rhaa

  • 135
  • 1
  • 0
  • 0
  • 2 hafta önce

niyazi kahveci

ulusal demokrasi enstitüsü sitesindeki yazıları ve yazılarındaki bazı alıntılar linkleriyle beraber kronolojik sıraya göre aşağıda listelenmiştir.

demokrasinin şartları
(28 eylül 2017)

“en zor iş, çağdışı insan malzemesiyle, çağdaş işler yapmaya çalışmaktır.”

“demokrasi, demokratik insanlarla olur.”

"demokrasiyi uygulayabilmek, düşünüş biçiminde demokratlaşmış toplumla mümkündür. bu nedenle öncelikle toplumun düşünüş biçimini demokratlaştırmak gerekir. bu halledilmeden, demokrasiyi uygulamaya çalışmak hem hem imkansızdır hem de çok zararlar doğurur. bu durum tıpkı, bir kilo bitlik kapasiteli bilgisayara tetra bitlik görev vermek gibidir."

demokrasilerde denetim ve halk
(02 ekim 2017)

"demokrasi sinik değil, kinik kişilerden oluşan halkla uygulanabilir. demokrasilerde yönetimi denetleme işlevini sinik değil ancak kinik özneler görebilir. çünkü ancak kinik özne, demokratik özne olabilir."

"sartre şöyle der: yanlış durumun adını koymak gerekir. bir yanlış durumun adı konulunca sonuç alınmış demektir. çünkü yanlışı hiç kimse savunamaz. kişiler yaptıklarının yanlış olduğunun başkaları tarafından bilindiğini istemezler. bu nedenle yanlış olarak bilinen durumlarını değiştirmek isteyeceklerdir."

"dolayısıyla halka, yaptığı yanlış işinin, felsefi adını sunmak gerekir. insanlığın, tarih boyunca bütün toplumsal gelişimleri bu yanlışın adının konmasıyla sağlanmıştır."

demokrasi ve ezanın okunuş biçimi
(07 ekim 2017)

"kuran’da ezan kavramı yoktur. islam’da ezan, farz olan namaz için bir araçtır. namazın sünneti dahi değildir. farzlarından ve vaciplerinden olmadığından, namazın geçerli olması için ezana gerekli değildir. nitekim fıkha göre ezan okunmaksızın kılınan namaz geçerlidir."

"hz. peygamber, namazları kendisinin kıldırmasına rağmen, imamın arkasında cemaatle ve camide namaz kılmayı farz yapmadığından ezanı, insanları camiye ve namaza çağırmak için okutmamıştır. namaz vakitlerini bildirmek için okutmuştur."

"islam’da minare yoktur. 'ateş yakma yeri' anlamına gelen arapça minareyi müslümanlar, hz. peygamber’den sonra, ateşetapan mecusilerden almışlardır."

"günümüz türkiye’sinde ezanın okunuş biçimi birkaç nedenden dolayı islam’a göre haramdır."

"birinci neden; bağırmak ...
ikinci neden; aşırı uzatmak ...
üçüncü neden; nağme ve müzik ...
dördüncü neden; kul hakkı yemek"

"namazla yükümlü olmayan müslümanları ve ezanı dinlemek istemeyenleri, özellikle uykuda iken, bugünkü okunuş biçimiyle ezan okumakla rahatsız ederek kul hakkı yemek nedeniyle haramdır. dinlememe özgürlüğünü ihlal gibi temel insan haklarını çiğnemesinden dolayı demokratik hukuka göre de suçtur."

"ezanın okunmasında sorun yoktur, sorun okunuş biçimindedir. ezan neden bağırılarak okunur? ezan bağırmaksızın insanlara huzur veren medeni bir şekilde okunamaz imajını vermek ezana yapılan en büyük düşmanlıktır."

demokrasi ve şeyhlik
(14 ekim 2017)

"her şeyden önce, demokrasi ile şeyhlik arasındaki en temel fark, farklı düşünüş biçimlerinden kaynaklanmalarıdır. şeyhliğin düşünüş biçimi sihirsel, demokrasininki ise akılcı ve bilimseldir. sihirsel düşünmenin bilgi elde etme kaynağı ve metodu hayallerdir. akılcı ve bilimsel düşünmenin ise olgu, obje ve olay üzerinde sistemli beşeri akılla düşünme yapmaktır."

"şeyhliğin, kendi boyunduruğu altında köle olarak tutmak amacıyla kullandığı en önemli silah, kişilerin kendi akıllarıyla düşünmemeleridir. bu nedenle insanların akıllarını kullanmalarını önlemede en etkin olarak tanrıyı ve dini kullanırlar."

şeyhliğin antropolojisi
(20 ekim 2017)

"şeyhlik de kutsal lider kişi olma sistemidir. çağımızda şeyhlik kavramı; çağımız öncesi insanın akıl çaplarının ürettiği, kutsal liderlikleri ifade eden ilkel insanlıktaki totem, sihirciler, üfürükçüler, mezopotamya’daki peygamber, roma’daki üstinsan ve kutsal insan, semitik dinlerdeki peygamberlik, mesihlik ve mehdilik kurumlarının birleşik adıdır. neticede şeyhlik, ilkel toplulukların tanrılaştırılmış kutsal-insan anlayışıdır. şeyh, çağımızın tanrılarla insanlar arasındaki tanrısal aracı kişisidir."

"bütün tarihsel üstinsan tipleri gibi çağımızdaki şeyh, hiçbir fikir ve bilgi üretemeyip başkalarının fikirlerini satan kişidir. bir kuruş dahi kazandırmadığı halkını sömürerek kral hayatı yaşayan kişidir. şeyhlik, insanları sömürerek kral hayatı yaşama ve imtiyazlı olma sisteminin adıdır. bu nedenle sadece dinsel değil, böyle olan laik kişilikleri de ifade eder."

“bir ülkede eğer yöneticiye imtiyaz sağlanarak bütün devlet imkanları onun hizmetine sunuluyorsa ve bunu halk kabul ediyorsa, o ülkedeki kolektif zihniyet şeyhliktir.”

insanlığın gelişim evreleri ve şeyhlik
(27 ekim 2017)

"şeyhlik sistemi, insanlığın çocukluk döneminin ürünüdür. şeyhlik sisteminin çağımızda geçerli olmasının bir nedeni, bazı insanların çocukluk evresinde kalmış olmalarıdır. şeyhlik, din ve kutsal kitap adı altında, insanlığın çocukluk döneminde ürettiği fikir ve bilgilerden ibaret görmek ister bütün varlığı. geçmiş ve gelecek bütün bilginin, bir tane kitaptan ibaret olmasını ister. çünkü şeyhlik cahillik ve yeniliğe karşı olmaktır."

"dünyada insanlığın çağımızda ulaştığı düşünsel düzeye katılamayanlar, küresel yetişkinliğe karşı asosyalleşir ve çocukluk döneminin şeyhliğine sığınırlar. böylece insanlıktan izole olurlar. izole oldukça kendi kabuğuna çekilirler. kendi kabuğuna çekildikçe izolasyonu artar. asosyallik yapı, kendisini tanrı ile ilişkide de gösterir. çünkü asosyal kişi, tanrıya karşı da asosyal olacaktır. asosyal kişi, ibadetlerini kendi başına yapamaz, bir imamla ya da şeyhle yaparlar. bu durumda tanrısıyla kendi başına değil, bir aracı aracılığıyla iletişim kuracaktır."

"şeyhlik kolektif bilincinin egemen olduğu ülkelerde politika da aynı karakterdedir. nitekim politikacılar ve şeyhler, aynı düşünsel katmanı etkileyerek o makamlara gelebilmektedirler. halk tabiriyle söylenecek olursa; hiçbir baltaya sap olamamış kişilerin şeyhlikte ve siyasette başarılı olabilmeleri bunun göstergesidir."

şeyhliğin felsefi boyutu
(03 kasım 2017)

"şeyhlik, sadece dinsel bir kavram değildir. onun özelliklerini taşıyan din dışı ya da laik kişi de şeyhtir."

"icatları yapan da insan kafası, bizimki de insan kafası. peki neden icatları başka kafalar yapabiliyor da biz yapamıyoruz. neden bizim dinsel de laik kafalar da icat yapamıyor? çünkü ikisi de şeyhlik kafasına sahiptirler. şeyh kafası, icat yapamayan kafadır."

"şeyhlik, dinler ve kutsal kitaplar gibi, güdümlü, sınırlı ve şartlı düşünmeyi kullanır. ileri sürdükleri önermelerinin kabul edilmesi şartıyla ve sınırıyla güdümlenen düşünmeye izin verirler. onları çürütecek düşünmeye izin vermezler. bu düşünme ile gelişme olmaz."

şeyhliğin teolojik analizi
(10 kasım 2017)

"şeyhlik, tanrı ile insanlar arasındaki gayri resmi aracılıktır. resmi aracılığı, imam unvanıyla din görevlisidir. ikisi de hıristiyanlıktaki tanrı aracılığı olan ruhbanlığın ve evliyalık olan ruhani azizliğin islam’a taşınmasıdır. kuran, tanrı aracılığının her çeşidini yasaklamıştır. kuran’da ne şeyh ne de bugünkü fonksiyonlarıyla imam kavramı vardır. tanrı aracısı şeyh ve imam, bu aracılık görevlerini; ibadetleri yönetmek, din ve ahlak öğretmekle meşrulaştırırlar. halbuki kuran, hiç kimseye böyle görevler vermemiştir."

"şeyhlik, insanların kendi başlarına müstakil varlık olmaları önünde en büyük engeldir. şeyh, insanları kendine bağımlı yapmak amacıyla sürekli ellerinden tutarak din yaşamalarını dikte eder. bu durum, tıpkı elinden sürekli tutarak yürütülen çocuğun durumu gibidir."

"kuran, her bir kişiyi bağımsız sorumlu birey olarak kabul eder. bu nedenle ibadetler dahil bütün emirleri, bireylere hitap ederler. kuran, hristiyanlığa ve yahudiliğe muhalefet olarak, ibadetlerin ifasını kişilerin kendilerine hitap ederek emreder."

“kuran, tanrı aracılığının her çeşidini yasaklamıştır. bu nedenle hiçbir islam alimi ve düşünürü şeyh olmamıştır. cahiller şeyh olmuştur.”

demokrasi ve şeyhliğin ekonomik niteliği
(20 kasım 2017)

"şeyhlik sisteminin sermayesi başkasının ürünleridir. başkasının ürünleri içerisinde genellikle allah’ı ve ürünlerini kendisinin satacağı malı görür. nitekim sattığı fikirlerin hiçbirisi kendi ürünü değildir. allah’ı dahi, kafir ilan edip hakir gördüğü biliminsanlarının ve filozofların bilgi ve fikir ürünleri ile satar. konuları değil de kişileri konuşmak da şeyhlik yapısıdır. "

"ülkemizde en çok yapılan iş, allah ve peygamber işportacılığıdır. merdiven altı din işportacıları yanında kendi alanında hiçbir icadı olmayan fizik profesörü de, felsefe profesörü de allah ve peygamber işportacılığı yapmaktadır. "

"şeyhlik zihniyeti, ülke vücuduna dışarıdan bir kuruş kazandırmaz, var olanı tüketerek ülkeyi bitirir. ayrıca bu sistemde herkes birbirinin hem müşterisi hem de işportacısıdır. birbirlerini yerler. hiç kimse o sisteme din nedeniyle girmez, dünyevi kazanç nedeniyle girer."

şeyhliğin psikanalizi
(27 kasım 2017)

“türkiye’de şeyhlik psikolojisi sadece dinde değil, siyaset dahil bütün alanlarda egemendir.”

"şeyhlik; büyük adam olma, adam yerine konma isteğinden kaynaklanır. şeyh olmanın psikolojik kaynağı, megalomani duygusudur. megalomani, büyüklük kuruntusu ile kişinin kendisine gerçekle uyuşmayan üstün nitelikler yakıştırmasıdır."

“türkiye sadece konuşur. bütün işlerini ağızla yapmaya çalışır. düşünme işlemi de ağızla yapılabiliyor olsaydı, onu türkiye’den daha iyi yapabilen olmazdı.”

monarşi ve demokrasi
(04 aralık 2017)

"islam’ın gelişinden önce üretilmiş olan namaz, tamamen monarşist eğitim verir. din adamları kondaktörlüğünde ifa edilen bütün ibadetler gibi namaz da monarşist insan yetiştirmek için kullanılırdı. fakat hz. peygamber bunu tersine çevirmek istemiştir. mesela diğer dinler, ibadetleri mabette ve bir din adamının önderliğinde ifa edilmesini şart koşarken hz. peygamber, namazları kendisi kıldırmasına rağmen, cumayı dahil, camide ve kendisinin arkasında kılmayı farz yapmamıştır. imamla ifa edilen ibadetler, insanlara monarşist eğitim verdiklerinden monarşist yöneticiler camileri, insanların oralarda imamların arkasında namaz kılmalarını çok severler. çünkü monark yöneticiye insan malzemesi yetiştirirler."

demokrasi ve toplumsal ahlak
(11 aralık 2017 )

“bir ülkede siyasal ahlaksızlık varsa, orada toplumsal ahlak yok demektir.”

"bir ülkede bireysel, toplumsal ve siyasal olmak üzere üç ahlak vardır. demokrasinin bir ülkede uygulanabilmesi için özellikle toplumsal ahlakın varlığı şarttır. bir ülke toplumunu oluşturan bireylerin hepsi ahlaksızlık yapmak isteyebilirler. siyasetçiler de ahlaksız olmak isteyebilirler. fakat her ikisinin ahlaksızlığını önleyecek olan, toplumsal ahlaktır."

"türkiye’nin toplumsal ahlakını bozan en etkin araç siyasettir. çünkü siyaset devlet, millet ve vatan için yapılmıyor. vatan ve milleti sömürme imkanını elde etmek için siyaset yapılıyor. bu nedenle “arivizm” adı verilen ahlaksızlık uygulanıyor."

demokrasi ve türkiye’de siyaset
(18 aralık 2017)

"türkiye’de bütün kavgalar iktidar kavgalarıdır. askeri darbelerin de tek nedeni siyasal iktidarı ele geçirmektir. darbelere karşı olmanın da nedeni aynıdır. ne demokrasi ne vatan ne de millettir. türkiye’de siyasetin çok değerli olmasının temel nedeni; siyasetçiye sağladığı resmi ve gayri resmi haksız imtiyazlardır. bu nedenle siyaset için büyük mücadeleler verilir ve büyük paralar harcanır. bir kişi, milletvekilliği süresince alacağı toplam maaşından kat kat fazlasını milletvekili olmak için harcar."

“türkiye, yazılı kanunların tam tersini, hem de kanunlara uydurarak uygulamada en başarılı tek ülkedir.”

ahlak
(23 aralık 2017)

"din, tanrı ve peygamber vasıtasıyla ahlak eğitimi, insanlığın antropolojik çocukluk çağı eğitimidir. tanrı ödülü ve cezası gibi duygulara hitap ederek ahlak eğitimi, insanın zihnine hitap etmez. insanın duygularına hitap eder. duyguları etkilemek kısa sürede olur ama etkisi kısa sürelidir. insanı ahlakla eğitmediğinden ahlakı insanda yerleştirmez."

"peygamberle eğitim, başkasıyla eğitmek olan kişici eğitimdir ve çağımızın öncesi eğitim sistemidir. türkiye’de ahlak eğitiminde, işin kolay yolu seçilerek, kişici sistem uygulanarak peygamber yüksek dozajda kullanılır. peygamber ile ahlak eğitimi yanlış bir eğitimdir. çünkü insanda peygamberle özdeşim özentisi doğurur."

"kişici ahlak eğitimi, insanlarda ahlakın ve vicdanın oluşmasını engeller. nitekim türkiye’de aşırı dozajda peygamber anlatılmasına rağmen toplumda ahlakilik ve vicdandan eser yoktur. "

türkiye’nin toplumsal kimliği
(02 ocak 2018)

“toplumsal kimlik, tanrı dahi olsa başkasının ürünü ile değil, toplumun kendisi tarafından özgün üretilir.”

"türkiye’den başka müslüman ülkeler, mesela araplar, “ezan” susmayacak şeklinde bir söylemde bulunmazlar. çünkü kimlik üretme sorunları olmadığından ezanı toplumsal kimlik unsuru yapmazlar. türkiye özgün kimlik üretemediğinden, kraldan çok kralcılık yapmaktadır."

"türkiye, kimliği olarak kullandığı sembollerin hiçbirinin mucidi değildir. hepsini başka milletlerden almıştır. türkiye, düşünsellikten kaçtığı sürece özgün kimlik üretemeyecektir. nitekim şimdiye kadar üretemediğinden din adı altında başkalarının ürünlerini kimlik yapmıştır."

örtünmenin analizi
(13 ocak 2018)

“kuran’da kadının örtünmesi, cinsel ilişki teklif edilerek rahatsız edilmesini önlemek içindir.”

“kadının örtünmesi veya açılması kuran’ın hukuki konusu değildir.”

"kuran geldiği dönemde kadının bedeninin ve başının açık oluşu, cinsel ilişkiye uygunluk ve davetiye anlamı taşıyordu. bu örf, çağımızda değişmiştir. kadının açık olması, cinsel ilişki ifade etmeyen bir anlama evrilmiştir. anlam kaymasına uğramıştır."

kadın giysisinin felsefesi
(23 ocak 2018)

"kuran yapmamasına rağmen, bir kesim örtünmeyi; çağdaşlık yapmamasına rağmen bir başka kesim açıklığı, kadının kimliği yapmıştır. bu durum, iki zıt görünen kesimin, aslında kadına giysi kimliği üzerinden baktıklarından aynı sosyal yapı anlayışına sahip olduğunu göstermektedir. kadının kimliğinin, “giydirilmiş kimlik” olduğu ortaya çıkmaktadır."

"giysiyi kimlik edinmek, geleneksel kalmış olmanın ve çağdaşlaşamamanın göstergesidir. örtünen kişi, çağın düşünüş biçimini yakalamış olsa da, geçmişin dili, sembolü ve gelenekselliği yani geçmişi ifade eder görülmektedir. çünkü örtünme, binlerce yıl önceki insanın akıl çapının ve düzeyinin ürünüdür."

"örtüyü kimlik yapmak, bir gecikmiş eylemdir. ilk çıktığı ve yaşandığı devirde onu yaşayamayanlar, daha sonra yaşarlar ve bu durumda kraldan çok kralcı olurlar. mesela on bin yıl önce icat edilen ve binlerce yıl yaşandıktan sonra insanlığın aştığı mabet dönemini bugün yaşayanlar, ülkenin her tarafını mabet ile doldururlar. bu durum, tarih sahnesine geç çıkmanın göstergesidir."

kuran’ın din tipolojisi
(09 şubat 2018)

"türkiye bugün, kuran’ın beş yüz yıl önce ve protestanlığın çağımızda kaldırdığı ortodoksluğun ve katolikliğin kurumsal din anlayışındadır. her tarafı mabetle ve bu mabetleri din adamlarıyla doldurmaktadır. islam’ı, yahudileştirme ve hristiyanlaştırmaktadır."

"dinadamlığı üretmek demek, peygamber replikası üretmek demektir. çünkü başkalarına ibadet önderliğini sadece peygamber yapabilir. peygamberden başkası bu göreve hangi cesaretle ve yetkiyle soyunabilir? dinadamlığının ürettiği peygamber replikalığı, peygamber fotokopisi olan şeyhleri üretecektir."

"çağımız islam dünyasında çağdaş din anlayışına geçiş teşebbüsünü yapan ilk kişi atatürk’tür. bu nedenle çağımızda müslümanların, çağdaş insanlık çizgisinde var olduklarını gösterebilecekleri tek aktör atatürk’tür. onun, kurumsal din örgütü olarak görülen diyanet teşkilatını kurması, kurumsal din tipine inandığından değil, bir “sosyolojik gerçeklik” olarak toplumsal yapının gerektirmesi nedeniyledir."

kamusal ve özel din
(21 şubat 2018)

"kuran, ibadetlerin ve inancın neler olduklarını ana hatlarıyla söylemiş ancak biçimlerini ve detaylarını belirten bir tane ayet getirmemiştir. bu durum çok önemlidir. şayet kuran için biçimler önemli olsaydı mesela namazın biçimini belirten en azından bir tane ayet getirirdi. namazın biçimini kişilerin kendilerine bırakmıştır. yahudilik ve hristiyanlık gibi müesses dinlerin tekdüze ibadet pratiklerini sonlandırmak istediğinden tekdüze bir ibadet biçimi getirmemiştir. herkesin kendi din işlerini yürütmesini kişilerin kendilerine bırakmıştır."

“kuran’ın mabette ve cemaatle ibadet yapılmasına dair bir emri bulunmadığı ve onu farz yapmadığı halde, arazileri dinselleştirmek amacıyla ortalığı mabet doldurmak, islam’ı tahrif etmek ve kurgusal din uydurmaktır..”

kuran’ın getirmek istediği din tipinin, çağımızda insan aklının çapının ürettiği laik özel din sistemi olduğu ortaya çıkıyor. bu açıdan bakıldığında kuran’ın, laik ve protestan dini algıyı getiren ilk kitap olduğu görülür. o, geldiği dönemdeki mevcut müesses kamusal din anlayışına meydan okur."

fiziksellikten zihinselliğe
(28 şubat 2018)

"çağımız, insan hayatının her alanında doğal fiziksellikten beşeri zihinselliğe geçildiği bir çağdır. daha önce iletişim, ulaşım, tarım, imalat hatta savaş doğal fiziksel malzeme olan bedenle yapılırdı. fakat çağımızda bunların hepsi insan ürünü olan beşeri zihinsel ürünlerle yapılmaktadırlar. bu değişimden elbette her alan olduğu gibi din alanı da etkilenmiştir. dolayısıyla felsefede dinin tanımı da, bedensellikten zihinselliğe geçmiştir."

"kuran, “salat”ın ifa edilmesini yüzlerce ayette emretmiş fakat onun fiziksel biçimini, onun farzları, vacipleri, sünnetleri, mekruhları, namazı bozan şeyler gibi konuları bir tane ayette bile belirtmemiştir. kuran’ın üslubu gereği, temayı, öneminin ölçüsüyle orantılı olarak tekrar eder. biçimi önemli olsaydı salatı bir tane ayette belirlerdi ve tekrar ederdi. bu durum, kuran’ın formalist (biçimci) olmadığını gösterir. abdestin şeklini ise bir tane ayette belirtmesi, temizliğe, salatın biçiminden daha fazla önem vermesindendir. ibadetlerdeki biçimle ilgili konular peygamberin vefatından sonra asırlar içerisinde ciltler dolusu mevzuat halinde üretilmişlerdir. bu mevzuat, ibadetleri hem formel yaparak zorlaştırmış hem de allah’la zihinsel ilişki kurmayı ve onunla oluşmayı engellemiştir. ayrıca bu konulardaki ihtilaflar ortaya birbirine düşman ve birbirini öldüren mezhepler üretmiştir."

“unutmayalım ki, toplumların çağdaş düşünürünün çok olması durumunda şehidi az, düşünürü az olması durumunda şehidi çok olacaktır.”

cezalarda bedensellikten zihinselliğe geçiş
(14 mart 2018 )

"çağımızın cezalandırmadaki amacı da geçmişe göre tamamen değişmiştir. geçmiş devirlerde cezalandırmadaki amaç “ibret” idi. yani suçu işleyen kişi, suç işlediğinden dolayı değil, başkalarını suç işlemekten caydırmak amacıyla cezalandırılırdı. çağımızda cezalandırmanın amacı “ıslah” olmuştur. yani suç işleyen kişideki “man’s rea” adı verilen suç işleme yetisinin törpülenmesi amaçlanmaktadır. hapis esnasında “ıslah” sisteminin uygulanması, suç işleyen öznenin eğitim verilerek “zihni işlenerek” suç işleme yetisi törpülenir."

türkiye’de kutsal metinlerin okunuş biçiminin analizi
(24 nisan 2018)

"kutsal metinler, ezan ve sala neden enstrümansız vokal okunur? aslında çağımızda müzik, enstrümansız düşünülemez. sadece vokal müzikle okunuşun nedeni antropolojide yatar. antropolojinin tespitine göre enstrümansız vokal müzik, insani hayatın başlangıcındaki ilkel insanın, duygularını etkilemek amacıyla icadıdır. henüz enstrüman icat etmemişti. enstrümansız vokal saf müzik, ilkel insanın ürünüdür. dolayısıyla en eski müzik türüdür."

“türkiye’de ezan ve sala, insanlığın en ilkel müzik biçimiyle okunuyor.”

"türkiye, müziği değersiz ve haram sayar ama müzikli kuran ve ezan okumayı eleştirmeyi de haram sayar. bu durum, kolektif çelişkidir. hem müziği değersiz görmek hem de kutsal ve ilahi metinleri müzikle okumak ve eğlence malzemesi yapmak büyük bir çelişkidir. hem kuran’ın kitabını belden aşağıya koymamakta aşırı ısrar edip hem de belden aşağı işler olarak gördüğü müzik malzemesi yapmak da çok büyük çelişki, antinomi ve oksimoronluktur. allah’ı ve mesajını müzik düzeyine indirgemek en büyük inançsızlıktır. bu nasıl imandır?"

"ezanın okunuşunda karma, aşure, müzik garnitürü vardır. bütün müzik türlerinin kırpıntıları kullanılıyor ama onların usulleri ihlal ediliyor. ezan okuyanların hiçbir sistemli müzik ve şan eğitimi almadıkları açığa çıkıyor. çocukluklarının geçtiği bölgelerde ve şimdi dinledikleri şarkı ve türkülerin kırıntı nağmeleri ile okuyorlar. "

"hz. peygamberin, kutsal metinleri müzikle okuduğu ve okuttuğu vaki değildir. bilakis yahudilerin ve hristiyanların, onları müzikle okumaları geleneğini sona erdirmek istemiştir. fakat zamanla müslümanlar, yahudileri ve hristiyanları taklit ederek kutsal metinleri müzikle okumayı ibadet haline getirmişler ve islam’ı hristiyan ve yahudileştirmişlerdir."

kutsal metinlerde bağırmanın analizi
(09 mayıs 2018)

"kuran, bağırmayı “eşek anırması” olarak tanımlar. ayet şöyle der: “sesini alçalt. şüphesiz ki seslerin en çirkini eşeklerin sesidir.” lokman, 19. bağırmanın eşek sesine benzetilmesi boşuna değildir. çünkü eşek; anlayışsızlığın ve kabalığın sembolüdür."

“hz. peygamber, doğal sesi artırdığından ve bağırmaya neden olduğundan ezanın boru ile okunmasını yasaklamıştır.”

"bağırılmasını sevmeyen allah, kendi isminin bulunduğu ezanın bağırılarak okunmasından hoşlanmayacaktır. bir de onun ismini eğerek, bükerek, kıvırarak, yayarak bağırmakla söylenmesini hiç hoş karşılamaz. bağırmak, kabalıktır."

“islam’a göre; kuran, ezan ve sala gibi kutsal metinler, müzikli değil, söylev, söylem ve nutuk üslubuyla okunmak zorundadır. hiç kimse kutsal metinleri müziğin güfte ve beste malzemesi yapamaz.”

genel bağırmanın analizi
(31 mayıs 2018)

"devlet; ezanı, toplumuyla bir ilkel iletişim aracı olarak kullanıyor. toplumuyla çağdaş düşünsel fikir diliyle iletişim sağlayamadığı için ezandaki yüksek sesli bağırma iletişim kuruyor. ezanın bağırarak okunması onu bir iletişim kurma aracı olmaktan çıkarıyor. öğrenilmiş ve insan ürünü bir dili, bağırmak nedeniyle dil olmaktan çıkarıp, anlamsız ağustosböceği animal bağırmasına döndürüyor. kelimelerin fonemlerini ve fonetiğini bozuyor, değiştiriyor. kelimeleri, anlam türetilemeyecek seslere dönüştürüyor."

"türkiye’nin nüfusunun %30’u çocuktur. yani 25 milyon kişi namazla mükellef değildir. bu kişilere, namazın sünnetlerinden ve farzlarından olmayan ezanı dinlemeyi dayatmanın anlamı nedir? islam’da namazın neden camide kılınması farz yapılmamıştır? hele de cuma akşamları ve sabahları, yine uydurma olan kandil geceleri “sala” adı altında ve bahanesiyle ortak alanı saatlerce bağırma gürültü kirliliğine esir etmek ne islami ne de insanidir. kuran’da ve hadislerde bulunmayan, insanların sonradan uydurdukları bu salanın dini okunma gerekçesi ve referansı nedir? üstelik uydurulan salanın formatına da uyulmuyor."

"islam’da farz olan ibadet namazdır. ezan, namazın sünneti bile değildir. dolayısıyla ezansız namaz geçerlidir. peki bir devlet, farz olan namazın kılınmasını halkına zorlamıyor da ezanın herkes tarafından dinlenmesini neden zorluyor? bunun nedenlerini bilimsel ve felsefi olarak daha önceki bir yazımızda yazmıştık. bu, her şeyden önce bir çelişkidir. devlet, ezanı, varlığını göstermek ve otoritesini hissettirmek amacıyla halkına oral işkence ve şiddet uygulamak için kullanmaktadır. fakat devletin bu eylemi, toplumun şiddet aşısı yapmakta ve onu birbirine şiddet uygulayan bir toplum haline getirmektedir. devlet, halkını önemsemiyor."

cinsiyet eşitliği
(06 temmuz 2018)

“kadının, kadın olmasından dolayı örtünmesi gerektiği düşüncesi, cinsiyetçiliktir. kuran cinsiyetçi değildir.”

"kuran’da başörtüsü ile ilgili tek ayet yukarıdaki nur 31. ayetindeki “başörtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler,” cümlesidir. kuran, zaten kadınlar tarafından geleneksel olarak kullanılan başörtüsüne bir biçim getirmektedir. kuran, evlenilmeyen akraba ve cinsel ilişkiden anlamayan erkeklere kadınlık zinetlerinin gösterilebileceğini söylemektedir. biyolojik cinsiyet nedeniyle örtünme istenseydi, hiçbir erkeğe kadın zinetleri gösterilmezdi."

"kuran’daki kadın ve erkekle ilgili düzenlemeler gelenekseldir. toplumsal cinsiyet rolüne göre cinsiyetleri ele alır. cinsiyetler arasında bir “eşitlik” iddiası yoktur. kuran, “yurttaş ve insan hakları bildirisi” getirme amacında değildir. fakat her iki cinsiyete eşit miktarda bazı haklar sağlamaya çalışır. ataerkil sistem gereği erkeğin kadına üstünlüğünü kabul eder ama ataerkil toplumların özelliği olan erkeklere kadınlardan daha çok saygı göstermiyor. kadın ve erkeği farklı görmesi, ataerkillik toplumsal sistem taraftarı olması değil, erkeğin farklı toplumsal cinsiyet rolleri yüklemesi nedeniyledir. "

islam’ın ideolojileştirilmesi
(19 eylül 2018)

"fakat düşünürü olmayan toplumlar, hazır buldukları dini, ideoloji olarak kullanırlar. kendileri ideoloji üretemezler. “rabia” adlı ideoloji de türkiye’nin kendi ürünü değil, bizden geride gördüğümüz mısır islamcılarından alınmıştır ve yanlış kullanılmaktadır. arapça “rabia” kelimesi “dördüncü” demektir ama biz onu “dört” anlamında kullanıyoruz. arapçada “dört” kelimesi, “erbaa”dır."

"selçuklular ve osmanlı, fethettikleri yabancı ülkelere ve müslüman olmayan halka kendi siyasal damgasını vurmak ve “alameti farika” oluşturmak amacıyla görsel ve duyusal motifler olan; cami, minare ve ezan şırınga ederdi. şimdi ise türkiye’de aynı politika uygulanıyor ama yabancıya uygulayamadığı için, zaten müslüman olan kendi toplumuna uygulayarak fatihlik tatmini yaşamak isteniyor. histerik fanteziler, kafa ile bir şey icat edememe acziyeti nedeniyle islamla telafi edilmeye çalışılıyor. boş uğraşıdır. faturası ağırdır."

"kuran’ı öğretme sektörü de uydurdular. bu amaçla, “sizin en hayırlınız kuran’ı öğrenen ve öğretendir,” şeklinde çok sayıda hadis uydurulmuştur. kuran, “kuran’ı öğretin,” diye bir emir içermez ve bu konuda hadislerin olması da imkansızdır. içeremez de çünkü hz. peygamber döneminde kuran diye bir kitap yoktu. ikincisi, kuran arapça idi ve ilk müslümanlar arap idi ve arapça bildiklerinden onu anlıyorlardı. anlamını anlayanlara, kendidilinde yazılmış kuran öğretmek söz konusu olamaz. ayrıca anlamını anlamaksızın kuran okuma diye bir ibadet yoktur. bu ibadet, yahudilik ve hristiyanlık’tan alınmıştır."

kişicilik ve kurumculuk
(28 eylül 2018)

"çağımız kurumculuk çağıdır. kişiciliğin karşıtı, kurumculuktur. kuramsallaşma kural ve sistemle olur. yönetimin olabildiğince kişilerin ve özellikle tek kişinin elinden alınıp, milletin meclisleri ve birden çok kişiden oluşan kurullar tarafından milletin ortak aklının gerektirdiği vasıfta çıkarılan kanunlar, kararlar ve sistemlerle yönetilmesidir"

"türkiye’de bütün eğitim sistemi, kişicilik eğitimi üzerine kuruludur. çünkü kişici eğitim en kolay eğitim sistemidir. ama kavramsal eğitim zor bir iştir, çünkü kafa işi gerektirir. biz hep kolay, özellikle kafa boyutu gerektirmeyen işleri tercih ederiz. böyle işleri en cahil insanlar bile hatta hayvanlar bile öğretebiliyorlar. türkiye’de peygamberi öğretim biçimi de kişiciliği üretiyor. hem peygamber adı altında kişici sevgisi aşılamak hem de bu insanların tarikat şeyhlerini sevmelerini istememek bir çelişkidir ve sonuçsuzdur. fakat profesör dib başkanı bile kavramsal değil, kişici boyut olan aşırı peygamber sevgisi aşısı yapmakla meşguldür. onun dahi kişiciliği aşamadığını göstermektedir. düşünme işlemi yapamadığı, kavramsal algılayamadığı ve kavram üretemediğinin göstergesidir."

“aşırı peygamber sevgisi aşılamak, şeyhlere mürit yetiştirmeye yaramaktadır.”

siyasal ve sosyal kişicilik
(03 ekim 2018)

"türkiye’deki kişici iktidarın egemenliğini göstermesi bakımından kemal sunal’ın oynadığı “bekçiler kralı” adlı filim önemlidir. elli yıl önceki durumu görselleştiren bu filme günümüzden baktığımızda hiçbir iyileşme olmadığı gibi kişici yönetimin daha da kronikleştiği görülür. soyadı, içişleri bakanı ile aynı olan gece bekçisine, onun bütün amirleri olan vali, il emniyet müdürü, ilçe emniyet amiri ve diğer amirlerinin hepsi saygı duruşuna geçiyor. bu durum, çağdışı bir durumdur."

“kişici yönetim sisteminde devlet vatandaş için değil, vatandaş devlet için vardır.”

"türkiye; toplumuna abdulhamitçi, atatürkçü, peygamberci gibi her alanda kişicilik eğitimi vermektedir, fikir ve bilgicilik eğitimi vermemektedir. kişicilik eğitimi vermek çok kolay, diğeri zor bir iştir. biz hep zor işten kaçar ve kolay işi tercih ederiz. ama zor işlerin ürettiği nimetlere sahip olmak isteriz. kolay işin sonuçlarının değeri az hatta zararlı olacaktır. bu kişicilik eğitiminin doğuracağı zararlar hiç hesap edilmiyor."

burjuvazi ve kapitalizm
(15 ekim 2018)

“burjuvazi, kişisel iş yapma ve kişisel zengin olma sistemidir.”

“kapitalizm; kişisel zengin olma değil, kurumsal iş yapma ve büyüme sistemidir.”

“burjuvazi para kazanmak için iş yapar, kapitalizm iş yapmak için para kazanır.”

“kapitalist ekonomik sistemde işsizlikten devlet değil, işdünyası sorumludur.”

osmanlı ve modernleşme
(18 ekim 2018)

"nitekim “mecelle” adlı islam hukuku kitabını yazan ahmet cevdet paşa (1822-1895), daha o zaman bile şu gerçeği tespit etmişti: “yeni bir uygarlık yoluna girmek… fikirleri doğmuştu. lakin yapının temeline bakılmayarak, tavanın süslemesine özenildi. avrupa’da başlayan fenlerin ve sanatların yayılmasına çalışmak gerekirken uygarlık nehirlerinin getirdikleri çerçöpe, israf ve sefahate aldanıldı. halk, yüksek tabakanın bu gidişinden nefret ederek her türlü yenilikten ürkmeye, yeni yapılan her şeyi kötü görmeye başladı.”"

“bir ülkede çok sayıda lider varsa orada düşünmeme ve cehalet vardır. çünkü düşünmemenin ve cehaletin artışına ters orantılı olarak liderler çoğalır.”

"türkiye çağımızda çağdaş anlamda nereden ve nasıl para kazanacak? neden türkiye ekonomisi, çağdaş ülkelerde vuku bulmayan radikal çalkantılar yaşıyor? çünkü türkiye hala, kapitalist kurumsal ekonomiye geçememiş, ekonomi halen geçmiş asırlardaki kişisel burjuvazi sistemiyle yapılmaktadır. osmanlı, karşı osmanlı’nın kuruluş ruhunun verdiği fiziksel ivmeyle yeni gelişmelere bir asır dayanabildi ama birinci dünya savaşında tükendi. türkiye de, atatürk’ün verdiği kafasal ivmeyle bir asır gidebildi. ama şimdi tükendi ve jantların üzerine oturdu. türkiye, mevcut ekonomi zihniyetiyle hiçbir ekonomik sorununu çözemeyecektir. yapabileceği hiçbir şey kalmamıştır."

türkiye’nin islam ısrarı
(31 ekim 2018)

“allah’a yakın ol, dincilerden uzak dur!”

"türkiye, geç kalmışlığını telafi etmek amacıyla, geçmişin ürünü olan islamcılığa sığınır. eski malzeme ile yeni bir şey yapılamaz ki. islamcılık, islam’ı inanç, düşünce, ahlak, siyaset, idare ve hukuk bakımından hayata hakim kılmak, müslümanlar arasında birlik ve dayanışmayı tesis ederek, islam ülkelerini batı karşısında geri kalmışlıktan kurtarmak amacına yönelik bir çözüm arayışı olarak xıx. yüzyılın ikinci yarısından itibaren osmanlı aydınları tarafından dile getirilmeye ve tartışılmaya başlanmıştır."

"türkiye’nin islam ısrarının bir diğer önemli nedeni felsefidir. türkiye kolektif kimlik üretemiyor. kolektif kimlik, düşünürler ve filozoflar tarafından üretilir. türkiye’nin bunu üretecek çağdaş evsafta bir tane düşünürü ve filozofu yoktur. bu nedenle kimlik yokluğunu islam’la telafi etmeye çalışmaktadır."

"türk toplumu asırlardır beşeri sistematik düşünme işleminden uzak tutulmaktadır. bu uzak tutma politikası halen de sürmektedir. her devirde başkalarının ürettikleri, çağın bilimsel ve teknolojik ürünlerini almıştır ama onları üreten düşünme sistemini hiç almamıştır."

“bugün bile, eğitim politikalarında çok sayıda değişim yapılmaktadır ama çağdaş sistematik düşünmeyi öğretmeye yönelik hiçbir adım atılmamaktadır.”

"türk toplumu çok değerli bir toplumdur ve insanlık için yaşaması lazımdır. ama bu düşünme işlemini yapmazsa eriyip gidecektir. insanlığın çağımızdaki tehdidi, daha öncesinde görülmeyecek kadar güçlü ve tehlikelidir. bu tehdit; felsefe ve bilim tehdididir. bu da parayla satın alınan mühimmatla bertaraf edilemez. bu, ancak düşünme işlemi yaparak bertaraf edilebilir ve düşünme de parayla satın alınamaz ancak yapmakla ona sahip olunabilir."

türkiye’de dindarlığın azalması
(28 kasım 2018)

"milli eğitimde müfredat programlarının sulandırılması, din eğitimi alanını da etkilemiştir. islam dinini, zihinlere hitap eden çağın felsefesi ile öğretmek yerine, dinin duygulara hitap edilmesine ağırlık verildi. zihinselliğe geçildiği çağımızda artık duygusal din çağdaş kafalar tarafından kabul görmemektedir."

"türkiye dahil olmak üzere islam dünyasının hepsinde, ilahiyat kafa katmanını işgal edenlerin, çağımızın ulaştığı akıl çapı ve düzeyi çerçevesinde dini çağdaşlaştıramıyorlar. çağdaş dünyadaki filozofların evsafında felsefi eserler veremiyorlar. eğitim görmemiş avam tabakasının bildiklerinin dışında çağdaş düzeyde hiçbir fikir ileri süremiyor. eğitimlilerin artmasıyla birlikte, dinini eski din anlayışıyla yaşayan avam tabakası her geçen gün azalmaktadır. eğitim düzeyi yüksek kişilere de avam düzeyindeki dini bilgileri sunmaktadırlar. bu çağda halen eski din anlayışını sürdürmeleri de dindarlığın azalmasına neden olmaktadır."

“siyaseten islam’ın, özgürlükleri kısıtlayacak şekilde sunulması ve kullanılması, özgürlükçü nesillerin dinden uzaklaşmasına neden oluyor.”

ikonlaştırmanın nedenleri
(10 aralık 2018)

“arapça allah ve muhammed isimleri türkiye’de harfle biçimlendirilen logotype ya da amblem olarak kullanılır. bu durum, türkiye’nin arapsal bir toplum olduğunu gösterir.”

"islam, işitsel ikonoklast (ikona karşıtı) olduğundan ezanın, sesi arttıran bağırma, boru ve teganni ile okunmasını yasaklamıştır. ezanı ve salayı ikona biçiminde okumak haramdır. peygamber zamanında sala okumak yoktu. sala, peygamberden çok sonraları uydurulmuştur."

"tanrıevi diyerek mabet inşa etmek, tanrıyı, beton ve taş gibi objelerle nesneleştirip ikon ve put yapmaktır. fakat türkiye, peygamberi ve kabrini ikonlaştırır yani putlaştırır. türklerin ikonolater yani ikoncu olmalarının sonucu, evliya diyerek diğer insanların kabirlerini türbe yapmalarında görülür. islam’da peygamberin, resim ve heykelinin yapılması haram olduğundan, kabri ile ikonlaştırması yapılır."

imanlı kişinin dinsizlik yapmasının felsefesi (ıı)
(09 ocak 2019)

“bir ülkede akıl ve sanattan çok servete değer verilirse, bilinmelidr ki orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır.” nietzche

“dinci kişi, tanrıdan değil, toplumdan ve ekrandan korkar.”

"türkiye’de dinsel kesim, siyasal iktidarı tümüyle ilk kez ele geçirmesi nedeniyle şimdi sınırsız ve yüklü miktarda haksız kazaç elde etme fırsatı yakaladı. bu sayede gerçek imanı açığa çıktı ve dışavurdu. böylece katolik müslüman oldukları görüldü. tarihe öyle bir görüngü verdiler ki bir daha unutulmayacak ve onlara böyle bir fırsat bir daha doğmayacaktır. çünkü fırsatı çok hor kullandılar. iktidara gelene kadar aşırı propagandasını yaptıkları haram kazançları iktidarda nasıl kullandıklarına dair aşağıdaki yeni olay önemli gösterendir: “geçtiğimiz yıl çorum’da yapılan imam hatip okuluna sponsor olan spor toto, şimdi de kırıkkale’de yapımı devam eden islami ilimler fakültesi’ne sponsor oldu.” 14.12.2018"

dinin, ideoloji olarak kullanılması
(21 ocak 2019)

“dini, çıkarları için ideoloji olarak kullananların, gerçek din ile işleri yoktur. bu nedenle dini kullanan resmi kuruluş ve siyaset, özel tarikat ve cemaat, gerçek dini ve onu ortaya koyanları hiç sevmezler.”

“bugün ezan, insanların namaz kılmalarını temin maksadıyla allah için değil, ideolojik olarak toplumsal amaçla okunuyor. o nedenle, desibel yasası, tecvit ve fıkıh ilmi ve kuran çiğnenerek kasıtlı olarak ekolu ve stereolu hoparlörler kullanılarak aşırı uzatılarak ve teğannili bağırılarak okunuyor.”

“bu ezan okuyuş biçimi, özellikle yeni nesilleri dinden uzaklaştırıyor.”

monarşi ve demokrasi
(28 ocak 2019)

“türkiye kafasal hiçbir sorununu çözemiyor. çünkü kafasal düşünen filozofları yoktur.”

“türkiye, var olmak istiyorsa, mutlaka bir an önce bir “felsefe üniversitesi” kurmalıdır.”

“devlet sistem demektir. türkiye’nin temel ve akut problemi, her alanda sistem yokluğudur. o nedenle türkiye, bir an önce her alana sistem koymalıdır.”

akademik işportacılık
(05 şubat 2018)

“halk olarak, kuran ve din işportacılarına pirim verdiğimiz sürece, ülkemizin başına gelen ve gelecek her türlü çağdaş belaların ve faturaların sorumlusu biz olacağız, başkası değil.”

"türkiye bugün fizik profesöründen felsefe profesörüne kadar, islam işportacılığı yapan akademisyenlere sahiptir. bir fizik veya kimya profesörü bir tane icat yapamamasını, bin yıl önce yaşamış ve bazı bilimsel çalışmalar yapmış müslüman bilim adamlarıyla tatmin arıyor."

grupsal ve bireysel ibadet
(16 şubat 2018)

“türkiye’de cuma namazı, köylülere atatürk zamanında farz yapılmıştır.”

“türkiye’de ibadetler, hinduzimin ve manheizmin ritüellerine, yahudiliğin ve hıristiyanlığın ayinlerine dönüştürülmüştür.”

“kuran, mabette, bir din adamının yönetiminde cemaatle ibadet yapmayı farz yapmamıştır. ibadetleri emreden ayetler hep bireylere hitap ederler.”

“türkiye’nin her yerinde aşırı dinsellik bulunmasına rağmen dindarlığın bulunmamasının en temel nedeni, tanrısal asosyalliktir.”

türkiye islamcılığı
(03 ağustos 2018)

"türkiye’de islamistler, temelde beyaz ve siyah olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar. ikisinin de amacı; ülkenin siyasal iktidarını ve onun vasıtasıyla hazır nimetlerini ele geçirmektir."

“beyaz islamistler, siyasal iktidar uğruna türkiye’nin başına bela ettikleri islamcılığın hem kurban kesicileri hem de kurbanı oldular.”

“siyah islamistler, katolikliğin ardından protestanlaşacaklardır. ancak onun ardından çağımıza gelebileceklerdir.”

“bütün islamcılık hareketleri; halkını ve ülkesini sömürerek kolay yoldan ekonomik ve siyasal haksız kazanç sağlamak amaçlıdır.”

“türkiye’nin milli dini; iskendarpaşa ana akım nakşiliği ve imam-hatip islamı’dır.”

“ele geçirmek için uğraştıkları iktidarı islamcılar 50 yıl sonra islamcılar ele geçirdi. peki ne değişti? bütün devleti, özel sektörleri, medyayı ele geçirdiler ama peki ne değişti? islam mı geldi? peki neden iktidara gelmek istemişlerdi?”

“batı’da filozoflar ve biliminsanları, hristiyanlıkla boğuşup onu aştıktan sonra bütün gelişmeleri icat edebilmişlerdi. müslümanlar da bu işlemi yapmak zorundadırlar.”

küresel proje
(05 kasım 2018)

“insanlık çizgisinin günümüzdeki kesiti, yahudiler tarafından üretilmektedir. filozof ve bilim insanlarının çoğunluğunun yahudilerden çıkması ve teknolojik icatların kahir ekseriyetinin onlar tarafından yapılması tesadüf değildir.”

“bizim yaptığımız işlerde el, kol ve para boyutu vardır ama kafa boyutu yoktur.”

“neden toplumumuza, eğitimin hiçbir kademesinde beşeri sistematik düşünme öğretilmez?”

atatürk’ün düşünüş biçimi
(12 kasım 2018)

“atatürk, çağdaş düşünüş biçimi olan “akılcı ve bilimsel düşünüş” biçimine sahipti.”

“atatürk’ün, çağdaş bilimi almayı ısrarla vurgulaması, toplumumuzun insanlığın çağdaş çizgiye tırnak tutturarak dahil olma teşebbüsü yapıp var olmayı sürdürmesi ihtimalini doğurmak içindir.”

“atatürk, pragmatist bir politikacı gibi popülist akılla değil, realist akılla hareket etti.”

“aslında atatürk dini ve tanrıyı, kuran’ın anladığı gibi anlamıştır.”

“atatürk’ün tattırdığı çağdaşlıktan sonra, türkiye için geçmişten çözümler aramak beyhude hatta topluma zararlı uğraşıdır.”

“çağımızda çağımızın entelektüel piyasasına çıkabileceğiz tek kişimiz atatürk’tür.”

çağımızda din
(21 kasım 2018)

"çağımız, dinin ürünü değildir. hatta dinden tamamen farklı felsefe ve bilimin ürünüdür. bu nedenle dine tamamen yabancı bir dünyada dinin, varlığını sürdürmesi imkansız görünüyor. bu durum tıpkı, çağımız öncesi devirlerdeki dinin egemen dünyasında felsefe ve bilimin yabancı görülüp yaşatılmak istenmemesi gibidir. bugün bile hala eskinin din dünyasında kalmış insanların felsefe ve bilime hayat hakkı tanımaması gibidir."

"islam dünyasının bin yıl ihmal ettiği zihinsel işlem sonucunda, çağımızla irtibatı kopmuştur. fakat hazin olan durum, hala bu zihinsel işlemi yapabiliyor olamamasıdır. üstelik hala çağımıza karşı direnmekte ve eski anlayışları savunmaktadır."

dinin putlaştırılmasının felsefesi
(05 aralık 2018)

"türkler, kendi yazılarını hiyeroglifikon için kullanamadıklarından, totemleştirme ihtiyacını arapça yazı ile gidermek amacıyla arapça “allah” ve “muhammed” isimlerinin hiyeroglifikon levhalarını camilerde, evlerde velhasıl her yerde asmaktadır. heyeroglifikonu kullanmak demek, yedi bin yıl öncesindeki yazı tipini algılyor olmak demektir. bugün de olsa, okuma yazma bilmeyen insanlar, bu ilk hiyeroglifikon yazı düzeyindedirler. nitekim türkiye’de din algısı, okuma-yazma bilmeyen halk katmanı esas alınarak düzenlenmektedir."

“günümüzde ikonacı olmak demek, beş bin yıl sonra, insanlığın beş bin yıl önceki düzeyine çıkmaya çalışmak demektir.”

diyanet külliyeleri
(17 aralık 2018)

“türkiye, çağdaşlaşmayı yakalamaktan umudunu kesme bilinçaltı düşüncesi nedeniyle din adı altında geçmişe doğru kayıp, savrulup gidiyor.”

“asıl görevi külliyat üretmeyi yapamamayı kamufle etmek amacıyla külliyeler üretiliyor.”

“diyanet, ezan ve sala adı altında ulusal çapta bağırmaktan başka hiçbir iş yapmıyor.”

“diyanet, şu anda bilimsel olarak kendini belirleme gücüne sahip özerk bir varlık değildir.”

"diyanet’in ve ilahiyatların temel problemi; antikçağın zihinsel kısırdöngüsünden çıkamamaları ve düşünsel çağdaşlaşamamalarıdır. bu kabuğu kıramadıkları sürece türkiye, daha çok arkaik işlerle patinaj yapar durur ve toplumu geçmişe doğru çeker."

aldatılmanın teolojik ve lojik temeli
(25 aralık 2018)

“vatan haini yoktur. vatan hırsızı vardır. kişi, hırsızlığı oranında vatan hainidir.”

mümin kişinin dinsizlik yapmasının felsefesi (ı)
(04 ocak 2019)

“ezan ve salanın okunmasına ve onları okumadaki aşırı bağırmaya gösterilen aşırı titizliğin binde biri dürüstlüğe gösterilse, o ülkede şikayet edilen yanlışlar yapılamaz.”

“dindarlık, uçan uçak gibidir. arızalandığında kenara çekip tamir etmek imkanı yoktur.”

“dinsel kişiler, başkalarının diniyle ve donuyla neden çok ilgilenirler?”

“iman-eylem paradoksundaki kişi, kafir olmadan dinsiz olmanın yolunu arıyordur.”

türkiye medyacılığı
(14 şubat 2019 )

“türkiye’de basın dahil hiçbir kesim görevini dürüstçe ve hakkıyla yapmıyor.”

“türkiye’de medyaya tamamen devlet kaynaklı haksız kazanç egemendir.”

“trt, toplumu ileri götürecek hiçbir program yapmıyor. ülkenin her vatandaşına eşit söz ve ifade hakkı vermiyor.”

“dijital medyanın artması, ülkede özgür medyanın bulunmadığının göstergesi görülür.”

insanlığın geçirdiği düşünme evreleri ve türkiye
(22 şubat 2019)

“türkiye bugün, insanlığın aştığı ve geride bıraktığı sihirsel, mitolojik, teolojik ve dinsel konulara gömülmüştür. orada patinaj yapmaktadır. oradan bir türlü çıkamamaktadır.”

“türk toplumu dinsiz ve kafir olmaktan çok korkuyor. nedendir acaba? gerçi diğer taraftan da kafir olmadan dinden çıkmanın yollarını arıyor.”

“türkiye, atatürk devrimi sayesinde çağımızın tadını aldı bir kere. ondan geriye dönmez. o nedenle türkiye’de geçmişin motifleri, felsefeye göre, sürdürülebilir değildir.”

“türkiye’nin şu andaki dinsel durumu geçicidir ve mutlaka akılcı düşünmeye geçecektir.”

“atatürk, türk milletinin dört bin yıllık tarihinde yakaladığı en önemli tek fırsattır.”

“türkiye’nin kafa katmanını işgal edenler sistemli beşeri düşünmeyi bilmiyor, çağımızın akılcı ve bilimsel düşünmesini ise hiç bilmiyorlar.”

“türkiye’nin bugün sorunları, siyasal iktidarlarla çözülebilecek sorunlar değildir. türkiye’nin sorunları ancak çağdaş kafa ile çözülebilir.”

“türkiye’de yapılması gereken en önemli iş; ilkini atatürk’ün yaptığı zihinsel devrimin ikincisini yapmaktır.”

15 temmuz 2016 darbesi ve derin devlet
(01 mart 2019)

“yakalandığında suçunu inkar edenden ne darbeci ne de derin devlet olur.”

“her şeyde ve her zaman en sonunda ana akım egemen olur. tsk’da da ana akım atatürk idi ve en sonunda o egemen oldu ve o istemediği için darbe yapılamadı.”

“türkiye birliğini ve bütünlüğünü sağlamak istiyorsa ve bölünmek istemiyorsa mutlaka laikliği egemen kılmalıdır.”

ezan meselesi
(14 mart 2019)

"kuran’da ezan okunmasına dair bir tane ayet yoktur. hatta kuran’da ezan kelimesi bile yoktur. peygamber, ezanı, insanları camiye çağırmak için değil, namaz vakitlerini belirlemek için sadece tek yerde ve bazen okutmuştur. "

“kuran’ın ezana vermediği önemin kat kat fazlasını türkiye neden veriyor?”

“ezanı islam değil, osmanlı kutsallaştırmıştır.”

“bugün türkiye’de ezanın ve salanın okunuş biçimindeki bağırma, insanlık çizgisinin çağımız kesitine göre çok ilkel kalmaktadır.”

akıl ve zihin çapı
(10 nisan 2019)

"neden biz bir tane icat yapamıyoruz da elin oğlu binlerce icat yapabiliyor? halbuki onlarda da bizde de doğal akıl var. çünkü biz, icatları yapan beşeri aklı kullanmıyoruz. niçin? çünkü biz beşeri düşünme işlemi yapmıyoruz."

“icatlar yapanlar; günde on saat okuyor ve üzerinde on saat düşünüyor.”

"islam dünyası ve türkiye, çağımızın akıl çapına ulaşamadığı sürece, insanlık çizgisinin bugünkü kesiti tarafından insanlığın gelişmesine bir engel ve düşman olarak görülmeye devam edecektir."

haksız kazanççılık ve hırsızlık
(10 nisan 2018)

“arzularımız o kadar şiddetlidir ki bazen birbirimizi parçalamak isteriz. ama topluluk duygusu bizi durdurur. lütfen not edin: işte bu, neredeyse ahlakın tanımıdır.” nietzche

“türkiye’de bütün kavgalar, devletin ve ülkenin servetlerini haksızca elde etmek içindir.”

“türkiye, çalışmasıyla, dışarıdan para kazanamadığı için kendi ülkesini yani kendi vücudunu yiyerek geçiniyor.”

“haksız kazanççıların yasayapıcı olduğu ülkelerde, haklı kazancın egemenliği beklenemez.”

akıl çapının sonuçları
(03 mayıs 2019)

“düşünürlerin dışlandığı yerde gelişme olmaz.”

siyaset ve düşünmeyenler etnisitesi
(02 temmuz 2019)

“türkiye kafa katmanına geçmediği sürece hiçbir şey değişmeyecektir.”

“devlet nazarında en değersiz şeyin düşünmek olduğu, düşünmeyi önleyen gürültüyü devlet eliyle her gün defalarca yapması göstermektedir. o zaman düşünme ürünü icatların yapılmasını beklemeyecek ki zaten öyle bir derdinin olmadığı görülüyor.”

saldırmak ve tartışmak
(09 temmuz 2019)

“dinin en büyük şansızlığı, insanilik, entelektüellik ve ahlakilik açısından insan hurdalarının ve molozlarının ellerinde kalmasıdır.”

“soyut düşünebilen kişi, fikirlerle zihinsel çatışır, fiziksel çatışmaz. somut düşünen kişi, hayvanlar gibi, doğal organlarla fiziksel çatışır.”

türkiye’nin aidiyet ve kimlik sorunu
(10 eylül 2019)

“türkler, tarihleri boyunca hep bir tür sofistik-gnostik, mistik düşünme yapmıştır. ama insanlığı oluşturan sistematik-felsefi düşünme yapmamıştır, halen de yapmıyor. neden?”

“türkler, bin yıl önce islam’a girdiğinden itibaren aidiyet buna bağlı olarak da kimlik sorunu yaşamaktadır. bu sorunu halen çözememiştir.”

“türkler, çok sayıda yan akımlara dahil oldular. ancak dahil oldukları hiçbir akıma felsefi yolla değil, pratik yollarla dahil oldular. o nedenle dahil oldukları akımlarla oluşamadılar.”

“atatürk, türk milleti için, dört bin yıllık tarihinde sahip olduğu en büyük nimettir.”

“türkiye, bugün aidiyet sorunu yaşıyor. bu ihtiyacı karşılamak amacıyla islamcılığa sığınıyor. islamcılığın çeşitli versiyonlarına dalıyor. ama bir türlü olmuyor.”

“türkiye, kafasal çözüm gerektiren hiçbir sorunu çözemiyor. bütün sorunlarını geçmişin metotları olan el, kol, ağız ve para ile çözmeye çalışıyor.”

din ve siyaset
(23 eylül 2019)

“tarih boyunca, çağdaşlaşamayıp çağının niteliklerinde devlet yönetemeyenler, hep dini kullanmışlardır.”

“islam’ın; farz yapmadığı “mabette ibadetleri” yönetmekle, namazın şartı dahi yapmadığı ezanı bağırarak okumak gibi işlerle varlık sürdürülemez.”

“türkiye’de ezanlar, namaz gibi dini amaçlı değil, tamamen siyasal amaçlı okunmaktadır.”

zenginlik ve kapitalizm
(16 ekim 2019)

“kapitalizm kişisel zengin olma değil, kurumsal büyüme sistemidir. zenginlik sisteminde para için iş yapılır; kapitalizmde iş için para yapılır.”

“türkiye, kapitalizm kamuflajlı burzuvazi ekonomik sistemi uyguluyor.”

“türkiye, kapitalistleşmek istiyorsa, öncelikle, çağdaş kapitalist ülkelerin yaptığı gibi, devleti nimet kaynağı olmaktan çıkarması şarttır.”

siyasi partilere hazine yardımı
(30 ekim 2019)

“türkiye’de devlet; hazır ve haksız nimet, nema ve kapital kaynağı olmaktan çıkarılmadığı sürece türkiye ahlaken ve ekonomik olarak çağdaşlaşamaz.”

“artık ibadetler tanrı için değil, toplum ve para için yapılır hale getirilmiştir.”

tanrı öldü meselesi
(14 kasım 2019)

“bütün dinler, sahibi bilinmeyen evren eserinin yapıcılığını kendi tanrılarına mal etme kavgası vererek, sömürmek amacıyla insanlar üzerinde egemenlik kurmaya çalışırlar.”

“inandığını iddia eden kişinin tanrının emirlerini ihlal etmesi, ancak tanrıyı kendi zihninde öldürmesiyle mümkün olur.”

“müslümanların başına belalar, yaptıklarından değil, hep yapmadıklarından gelmiştir.”

düzeyiyle uğraşmak
(10 aralık 2019)

“insan, kendisini ancak beşeri zihinsel ürünler vermekle ispat edebilir. çünkü insan, beşeri zihin demektir.”

“insanlara, inançlarının ilerisinde bir fikri okutabilmek için öncelikle onların zihinsel bitlerini artırmak gerekir. kilobit bir bilgisayar, terabit program ve dosya okuyamaz.”

“islam ülkelerinin ahlaksız olmalarının temel sebebi, siyasal iktidarlarıdır.”

düşün meselesi
(19 aralık 2019)

“250 yıl sonra bugün türkiye’de durum farklı mıdır? hayır! bugün de bu düşün sorunu en temel sorun olarak halledilmemiş şekilde durmaktadır.”

nato meselesi
(25 aralık 2019)

"türkiye’nin halen bile çağın zihniyetine ulaşamadığının kesin negatif sonuçlarını artık her alanda görmeye başlamıştır. bundan sonra daha da radikal sonuçlarını görecektir. bu alanlardan biri avrupa birliği (ab)’dir. türkiye ab’ye alınmıyor. alınmayacaktır. bir diğer mesele nato’dur."

"son zamanlarda türkiye’nin nato üyeliği tartışılmaktadır. türkiye, nato’dan çıkarılmak isteniyor. bunun nedeni nato’nun uzaya taşınmasıdır. ve türkiye’yi yanında götürmek istemiyor. türkiye’yi onların gelişmelerinden yararlandırmak istemiyor."

nietzsche’ye göre tarihçilik çeşitleri
(03 ocak 2020)

“hayat ileriye, tarih ise geriye akar.”

“tarihe bağlılığın sonucunda etkin insanlar değil, zayıf kişilikler doğar.”

“bu tarih tiplerine bakarak türkiyenin, en zararlı tarih tipleri olan “anıtsalcı ve antikacı tarih” tiplerine sahip olduğu ortaya çıkmaktadır.”

“müslüman siyasal iktidarlar, kendi haksız çıkarları için sömürmek amacıyla duygusal kalmalarını sağlayarak müslümanlara en büyük kötülüğü yapıyorlar.”

herakleitos ve değişim
(13 ocak 2020)

“değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.” herakleitos

“bir ülkede mehdi rağbet görüyorsa, o ülke değişime karşıdır demektir.”

“türkiye şu anda katolik islamı yaşamaktadır. ne zaman islamın protestanlığı gelir, işte ondan sonra türkiye kurtuluşa, felaha erebilecektir.”

kadın filozoflar
(22 ocak 2020)

“filozoflar şimdiye kadar dünyayı sadece erkeklere göre yorumladılar. fakat onun insanlık bakımından değiştirilebilmesi kadınca da yorumlanmasını gerektirir.” ırmtraud morgner

“filozoflar yerden mantar gibi bitmezler. en ince, değerli ve görünmez öz sularını felsefi fikirlere akıtan zamanlarının ve uluslarının ürünüdürler.” k. marx

depremin nedeni meselesinin analizi
(29 ocak 2020)

“doğal felaketlerin nedenini, insanın davranışlarına bağlayanlar, üç bin yıl öncesindeki ibrani akıl çapıyla düşünüyorlar demektir.”

türkiye’nin sahibi meselesi
(05 şubat 2020)

“bu ülkede, haram bir liralık kazanç, helal milyon lira kazançtan daha değerli görülüyor.”

"insanlık, dünyaya ve insanlara sahip olmak için savaşan kralları ve komutanları unutturur. fakat insanlığa ve dünyaya sahip çıkmak için çalışan filozof ve biliminsanlarını hiç unutturmuyor."

matüridi aklı
(14 şubat 2020)

“en tehlikeli insan tipi; az anlayan, çok inanandır.” anton çehov

“türkiye, bu çağda bin yıl önceki akıldan medet ummaktadır.”

“türkiye’nin kolektif beşeri bilgisayarı, çok eskide kalmıştır, güncellemeleri almıyor. o nedenle bu bilgisayar bir an önce güncellenmelidir.”

“türkiye, neden ibn rüşd ve ibni sina gibi islam filozoflarının akıl tipini değil de, kelamcılarınkini izlemek istiyor?”

“matüridi aklına geri dönmek demek; kendisi akıl ve ürünlerini üretememek, hazır akla ve ürünlerini avcı toplayıcı olarak elde etmeyi istemek demektir.”

dib başkanı ve saadet zinciri
(24 şubat 2020)

“türkiye’de din; haksız kazancı kamusal kamufle etme malzemesi olarak kullanılıyor.”

“türkiye’de fetö gibi örgütlerin devlete sızması ve büyümesinin temelindeki temel neden; kolektif kul hakkı yemek ve haksız kazanççı olmak karakteridir.”

“örgütlü ve organize din, kendi mümin toplumunu dolandırarak sömürmek için vardır.”

islam’ın, yahudilik ve hristiyanlıklaştırılması
(04 mart 2020)

“kuran, semitik dinlerdeki ilk protestan hareketi görülür.”

“mabetlere allah evi” demek, mekandan münezzeh olan allah’a” mekan atfetmektir ve onu, dört duvar arasına hapsetmektir.”

“camiler, aşırı bağırarak okunan ezanlar ve selalar, dünyevi çıkar için kullanılıyor.”

“din anlatımı, sektör olmaktan çıkarılmalıdır. türkiye’deki din programlarının binde biri bile hiçbir islam ülkesinde yoktur.”

din pratiği çeşitleri
(18 mart 2020)

“kişiler, dini, medeniyet düzeylerine göre uygularlar.”

“folklorik ve argo din tanrı için değil halk için, zihinsel din ise tanrı için uygulanır.”

“folklorik din iktidar dinidir. iktidarlar, kendilerinin değil, yönettikleri halkın dindar olmalarını isterler. bu nedenle folklorik dinciliği teşvik ederler.”

“folklorik dinin tanrı’yla bağ kurdurmadığının göstergesi, toplumda dindarlığın egemen olmamasıdır.”

“bağırmanın medeniyetsizlik olarak kabul edildiği bir çağda, bir ülkenin medeniyet düzeyinin, din adı altında “bağırmak” olarak dünyaya ilan edilmesi, çok vahimdir.”

“ülkesel atmosferik ayin dini, insanları ve özellikle yeni nesli bağıran insan yapıyor.”

“diyanet’in icra ettiği görevlerin hiçbirini kuran vermiyor. cumhuriyet’in, diyanet’e verdiği görevleri de ifa edemiyor. bu nedenle diyanet, kendisine “varlık nedeni” arıyor.”

“diyanet kendisini ve tarikatları ileriye götürmekte acze düştüğünden tarikatların düzeyine inerek kendisi tarikatleşiyor ve kendi tarikatını kuruyor.”

“toplu ibadet, tanrı’ya ibadet için değil, tanrı kullanılarak topluluk oluşturmak içindir.”

“entelektüel din, kişinin kendi algısını kullanarak tanrı ile bağ kurmasıdır.”

küreselleşme ve sistemli düşünme
(02 nisan 2020)

“küreselleşme; insanlığın bugün ulaştığı akıl çapının sistematik düşünme ile ürünüdür.”

“ilerlemeyi engelleyen çağdışı bütün din ve tanrı tasvirleri reddedilmelidir.”

“sistemli düşünmeyi yapamayanlar, sistemsiz düşünmeyi kutsallaştırırlar.”

“kuran’ın en büyük şansızlığı, akıl çapı en dar ve algı kalıpları en eski insanların elinde kalmasıdır.”

insanlığın inşası
(05 nisan 2020)

“derisini değiştirmeyen yılanlar ölmeye mahkumdurlar. bu durum, düşüncelerini değiştirmeyen zihinler için de geçerlidir.” nietzsche

“yaşamanın amacının başarı olduğu inancı, gençlere aşılanmamalıdır. çünkü başarı kazanan bir insan, başkalarından büyük bir pay alır. bir insanın değeri verdiğiyle ölçülür, alabileceğiyle değil.” a. einstein

“müslümanlar, çağdan uzaklaştıkça dine sığınıyorlar, dine sığındıkça çağdan uzaklaşıyorlar. neden hem dine sığınıp hem çağdaşlaşamıyorlar?”

“dini unsurları ideolojik-politik amaçlı kullanmayı; emeviler ve osmanlı, müslümanların başına bela ettiler.”

“osmanlı; kafaya ve düşünlere hitap eden zihinsel değil, kulağa ve duygulara hitap eden oral miras bıraktı.”

“osmanlı, altı asır süpergüç olma nimetini, insanlığın geleceğine zihinsel bir miras bırakmamakla heba etti.”

“türkler, tarihleri boyunca yukarı doğru düşünme olan felsefe tarağında bezi olmamıştır. aşağı doğru (batınî-sofistik) düşünme olan tasavvuf düşünmesi yapmıştır.”

emperyalizm ve semitik dinler
(09 nisan 2020)

“bugünü bize sunanlar; devlet ve kilise karşıtı öğretiler geliştiren, kilise tarafından sapkın (heretik) ve devlet tarafından suçlu ilan edilen kişi ve organizasyonlar olmuştur.”

“müslümanlar, müslümanları din ile bin yıldır kandırıyorlar, geride bırakıyorlar. bunun faturasını bütün müslümanlar ödeyecektir.”

gelecek
(15 nisan 2020)

“rönesans’tan itibaren batı mabetleri sanatçıların eseriydi. bizde mimarların idi. ama şimdi inşaatçılarımıza kaldı. o nedenle bizim mabetler hiçbir zaman sanat eseri olamadı.”

“tanrı’yla bağ kurmak artık biyolojik değil, lojik olacaktır.”

bireysel değişim
(18 nisan 2020)

“değişmemenin tek sebebi, düşünmemektir.” m. aurelius

“filozofun ne dediğini almak için okumak, avcı-toplayıcılıktır. nasıl söylediğini öğrenmek üreticiliktir.”

ekonomik sistemin gelişimi
(26 nisan 2020)

“türkiye’de kapitalizm, burjuvazi şeklinde uygulanmaktadır.”

“kapitalizmde kendi milletini sömürmek yoktur. ama türkiye’de işletmeler, kendi milletini sömürmek için çalışır.”

“islam dünyası; avam düzeyinde tahsilli insan yetiştirmek ister. profesör olsun, ama avam düzeyinde kalsın ister.”

geleneksel ahlaka çağdaş örnek
(01 mayıs 2020)

“işte bin yıl, ahlak aynı metotla ve malzeme ile anlatıldığı için, bir millet hala ahlaklı olamadı düşünülerek hala aynı ahlak anlatılıyor. yine bin yıldır din anlatılmasına rağmen, dindar olamadı, dini öğrenemedi ve insanlar, hocalara bin yıl sonra bile hala aynı soruları soruyorlar.”

“geleneksel din; başkasının diniyle ve donuyla, başkasına don biçmekle ilgilenir.”

“dinselliğin bu kadar çok satıldığı türkiye’de, bugün temel kolektif anksiyete konusu “dolandırılmak” korkusudur. neden?”

“ülkede ezan okunmasını istemeyenler, ezanın okunmasını isteyenlerin isteğine tolerans gösteriyorlar. peki ezanı dinlemeyi herkese dayatanlar, dinlemeyi istemeyenlerin isteğine aynı toleransı gösterirler mi?”

“türkiye’nin şansızlığı, din akademiyasının, türklük kimliğiyle sorunu olmayanların egemenliğinde olmamasıdır.”

"türkiye’de laik din anlayışı, atatürk’ün şahsında türklerin ürünüdür. dincilik ise, islam’ın şahsında, türklük ulusal kimliğiyle etnik ve ideolojik problemi olanların ürünüdür."

“türklük ulusal kimliği ile sorunu olanlar, islamcılığa sığınırlar.”

klasik kapitalizm ahlakı
(01 mayıs 2020)

“klasik kapitalizm ahlakı, çağımızın ahlakıyla ve insani değerleriyle uyumlu değildir.”

“türkiye’de bir asır, kapitalizmin din ile uyumlu olduğu propagandası, bir asır sonra ülkeyi haksız yemeyi doğurdu.”

“insanlara ahlaksızlıkları öğreterek ahlaklı yapmaya çalışmak, onları ahlaksız yapar.”

“çağımızda, hala geleneksel ahlak anlatmak, geçmişte kalınmışlığın göstergesidir.”

çağdaş ahlak
(01 mayıs 2020)

“çağdaş ahlakta; veren el alan elden üstündür sözü geçersizdir.”

“çocukluk evresi ahlak olan geleneksel-dinsel ahlakla oluşmamış kişilerden erginlik ve yetişkinlik ahlakı olan çağdaş ahlakla oluşmaları beklenebilir mi?”

“bir ülke düşünün ki; akıl çağında bile herkes, akılla değil, ağızla ahlak yapıyor.”

gelecek ekonomik sistemi
(01 mayıs 2020)

“bir ülkenin esnafı ne kadar çoksa, ekonomisi o oranda kötü oluyor.”

“bir dinin aracısı ne kadar çoksa dinsizlik de o kadar çok oluyor.”

“batı, kendi ürünleriyle; müslümanlar allah’ın ürünleriyle var olmaya çalışıyor.”

“cesaretliler kendileri döğüşürler; korkaklar, tanrılarını döğüştürürler.”

medenilik
(05 mayıs 2020)

“çağımızda medeni sayılmanın gereği olan felsefe ve lojik bilim yapamamayı, insanlığın aştığı tanrı, din ve mabet gibi geçmiş medeniyet unsurlarının dozajlarını artırarak uygulamakla telafi edip medeni sayılınacağı sanılmasın.”

“allah’tan ki allah, insana bir dakikalık nefes vermiş. şayet bir saatlik nefes verseymiş, bitene kadar bir saat bağırılacakmış.”

“artık felsefe tarihi değil, felsefe yapmayı bilmek gerekir.”

“türkiye’de tanrı ile bağ, yine hoparlörle teknolojik kurulmaya devam edilecektir.”

teknolojik insan
(05 mayıs 2020)

“insan; artık teknolojik-insan olabildiği oranda var olabilecektir.”

“pratisyenlere her gün ihtiyaç azalacak, ama teorisyenlere her zaman ihtiyaç artacaktır.”

“asırlarca felsefe yapmayı ihmal etmenin faturası işte şimdi bizzat ödenecektir hem de toplumsal yok olma tehlikesiyle. çünkü bugünkü teknolojik hayatı, asırlardır yapılan felsefe üretmiştir.”

vücut/varlık
(08 mayıs 2020)

“süpergüç devletler, dünyanın ve insanlığın sahibi değillerdir. sahip; felsefe ve bilimdir.”

“filozofların amacı; var olan olgu, obje ve olayı tanımak ve tanımlamak; insanlığın hedeflerini gerçekleştirmek için var olmayan olgu, obje ve olay yaratmaktır.”

siyaset felsefesi
(10 mayıs 2020)

“filozof ve biliminsanlarının, sadece felsefe ve bilim yapma görevleri yoktur. ülkelerinin ve dünyanın yanlışlarına da müdahale etmek sorumlulukları vardır. tarih boyunca böyle olmuştur.” teorik fizikçi, filozof a. einstein

cümle: “diyanet işleri başkanımıza saldırı, devlete yapılan saldırıdır.”

"bu söz, siyaset felsefesi açısından ele alındığında şu çıkarsama sonuçlar çıkmaktadır: “devlet yöneticileri, devlet ile özdeştir.” dolayısıyla “devlet eleştirilmez olduğundan yönetici kişiler de eleştirilemezdir.” yani bir kurumun başındaki kişiyi eleştirmek, hem ona hem de devlete saldırıdır. bu düşünce, iki nedenden dolayı bugün yanlıştır ve geçersizdir. “kişileştirme, devleti, kişinin görmektir.”"

“demokraside resmi kurumlar; devlet ve iktidar için değil, halk için çalışmak zorundadırlar.”

devamını okuyayım »