• 1 nisan 2004 tarihinde yürürlüğe giren avrupa birliği uyum yasaları arasında bulunan üç kanundan biri.
 • cmk'nun açılımı.
  (bkz: 5271 sayılı kanun)
 • türkiye'de ceza muhakemesi hukuku olarak da geçen ceza usul hukuku alanını genel olarak düzenleyen yasadır.
  ceza yargısı, soruşturmaya ve kovuşturmaya dair her türlü şey , bu aşamadaki usuli işlemler ve yetkili kimselerin(savcı, hakim vb.) yetkilerinin kapsam ve sınırları, bunun yanısıra sanık veya şüphelilerin hakları, takip edebilecekleri prosedürler, mahkemeye dair her türlü şey(mahkemenin görev ve yetkisi, hakimler, tarafsızlıkları-reddi vb. konular, temyiz, yargılamanın yenilenmesi,mahkeme düzeni), tanıklara dair hususlar(yükümlülükler ve çekinme halleri) ve de bunlar gibi bilimum hususu düzenleyen kanundur.
 • (bkz: katalog suç)
 • keyfi ve kolay tutuklamaya sebebiyet veren cmk'nın ilgili maddeleri, anayasayla güvence altına alınmış "kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı"nın ihlali anlamı taşımaktadır. anayasada belirtilen kişinin "suçluluğu hakkında kuvvetli belirti," "kaçma hali" ve "delillerin yok edilmesini veya değiştirilmesini önlemek maksadıyla tutuklama kararı verilmesi gibi genel tutuklama sebeplerinin dışında özel tutuklama sebeplerinin kanunla düzenlenmesi hukuk devleti ilkesine, anayasanın on üçüncü maddesinde belirtilen temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması rejimine, on dokuzuncu maddede güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği ilkesine aykırı olup, hukuksuzdur. hukuka aykırılık sadece anayasal düzeyde değil, aihs düzeyinde de kendini göstermiştir. özel tutuklama sebeplerinin kanunla düzenlenmesi aihs'nin beşinci maddesine alenen aykırılık taşımaktadır.
 • ihzarlar için çok ayrı bir kanunu barındırıyor. "bla bla bla... hazır bulundurmaya müzekkeredir, altında not diye yazar hatta,, ....duruşma saatlerine özen gösterilmediği için ilgili şahsın muayyen olan günde duruşma salonuna alınıncaya dek vs vs şeklinde devam eden bir zımbırtısı var. cmk'nın bilmem kaçıncı maddesi gereğince ilgili kolluk birimine (jandarma, polis) dava açılabiliyor.
 • bir hekimin elini kolunu bağlayan maddeyi içeren kanun. hastanın beden bütünlüğüne rızası dışında asla müdahale edilemeyeceği senelerce tıp hukukunda öğretildiği, hipokrat gibi bir yemin ettirildiği ve insan haklarına da aykırı olduğu halde hekimi bunca sene etik ve insana dair derin sorgulamalara iter bu kanunun 75. maddesi. madde ise şöyle;

  (1) bir suça ilişkin delil elde etmek için şüpheli veya sanık üzerinde iç beden muayenesi yapılabilmesine ya da vücuttan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilmesine; cumhuriyet savcısı veya mağdurun istemiyle ya da re'sen hâkim veya mahkeme, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir. cumhuriyet savcısının kararı, yirmidört saat içinde hâkim veya mahkemenin onayına sunulur. hâkim veya mahkeme, yirmidört saat içinde kararını verir. onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve elde edilen deliller kullanılamaz.

  (2) iç beden muayenesi yapılabilmesi veya vücuttan kan veya benzeri biyolojik örnekler alınabilmesi için müdahalenin, kişinin sağlığına zarar verme tehlikesinin bulunmaması gerekir.

  (3) iç beden muayenesi veya vücuttan kan veya benzeri biyolojik örnekler alınması, ancak tabip veya sağlık mesleği mensubu diğer bir kişi tarafından yapılabilir.

  (4) cinsel organlar veya anüs bölgesinde yapılan muayene de iç beden muayenesi sayılır.

  (5) üst sınırı iki yıldan daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda, kişi üzerinde iç beden muayenesi yapılamaz; kişiden kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınamaz.

  (6) bu madde gereğince alınacak hâkim veya mahkeme kararlarına itiraz edilebilir.

  (7) özel kanunlardaki alkol muayenesine ve kan örneği alınmasına ilişkin hükümler saklıdır.

  yani bir hasta gelse babalık testi için, hasta kan vermek istemese ve savcılıktan istense hekim kanı alsa etiğe ve tıbba karşı, almazsa türkiye cumhuriyeti hukukuna karşı suç işlemiş olacak. onca sene görülen etik derslerini, insan ve beden bütünlüğüne dair öğretileri bir kalemde silip atan kanun.
 • her yıl muhakeme kriterleri makul şüphe, kuvvetli şüphe arasında değiştirilen, yargılamanın olmazsa olmaz davranışlar bütünü.
 • kamu ihale kanunu kadar olmasa da çok sık değişikliğe uğramış kanundur. yapılan bir değişiklik daha senesi bile dolmadan başka bir duruma veya eski haline gelmiştir. kanunlar tabii ki zamanın şartlarına göre güncellenir ama bu şekilde olmaz. vah ki vah yani.
hesabın var mı? giriş yap