nihilist nihilim demez herkes kaka yapar

  • 6
  • 1
  • 0
  • 0
  • 2 hafta önce

kemalistlerin ideolojik görüşü

kaypakkaya'nın çok isabetli yaptığı sosyalist cenahın bir kısmının aydınlanmasına katkıda bulunmuş, bir kopuş silsilesi yaratan tezlerinde kemalizmin manasını görebiliriz

"1 kemalist devrim, türk ticaret burjuvazisinin, toprak ağalarının, tefecilerin, az miktardaki sanayi burjuvazisinin, bunların üst kesiminin bir devrimidir. yani devrimin önderleri, türk komprador büyük burjuvazisi ve toprak ağaları sınıfıdır. devrimde, milli karakterdeki orta burjuvazi önder güç olarak değil, yedek güç olarak yer almıştır.

2 devrimin önderleri, daha anti-emperyalist savaş yıllarında iken itilaf emperyalizmi ile el altından işbirliğine girişmişlerdir; emperyalistler kemalistlere karşı hayırhah bir tutum takınmış, bir kemalist iktidara rıza göstermeye başlamıştır.

3 kemalistler, emperyalistlerle barış imzaladıktan sonra bu işbirliği daha da koyulaşarak devam etmiştir.

4 kemalist hareket, özünde «işçilere ve köylülere, bir toprak devrimi imkânına karşı» gelişmiştir.

5 kemalist hareketin sonucunda, türkiye'nin sömürge, yarı-sömürge, yarı-feodal yapısı; yarı-sömürge ve yarı-feodal yapı ile yer değiştirmiştir; yani yarı-sömürge ve yarı-feodal iktisadi yapı devam etmiştir.

6 sosyal alanda, eski milli azınlıklara mensup komprador büyük burjuvazinin ve eski bürokrasinin, ulemanın hakim mevkiini, milli karakterdeki orta burjuvazi içinden palazlanan ve emperyalizmle işbirliğine girişen yeni türk burjuvazisi, eski türk komprador büyük burjuvazisinin bir kesimi ve yeni bürokrasi almıştır. eski toprak ağalarının, büyük toprak sahiplerinin, tefecilerin, vurguncu tüccarların bir kısmının hakimiyeti devam etmiş, bir kısmının yerini yenileri almıştır. kemalistler, bir bütün olarak, milli karakterdeki orta sınıfın çıkarlarını temsil etmemekte, yukardaki sınıf ve zümrelerin menfaatlerini temsil etmektedir.

7 politik alanda, hanedanlık çıkarları ile birleştirilmiş olan meşrutiyet idaresinin yerini, yeni hakim sınıfların çıkarlarına en iyi cevap veren idare, burjuva cumhuriyeti almıştır. bu idare, sözde bağımsız, gerçekte siyasi bakımdan emperyalizme yarı-bağımlı bir idaredir.

8 kemalist diktatörlük, sözde demokratik, gerçekte askeri faşist bir diktatörlüktür.

9 «kemalist türkiye bile, gittikçe daha çok bir yarı-sömürge ve gerici emperyalist dünyanın bir parçası haline gelerek nihayet kendini ingiliz-fransız emperyalizminin kucağına atmak zorunda kalmıştır.»

10 kurtuluş savaşı'nı takip eden yıllarda, devrimin baş düşmanı kemalist iktidardır. o dönemde komünist hareketin görevi, hakim mevkiini kaybeden eski komprador burjuvaziye ve toprak ağaları kliğine karşı, kemalistlerle ittifak değil (böyle bir ittifak zaten hiç bir zaman gerçekleşmemiştir), komprador burjuvazinin ve toprak ağalarının bir başka kliğini temsil eden kemalist iktidarı devirmek, yerine işçi sınıfı önderliğinde ve işçi-köylü temel ittifakına dayanan demokratik halk diktatörlüğünü kurmaktır."(age, s. 140-141)

"1 türkiye'de kurtuluş savaşı'nın sonundan itibaren komprador büyük burjuvazi ve toprak ağaları iktidara hakimdir. fakat komprador büyük burjuvazi ve toprak ağaları iki büyük siyasi kliğe ayrılmıştır. iktidara ve devlet mekanizmasına hakim olan klik, önce ingiliz-fransız emperyalizminin, 1935'lerden itibaren de alman emperyalizminin işbirlikçiliğini yapmıştır. ikinci dünya savaşı öncesine kadar, genel olarak orta burjuvazi de bu kliğin safında yer almıştır.

2 ikinci emperyalist dünya savaşı yıllarında alman işbirlikçisi hakim klik, koyu bir faşizm uygulamasına ve vurgunculuk politikasına girişmiştir. bu klik, içerde işçi sınıfı dahil bütün demokratik güçlere, dışarda da sscb'ye ve ingiliz-fransız-amerikan blokuna karşı alman faşizminin safında yer almıştır. fakat dünyadaki güçler dengesi ve sscb'nin varlığı, bunların alman faşistlerinin safında savaşa katılmasına engel olmuştur.

3 öte yandan da daha sonra dp ve mp içinde örgütlenen, komprador büyük burjuvazinin ve toprak ağalarının muhalif kliği, bunun peşinde de, o zamana kadar chp saflarında tali bir unsur olarak yer alan reformcu orta burjuvazi ve diğer demokratik unsurlar yer almıştır. tkp de bu kliğin kuyruğuna takılmıştır. bunlar, dünya çapında amerikan-ingiliz-fransız blokuyla ve sscb ile ittifak kurmuşlardır. ikinci dünya savaşı, alman faşistlerinin ve müttefiklerinin yenilgisiyle bitince, türkiye'de bu blok güçlenmiştir. fakat savaş sona erer ermez, abd emperyalizminin desteğiyle ve chp'nin almancı faşist diktatörlüğüne halkın ve demokratik güçlerin duyduğu nefret ustalıkla kullanılarak 1950'de dp iktidara getirilmiştir.

4 böylece alman emperyalizminin uşağı olan komprador büyük burjuvazinin ve toprak ağalarının yerini, abd emperyalizminin uşağı olan komprador büyük burjuvazinin ve toprak ağalarının iktidarı almıştır. söz konusu olan şey, «savaş sırasında vurgunculukla palazlanan büyük burjuvazi»nin «uluslararası sermayenin kanatları arasına iyice girmesi» değil, alman emperyalizminin «kanatları»nın yerini, abd emperyalistlerinin «kanatları»nın alması, alman uşağı gericilerin yerini de abd uşağı gericilerin almasıdır.

5 proletaryanın ve küçük-burjuvazinin muhalefetini kendi bendinde boğan kararsız orta burjuvazi, bu muhalefeti bir müddet dp'nin kuyruğuna taktıktan sonra, dp'nin faşizan uygulamaları karşısında, tekrar muhalefetteki chp katarına katılmıştır. proletarya önderliğinde, bağımsız ve güçlü bir halk hareketinin yaratılamamış olması, işçi sınıfının, emekçi halkın ve demokratik unsurların muhalefetinin, komprador büyük burjuvazi ve toprak ağaları kliklerinin bazen birini, bazen diğerini iktidara getirmeye yarayan bir kaldıraç gibi kullanılmasına yol açmıştır.

6 muhalefetteyken «demokrasi» havarisi kesilen komprador büyük burjuvazi ve toprak ağası klikleri, iktidara geçtikleri zaman, en azılı halk düşmanı kesilmişlerdir." (age, s. 149-151)

devamını okuyayım »
29.11.2018 23:03