daimat

  • azimli
  • kofti anarşist (194)
  • 4733
  • 38
  • 12
  • 0
  • dün

daimat

kendisi eski solcu liboşun biridir. arkadaşları ona bu yaşında eski solcu mu oldun lan der.

not: milliyetçi insanların dünyayı algılama kapasiteleri kendi kategorileri ile sınırlı olduğu için, baskıcı milliyetçiliğe karşı demokratik ve açık değerleri savunmak "kürtçülük" oluyor bu ülkede. bu insanlara rağmen yazmak gerek. halbuki çin'de de uygurları destekliyorum devlet zulmüne karşı, o zaman da heralde çin'deki "hancılar" bana "uygurcu" diyecekti.

not2: lise 1'den beri ateist olan şahsıma fetöcü de denmiş oldu böylece. bakalım türk siyasi toksisitesi başka neler üretecek.

-----------------------------------------------------

özelden söven çok oluyor, sen hayırdır lan diyor diye şuraya toplum, ekonomi vs üzerine bazı genel geçer değerlerimi de yazayım:

* hiçbir ülkenin, devletin sınırları, bekası kutsal değildir. her ülke gelip geçicidir, insanların yarattığı, insanların değiştireceği sınırlardan ibarettir. sonsuz devlet, ebedi devlet, kutsal devlet millet yoktur. sadece insanlığın ortak kavgası, yeni nesillere daha iyi bir dünya bırakma mücadelesi vardır. tarih budur, ülkelerin kavgası değil, insanlığın kolektif evrimidir. devletlerin kavgası yüzyıllar içinde sadece dipnot olarak kalır.

* buna karşın her halkın muhafazası kutsaldır, her halk bize insanlık tarihinin bıraktığı geçmişten bir renk, bir dil, bir müzik, bir perspektif, bir mimaridir. bir daha taklit edilemeyecek tarihi eserdir. bu sebeple her halkın kendisini muhafaza edebileceği şekilde demokratik koşulların oluşturulması, bu halktan insanların asimile edilmeye teşvik edilmemesi, varlıklarının inkar edilmemesi, onun yerine ortak yaşam mekanizmaları oluşturulması en güzelidir, insanlığı kolektif olarak ileri taşıyan olacaktır. - burada istisna herkesin barbarca diyebileceği davranışların kültürün parçasıdır deyip kabullenilmemesi elbette (yani adam gelip benim kültürümde kafa kesme var bunu tolere edeceksin diyemez elbette).

* tarihte yaşanmış korkunç olayları öznesi kim olursa olsun, uygulayıcıları hangi ulustan olursa olsan hatırlamak, hatırlatmak ve yeni nesillere bu karanlığın kötülüğünü anlatmak, inkar etmemek insanlığın kolektif gelişimi için elzemdir. hiçbirimiz geçmişte yaşananlardan sorumlu değiliz, ancak devam ettirdiğimiz nefret gelecekte yaşanabileceklerden bizi sorumlu yapar. soykırımların inkar edilmemesi ve herkes tarafından lanetlenmesi bu yüzden önemlidir, devletlerin kısa vadeli çıkarları için değil.

* ulusal çıkar yalandır, ulusal çıkar devlet mekanizmasını elinde tutan siyasi ideolojik koalisyonun vizyonunun bütün ülkeye dayatılmasıdır. bu bağlamda vatan hainliği kavramı ise bu koalisyonun görüşüne uymayanlara söylenen bir baskı aracıdır. bugünün haini yarının resmi ideolojisi olur. ulusal ideolojiye tapan insanlar özne olma özelliğini yitirmiş, tarihin savurduğu nesnelerdir.

* hiçbir devlet ve idari yapı kutsal olmadığı için her bölgede yaşayan insanın, etnik kimliği ve dini inancı fark etmeksizin (elbette ki farklı kimlik ve inançtan insanlara baskı yapılmayacak koşullar anayasal bağlamda düzenlenmiş olacağı takdirde) kendi kendilerini yönetecek mekanizmalar talep etme hakkı, adem-i merkeziyetleşme, yerelde çıkarılan artı-değerin yerelde değerlendirilmesi vs gibi şeyler üzerinde hakkı olmalıdır. bu konudaki görüşlerim ilkesel anlamda gayet radikalleşebiliyor, yani bir köy bile bağımsız bir yapı olmak istiyorsa olma hakkı "ilkesel" olarak olmalıdır. ancak elbette pratik gerçeklikler burada sadece radikal bir demokrasi anlayışı ile aşılabilmelidir.

*dünyada hakim olan milliyetçi-ulusalcı görüş dünyayı devletlerin, dolayısı ile devletler üzerinden ulusların mücadele ettiği bir alan olarak okur. motivasyonlarını da bu inanç üzerinden kurgular. ideolojik dönüşümler onlar için dönemsel araçlardır. halbuki hakikat bence devletlerin araç, ideolojilerin hakikat olduğudur. devletler ise sadece farklı güçlerin üzerinde mücadele verdiği araçtır. uluslar ve çevrelerinde yaratılmış mitler, duygular, hisler, davalar ise ulusalcı ideolojinin başarıyla empoze ettiği illüzyonlardır. iki farklı ülke içinde birbiri ile mücadele eden farklı ülke ulusalcı-milliyetçileri aslında aynı ideolojik düzene hizmet ediyordur.

* bir ülkenin ekonomik bağımsızlığı verimsizliktir. milliyetçi retorik ile yüceltilen "milli" üretim aslında kaynakların dışarıdaki verimli üreticiden muhtemelen daha verimsiz üretim yapan yerli elite aktarılmasıdır. bunun çevresinde boşuna kümelenmiş bir işçi topluluğunun oluşmasına neden olur. eninde sonunda bu sermaye ve işçi gruplarının yaşamları bu sektöre bağımlı olacağı için gereksiz yere dünyadaki aynı sektörden diğer üreticiler ile gerginlik ve çatışma oluşur, lobi çalışmaları üzerinden bu ülkeleri de birbirine düşürerek boşa enerji harcatır. bu da siyasete yansıyarak daha kilit (entrenchment) koşullar oluşmasına sebep olabilir, yani bu verimsiz sektörden çıkar sağlayan sermaye grupları ve işçi çevreleri, gereksiz yere ülke siyasetinde kullanılabilir gruplar haline gelir.
-burada da istisnalar var elbette. mesele tamam o zaman her şeyi açalım demek değil. yani laissez faire'cilik oynamıyorum. ekonomik coğrafyayı okuyanlar daha iyi anlayacaktır, oyuna avantajlı başlayan, büyüyen pazarda belki de "potansiyel en verimli" olmadığı halde ölçek ekonomisi dolayısı ile daha da büyür. bu en verimli koşulların en açık şekilde olacağı tezini bozar zaten.
burada benim anlatmak istediğim daha ziyadesi ile milli ve yerli olmayı, tam bağımsız olmayı yüceltmemek, her fırsatta ideal verimliliğin olacağı koşulların birinci öncelik haline getirmek, yani win-win senaryoları öncelemek.

* tam bağımsız ekonomi bütün insanlıkla rekabet halinde, tarihe karşı yüzden izole bir ekonomi demektir.
ekonomiyi bir sistem olarak düşünürseniz, tam bağımsız ekonomi birbiri ile kapışan farklı sistemler demektir.
açık ekonomi demek dünyada ortak bir sistem demektir. açık ekonomide rekabeti sağlamak demek, ortak büyümek demekken, kapalı ekonomide kapışmak onlarca yıllık emeğin boşa gideceği koşuları oluşturmak demektir (dünyada talep sonsuz olmadığı için eninde sonunda bir tarafın yatırımları çöpe gidecek).
unutmayın ki dünya bütün insanlığın ortak kaynağıdır, teknoloji farklı kimliklerde kendini bulan insanların birbirlerini domine etme çabası yerine ortak olarak insanlığın yaşam kalitesini artırmak için kullanılabilir. açık ekonomi demek bu sebeple açık teknoloji demektir. teknoloji hayat kalitemizi artıran en önemli faktördür. birbirine kafa tutan uyumsuz teknolojiler yerine ortak bir standart teknoloji üzerinde bütün dünyanın parçalar için mücadele etmesi uzun vadede herkesin hayrınadır.
- örneğin tutturdun ben kendi arabamı yapacağım diye, kapattın gümrük vergileri ile sektörü, gittin 20 sene development cycle, bir dünya sermaye, milyonlarca işçi, yan sanayi, sonra bir baktın dünyadaki gidişattan geridesin hatta çok yanlış kulvarlardasın. hopp emekler, yatırımlar çöp. (bkz: brezilya bilgisayar sektörü)
ayrıca bunca yıl tüketici boşu boşuna daha pahalıya bu arabayı aldı. bu bir kaynak katliamıdır ve insanlığın ortak ilerleyişine engeldir.
- bir önceki noktada belirttiğim üzere, elbette her şey tamamen açılsın demek değildir bu, daha ziyadesiyle önceliğin açılmak olması gerektiğinin ilke manasında kabullenilmesi gerektiğine bir vurgudur.
-açılmak demek insanlığın bütün enerjisinin ortak bir sistemin parçalarını geliştirmeye adanması demek, sistemin birbirlerini yıkmaya çalışanlar arasında bölünmemesi demek. devletlerin ve dar vizyonlu güç odaklarının etkisinin azalması demektir. bu sebeple "tam bağımsız türkiye" demek ülkenin emperyalizmden bağımsız olacağı manasına gelmez, aksine ülkedeki güç odaklarının kontrol mekanizması olmadan ülkeyi talan edebilmesinin önünün açılması demektir. yani dış sermaye sömürecek diyorsun da 5'li çete ne yapıyor? bir de üstüne gidip ülkenin siyasetinin optimal biz düzeyde olmasını engelliyor, gereksiz yere üretilen artı değeri ölü yatırım olan inşaata çekiyorlar. bunu yapanlar yerli sermayedarlar.
küresel sisteme entegrasyon demek bütün ülkeler üzerinde bir kontrol mekanizması kurulması, herkesin birbirinin takip etmekte bir stake'i olması demektir. böylece devletler üstü, 3.parti gözlemcilerin yaydığı bilgi ile oluşan kural bazlı sistem oluşabilir ve dar çıkarlı grupların etkisi her ülkede azaltılabilir.

* bugün dünyadaki en önemli çelişki sermaye-emek çelişkisi (işçi mücadelesi) veya merkez-çevre(emperyalizm) çelişkisi değil, sermaye-doğa çelişkisidir. bu yönde atılacak her türlü adım öncelik olmalıdır. çevre sorunlarını çözme adımı atmak demek maliyet artırmak demek olduğu için çözümü namına uluslararası bir idari sistemin güçlenmesi şarttır. küreselci olmazsak bütün dünya birbiri ile kapışırken birbirini yer. (bkz: tragedy of the commons) ortak çözümler üretilemez. kolektif olarak bütün insanlık zarar görür, ve bu durum 2-3 günlük kimlik-ulus davaları yüzünden olur (bu da genellikle ulusal motifleri kullanarak belirli noktalara çöreklenmiş güçler oluyor, sermayedar ve yarattıkları işçi kesimi).

* hiç kimsenin görüşü kutsal değildir. her fikrin radikali kafa açar, ama siyasetin en temel öğesi ortaklaşmak ve taviz vermektir. radikal düşünceler tavizsizdir (kendim de görüş olarak eskiden radikaldim). tavizsizlik çatışmadır. çatışma döngüsel olarak sorunları büyütür ve sorunlara sebep olanların konumlarını konsolide etmesini sağlar. tavizler herhangi bir kesimin kimliğinin, duruşuna varoluşsal bir tehdit oluşturmuyorsa) anlaşmak için güzel bir zemin olacaktır (haksız olarak tabi. yani gençler küresel medyayı görüp dinden imandan çıkıyor diye islami kimliğin yok edildiği iddiası ile aksiyon almak başkalarının varoluş haklarını ihlal eder).

3 günlük dünyayı kimsenin kutsaliyet atfettiği siyasi ve dini davalar için kimse zehir etmesin. kimse ne muhammed'i, ne atatürk'ü ne de başka bir sembolü sevmek zorunda değil.

-progresif düşünceler mevcut sistem ile daima mücadele halindedir. yeni bir sistem kurulursa onunda önünde gider. bu sebeple progresif düşünceye sahip olan insanlar derecesine göre sırasıyla önce saf ilan edilir, sonra saçma ilan edilir, gerçekten kopuk ilan edilir, eğer toplumda güçlü karşılık bulmaya başladıysa iftiralarla lekelenmeye başlar, iki-yüzlü olduğu iddia edilir, kriminalize edilir en sonunda da hain ilan edilir. farklı kültürlerin eşit hak ve tanınmışlığını talep etmek, çevrenin muhafazasını istemek, kadın hakları konusunda en önde mücadele vermek, göçmenlerin zor durumunu anlatmak, yardımın bir insanlık görevi olduğunu anlatmak, işçinin haklarını en ötede savunmak sistemin çarklarını zora sokan şeylerdir. sistem bu konuda bir yere kadar haklıdır, o yüzden radikal dönüşümlerin talebi sistem içerisinde gerçekçi olmayabilir (örneğin, ormanları koruyorsun, hes istemiyorsun, ama sistem büyümek için enerji istiyor, hammadde istiyor - o zaman sana sen hainsin bu ülkeye çivi bile çaktırtmak istemiyor der), dolayısıyla demokratik bir düzlemin oluşmasını sağlamak öncelik olmalıdır. demokratik düzlem, şeffaflık ve doğru bilginin erişilir kılınıp toplumun bilinçlendirilmesi, dar çıkar gruplarının yalanlarıyla savrulmasını önlemek önemlidir. buradan ise reformlarla sistemi sürdürülebilir, çoğulcu ve insanlığı ileriye taşıyacak bir yapıya sokmanın yolu aranmalıdır. progresiflikte ilkesel olarak tavizsizlik siyasi olarak gerçekçi değildir (bunu ülkemizde hdp'ye yapılan muameleden net şekilde görebiliriz).

* ulus ve devlet odaklı değil çözüm odaklı olun. uluslar, devletler, milletler tarihte kısa bir dipnottur, mühim olan insanlığın kolektif kazanımı ve ilerlemesini açacak koşulların mücadelesidir.

* muhabbet kuşları en harika hayvanlardır. ötesi yoktur. karşı çıkan orospu çocuğudur. eğer elinizde varda bebeğiniz gibi bakın, ilgi veremiyorsanız ilgilenene bakın. çok hassas canlılar.

********************************************
bunun dışında kendimle ilgili çok şey anlattığını düşündüğüm ve ileride kendi özel dosyalarım için yazdığım şeylerde beni fikren besleyeceğini düşündüğü bazı yazıları paylaşıyorum. burayı sürekli güncelliyorum:
********************************************
geist of zeit

postmodernite ve günlük siyasete yansımaları: (bkz: #125175655)

*
big history - antropoloji

civilizational collapse - medeniyet çöküşü: (bkz: #130492984)

devlet aygıtının oluşumu üzerine: (bkz: #126433290)

küresel liberal düzen (siyasal, ticari ve finansal kurumları ile)

liberal düzen üzerine: (bkz: #115213560)

bretton woods: (bkz: #118456137)

atlantikçilik-batıcı: (bkz: #114788620)

küreselcilik vs ulusalcılık: (bkz: #115125339)

ulusalcılık üzerine; (bkz: #126008168)

ortadoğu ve barış : (bkz: #122972045)

avrasyacı perspektifinden de olsa küresel düzenin genel hatlarının ele alındığı yazı: (bkz: #114796550)

küresel sistem karşıtı aşırı sağ komplolarının sembol hedefi olan george soros'un küresel sistemde rolü üzerine: (bkz: #108404696)

birinci dünya savaşını davalaştırmak: (bkz: #128322385)

*

sistemin sub-kategorileri olarak küreselcilik karşıtı ideolojik akımlar (milliyetçilik, sosyalizm(ler))

milliyetçilik, ego ve psikoz: (bkz: #121492570) , (bkz: #100543129), (bkz: #105554648)

milliyetçilik ve ırkçılık ilişkisi: (bkz: #116666640)

ırkçılık suç mudur? :(bkz: #97961107)

*

küresel barış, militarizm ve askeri teknoloji

nato: ???

askeri teknolojide dijital dönüşüm : (bkz: #119664151)

sihalar ve non-state entities : (bkz: #113698855)

tankların rolü: (bkz: #115585584)

insansız kara aracı: (bkz: #121151315)

*

finansal piyasalar

george soros & general theory of reflexitivity : (bkz: #130155849)

finansal sistemde kripto paraların geleceği: (bkz: #122315987)

çin

(bkz: #129120338) - çin ekonomisi

(bkz: #125865124)- çin ekonomisinin yapısal geçmişi

*

türkiye siyasal kültürü

türk siyasal kimliğinin temelleri: (bkz: #125572044)

türkiye ulusalcıları : (bkz: #125995320)

(bkz: #119940451)

türkiye'de avrasyacılık: (bkz: #120165607)

ürkiye'de abd algısı: (bkz: #120674653)

kemalizm ve demokrasi: (bkz: #126074255)

ahmet altan ve türkiye liberalizmi: (bkz: #121992525)

yetmez ama evetçiler şimdi ne düşünüyor: (bkz: #124873967)

türkiye'de milliyetçilik: (bkz: #98534927), (bkz: #98536213), (bkz: turk milliyetcisi sorunu), (bkz: #102969382), (bkz: #105512793), (bkz: greater turkey), (bkz: #121759371), (bkz: iyi partililerin aktrollerden beter olması)

türkiye'deki herkes türk düşmanı histerisi: (bkz: #121474677)

türklere ırkçılık yapılınca neredesiniz lan yavşaklar? : (bkz: #116644721)

andımız uygulaması: (bkz: #120667727)

türk milliyetçiliğinin klişe söylemleri: (bkz: #118790170), (bkz: #121918625),

türk-islam sentezinin bütün iğrençliğinin ulusalcı klişeler ile birleşip cıvıması sonucu metin gürcan'ın tutuklanması: (bkz: #130491548)

burası ortadoğu burada demokrasi olmaz argümanı: (bkz: #122972045)
-----
(bkz: #113799513) -1990'lar türkiyesi

---
kemalizm
(bkz: #100542057)
(bkz: #108235011)
(bkz: istanbul'da chp'den 41.157 üyenin istifa etmesi)
(bkz: #116864975) - kemalist kişi kültü davranışları
(bkz: #117978090) - kemalizm mitlerinin yarattığı dogmatik toplum
---
vatan hainliği
(bkz: #107737097)

-
islam vs kemaliqs
(bkz: #110202221)

----
derin devlet - güvenlikçi rejim - extrajuidicial güvenlik anlayışı

(bkz: #123818468) - türkiye'de derin devletin tutmasının sebebi

(bkz: #122905897) - mehmet ağar ve emniyet
polis devletinin masrafları - (bkz: #116687545)
(bkz: #107389218)
(bkz: #114446143) - m.ağar, a.çakıcı, k.eken, e.alan
(bkz: #122905897) - mehmet ağar ve derin devlet
(bkz: #112846050) -mavi vatan
(bkz: #114700955) -rusya'ya karşı mücadele çerçevesinde derin devlet içi kliklerin savaşı
(bkz: #114237588) - pkk ve devlet
(bkz: #123818468)

sedat peker'in mehmet ağar'a açtığı savaş
(bkz: #123163716)
(bkz: #123214184)

(bkz: derin devlet calisiyor)
avrasyacılar: (bkz: #107335449)
(bkz: #110030724)
(bkz: avrasyaci macerasinin basarisizligi)
(bkz: bir avrasyacı komplosu olarak 10 aralıkçı kavramı) - derin devlet ve chp pozisyonu üzerine

kürt meselesi:
(bkz: #115841461) - selahattin demirtaş
(bkz: #107444038) - kürtlerin kriminalize olması veya düşük sınıf olması
(bkz: #110363244) - kürt gençlerinin suça yönelmesi
(bkz: #116786918) - hdp'ye pkk'nın siyasi uzantısı argümanının saçmalığı
(bkz: #123109209) - filistin hassasiyeti ve kürtler

ermeni soykırımı: (bkz: #113819183)

siyasetten uluslararası ilişkilere kurban kompleksi: (bkz: #113710275)

kürt meselesini derin devletin iç kavgası üzerinden dinleyelim :)
https://twitter.com/…tatus/1262479367743119361?s=20

türkiye ekonomisi üzerine:

-(bkz: turkiye'nin rekabetci kura gecmesi) - kur politikası üzerine
-(bkz: #114890406) - erdoganomics
-(bkz: #115256388) - rantçı ekonomi
-(bkz: #116827381) - yolsuzluk ve türkiye

*

komploculuk ve komplo teorileri
(bkz: #106413426)
(bkz: #121489647)
totalitarianism'in temeli olarak komploculuk - (bkz: mass psychosis)----

*

marksizm

- reel sosyalizmin başarısızlığı: (bkz: #114048137)

*

tarih

- türkler ve sünni islam: (bkz: #125207454)

*
din ve teoloji

(bkz: #102971529)

(bkz: #110204088) - ateizm

(bkz: #128780147) - "heretiklere" sataşmak - mumsöndü

islam medeniyeti

pre-islamik arapların devrimi - yeni ideolojisi olarak islam: (bkz: #128456497)

-islam entelektüeli: (bkz: #117091998)
-yusuf kaplam :/ :(bkz: #121751123)

*
sağlıklı yaşam, biyoloji, miyoloji, kuşlar böcekler

-yaşlanmak: (bkz: #126523494)

devamını okuyayım »