*

şükela:  tümü | bugün
 • (bkz: nominalizm)
 • tümellerin ve soyut nesnelerin gerçek olmadığını, yalnızca "ad" olduklarını belirten felsefi konum.

  inglizcesi: nominalism
  yozcası: nominalizm
 • genel kavramların hiçbir varlıkları olmadıklarını ve sadece birer ad'dan ibaret bulunduğunu savunan öğreti.

  adcılığı, on birinci yüzyılın sonlarına doğru, compiegne papazı roscelin ileri sürmüştür. roscelin'e göre genel kavramlar, bir takım seslerden ve adlardan başka bir şey değildirler, sadece birer "müsemmasız isim"dirler ve hiçbir gerçeklikleri yoktur... roscelin'un bu savı, din kurumunu ve kiliseyi temelinden sarsmıştır. çünkü din kurumu ve kilise, başta tanrı kavramı olmak üzere, tümüyle genel kavramlara dayanmaktadır. genel kavramlar gerçek sayılmazsa, din ve kilise de gerçek sayılamaz. bu yüzden, hemen bütün ortaçağ, adcılar'la genel kavramları gerçek sayan gerçekçiler'in kavgalarıyla kaplanmıştır.

  abaelardus, kavramcılık öğretisini ortaya atarak her iki düşünceyi uzlaştırmaya çalışmıştır... adcılık, öğreti olarak on birinci yüzyılda ortaya atılmakla beraber, düşünce olarak pek eskidir. antikçağ yunan düşüncesinde de stoacılar ve epikuroscular adcıydılar. kinik düşünür antistenes, platon'un gerçek saydığı ide'leri için "atı pek iyi görüyorum ama atlılığı göremiyorum" demişti. aristoteles de platon idelerinin gerçekliklerine karşı çıkmıştı. islam felsefesinde de, başta ehli sünnet olmak üzere, pek çok düşünürler adcılığı tutmuşlar ve dışımızdaki bağımsız varlıklarla ilişkili olmayan mefhûmâtı sırfa'yı "müsemmâsız isimler" saymışlardır. onlar için de gerçek, ancak nesnel varlığı olan şeylerdir.

  on dördüncü yüzyılın adcı gezimcileri bu savı geliştirerek kiliseyi sarsmışlar, dinle dünya işlerinin ayrılmasını sağlamışlardır. on sekizinci yüzyılın duyumcuları da adcıdırlar. duyumcu condillac "tümeller addan başka bir şey olsalardı tümel olamazlardı" demektedir...

  adcılık, ortaçağın koyu karanlığı içinde yepyeni bir dünya görüşüne temel hazırlayan çok önemli ve ilerici bir öğretidir.
 • tümeller tartışmasıyla ortaya çıkan; "insan kavramı bir gerçekliği mi ifade etmektedir yoksa bir addan mı ibarettir" sorusuyla şekillenen, matematik felsefesinin sorularını belirleyen akım. bu anlayışa göre evren bir tekiller toplamıdır ve bu bir idraktir. evrendeki tekil nesnelerin toplamından hasıl olan bütüne ilişkin yakalamayı biz dille yapmaktayızdır. bütün matemetik entiteler bizim belirli durumlara verdiğimiz adlardan ibarettir. dolayısıyla tüm matematiksel yapı içeriksizdir. içeriksiz yapılar formeldir. öyleyse matematik de doğal bir bilim değil formel bir bilimdir.