little toy gun

  • 333
  • 1
  • 0
  • 0
  • 4 hafta önce

türkiye'de pop şarkılarının hecelenerek söylenmesi

ilginç bir gerçektir.

a-ci-len to-par-lan-ma-lı-yım üs-tüm-den ko-ca bir aşk geç-ti

ö-le-ne ka-dar a-şık o-la-maz-sın bi-ri-si çı-kar o-nu an-la-ya-maz-sın bin-ler-ce dan-söööz var

seni se-vi-yo-rum seni is-ti-yo-rum sensiz ya-şa-mak zor ge-li-yor ba-na

adını yaz-mış-ım da-ha da ya-za-bi-li-rim dol-du-ra-bi-li-rim yap-rak yap-rak

a-ra-da bir ben de ka-de-re kü-sü-yo-rum e-sip ge-çip mangalda kül bı-rak-mı-yo-rum

vs... gerçekten çok var.

devamını okuyayım »
21.08.2013 23:41