kerkaporta

  • battal gazi (358)
  • 564
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen ay

komünizm

kapitalizmin gelişmesi, globalleşmesi ve sermayenin birkaç elde toplanmasının sonucunda* ve ezilen sınıfın buna dur demesi sonrasında dünya'da hakim olacak sistemdir. yani koka kola içmemenin, nike giymemenin komünist olmakla alakası yoktur. sisteme karşı yıkıcı hareketlerde bulunmak komünizmi getirecek momenttir. diğeri sadece bu firmalar yerine başka şirketlerin zengin olmasını sağlayacaktır ancak sömürü baki kalacaktır.

ütopyadır, yani var olmayan yerdir. ancak eski zamanlarda yaşamış bir köle için şimdi yaşadığımız hayat standardı ne kadar ütopikse o kadar ütopiktir. bunu görmek için sadece tarihsel bakış yeterlidir.

herkes tarafından binbir şekilde eleştirilen sistemdir. ancak insanlar şimdi yaşadıkları ekonomik sisteme bu eleştiriyi getirmekten fazlasıyla çekinmektedir nedense.

komünizmin dinsizlik getireceği en sık yapılan eleştiridir, halbuki komünizm dini baskıyı ortadan kaldırmayı hedefler. ancak açıkça söylenmelidir ki bir dinin söyleminde inanmayanlara/başka inanca sahip olanlara baskı yapmak/her nerede olursa olsun öldürmek varsa, komünizm buna izin verecek bir sistem tabi ki değildir. ayrıca kapitalizm de dinin özgürce yaşanmasını değil, sadece kullanılmasını sağlayan bir sistemdir.

insanların elinden sahip oldukları her şeyin alınacağı bir başka eleştiridir. eleştiri de denmez ya, manipülatif bir söylemdir. aslında yapılacak olan; üretim araçlarının, yani fabrikaların, atölyelerin, tarlaların, yani bir mal ya da hizmet üretmek için kullanılacak mülklerin kamulaştırılmasıdır. yani ortak mülkiyettir. halbuki kapitalizmde insanların bütün mülklerine küçük bir azınlık hükmetmektedir. sıradan insan zaten üretim araçlarına sahip değildir. üstüne bir de emek sömürüsüne maruz kalmaktadır. komünizmde herkes, her şeyin sahibiyken kapitalizmde küçük bir azınlık her şeye hükmetmektedir. yani asıl mülksüzlük kapitalizmdedir.

"insanoğlu bencildir, hırslıdır. komünizm ona uygun bir yönetim şekli değildir." söylemi bir başka eleştiridir. ancak insanoğlu binlerce yıl boyunca ilkel komünizmi yaşamıştır. insan; yaşadığı sistem, deneyimleri ve öğrendikleri doğrultusunda gelişmektedir. oysa paylaşmak gibi duygular da insanın doğasında vardır. komünizmin insan doğasına kapitalizmden çok daha uyumlu olduğunu söylemek çok daha mantıklıdır.

bir başka cümle ise "doktorla çöpçü aynı maaşı mı alacak?" sorusudur. cevabı "evet, aşağı yukarı aynı maaşı alacak, çünkü ikisi de eşdeğer emek sarfetmektedir." komünizmde insanlar arasındaki fark ekonomik temelde ortaya çıkmayacaktır. yani amiyane söylemle insanlar para bazında başka insanlardan üstün olamayacaklardır zira, bir süre sonra para da olmayacaktır. bunu eleştiren çoktur lakin dönüp de şimdi yaşadığı sisteme bakan yoktur. bir tarafta eline okuma imkanı geçmiş ve bu imkan büyük oranda kamu tarafından sağlanmış bir doktor vardır; diğer yanda ailesi fakir olduğu için okuma imkanı bulamamış, çocukken çalışmaya başlamış bir hamal vardır. hangisi daha çok emek harcamıştır? bilinemez. ancak hamal olan, hamal olmayı seçtiği için o durumda değildir. seçimi ekonomik şartlar yapmıştır ve hayatı boyunca eşdeğer emek harcamış olan bu iki kişi arasındaki eşitsizlik çok daha adaletsizdir.

sovyetler birliği de ziyadesiyle eleştirilmektedir. öncelikle sovyetler birliği'nde komünizm yaşanmamıştır diye düzeltmek gereklidir. çünkü komünizm ülkelerin olmadığı bir dünya idealini de içermektedir. ancak sovyetler birliği deneyimi son derece haklı eleştirilere de maruz kalmaktadır. sovyetler birliği zaman içerisinde marksist ideolojiyle bağdaştırılamayacak işler yapmıştır. halkı üzerinde baskı kurmuştur. bunda cia'in sovyetler üzerindeki baskısının etkisi büyüktür. komünizm silah denen şeyi dünya yüzeyinden silmeyi hedefler ancak soğuk savaş döneminde sovyetler mecburen güçlü bir orduya sahip olmak zorunda kalmıştır. eğer bunu sağlamamamış olsaydı tıpkı paris komünü'nün başına geldiği gibi silah zoruyla zaptedilecekti. bu açıktır ve sovyetler birliği'nin yaptığı pek çok şey arkasında abd'nin mecbur bırakması vardır. ayrıca sovyetler'i eleştirip komünizm üzerine yargıda bulunanlardan rica ediyorum amerika'yı eleştirince de kapitalizm üzerinde yargıya varsınlar.

komünizm milletsizlik üzerine de eleştirilmektedir. evet, komünizm'de millet-ülke kavramı olmayacaktır. milliyetçilik son birkaç yüzyılda insanlık tarihinde yer etmiş yapay bir ideolojiden başka bir şey değildir ve insanlığa da bir faydası yoktur. hiçbir millet bir diğerinden üstün değildir, hele ki bizim gibi karma coğrafyalarda hiçbir gerçekliği de yoktur çünkü ari ırk yoktur.

insanların tek tip haline getirilecek olması da komünizm üzerine söylenen bir başka korku masalıdır. kastedilen şey insanların benzer ekonomik koşullarda yaşayacağı ise amenna. ekonomik şartlar tek tip olacaktır. ancak düşünce özgürlüğü, çalışma özgürlüğü* ve kültürel baskının ortadan kalkması da komünizmin getirilerindendir. ayrıca komünist ülkeler sanatın her dalında büyük başarılara imza atmışlardır. sanatın tek tipleştirilmiş bir toplumda gelişmesi çok zordur. ve kapitalizmde sanatın tek amacı paradır. ayrıca kapitalist sistemde insanlar "evden işe, işten eve" bir hayat yaşamaktan bıkmış değiller mi? yani asıl tek tip yaşamı empoze eden kapitalizm değil midir? insanları sadece çalışmak için yaşatan, insanı işçi haline getiren, kendine vakit ayırmasını engelleyen kapitalizm değil midir?

insanların komünizmde, rekabet altında olmadıklarından çalışmayacağı varsayımı vardır. bu varsayım sovyetler birliği tarafından çökertilmiş olmalıdır. ayrıca kapitalist sistemde pek çok "sanal sektör"de harcanan emeğin (reklamcılık, pazarlama, satış, bankacılık v.s) ve hammaddenin komünizmde boşa harcanmayacağı da denkleme eklenirse, insanların ihtiyaçlarını üretmeleri için çok daha az çalışmaları gerekeceği ve doğaya çok daha az zarar verecekleri ortaya çıkacaktır.

yani birşey eleştirildiğinde karşılaştırmalı bir şekilde eleştirilmesi gerçeğin açığa çıkması için en iyi yoldur.

(bkz: kapitalist sistem içinde komünist olmak/@kerkaporta)

devamını okuyayım »