şükela:  tümü | bugün
 • her kelimesinde sınırlarını ve dolayısıyla çaresizliğini farketmiş bir yolcuya ait izler taşıyan nutk-u şerif.. yazanı meçhûl..

  çâre ver derdime "fahr-i rusul"ün bâşı içün
  "hel etâ" sûresinin "hayder-i şâh" bâşı içün
  fıtrat-ı fâtıma'nın şân u şeref bâşı içün
  kerbelâ şâhı huseyn ile karındâşı içün
  âşıkın aşkın ile döktüğü gözyâşı içün

  öyle demsâz-ı hevâ u heves-i ma'siyyetim
  hep günâhımdan ibâret görünür ma'rifetim
  bu muâsî muhtâcındır cürmümü mu'terifim
  bakma noksânıma terfi' buyur menziletim
  âşıkın aşkın ile döktüğü gözyâşı içün

  sînemi derd ü gamın tîrine a'mâc etme
  sabr ü sâmânımı âfât ile târâc etme
  nâmımı defter-i uşşâkdan ihrâc etme
  kendi muhtâcını muhtâcına muhtâc etme
  âşıkın aşkın ile döktüğü gözyâşı içün

  ---
  bunun bir kasideye ilham olarak hafız kemal tezergil merhum'un nefesinde dönüştüğü hali ise o çaresizliğin ve dahi kimsesizliğin pek sanatkarane bir izharı gibi: kasîde