şükela:  tümü | bugün soru sor
 • büyük osmanlı velilerinden. 1769 senesinde niğde'nin bor kazasında doğmuştur.
 • kuddûsî'ye öğretdi şiir tarzını bu aşk
  her kime verilirse olur aşk, dili deryâ.

  kuddûsî baba

  (bkz: kuddusi divanı)
 • su gibidir kuddusi babanın divanı, akar gider, soluksuz okunur.
 • "kalbi teşvîk idiser manzum kelâmlar lâ-cerem
  sâmi'in gönlünde 'ışk hâsıl olur görmez (elem)
  ol hemân sen 'ışka hem-dem oku şi'ri dinle hem
  gir semâ'a şevk-ıla eyle tarab gitsün sedem
  zikr-i yezdâna devam it gice gündüz ey dedem
  fursatı fevt itme zîrâ gün bu gündür dem bu dem

  gülşen-i dâr-ı fenanın 'akıbet solar güli
  ne güli kalur ne gülzârı kalur ne bülbüli
  zann ider gafil olan bakî bu 'ıyş-ı zâ'ili
  sanma 'âlimdir bu dünyâ zînetine mâ'ili
  'ilmi nâfi' itmez aña yarsa dahi bir kılı
  her kime kim 'ışkı ihsan itdi hak olur velî
  mâsivâya iltifat itmez çeker halkdan eli
  gice gündüz zikr ider mevlâsını turmaz dili
  zikr-i yezdâna devam it gice gündüz ey dedem
  fursatı fevt itme zîrâ gün bu gündür dem bu dem

  hakka giden yolların bil pek yakınıdır bu yol
  çünki tevhidi 'alîye eyledi telkîn resul
  olma zâhid gibi münkir eyle bu râha duhûl
  gör ebûcehli ki noldı itmeyüb nushı kabul
  itdi istikbâr 'azâzîl sürilüb oldı melûl '
  ilm ü a'mâlin görüb ol itdi bu râhdan 'udûl
  söz tutan sâlih olur söz tut birader sâlih ol
  rûz u şeb zikr eyle 'ışk-ı sıdk-ıla mevlâyı bul
  zikr-i yezdâna devam it gice gündüz ey dedem
  fursatı fevt itme zîrâ gün bu gündür dem bu dem

  zikr ile hâsıl olur 'ışk kalbde aña it devam
  sohbet-i nâsı koyub zikr-i hudâ it subh u şâm
  zümre-i 'uşşâk-ı hakka halk ile sohbet haram
  cümle zikrin efdali tevhîd-i hakdır ey hümâm
  bu hadísiñ kâ'ili hayrü'l-verâ fahrü'l-enâm
  zikr ile zâkir ider nûş dost elinden tolu câm
  ey gözüm nûrı 'azîzim eyle zikre ihtimâm
  zikr ile irmiş erenler heb hudâya ve's-selâm
  zikr-i yezdâna devâm it gice gündüz ey dedem
  fursatı fevt itme zîrâ gün bu gündür dem bu dem

  yok huzûr kalbimde dime çün gerek zikr-i lisân
  gaflet-ile ise dahi eyle zikri sen hemân
  it lisân-ıla devâm çün hem gelür zikr-i cenân
  pâdişâhdır kalb bedende hem lisândır tercemân
  zikri âbdestsiz de itmek câ'iz imiş bî-gümân
  bulamazsañ bir icâzet sâhibi şeyh-i cihân
  virdi kuddûsî icâzet saña zikr it her zemân
  pirimiz geylânîdir eyler seni irşâd inan
  zikr-i yezdâna devâm it gice gündüz ey dedem
  fursatı fevt itme zîrâ gün bu gündür dem bu dem"