inanan yurttaşların tapınaklarını dışlamak vergi kavramını da yadsıyan bir anlayışı sergiler. insanlık ve yurttaşlık ölçüsünü bırakıp din ölçüsüyle davranmak merkezi yönetimin yerel yönetimin ve yansızlığı başlıca niteliği sayılan kimi kurum ve kuruluşların özenle kaçınmaları gereken uyumsuzluktur..."

  ilginçtir, akp döneminde, 15 temmuz 2003'te kabul edilen 4928 nolu kanunun 9. maddesiyle "cami" ibaresi "ibadet yeri"yle değiştirilir.

  gelelim ahmet necdet sezer'in karşı oy gerekçesine. şöyle diyor sezer:

  "... kentlerin imar planlarının yapılması ve bu aşamada genel hizmetler ve bunlarla ilgili yapılar için yerler ayrılmasındaki kamu yararı kuşkusuzdur. ancak getirilen bu düzenleme ile mülkiyet hakkı sahibinin arazi ve arsa üzerindeki mülkiyet hakkı yüzde otuzbeşine kadar son bulmaktadır. başka bir anlatımla mülkiyet hakkı, arazi ve arsa düzenlemesinden önceki duruma göre yüzde otuzbeşine kadar bir oranda ortadan kalkmaktadır. hiçbir demokratik toplumda, bir hizmet nedeniyle kişilerin arazi veya arsa meydana getirdiği varsayılan değer artışı karşığında onun mülkiyet hakkının ortadan kaldırılması kabul edilemez...

  ... oysa, itiraz konusu yasa kuralı mülkiyet hakkını sınırlandırmamakta belli oranda mülkiyet hakkını ortadan kaldırmaktadır. mülkiyet hakkının ortadan kaldırılabilmesinin yöntemi ise anayasanın 46 ve 47. maddelerinde gösterilmiştir. kamulaştırma (46. m) ve devletleştirme (47. m) mülkiyet hakkını ortadan kaldırmaktadırlar; fakat karşılığı olan para ödendiği sürece bu ortadan kaldırma "demokratik toplum düzeninin gerekleri"ne aykırı sayılamaz. gerekli yöntemlere uyulmadığı ve karşılığı para ödenmediği durumlarda "demokratik toplum düzeni"nin gereklerine aykırılık oluşturur. kamulaştırma, somut olaylarda özel mülkiyet hakkının sona ermesidir. ancak, kamulaştırmayı hukuka uygun duruma getiren koşullardan biri de malike karşılığının peşin ödenmesidir. aslında, kamulaştırma niteliği taşıdığı halde, bu niteliği yokmuş gibi gösterilmeye çalışılan bu düzenleme, mülkiyet hakkını sınırlamanın ötesinde belli bir oranda kaldırmakta olduğundan anayasanın 13. maddesinin 2. fıkrası ile 46. maddesine aykırı düşmektedir...

  ... diğer bir deyimle, amaç ve sınırlama orantısı her halde korunacaktır.
  çoğunluk kararında itiraz konusu kural bu yönden hiçbir değerlendirmeye bağlı tutulmamıştır. kanımca arazi ve arsaların yüzölçümlerinin yüzde otuz beşine kadar bir miktarının "düzenleme ortaklık payı" olarak düşülmesi ölçülülük ilkesine de aykırıdır..."

  kaynak;
  arazi ve arsa düzenlemeleri, s. 63, cafer ergen
  seçkin yayıncılık, mayıs 2004, 1. baskı

  anayasa mahkemesindeki görevleri sonrası yaptıklarıyla da türk siyasi hayatına damga vuran bu iki değerli hukukçunun imar mevzuatında önemli yeri olan bu kanun maddesiyle ilgili görüşleri özetle yukarıdaki gibidir. karşı oy gerekçelerinin tamamını okumak isteyenler aşağıdaki linke bakabilirler;

  http://www.anayasa.gov.tr/…rarlar_dergisi/kd_26.pdf