şükela:  tümü | bugün
 • (bkz: al jazari)
 • (bkz: el cezeri)
 • xıı - xııı. yüzyıl mekanik alanında eser veren bir islam bilgini.

  ismail b. rezzaz bediuzzamn ebu'l-izz ismal b. er-rezzaz el-cezeri, hayatı hakkında, kitabının girişindeki kısa açıklamanın dışında bilgi yoktur. 1181-1206 yılları arasında amidde (diyarbakır) artuklu hanedanının himayesinde bulunduğunu söyleyen cezeri, 1205' te tamamladığı kitab fi-marifeti'l-hi-yeli'l-hendesiyye (el-cami beyne'l-il mi ve'l-ameli'n- nafi fi sınati'l- hiyel) adlı ünlü eserini emir nasıruddin mahmud'un isteği üzerine kaleme almıştır.

  kitap altı kısma ayrılmış olup ilk dört kısım onar, son iki kısım da beşer bölümden meydana gelmektedir. bu kısımlar su saatleri ve kandil saatleri, ziyafetlerde kullanılan kaplar ve sürahiler, el yıkama ve kan alma için kullanılan kaplar, çeşmeler ve mekanik yollarla hareket eden (otomatik) müzik aletleri, su pompalayan makineler, muhtelif aletler üzerinedir. kitapta her aletin şekli renkli mürekkeplerle çizilmiş ve çalışması ayrıntılı olarak izah edilmiştir: bu ayrıntılar da çeşitli renklerle gösterilmiştir. ayrıca şekillerde arap harfleri kullanılarak bazı parçalar işaretlenmiş ve metinde bunlara göndermeler yapılarak açıklamaların anlaşılması kolaylaştırılmıştır. bazı nüshalarda ise bu harflerin ebced değerleri göz önüne alınmış, bazılarında da henüz açıklanamayan gizli bir harf sistemi kullanılmıştır. metinde aletlerin genel açıklaması verildikten sonra imal sırasına göre parçaların teker teker yapımı anlatılarak bunların montaj usulü açıklanmış ve en sonra da o aletin çalışması hakkında bilgi verilmiştir. bütün bu özelliklerin dışında kitabın bazı nüshalarında sanat tarihçilerinin ilgisini çekecek düzeyde süslemeler vardır.

  eserin bazı bölümleri ilk defa e. wiedemann ve f. hauser tarafından almanca'ya çevrilerek 1908-1921 yılları arasında muhtelif dergilerde makaleler halinde. bu çalışmadan elli yıl kadar sonra 1974'te donald r. hill kitabın ingilizce'ye tam tercümesini yapmış ve eseri açıklamalı notlar la birlikte tek bir cilt halinde neşretmiştir. araştırmacılar kitabın mevcut on dört nüshasından oxford bodleian kütüphanesi'nde bulunan ve 'bodleian nüshası" olarak adlandırılan metni esas almışlardır. daha sonra ahmed yusuf el-hasan, bodleian nüshasından başka istanbul'da bulunan üç nüshayı esas alarak daha otantik bir metin meydana getirmiş ve bu çalışmasını söz konusu istanbul nüshalarında görülen el-cami beynel-ilmi vel-ameli'n- nafi fi sınaati'l-hiyel adıyla yayımlamıştır (halep 1979).

  eserin yakın zamanlara kadar bilinmeyen iki nüshadaki çizimlerde bazı boyut tutarsızlıkları ve aletlerin yerleştirilişindeki karmaşık noktalar birer kusur gibi görünürse de metinle beraber dikkate alındığında bunun aşıldığı ve cezeri'nin gayesine ulaştığı söylenebilir. gerçekten kitapta anlatılan su saatlerinden biri 1976'da dünya islam festivali için londra bilim müzesi'nde, diğeri de 1 /2 ölçeğinde istanbul teknik üniversitesi'nde yeniden yapılmış ve çalıştırılmıştır. istanbul nüshaları, bodleian nüshasından daha iyi olduğu için ahmed yusuf el-hasan neşrinin önceki yayınlarda karanlık kalmış bazı noktalara ışık tutacağı tabiidir. bu çalışmalarla bilim dünyasına tanıtılan cezeri ve kitabı hakkında çeşitli yorumlar ve değerlendirmeler yapılmıştır. ancak bunlardan önce kitabının mukaddimesinde yer alan cezeri'nin şu görüşleri dikkate alınmalıdır: 'benden çok evvel gelen âlimlerin kitaplarını ve onları takip edenlerin çalışmalarını gözden geçirdim... nihayet nakillerden kurtuldum, başkalarının yaptıklarından sıyrıldım ve problemlere kendi gözümle bakabildim... uygulamaya dönüştürülemeyen her teknik ilmin doğru ile yanlış arasında muallâkta kaldığını gördüm". kendisinin helenistik çağdan xiii. yüzyıla kadar uzanan bir mühendislik geleneğinin islam dünyasındaki bir devamı olduğunun bilincindedir. islam dünyasında musaoğulları ( beni musa) ile başlayan bu gelenek cezeri'de zirveye ulaşmıştır. cezeri kendi yaptığı abidevi su saatinin pseudo-archimedes'in yaptığı su saatine dayandığını söyler. kitabının dördüncü kısmında çeşmeler üzerindeki çalışmaları sırasında musaoğulları'ndan ve ayrıca bizanslı apollonios'un otomatik müzik aletleri üzerine yazdığı eserden de bahseder. bu arada kimin tarafından yapıldığı bilinmeyen aletleri de zikretmiştir. cezeri esas itibariyle bir mucit değil bir mühendistir ve görevinin kendinden öncekilerin yapmış oldukları aletleri mükemmelleştirmek olduğu kanaatindedir. bu noktadan bakıldığında eserinde teori ile pratiğin eşit ağırlıkta olduğu, hatta bazı yazarlara göre aletleri yapmak için gerekli pratik bilgi ve kuralların ağır bastığı hissedilir. gerçekten de o. çalışmasının pratik hayatta işe yarar bilgiler türünden olduğunu özellikle belirtir.

  su ve kandil saatleri cezeri'nin gücünü ifade eden karmaşık aletlerdir. su terfi makineleri ekonomik yönden daha önemli olmakla beraber kitapta bunlara saatler kadar önem verilmemiştir. metal döküm tekniğine ait bilgiler ileri bir mühendislik seviyesini ifade etmektedir. cezeri'nin aletleri yer çekimi kuvvetiyle çalışır ve bu kuvvet düşürülen bir ağırlık, boşalan bir kaptaki şamandıra veya batan bir cisimle elde edilir. cezeri, kullandığı makine parçalarını ve imal usullerini de en ince ayrıntılarına kadar tanımlamıştır. büyük bir kısmı bugünkü avrupa mühendislik terminolojisine giren makine parçaları üzerine yaptığı çalışmaların en önemlileri şunlardır: konik yanalar, kapalı kum kutularında pirinç ve bakır döküm, tekerleklerin balansı, ahşap şablon kullanılması, aletlerin kağıttan maketlerinin yapılması, su akıtan savakların ayar edilmesi, çarpılmayı en aza indirmek için ahşabın tabakalar halinde kullanılması, gerçek anlamda emme borusunun kullanılması, suyunu belli bir zaman aralığı ile boşaltan kaplar ve daire sektörü dişliler. bunlardan bir kısmının yüzyıllar sonra avrupa'da adeta yeniden keşfedildiği bilinen tarihi bir gerçektir. mesela kapalı kum kutuları ile döküm avrupa'da 1500 yıllarında başlamıştır. konik vanalardan ilk söz eden leonardo da vinci'dir. su saatinde seviye kontrol cihazına benzer ve buhar kazanlarında kullanılacak bir aletin patenti ingiltere'de 1784 yılında alınmıştır.

  cezeri'nin makinelerinden sadece biri, su çarkı ile işleyen tulumba modern mühendisliğin gelişmesine doğrudan doğruya katkıda bulunmuştur. bu makine, a) çift etki ilkesinin uygulanması, b) dönme hareketinin ileri-geri harekete çevrilmesi, c) emme borusunun bilinen ilk kullanılışı olmasından dolayı çok önemlidir. dolayısıyla buhar makinesinin ve emme basma tulumbanın ilk örneği sayılabilir. söz konusu makinede akan suyun çevirdiği çark düşey düzlemde bir dişliyi, bu dişli de yatay düzlemdeki diğer bir dişliyi döndürmektedir. yatay dişlinin çevresine yakın bir yerde düşey bir pim bulunmaktadır. bu pime ortası yarık ve diğer ucu yine bir pimle sabitleştirilmiş bir çubuk geçirilmiş ve bu çubuğa da tulumbaların piston kolları bağlanmıştır. yatay dişli dönünce yarık çubuk açısal bir hareket yapmakta, piston kolları da ileri geri gidip gelerek tulumbaları çalıştırmaktadır.

  cezeri'nin kitabı, 1990 yılında kültür bakanlığı tarafından mikrofilm usulüyle basılmış ancak hala tercüme edilmemiştir.

  (t.d.v. islam ans. 7 / 505-506)

  cezeri, bir robot yaparak artuklu hükümdarı mahmud bin mehmed'e takdim etti. robot, otomatik olarak hareket ediyor ve kendi kendine bazı hareketler yapıyordu. bunu gören sultan hayretler içinde kaldı ve takdirlerini belirterek, emeğinin karşılığını göreceğini söyleyerek yaptıklarını ve buluşlarını bir kitap halinde yazmasını emretti. cezeri bu emir üzerine, kendisini ilim dünyasında meşhur eden kitab-ül-cami beyn-el-ilmi vel-amel-in-nafi fi sınaat-il-hiyel kitabını yazdı.

  cezeri, eserde yer alan bütün şekilleri bizzat çizmiş, renklendirmiş ve yaldızlamıştır. eseri incelendiğinde, yaptığı makineler, kendi kendine öten tavus kuşları, otomatik saatler, robot filler, ele su döken robot insanlar, cezeri'nin ne büyük bir su mühendisi olduğunu ortaya koymaktadır.

  cezeri'nin saatleri çalıştırma sistemi, genelde aynı mil üzerindeki bir göstergeyle üstünden, ucuna ağırlık asılı bir kayış geçen kasnak biçiminde idi. ağırlığın düşüş hızı, yüzen bir cisimle kontrol edilmektedir. yüzen cisim, kayışın öbür ucuna bağlanmakta ve içinde bulunduğu kap, ağır ağır boşaltılmaktadır. bazı zamanlarda, devrilebilen bir kova otomatik olarak dolmakta ve devrilince bir mandalı iterek, dişlinin bir diş ilerlemesini sağlamaktadır. yaptığı makineler, mandal dişli, palanga ve kaldıraçlardan meydana gelmektedir. bu sisteminde görüldüğü gibi günümüzde motorlu araçlarda kullanılan krank milini ilk defa cezeri kullanmıştır.

  cezeri, kitabında on değişik saatin nasıl yapıldığını anlatmaktadır. bunlardan birisi tavuskuşu saatidir. saatin cephesi 420 cm yüksekliğindedir ve üç diş içerisinde anne, baba ve yavru tavuskuşları vardır. her yarım saatte bir, sabit seviyeli bir kaptan akan su, eksantrik yataklanmış kayık şeklindeki kaba dolmakta, kap dolunca, devrilmekte, akan su bir çarkı döndürerek alttaki tavuskuşu da dönmekte, yavrular kavga etmekte, üstteki anne tavuskuşu ise 180° geri dönerek eski yerine gelmekte, kap tekrar dolmaya başlayınca kabın içerisindeki şamandıra yükselerek, anne tavuskuşunu yavaş yavaş döndürerek gagası ile dakikaları göstermesini sağlamaktadır. bu olay her yarım saatte bir tekrarlanmakta ve cephedeki on deliğin yarısı açılarak yarım saatin geçtiği gösterilmektedir. bu saat 1/2 ölçeğinde istanbul teknik üniversitesinde yapılmış ve çalıştırılmıştır.

  fil saati adını verdiği aletinin tertibatı daha karışıktır. burada da benzer tertibatı ile yarım saatte bir ejderhanın ağzına bir top düşmekte, filin üzerinde oturan adam kazma ile file vurmakta, elindeki sopa ile de saati göstermektedir. benzer tertibat balıklı adam diye isimlendirilen robotta da yapılmıştır. robot, elinde tuttuğu balıkla bardağı karşısındakine sunmaktadır. hacamat yani kan aldırırken alınan kanın miktarını ölçmek için kullanılan alette ise, şamandıralar yardımıyla alınan kanın miktarı ölçülmekte, üst taraftaki sekreter, elindeki çubukla kanın hacmini göstermektedir. bütün bunlar cezeri'nin ilim tarihindeki yerini, batılılardan çok önceleri ilmin doğuda ne kadar geliştiğini ve batıyı aydınlattığını göstermektedir.

  cezeri'nin kitabı 20. asrın başından itibaren batıda büyük alaka gördü. bilhassa prof. wiedmann bu eseri inceleyerek almanca'ya çevirmiştir. prof. wiedmann; "on dokuzuncu asra kadar yazılan teknik eserler arasında, astronomiye ait olanlar hesaba katılmazsa, cezeri'nin bu eseri en önemli ve en yüksek seviyede olanıdır." demektedir.

  cezeri'nin kitabının ingilizce tercümesine bir önsöz yazan meşhur bilim tarihçisi prof. white jr. önsözün bir yerinde; "batılı bilginler konik sübabların ilk defa leonardo'nun çizimlerinde görüldüğünü öğretirler. halbuki cezeri'nin resimlerinde de bunlar gözükmektedir. bunun gibi segmant dişlileri de, ilk defa açıkça cezeri'nin eserlerinde görülmektedir. batıda ise bunlar, giovanni dondi'nin 1364 senesinde bitirdiği astronomik saat ile 1501 senesinde büyük fen mühendisi francescio giorgio'nun eserlerinde ortaya çıkmış ve genel avrupa dizayn literatürüne girmiştir." demekte ve bir çok tertibatın leonardo ve diğerlerinden çok önce cezeri tarafından yapıldığı açıklanmaktadır.

  (yeni rehber ansiklopedisi; 4/345-347 )
 • sibernetiğin babası.

  otomatik kapılar; kuyulardan su çeken aygıtlar; demir, kalay ve kurşun gibi metallerin hassas belirlenmiş yoğunlukları; pnömatik aletler; otomatik kontrol sistemleri... tüm bunlar, 850 yıl önce cezeri tarafından bulunmuştu!

  batı dünyasında adı ''al jazari''olan, ''bedi-üz zaman ebu'l-izz ismail el razzaz el-cezeri'', 1136 yılında diyarbakır'da dünyaya geldi. cezeri, günümüzde, insan müdahalesi olmadan kendi kendini idame ettirebilen, sistemleri inceleyen sibernetik biliminin babası sayılıyor. kitab-el hiyal adlı ünlü eserinde, su saatleri, otomatik kontrol düzenleri, fıskiyeler, kan toplama kapları, şifreli anahtarlar ve robotların tasarımlarına yer vermiş ve bunların nasıl gerçekleştirileceğini anlatmıştır.

  cezeri rakiplerinden tam altı asır önce sibernetiğin ilkelerini bilim dünyasına sunan ilk kişiydi!

  sözgelimi, günümüzün fizikçileri ve mekanikçileri, regülatörü ilk olarak j. watt'ın 1780'de keşfettiğini söylerler. bunun mucidinin de yine cezeri olduğu, ünlü eseri kitab-el hiyal'in 171. sayfasındaki çizimde açıkça görülüyor! bu eserde, 50 farklı modern alet'in plan ve işleyişi hakkında bilgiler veriliyor.

  cezeri'nin ünlü kitab-el hiyal eserinin bugün dünya üzerinde sadece 12 kopyası mevcut. 1206 tarihli en eski kopya, bugün topkapı sarayı ııı. ahmet kütüphanesi'nde; yine aynı dönemden kalan bir diğer kopya ise süleymaniye kütüphanesi'nde bulunuyor.
 • filli su saatinin kaşifi
  (bkz: bilimin ilk kaşifleri)
 • "ilk milli uçan araba"ya arap bilim adamının ismini vermek. hmmmm
 • (bkz: cizre)
  şaşırtıcı gelse de robotların atası olarak gösterilen çizimlerin ve icatların elinden çıktığı ismail cezeri şırnak cizre’de doğup büyümüş ve orada vefat etmiştir.
  bugün isminin sembolik de olsa bir şeye (inanmasak da uçan arabaya verilmiş) verilip anılması güzel bir şey.
 • prototipi için hazırlıklara başlanan "milli uçan araba". lakin bu çabalar sadece savunma sanayiinde değil, enerji sektöründe de olmalı...

  https://tr.sputniknews.com/…-ucan-araba-aciklamasi/
 • bayraktar damat 8 ay harcamış tasarım ve prototip hazırlamasına bu cezeri adını verdikleri yerli ve milli uçan arabaya. şurada yapılmışı varmış oysa:

  https://twitter.com/…tatus/1158744136830394368?s=21

  allahtan üzerinde durdukları renk opsiyonları farklı, yoksa esinlenmişler denilebilirdi.
 • türkiye cumhuriyeti milliyetçisi herkesin desteklemesi gereken araba.

  inanıyorum bu adama, ülkesi adına daha çoook katma değer yaratacak.

  10 yıl ar ge süresi öngörülüyormuş. japonya ile aşağı yukarı aynı zamanlarda uçurulması hedefleniyor yani.

  bir de iha/siha yapmış adamı eleştiren arkadaşların cv sini merak ettirmiştir.
hesabın var mı? giriş yap