şükela:  tümü | bugün soru sor
 • madde 1 - her hangi din ve mezhebe mensup olurlarsa olsunlar ruhanilerin
  mabet ve ayinler haricinde ruhani kisve taşımaları yasaktır.
  hükümet her din ve mezhebden münasib göreceği yalnız bir ruhaniye mabed ve
  ayin haricinde dahi ruhani kıyafetini taşıyabilmek için muvakkat müsaadeler ve-
  rebilir. bu müsaade müddetinin hitamında onun aynı ruhani hakkında yenilenmesi
  veya bir başka ruhaniye verilmesi caizdir.

  madde 2 - türkiye'de kanuna tevkifan teşekkül etmiş ve edecek olan izcilik
  ve sporculuk gibi topluluklar ve cemiyet ve kulüb gibi heyetler ve mektebler
  mahsus kıyafet, alamet ve levazım taşımak istedikleri zaman yalnız nizamname
  veya talimatname ile muayyen tiplere uygun kıyafet, alamet ve levazım
  taşıyabilirler.

  madde 3 - türkiye'de bulunan türklerin ve yabancıların, yabancı memleketle-
  rin siyaset, askerlik ve milis teşekkülleri ile münasebetli kıyafet ve alamet-
  lerini ve lavazımını taşımaları yasaktır.

  madde 4 - ecnebi teşekkül mensuplarının kendi kıyafet, alamet ve levazım-
  ları ile türkiye'yi ziyaret etmeleri, icra vekilleri heyetince tayin olunacak
  mercilerin müsaadesine tabidir.

  madde 5 - türkiye devleti nezdine memur bulunanların kıyafetleri beynelmilel
  mer'i adetlere tabidir.
  müsaadei mahsusa ile gelen yabancı memleketler kara, deniz, hava kuvvetleri-
  ne mensup kimselerin resmi üniformalarını nerelerde ve ne zaman taşıyabilecekle-
  ri icra vekilleri heyeti karariyle tayin olunur.

  madde 6 - bu kanunun tatbik suretini gösterir bir nizamname yapılır.

  madde 7 - birinci maddenin hükümleri bu kanunun neşri tarihinden itibaren
  altı ay sonra ve diğer maddelerin hükümleri kanunun neşri tarihinden itibaren
  mer'idir.

  madde 8 - bu kanunun icrasına icra vekilleri heyeti memurdur.
 • kanun numarası: 2596

  kabul tarihi: 03/12/1934

  yayımlandığı resmi gazete tarihi: 13/12/1934

  yayımlandığı resmi gazete sayısı: 2879

  (bkz: inkılap kanunları)
 • şort giydiği için kadına uçan tekme atan adam
  şortlu kadının başına geleni biliyorsun o...pu
  hoşuna gitmeyebilir mırıldanırsın

  olaylarından sonra malum kişilere "e bu kanun ne olacak yıllardır görmezden geldiğiniz" şeklinde kontra yapmak istediğimdir. **
 • 2 temmuz 1934 tarihli soyadı kanunu sonrası yürürlüğe giren, genç türkiye cumhuriyetinin öngörü dehasını bir kez daha ortaya koyan kanun.

  uğur mumcu kürt dosyası isimli eserinde ilgili kanun maddesini şu şekilde özetlemiştir;

  "'efendi, bey, paşa gibi lakap ve ünvanların kaldırıldığına dair kanun' şu lakap ve ünvanları kaldırmıştı.

  ağa, hacı, hafız, hoca, efendi, bey, beyefendi, paşa, hanım, hanımefendi, ve hazretleri.

  türkiye yeniden oluşuyor ve biçimleniyordu"

  dipnot: (bkz: bilal erdoğan beyefendi hazretleri)