şükela:  tümü | bugün
 • apartmanın giderleri için apartman sakinlerinden her ay toplanan para. kalemleri arasında kapıcı maaşı, kapıcı sigortası, bahçe sulama parası, apartman elektrik gideri, muhasebeci parası, temizlik malzemesi gibi şeyler vardır.

  ama en güzeli yeni taşındığım apartmanda aidat toplamaya gelen kapıcının elinde gördüğüm mobil pos makinesi olmuştur. artık apartman aidatları kredi kartı ile ödenebiliyormuş.
 • şu hayatta verilen en gereksiz para olarak görüyorum ben bunu.. hatta hayatta hiç içmemiş olmama rağmen sigaraya verilen para bile daha makul geliyor bana. yahu nedir bu paranın aslı astarı?? asansör gideri, elektrik parası filan bunlar o kadar tutmaz ki aga! görevlinin* maaşı için filan zaten o ayrı bir ücret olarak ödeniyor. bunun dışında da zaten başka bir gider olursa onu da ayrı topluyorlar. ben karşıyım buna valla..
 • biriktirdikçe apartmanın girişinden geçişimin zorlandığı kavram... her ay aslında düzenli olarak ödemek lazım tabi ama yöneticilerinde insani vasıflarını kaybetmemeleri gerek....
 • eğer düzgün, büyük vb bir apartmanınız varsa anlarım da sıradan, kapıcısız falan bir apartman için anlayamıyorum. haftada bir kez bir kadın gelip merdivenleri yıkıyor yarım saatte o kadar, ben yıkarım gerekirse nedir yani? bir de zemin katta oturuyorum, asansörle de alakam yok, üç kuruş ama yine de uyuz oluyorum.
 • bu para nereye gidiyor diyorsanız kendi yönettiğim 12 haneli apartmandan örnek vererek açıklayayım.

  yönetici ücreti: bizim apartmanda bu var. aylık 50 lira. apartmanın tercihine bakar.
  asansör bakımı: aylık 60 lira. olmazsa olmaz.
  apartman elektrik-su giderleri: 60 lira toplam.
  kapıcıya yakıt yardımı: senede bir 150 lira. kapıcı yok ama kapıcı görevini üstlenen elemana ücret vermediğimiz için bunu veriyoruz.
  temizlik malzemesi bedeli: 6 ayda bir 40 lira falan tutuyor. kapıcı kendi evine harcamazsa tabi.

  ayda toplam 170-180 lira tuttu gibi gözüküyor değil mi? böl 12'ye, daire başına 15 lira çıkıyor. ama o kadarla bitmiyor tabi. senede en az 2 defa kanalizasyon borusu tıkanır. adam çağırıp açtırırsın. milletin tuvalete attığı bez, çaput, ped boku püsürü açtırmak için 150 lira veriyorsun her seferinde.

  sonra elektrik arızaları olur. 25 senedir kimsenin dokunmadığı elektrik panosunda veya kofralarda bir arıza oldu mu kafadan 60-100 lira elektrikçiye gider.

  bahçe varsa bahçeye bir şeyler harcanır. bizde arabanın biri bahçe duvarını yıkmıştı mesela. yaptırmak için 750 lira gerekti. sonradan sigorta ödedi ama elde para olmazsa yaptıramıyorsun. para birikmesi gerekiyor.

  şansıma benim dönemimde gerçekleşmeyen ama muhtemelen 3 yılda bir olan başka arızalar da var. çatı akabilir, bodrumu su basabilir, asansör arızalanabilir, resmi kurumlardan asansöre ya da elektrik tesisatına "orasını burasını değiştirin" talepleri gelebilir, bahçe dağılabilir, sıvalar dökülebilir, boya badana eskir, lambalar patlar, diyafon çalışmaz, su sayaçlarının içinde durduğu kutular kırılır, apartmanın teferruatı ne kadar çoksa bu düzensiz ödemeler artar.

  bunlar için kasada para olması gerekiyor. ancak vatandaş öyle düşünmüyor. "bir şey olursa istersin" diyor. ne hikmetse bir şey olduğunda sen hep yazlıkta oluyorsun ama! ya da bir şey olunca millet para verene kadar çatının tepene akmasına ya da 5 kat yürüyerek çıkıp inmeye razı olacak mısın?

  insanımız henüz birlikte yaşamayı öğrenmemiş. bunun için 2 nesil daha geçmesi gerekiyor. o döneme kadar yöneticilik zor iş. apartman aidatının düzenli ödenmesi ise şart.
 • bir türlü kabullenemediğim hede. zira hayatım boyunca kendi müstakil evinde, apartman dairesinde oturmuş bir adamım. şimdi bir siteye taşınacağım ve asansör, temizlik vs. masraflar için bu parayı vereceğim. umarım bu bana çalışan asansör, temiz merdivenler ve güzel bir site olarak geri döner.
 • (bkz: haraç)
 • her ödediğimde sanki kira öder gibi içime oturan meblağ sanki dersin banka kredisiyle ev almışız bu ne kardeşim ya ev benim anlamadımki bi ev daha mı vereceksiniz. yok güvenlik yok havuz bakımı yok kapıcı parası yok kamera giderleri yok elektiriğiydi yok suyuydu ha bide su arıtma cihazıydı malum bizim sular biraz kireçli tuz masrafınıda unutmamak lazım bi türlü akıl erdiremediğim meblağ ne yalan söyleyeyim ofis kiramı geçecek bu gidişle.birde bu yönetimin toplanamayan kira giderleriyle ilgili yasal süreç başlatılacaktır hikayesi yokmu bitiriyor beni valla bildim bileli sitecek hep mahkeme kapılarındayız aralarındamı anlaşıyorlar yoksa hakimemi rüşvet veriyorlar yada avukatamı yediriyorlar anlamadım gitti.ha kıçımıza kaçan ek aidatlarıda unutmamak lazım. en sonunda siteye yönetici olacam valla bi sene parayı iç etsem yedi sülaleme yeter heralde
 • buyrunuz efendiler!
  apartman aidatları kanunu..
  ııı - anagayrimenkulün genel giderlerine katılma :
  madde 20 – (değişik birinci fıkra: 13/4/1983 - 2814/9 md.) kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

  kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

  anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; katılmakla yükümlüdür.

  kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

  gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.

  gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

  birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

  kat malikleri kurulunun toplantısı ve kararları:
  ı - toplantı zamanı:
  madde 29 – kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. (ek cümle: 14/11/2007-5711/14 md.) toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.

  önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.

  ilk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. (ek cümle: 14/11/2007-5711/14 md.) ilk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz.

  ıı - yeter sayı:
  madde 30 – kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanır ve oy
  çokluğuyla karar verir.

  (değişik ikinci fıkra: 14/11/2007-5711/15 md.) yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır. bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt
  çoğunluğudur.bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır.

  ııı - oya katılma:
  madde 31 – her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz; oy hesabı yapılırken kesirler gözönüne alınmaz.

  bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.

  alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz.

  (değişik son fıkra: 14/11/2007-5711/16 md.) kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.

  ıv - kararlar:
  madde 32 – anagayrimenkul kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir

  bütün kat malikleriyle külli ve cüzi halefleri, yönetici ve denetçiler, kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler.

  anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca çözülür ve karara
  bağlanır.

  kat malikleri kurulu kararları (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mühüriyle tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır; karara aykırı oy verenler bu aykırılığınsebebini belirterek imza koyarlar.

  bir husus hakkında ilerde çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha önce verilmiş bir karar varsa kaide olarak ona göre çözülür.

  v - hakimin müdahalesi:
  madde 33 – (değişik birinci fıkra: 14/11/2007-5711/17 md.) kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden
  başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir.

  hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder.

  (değişik üçüncü fıkra: 14/11/2007-5711/17 md.) tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, ikiyüz elli türk lirasından ikibin türk lirasına kadar idarî para cezası verilir. 25 inci madde hükmü saklıdır.

  kaynak