river

  • şekerpare (671)
  • 684
  • 2
  • 1
  • 0
  • evvelsi gün

kemalizm türk faşizmidir

herşeyden önce belirtmekte fayda var ki, her zorlayıcı, otoriter rejimi, yönetimi, süreci vs. faşizm diye nitelemek siyasal sığlıktır. o yüzden detaylı okumalara giremeyecekseniz de bir zahmet açıp sözlükte okuyun. hatta buradan verelim linkini: (bkz: faşizm).
almanya ve italya’dan örnekler veriyorsak o zaman ekonomik, toplumsal ve siyasal konjonktürlerini de bilmemiz gerekir ki ilerleyen safhalarda açıklamakta zorlanmayalım. faşizm bir kapitalist bunalım ideolojisidir. kapitalizmin içinde girdiği kriz ortamında yükselen bir işçi sınıfı/ sosyalist hareketin karşısında yöneten sınıfların/ burjuvazinin krizi yönetememe hallerinde faşizm yükselmiştir. sosyalist mücadelenin iktidarı ele geçirememesi, ama geçirme “tehdidi” karşısında burjuvazi kimi destekleyecektir? krizin mağdurlarını kendisine karşı örgütleyecek bir sosyalizmi değil; o mağdurların tepkisini faşist bir söylemle “yalancı” bir düşmana karşı örgütleyecek faşizmi elbette.
bunun yanında milliyetçilik/ırkçılık meselesine gelirsek. her faşizm milliyetçidir; ancak her milliyetçilik faşizm değildir. bu ayrımı hassasiyetle yapmadığınız her yerde gördüğünüz her milliyetçi cereyanı, hareketi “ahan da faşist” diye nitelersiniz ki; sosyal bilimlerde müstehzi müstehzi gülerler size. milliyetçilik ulus devletlerin kurucu ideolojisidir. her ulusun! her ulusun inşasında faşizmin rol aldığını söyleyerek yepyeni bir yaklaşım geliştirmek amacında değilseniz, tespitlerinizde hassas olmanız hayrınıza olabilir.
bunun da yanında, faşizm otoriter değil; totaliterdir. (bkz: totalitarizm) bu ne demektir peki? bu, bütün yaşam alanlarınızın devlet, devletin baskı aygıtları tarafından düzenlenmesi, denetlenmesi, öngörülen uygulamalara mecbur bırakılmanız demektir. hatta bunu şu vecizeyle açıklayabiliriz: faşizm konuşma yasağı değil söyleme mecburiyetidir.
buralardan doğru türkiye’de kemalizmin ortaya çıktığı koşullara ve ideolojisinin kendisine baktığımızda ne görürüz? kapitalizmin kendisini değil. iktidarı sallanan bir bujuva sınıfını değil. kapitalizmin krizini değil. yükselen bir işçi sınıfı/ sosyalist mücadeleyi değil. bunun karşısına hayali düşmanlar yaratarak çıkan bir faşist söylemi değil. milliyetçilik; ama faşizm değil. totalitarizm değil. kemalist ideolojiyi toplum genelinde içselleştirebilmek için kurulan halkevleri, köy enstitüleri gibi oluşumları ele aldığımızda, karşımızda, kuruldukları yerdeki herkesi uygulama, çalışmalara mecbur bırakan, gelmeyeni kurşuna dizen filan bir yapı mı görüyoruz? hayır. kemalizm totaliter olsaydı eğer; faşist olsaydı, o zaman görürdük.

devamını okuyayım »