• buyukce kavga
 • mesele çözme metodolojisi.

  (bkz: miroğlu)
 • birbirleri ile bagdasmayan esdegerdeki iki karsit gudulenimin aynı zamanda organizmayi etkilemesinin neden oldugu cekismeli durumdur.
  ornegin ; duygusal kaynakli isteklerin ya da icgudusel egilimlerin karsi karsiya gelmesi sonucu ortaya cikar. celiskili iki egilimden birini yeglemek catismayi sonlandiracaktir ve kisilik gelisimine katkida bulunacaktir.
 • iki ya da daha fazla insanın veyahut grubun aynı anda aynı yeri ya da kaynağı kullanmaya teşebbüs etmesi sonucunda ihtiyaçların, amaçların, hedeflerin, çıkarların veya isteklerin birbiriyle çelişmesi ya da çakışması ile ortaya çıkan anlaşmazlık, savaş, duygusal gerilim veya çarpışmadır. ayrica ingilizce karşılığı için (bkz: conflict)
 • örgütü oluşturan bireylerin her birinin farklı kişiliklere sahip olduğu düşünüldüğünde, bu bireylerin algıları, değer yargıları, amaçları, amaçlara ulaşmak için kullandıkları araçlar, tutum ve davranışlarında da farklılıklar olması kaçınılmazdır. bu farklılıklar örgütler içinde, bireyler ve gruplar arasında çatışmanın ortaya çıkmasına neden olurlar. bir örgütte farklı şekillerde ortaya çıkabilen çatışma, bireyler ve grupların birlikte çalışma sorunlarından kaynaklanan ve normal işleyişin durmasına veya yavaşlamasına neden olaylar olarak tanımlanabilir.
  örgütsel çatışma, tarafları açısından; bireysel, bireyler arası, bireyler ve gruplar arası, gruplar arası ve örgütler arası olmak üzere beş kısma ayrılabilir. çatışmanın üç grupta sınıflandırılabilecek farklı kaynakları vardır. bunlar; birey kaynaklı çatışma, iletişim kaynaklı çatışma ve örgüt yapısı kaynaklı çatışmalardır.
  birey kaynaklı çatışma: örgütlerde bireylerden kaynaklanan çatışmalar; çalışanların kişilik farklılıkları; çalışanların değer, ilgi ve amaçlarındaki farklılıklar; ve çalışanların statü ve rollerindeki farklılıklar olmak üzere üç alt başlıkta toplanabilir. daha önce de belirtildiği gibi kişilerin farklılıklar gösteren, değerleri, amaçları, beklentileri, yetenekleri ve algıları örgütte anlaşmazlıkların ve çatışmaların oluşmasına neden olur. özellikle bireysel çıkarların ön plana çıkarıldığı örgütlerde, örgüt çıkarları için çalışanlar bu duruma tepki gösterirler. öte yandan örgüt içinde benzer beklenti, algı, ve değerlere sahip olanlar birleşip diğerlerine karşı bir tavır içine girebilirler ki bu durumda çatışmanın ortaya çıkmasını sağlar. örgüt içinde bireylerin kendi prestijlerini olduğundan farklı algılaması, kıdem ve yaş farklılıkları, rol dağılımından ve rol sahibinin yerine getirmesi gereken yükümlülüklerden kaynaklanan düzensizlikler bireylerden kaynaklanan çatışmaların ortaya çıkma nedenlerini oluştururlar.
  iletişim kaynaklı çatışma: etkili ve sürekli bir iletişim örgütlerde çatışmanın ortaya çıkmasında önemli rol oynar. örgüt kültüründeki ortak dilin bireyler tarafından yeterince benimsenememesi ya da geliştirilememesi ve uygun iletişim araçlarının kullanılmaması ya da tercih edilmemesi çatışmaların oluşmasına neden olur. ayrıca bireylerin ve grupların birbirleriyle ilgili yeterli bilgiye sahip olmaması, bilgi alışverişinin yetersiz olması ve bu nedenle oluşan önyargılar, iletişimin gerçekleşmesinin önündeki engeller de iletişim kaynaklı çatışma nedenleridir.
  örgüt yapısı kaynaklı çatışma: örgütün yapısının büyüklüğü; rutinlik; uzmanlık; işlevsel bağlılık; denetim; karar verme; kaynak sıkıntısı; rekabet; ödüllendirme; yetki ve sorumluluklar; örgütsel değişim ve güç mücadelesi konuları ve bu konulardaki dengesizlikler, tutarsızlıklar, yetersizlikler ve belirsizlikler örgütlerde ortaya çıkan çatışmaların örgütsel yapıya bağlı kaynaklarını oluştururlar.
  örgütlerin büyümesi, örgüt dinamiklerinin çoğalması, kontrol, eşgüdüm ve iletişimde sorunların ortaya çıkması çatışmaları doğurur. örgütlerde bürokrasideki rutinlik, örgütsel çatışmaları azaltırken uzmanlaşma çatışmayı artırmaktadır. örgüt, birbirine işlevsel olarak bağlı bölümlerden oluştuğundan bu bölümlerin işlevlerini zamanında yerine getirmemesi, eksik ya da yanlış uygulamalarda bulunması tüm örgütün çalışmalarını etkileyeceğinden çatışmaya neden olmaktadır. yakın denetim; ortak karar alma sürecindeki katılımcı sayısının fazlalığı; özellikle maddi kaynakların kısıtlı olması ve gruplar - bireyler arasında paylaşılamamasının doğurduğu rekabet ortamı; örgütün teknolojik ve kültürel değişimleri yakalayamaması; yeni rol ve statülere uyum sağlamada yaşanan gecikmeler; ve birey ya da grupların sahip oldukları gücü artırma isteğiyle örgüt içinde bir güç mücadelesi ortamı yaratmaları da örgüt yapısına dayalı çatışma kaynaklarındandır.
  performanslara göre verilen ödül, teşvik primi gibi uygulamaların farklılığı; bir grubun ya da bireyin ödüllendirilmesinin diğerlerinin hatalarını ortaya çıkartmasına bağlı olması (denetim gruplarında olduğu gibi); örgüt içindeki yetki ve sorumlulukların net olarak belirlenmemiş olması; görev tanımlarının açıkça yapılmamasından dolayı bazı görevlerin yerine getirilmemesi, bazı görevlere de talibin çok olması; ast – üst hiyerarşisinde düzensizlik; emir komuta zincirindeki aksaklıklar da, özellikle bürokrasinin yoğun olduğu örgütlerde yaşanan çatışmaların en önemli yapısal kaynaklarındandır.
  copyright hyphen
 • iki geminin rotalarının çarpışmaya neden olabilecek şekilde çakışmasına denizcilik jargonunda verilen ad. böyle bir durumda yeşil ışığı gören rotasında devam eder. (bkz: borda feneri)
 • psikolojide, birbiriyle ilintili olgularda, kişinin davranış seçmekte zorlanmasını ifade eder.üç türü bulunur.
  (bkz: yaklaşma yaklaşma çatışması)
  (bkz: yaklaşma kaçınma çatışması)
  (bkz: kaçınma kaçınma çatışması)
  bayağı bayağı gereksiz not:
  bu başlıklarda yaklaşma, istenilen durumu; uzaklaşma ise, istenmeyen durumu anlatır.
 • (alm. konflikt, fr. conflict, ing. conflict): bir oyunda içerili çelişme ve karşıtlıkların çarpışmasının dramatik anlatım tarzı. çatışma, oyunun eylemiyle belirlenir ve eyleme koşutnitel çeşitlilik gösterir. oyun kişilerinin hareketlerinden ve sözlerinden doğan çatışma, fiziksel çatışmadır. oyun kişilerinin kendi kendileriyle ruhsal ve zihinsel çelişmelerinden ortaya çıkan çatışma ise, psikolojik çatışma’dır. olaylar dizisinin gerektirdiği ve oyun kişileriyle gelişip sonuçlanan çatışma, dış çatışma’dır. oyunun içeriğinde yatan ve anlam birliği ve bütünselliği içinde yer alan çatışma, iç çatışma’dır; iç çatışma, oyunun temel özelliğini oluşturur; yaşamın ve toplumsal pratiğin yenidenyaratılması olarak oyunun içeriğindeki gerçeği yansıtır. bu anlamda, dramatik çatışma, insan yaşamında ortaya çıkan çelişmeleri, yaşamda içerili karşıtlıkların çarpışmasını verir.
hesabın var mı? giriş yap