şükela:  tümü | bugün
  • yargı reformu strateji belgesi ile birlikte, mahkemelerde "yazı işleri müdürü" olarak hukukçuların görevlendirileceğinin açıklanması üzerine, mersin barosu'na "avukat" olarak kaydının yapılması için dilekçe veren, aynı zamanda adalet büro-sen genel başkan vekili görevini de yürüten zabıt katibidir.

    gerek sözü edilen sayın sendika başkan vekili gerekse sendikanın diğer üyeleri, yükselebildikleri tek kadro olan yazı işleri müdürlüğü'ne hukukçuların getirilmesine yönelik reformu bir süredir protesto etmektedir. bu protestolardan biri de sendika başkan vekilinin avukat olma yönündeki yukarıda sözü edilen talebidir.

    getirilen yargı reformu strateji belgesi, zabıt katiplerinin görevde yükselmesine engel olmaktadır. bu bakımdan katiplerin yükselme umudunun ellerinden alınmasına neden olan bu muhtemel düzenlemeye duygusal yaklaşmalarının son derece insani olduğu açıktır. fakat diğer yandan mahkemelerin her türlü yönetim işlerinde hukukçuların görev alması, olması gerekendir. zabıt katiplerinin özlük haklarının düzeltilmesi konusundaki talepleri önemlidir ve dikkate alınmalıdır. bununla birlikte bir hukukçunun yazı işleri müdürlüğü görevini bir zabıt katibinden daha kötü idare edeceği de söylenemez. hukuk fakültesi mezunlarının yazı işleri müdürlüğü yapabilmesinin önünün açılmasından hareketle, "aynı mantıkla" diyerek katiplerin de avukatlık yapabileceğinin söylenmesi, kıyasın muhakeme ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi kuralına uygun değildir. bir hukuk fakültesi mezununun gerekli yan eğitimleri alarak müdürlük görevini ifa etmesi gayet olanaklıdır; ancak bir zabıt katibinin hukuk derslerini sonradan fakülte dışı bir eğitimle tamamlaması ve avukatlık mesleğini icra edebilmesi mümkün değildir.

    en önemlisi, hukuk nosyonundan, hukuki ilke ve karinelerden temel eğitimini almak suretiyle haberdar olan kişilerin mahkeme kalemlerini idare etmesinde her açıdan kamu yararı vardır. toplumun yararı ile zabıt katiplerinin yararı çeliştiğinde toplumun yararının gözetilmesi gerektiği kuşkusuzdur.

    açıktır ki, dilekçeyi veren zabıt katibinin amacı avukat olmak değil, reformu protesto etmektir; ancak bu plrotesto için kıyas yöntemi uygun ve gerekçelendirilebilir bir usul değildir. eğer bir protesto yapılacaksa, bunun katiplerin maaşlarına veya çalışma koşullarına ilişkin olması daha isabetlidir; müdürlük konusundaki bir yarışa değil.