şükela:  tümü | bugün soru sor
 • allah’ın varlığını inkar eden ateistler maddenin sonsuzdan beri var olduğunu, maddenin başlangıcı bulunmadığını, var olan her şeyin tesadüfler sonucunda oluştuğunu iddia ederler. bu görüşe göre madde yaratılmamıştır, hep vardır. ateist filozoflardan georges politzer “felsefenin başlangıç ilkeleri” kitabında bunu şöyle belirtir: “evren yaratılmış bir şey değildir. eğer yaratılmış olsaydı, o takdirde evren’in tanrı tarafından belli bir anda yaratılmış olması ve evren’in yoktan varedilmiş olması gerekirdi. yaratılışı kabul edebilmek için her şeyden önce evren’in var olmadığı bir anın varlığını, sonra da hiçlikten bir şeyin çıkmış olduğunu kabul etmek gerekir.” ateizm, tanrı’nın varlığının reddedilmesi, materyalizm ise maddecilik anlamına gelir, fakat her iki kelime birçok zaman birbirinin yerine kullanılır. çünkü allah’ın varlığını reddeden ateistler, maddenin sonsuzluğunu kabul ettiklerinden ve madde-dışı bir varlığı kabul etmediklerinden otomatik olarak materyalist (maddeci) olurlar. ateistler kaçınılmaz olarak maddenin yaratılmadığını ve sonsuzdan beri var olduğunu kabul etmek zorunda kalırlar.

  hem allah’ın varlığının, hem maddenin yaratıldığının beraberce ve açıkça savunulmasının kökleri tektanrılı dinlere dayanır. tüm tektanrılı dinler hem allah’ın varlığını, hem maddenin allah tarafından yaratıldığını açıkça savunurlar. böylelikle maddenin yaratıldığı iddiası öyle bir konuma gelmektedir ki; bunun ispatı, allah’ın varlığının ispatı olduğu gibi, aynı zamanda museviliğin, hıristiyanlığın ve islam’ın allah tarafından gönderilen dinler olduğunun da çok önemli bir delilidir. günümüzde de bazı insanlar güneş’e, ay’a veya ateşe tapıyor olabilirler. bu insanlar akılcı, bilimsel, felsefi bir dayanağa sahip olmadan bu inançlarını sürdürmektedirler. aklı, mantığı, bilimi bir kriter olarak kabul etmeyen bu inançlara karşı akılcı, mantıksal ve bilimsel bir açıklama yapmak fayda etmemektedir. bu kimselerin öncelikle önyargıları kırıcı, saplantıları yok edici açıklamalara ihtiyaçları vardır. tüm insanlık tarihindeki üç ayrı görüşün akla ve bilime uyma iddiasında olduğunu görüyoruz. bu görüşler en azından aklı, mantığı ve bilimi kriter olarak kabul ettiklerini iddia etmişlerdir. bu yüzden burada, bu fikirleri ele alıp, bu fikirlerden hangisinin doğru olduğunu ortaya koymaya çalışıyoruz. bu üç görüş şöyledir:

  1) tektanrıcılık : tek bir allah vardır. maddeyi yaratan, bu muhteşem evren’i, canlı-cansız her şeyi ile yaratan o’dur.

  2) ateist materyalizm : madde sonsuzdan beri vardır. herşey tesadüflerin arka arkaya gelmesi ile bu maddeden oluşur.

  3) agnostisizm, şüphecilik : iki görüşten hangisini doğru olduğunu bilemeyiz. ikisi de doğru olabilir.

  aslında temelde iki şık vardır. üçüncüsü ise yeni bir görüşten çok iki inançtan hangisinin doğru olduğunun bilinemeyeceğini ifade eder. bu şıkta yer alanların iddiası maddenin ve diğer varlıkların yaratılıp yaratılmadığının anlaşılamayacağıdır. örneğin david hume (1711-1776) “doğal din üzerine diyaloglar” adlı eserinde cleanthes ve philo’yu karşılıklı konuştururken, philo’nun sözlerinde agnostik yaklaşımlar ifade edilir. kant (1724-1804) da “saf aklın eleştirisi” adlı eserinde maddenin yaratılıp yaratılmadığını, insanın yaratılıp yaratılmadığını bilemeyeceğimizi, bunların anlaşılamayacağını söyler. (kant’ın fikirleri agnostik olmasına rağmen, kant tanrı’ya inanırdı.)

  big bang hem ateizmi, hem agnostisizmi geçersiz kılmıştır

  agnostik yaklaşım “biz bunu anlayamayız” demekle, aslında bir iddia sahibi olmaktadır. eğer “maddenin başlangıcı vardır” tezi doğrulanırsa, “maddenin başlangıcı yoktur” tezi yalanlanacağı gibi “maddenin başlangıcı olup olmadığını anlayamayız” tezi de yıkılacaktır. böylelikle maddenin başlangıcının ispatı ateizme olduğu kadar agnostisizme (şüpheciliğe, bilinemezciliğe) de bir darbedir. maddenin başlangıcı ve yaratılışı ortaya konduğunda aslında ateistlerin inançsızlıklarından, agnostiklerin şüpheciliklerinden vazgeçmeleri gerekir. enbiya suresi 30. ayetteki ifadeyi hatırlarsanız, ayette “yine de onlar inanmayacak mı” diye sorulmaktadır. big-bang’i tarif eden bir ayette bu ifadenin geçmesi aslında birçok ateistin ve agnostiğin gerekeni yapmayacaklarının işaretidir. fakat artık agnostiklerin şüpheciliğinin ineği tanrı kabul eden bir çoktanrıcıdan, ateistlerin inkarının ise ateşi tanrı kabul eden bir ateşe tapandan farklı olmadığı, yani inançlarını salt delilsizlik, salt gelenek, salt mantıksızlık ve salt bilimdışılık üzerine kurdukları anlaşılmıştır. artık ateistlerin ve agnostiklerin akılcılık ve bilimsellik iddiaları suya düşmüştür. hem de daha ilk aşama olan maddenin yaratılması safhasında… bazı materyalist bilim adamları big bang’in ispatından sonra yaratılışı kabul etmeye mecbur olduklarını itiraf etmek zorunda kalmışlardır. örneğin ingiliz materyalist fizikçi h.p. lipson, big bang teorisini ister istemez kabul etmek zorunda olduklarını şöyle itiraf etmiştir: “bence, bu noktadan daha da ileri gitmek ve tek kabul edilebilir açıklamanın yaratılış olduğunu onaylamak zorundayız. bunun ben dahil çoğu fizikçi için son derece itici olduğunun farkındayım ama eğer deneysel kanıtlar bir teoriyi destekliyorsa, bu teoriyi sırf hoşumuza gitmediği için reddetmemeliyiz.”

  big bang’den önce

  david darling “deep time(derin zaman)” adlı kitabının başlangıç bölümünde big bang’i öncesinden alıp şöyle tarif eder: “zaman yoktu, uzay yoktu… madde ve enerji de yoktu… hiçbir şey yoktu… en küçük bir nokta, boşluk bile yoktu. bu yokluktan küçücük, olağanüstü küçüklükte bir kıpırtı belirdi… ufacık bir titreme… hafif bir dalgalanma, belli belirsiz bir girdap…bu kozmik kutunun kapağı açıldı ve altından yaratılış mucizesinin filizleri belirdi…” colarado üniversitesi’nden gerrit l. vershuur ise “starscapes” adlı kitabında tüm diğer tezlere karşı dinin tezinin doğru çıktığını şu cümleleriyle ifade eder: ” big bang teorisi, dini inançların gösterdiği, dünya’nın ve gökyüzünün yaratılmış olduğu gerçeği ile uygunluk göstermektedir. bu astronominin dinle beraber olduğunun sürprizli bir sonucudur.”

  zamanın maddeye ve maddenin hareketlerine bağımlı olarak var olduğu anlaşılmıştır. big bang’ten önce madde ve maddenin hareketi söz konusu olmadığına göre big bang’ten önce zaman da söz konusu değildir. big bang ile beraber madde de, zaman da yaratılmıştır. zaten bunlardan biri diğerine bağımlıdır. oxford üniversitesi’nden roger penrose, zamanın evren’in başlangıcı ile başladığını matematiksel olarak ispatladı. big bang teorisi, ateistlerin, “evren yaratılmış olsaydı başlangıcı olması gerekirdi” diye kendilerinin de ileri sürdükleri durumun varlığını ispat etmiştir. kısacası ateizm bilim, mantık ve akıl platformunda çökmüştür, fakat inada, kuruntuya ve keyfiliğe dayanarak devam etmektedir. mantığın temel kuralları açısından sadece iki tane tez varsa, birinin yanlışlığının ispatı diğer tezin doğrulanması demektir. ateizmin “madde sonsuzdan beri vardır” tezi yalanlanınca, maddenin yaratılışını kabul etmek otomatikman geçerli olmakta, böylece ateizmin de, “bu konu çözülemez” diyenlerin de yanıldığı ortaya çıkmaktadır. bu açık delillere karşın yaratılışı inkar etmek gerçeğe karşı yapılan bir inattır.

  big bang’in öğrettikleri

  big bang teorisi her şeyden önce evren’in ve zamanın bir başı olduğunu, maddenin sonsuzdan beri var olmadığını, maddenin yaratıldığını bize öğretti. böylece materyalistlerin, ateistlerin tarih boyunca savundukları evren’in sonsuzdan beri var olduğu fikri çürütüldü.

  big bang, evren’in yaratıcısı olduğunu gösterdiği gibi, evren’in yaratıcısının evren’in içinde arandığı; güneş’in, ay’ın, dağın ayrı tanrılara paylaştırıldığı ilkel fikirlerin yanlışlığını da gösterdi. big bang ile ilk birleşimi yaratan kim ise, her şeyi yaratanın o olduğu, evren’i ayrı güçlerin değil, tek bir gücün yönettiği anlaşıldı. evren tek bir noktadan başlamıştır, o ilk noktanın sahibi kimse, insanın da, nehirlerin de, yıldızların da, kelebeklerin de, süpernovaların da, renklerin de, acının da, mutluluğun da, müziğin de, estetiğin de sahibi o’dur. her şey, “bir tekillikten” ayrıldığına göre, o “birliğin” sahibi, her şeyin sahibidir.

  big bang ile, putlaştırılan maddenin, hem de tüm evren’in maddesinin başta tek bir nokta kadar değersiz olduğu anlaşılır. böylece bu değersiz noktadan insanların, hayvanların, bitkilerin, muhteşem renkleriyle evren’in çıktığını görenler, kabiliyetin bu noktada değil, bu noktanın yaratıcısında olduğunu anlarlar. gözünüzü kapatıp, karanlığı bile barındırmayan yokluğu bir düşünün, sonra etrafınızdaki ağaçlara, denizlere, gökyüzüne, aynadaki görüntünüze, yiyeceklere, sanat eserlerine bir bakın. tüm bu muhteşem eserler nasıl karanlıktan, yokluktaki tek bir noktadan kendi kendine çıkabilir? iyice düşünenler için yaratılış hem matematiksel incelikle, hem sanatsal yapısıyla kendini göstermektedir.

  evren’in genişleme hızı o kadar kritik bir noktadadır ki; big bang’ten sonraki birinci saniyede bu oran, bir bilim adamının ifadesine göre: “yüz bin milyon kere milyonda bir daha küçük olsaydı evren şimdiki durumuna gelmeden içine çöker, tek noktaya dönerdi.” aynı şekilde bu genişleme hızı biraz daha şiddetli olsaydı, evren, gezegenlerin oluşamayacağı şekilde dağılacaktı. evren’in ilk yaratılış anındaki o tek bileşimin parçalanışında uygulanan kuvvet hem çok büyüktür, hem de çok ince tasarlanmıştır. aynı şekilde, oluşan madde miktarı da çok ince bir şekilde tasarlanmıştır. görüldüğü gibi her şey evren’imizin var olacağı tarzda bir amaca göre yaratıcımız tarafından ince bir şekilde yaratılmıştır. tüm bu oluşumlar yaratıcımız’ın kuvvetinin büyüklüğünü, her şeyi en ince ayrıntısıyla planladığını, mükemmel bir şekilde her şeyi oluşturduğunu göstermektedir. ayrıca tüm bu oluşumlar göstermektedir ki; bu evren’in yaratıcısı için zorluk kavramı yoktur, o isteyince her şey olur, onun sadece “ol” demesi yeterlidir.

  kaynak

  edit: başlık elli karakter sınırına takıldığı için ''agnostism'' yazdım. (bkz: agnostisizm)
 • --- spoiler ---

  kısacası ateizm bilim, mantık ve akıl platformunda çökmüştür, fakat inada, kuruntuya ve keyfiliğe dayanarak devam etmektedir.
  --- spoiler ---

  ulusal bilimler akademisi üyelerinin %93'ü tanrı kavramını reddediyor. bu sadece çoğunluk değil ezici çoğunluk. şimdi dağılın.

  (bkz: national academy of sciences)

  edit: sözlük yazarları olayı neresinden anladı bilmiyorum ama bilim akademilerinden bahsediyoruz burada ve %93 rakamı çok yüksek bir rakam. kendinize gelin isterseniz. bu istatistik sizi ateist yapmalı gibi bir argümanım yok. istatistiki bir bilgiye dayanarak ateist olmak aklıma bile gelmedi karşıt argüman olarak inançlı insan sayısı gösterenlere çok güldüm.

  ayrıca bir diğeri salladığımı söylemiş; araştırmadan salladığımı nasıl düşünmüş bu da çok ilginç.

  edit2: adama ne sallaması git araştır dedim, araştırdım ya işte koydum linki diyor. koyduğu link ile benim verdiğim istatistiğin yanlış olduğu çıkarımına ulaşabilen beri gelsin. general public ve scientists istatistiği paylaşmış ha hepsi o.
 • yine "şu olsaydı olmazdı şöyle olsaydı olmazdık ya böyle olsaydı hiç olmazdık" gibi hiçbir anlam ifade etmeyen saçmalıklar ve "bakın etrafınıza ne güzel değil mi nasıl olsun ki bunlar" gibi ebleh ebleh ifadeler barındıran cümleler bütünü.
 • "ateistler şunu bunu iddia ederler" diye başlayan müslüman cümlesi.

  ulan bir kere de bizim adımıza beyanda bulunmayın arkadaş.
 • ''ulusal bilimler akademisi üyelerinin %93'ü tanrı kavramını reddediyor. bu sadece çoğunluk değil ezici çoğunluk. şimdi dağılın.''

  varsayalım ki bu istatistik geçmişte de şimdi de gelecekte de bu düzeyde olsun, kelle sayısına bakarak din seçip seçmemek akılcı bir tutum mu?

  ne denmiş metinde;

  ''kısacası ateizm bilim, mantık ve akıl platformunda çökmüştür, fakat inada, kuruntuya ve keyfiliğe dayanarak devam etmektedir.''
 • bu dincilerin de işi zor ha. baktılar kendi argümanlarıyla bir sonuç alamıyorlar, big bangdi yok karadelikti vs karşı tarafın argümanlarını kullanarak "adamın gol diyo abi" acizliğine kadar düştüler. ya olm yeter bırakın bu işleri. sen nasıl inanıyorsan başkaları da benzer şekilde inanmıyor. şunu bir kabullenemediniz gitti lan.
 • copy paste ile bir müslüman aforizması daha. ya arkadaş herşeyi anlarım da, ensest bir ilişki ile çamurdan geldiğine inanan, bunu sorgulamayan, mantıklı bulan adamlar ateizmi çökertmeye çalışıyor ya.
 • --- spoiler ---

  gözünüzü kapatıp, karanlığı bile barındırmayan yokluğu bir düşünün, sonra etrafınızdaki ağaçlara, denizlere, gökyüzüne, aynadaki görüntünüze, yiyeceklere, sanat eserlerine bir bakın. tüm bu muhteşem eserler nasıl karanlıktan, yokluktaki tek bir noktadan kendi kendine çıkabilir?
  --- spoiler ---

  şu cümlelerin sona yazılmasının bilinçli olduğunu düşünüyorum. ilk cümleler olsaydı emin olun devamını okumazdım bile ama sona yerleştirmişler ki yazının sonunun sığ bir argümandan öteye gitmediğini göremeyelim. oysa ki çok akıllıca ve kaynaklarla başlayan yazı, devamı gelmeyince saçmalamaya doğru gitmiştir.

  fakat kırpılmıştır. big bang tanrı'nın varlığını kanıtlamadığı gibi yokluğuna da bir kanıt değildir. milyarlarca güneş sistemi ve sayamadığımız kadar, aklımızın almadığı büyüklükteki galaksilerden bahsederken "dünya, insanlar için yaratıldı. evrenin merkezinde dünya vardır." diyen dinlerin, ayın kızıldenizin ikiye bölünmesinden bahseden kutsal kitapların geçerliliğini mi kanıtlamıştır?

  nereden baksan tutarsızlık, çok üstüne konuşulması gerekmeyen fakat bir emeğin ürünü olduğı için saygı duyduğum bir yazıdır.

  fakat benim düşüncem; dünya'nın insanlar için yaratıldığı değil, insanın dünya'da yaşamak için evrilen bir canlı olduğu. bu yüzden ihtiyacımız olan her şey burada, bu yüzden her şey bizim için mükemmel. çünkü evrim bizi bu duruma getirdi. dünya insanlar yokken de dünya idi. insanlardan önce bir çok canlı türüne ev sahipliği yaptı. şu anda misafir bizim türümüz, 4.5 milyar yıllık bir süreçten bahsediyoruz. ortalama 75 sene yaşayan bir canlı türünün aklının almayacağı, düşünce sınırlarını zorlayacağı durumlar, anlıyorum. fakat o sınırları bir defa kırarsanız, gerisi gelir.