şükela:  tümü | bugün
 • cost and freight = mal bedeli ve navlun anlamına gelen uluslararasi ticari terimlerden biri...
 • (bkz: cypher)
  (bkz: kafir)*
 • (bkz: cpt)
  (bkz: cif)
 • pricewaterhousecoopers'in "corporate finance and recovery" departmaninin kisaltmasi
 • açılımı cost and freight olan, mal bedeli veya navlun anlamına gelen uluslararasi ticari terimlerden biridir.

  bu terim ile satıcı belirlenen varış limanına malı gönderebilmek için gerekli tüm giderleri ve navlunu ödemek zorundadır. ancak malla ilgili yitik bir hasar rizikoları ile giderlerde görülebilecek artış, yükleme limanında malların gemi küpeştesini geçmesi anından itibaren satıcıdan alıcıya devredilmiş olur.

  cfr terimi satıcının ihraç için malları gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir.
 • bir dış ticaret terimi olarak piyasada şu şekillerde de kullanılabilmektedir:

  cf
  c+f
  c/f
  c&f
  c and f
  cnf

  hepsi aynıdır.
 • mal bedeli ve navlun
  (varış yeri ... olarak belirtilmek süretiyle)
  "mal bedeli ve navlun", işleme konu olan malların belirtilen varış yerine kadar taşınması için gerekli olan masrafları ve navlun bedelini satıcının ödemesi anlamına gelir. ancak, mallara ilişkin kayıp ve hasar riski ile birlikte, malların gemi bordasına aktarılmasından itibaren meydana gelebilecek olaylardan kaynaklanan bütün ek masraflar, mallar yükleme limanında gemi bordasına geçtiği andan itibaren satıcıdan alıcıya devrolur.
  cfr terimi, malların ihraç işlemlerinin satıcı tarafından yapılmasını öngörür.
  bu terim yalnızca deniz ya da nehir taşımacılığında kullanılabilir. eğer taşıma işleminde, örneğin roll-on/roll-off ya da konteyner trafiğinde olduğu gibi "gemi bordası"nın herhangi bir pratik anlamı kalmamışsa, bu durumda cpt teriminin kullanılması daha uygun olacaktır.
  a saticinin yapmasi gerekenler
  a 1 malların sözleşme hükümlerine uygun olarak sağlanması malları ve faturayı ya da ona eşdeğer bir elektronik mesajı satış sözleşmesi uyarınca sağlamak; yine sözleşme tarafından gerekli görülen başka herhangi bir belgeyi hazır bulundurmak.
  a 2 lisans, yetki ve formaliteler
  kendi risk ve masraf alanına dahil olmak üzere, malların ihracı için gerekli herhangi bir izni ya da yetkiyi almak; yine malların ihracı için bütün formaliteleri tamamlamak.
  a 3 taşıma ve sigorta sözleşmesi
  a) taşıma sözleşmesi
  masrafları kendisine ait olmak üzere, malların sözleşmede tanımlanan türde mallar için normal olarak kullanılan bir deniz (ya da duruma göre nehir) taşıma aracı ile belirtilen varış limanına olağan bir rota izlenerek taşınması amacıyla, yine olağan koşullar içeren bir sözleşme akdetmek.
  b) sigorta sözleşmesi
  yükümlülüğü yok.
  a 4 malların teslimi
  malları, belirtilen tarihte ya da öngörülen süre içerisinden yükleme limanında gemi bordasına teslim etmek.
  a 5 risk devri
  b.5. hükümlerine tabi olmak üzere, malların yükleme limanında gemiye aktarıldığı ana kadar olan bütün kayıp ve hasar risklerini üstlenmek.
  a 6 masrafların bölüşümü
  b.6. hükümlerine tabi olmak üzere;
  . mallar a.4. uyarınca teslim edilinceye kadar bunlarla ilgili bütün masrafları, ayrıca, taşıma sözleşmesi sırasında taşımacı kuruluşların malların gemiye yüklenmesi ve boşaltma limanın da gemiden indirilmesi çerçevesinde talep edecekleri de dahil olmak üzere a.3.a'dan kaynaklanan bütün masraflarla birlikte navlun bedelini ödemek.
  . ihracat işlemlerinde geçerli vergi, resim ve her türden resmi ödemelerle birlikte, malların gümrük çıkış işlemleriyle ilgili bütün masrafları üstlenmek.
  a 7 alıcıya duyuru
  alıcıya, gerek malların gemi bordasına aktarıldığını bildirmek, gerekse de malları teslim alma yönünde normal olarak gerekli hazırlıkları yapabilmesine olanak tanıyacak duyuruları yapmak.
  a 8 teslimin yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik mesaj
  eğer başka türlü bir anlaşmaya varılmamışsa, masrafları kendisine ait olmak üzere, alıcıya, belirlenen varış limanı için gerekli mutad taşıma belgesini gecikmeksizin sağlamak.
  sözü edilen bu belge (örneğin devri kabil bir konişmento, devri gayrı kabil bir deniz ya da nehir taşıma senedi) satış işlemine tabi olan malları kapsamalı, yükleme için üzerinde anlaşmaya varılan tarihi taşımalı, alıcının varış noktasın da mallar üzerinde hak iddia edilebilmesine olanak tanımalı ve eğer başka türlü bir anlaşma yapılmamışsa da, alıcıya, transit halindeki mallarını, taşıma belgesini (devri kabil konişmento) bir başka alıcıya devir yoluyla ya da taşıyıcıya talimat vererek satma imkanı vermelidir.
  eğer bu türden bir taşıma belgesi birden çok orijinal kopya halinde hazırlanmışsa, bunların tamamı alıcıya teslim edilmelidir. eğer taşıma belgesinde mal sahibi ile taşımacı arasında yapılan bir sözleşmeye atıfta bulunuluyorsa, satıcı aynı zamanda bu sözleşmenin bir kopyasını da sağlamalıdır.
  satıcı ile alıcının birbirleriyle elektronik iletişim araçları kullanarak haberleşme kararı aldıkları durumlarda, daha önceki paragraflarda sözü edilen belgenin yerini, onunla eş geçerlilikte bir elektronik bilgi değişim (edi) mesajı alabilir.
  a 9 kontrol-ambalajlama-işaretleme
  malların a.4.uyarınca teslimi açısından gerekli olan kontrol işlemleriyle (örneğin kalite kontrolü, ölçüm ,tartım, sayım) ilgili masrafları karşılamak.
  malların, kendisi tarafından düzenlenen taşıma işlemi açısından gerekli biçimde ambalajlanmasını kendi hesabından karşılamak (söz konusu alanda, sözleşmede tanımlanan malların ambalajsız olarak yüklenmesi söz konusu değilse). ambalajlar, gerektiği biçimde işaretlenecektir.
  a 10 diğer yükümlülükler
  alıcının talebi üzerine, risk ve masrafları da alıcıya ait olmak koşuluyla, malların ithal işlemleri açısından, bazı durumlarda da bu malların bir başka ülkeden transit geçişi için gerekli olan, ancak, malların sevke tabi tutulduğu ve/veya asıl çıkış kaynağı olan ülkede çıkarılan belgeleri, bunlara eşdeğer olan elektronik mesajları edinmesinde (a.8.'dekiler hariç) alıcıya yardımcı olmak, talep üzerine, alıcıya, siğorta işlemleriyle ilgili gerekli bilgileri sağlamak.
  b alicinin yapmasi gerekenler
  b 1 mal bedelinin ödenmesi
  mal bedelini, satış sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde ödemek.
  b 2 lisans, yetki ve formaliteler
  risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere, gerekli ithal iznini ya da diğer resmi yetki belgelerini almak; malların ithali için zorunlu bütün gümrük işlemleriyle birlikte, eğer gerekli ise, bu malların bir başka ülkeden transit geçişini sağlayacak işlemleri tamamlamak.
  b 3 taşıma sözleşmesi
  yükümlülüğü yok.
  b 4 malların teslim alınışı
  teslim işlemi a.4. uyarınca yapılmışsa malları kabul etmek ve belirlenen varış limanında bulunan taşıyıcıdan teslim almak.
  b 5 risk devri
  mallar yükleme limanında gemiye aktarıdığı andan itibaren bu mallarla ilgili her tür kayıp ve hasar riskini üstlenmek.
  b.7. uyarınca gerekli duyuruyu yapmaması durumunda, yükleme için tesbit edilen tarihten ya da aynı işlem için tesbit edilen sürenin bitiminden itibaren mallarla ilgili bütün kayıp ve hasar riskini üstlenmek. ancak, bunun için, söz konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla tahsis edilen, başka deyişle bu amaçla bir kenara ayrılan mallar olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir.
  b 6 masrafların bölüşümü
  a.3. hükümlerine tabi olmak üzere, malların a.4.uyarınca tesliminden itibaren bu mallarla ilgili her türlü masrafı üstlenmek; ayrıca, eğer bu tür masraflar normal olarak taşıma sözleşmesi yapan taşıyıcı firmalarca karşılanmıyorsa, gerek malların varış limanı öncesi transit geçişleri, gerekse de mavna ve iskele masrafları da dahil olmak üzere boşaltma işlemleri sırasında ortaya çıkan masrafları karşılamak.
  eğer alıcı b.7. uyarınca duyuruda bulunmamışsa, belirlenen tarihten ya da yükleme için tesbit edilen sürenin bitiminden itibaren bu nedenle doğacak bütün ek masrafları yüklenir. ancak, bunun için, söz konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla tahsis edilen, başka bir deyişle, bu amaçla bir kenara ayrılmış mallar olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir.
  ithalat işlemlerinde geçerli vergi, resim ve her türden resmi ödeme ile birlikte, gümrük giriş işlemleriyle ilgili olan ve gerekliyse, bu malların bir başka ülkeden transit geçişiyle ortaya çıkan bütün masrafları üstlenmek.
  b 7 satıcıya duyuru
  malların yükleme zamanını ve /veya varış limanını belirleme hakkına sahip olduğu durumlarda, satıcıya bu hususlarla ilgili gerekli duyuruları yapmak.
  b 8 teslimin yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik mesaj
  eğer sözleşme ile uyum halindeyse, a.8. uyarınca taşıma belgesini kabul etmek.
  b 9 malların denetimi
  başka türlü bir anlaşmaya varılmadığı taktirde ve işlem ihracatın gerçekleştirildiği ülkenin resmi görevlilerince zorunlu olarak yapılmıyorsa, yükleme öncesi denetim işlemlerinin masrafının karşılamak.
  b 10 diğer yükümlülükler
  a.10. da sözü edilen belgelerin ya da bunlara eşdeğer elektronik mesajların sağlanması sırasında ortaya çıkan bütün masraf ve ödemeleri üstlenmek; satıcının bu konuda kendisine yardım amacıyla yaptığı bütün masrafları tazmin etmek.
 • mevcut cumhurbaşkanı ve başbakanin icazeti ile turkiye ayagi da resmen aciklanan tam adi council on foreign relations (cfr) olan - dış ilişkiler konseyi - olusum. konuya iliskin detaylar:

  "bu yapılanmanın türkiye ayağına başbakan erdoğan neden icazet verdi? ünlü siyonist lobi cfr’nin türkiye örgütlenmesinde ki muhafazakar isimler kimler? david rockfellerin kurucusu olduğu councel of foreign relations cfr yani dış ilişkiler konseyinin merkezinde konuşma yapan, ödül alan ve iyi ilişkiler kuran başbakan erdoğan bu kurumun siyonizm’in en güçlü savunucusu olduğunu bilmiyor mu? işte bütün yönleri ile cfr turkey dosyası.

  siyonizm’in en güçlü lobisi ve derin yapılanması olan council on foreign relations (cfr) dış ilişkiler konseyi’nin türkiye ayağı da kuruldu. yapı kredi plaza d blok’ta faaliyetlerini sürdüren bu kurum, türkiye’de global ilişkiler forumu (gif) adı ile örgütleniyor. gif, cfr’ın “konseyler konseyi” olarak nitelendirdiği yapılanmanın türkiye ayağıdır. cfr turkey olarak tanımlanıyor. global ilişkiler forumu (gif) 285 kişilik oldukça kapsamlı bir üye listesine sahip.

  dünyanın en etkili ve derin masonik yapılanması

  bir dönem başbakan recep tayyip erdoğan’ın da konuk olduğu councel of foreign relations (cfr) adlı kuruluş, abd merkezli ve dünya egemenliğini amaçlayan üst düzey elitlerin üye olduğu küresel bir masonik kuruluştur. dünyanın en zengin ailelerinin üye olduğu cfr, dünyayı yönetme arzusundaki siyonizm’in gözle görülebilir en önemli yapılanmalarından biridir.

  “tanrı’ya ve moral değerlere ihtiyacımız yok”

  ünlü araştırmacı yazar william blase, cfr’yi şöyle anlatmıştı; “cfr, amerika birleşik devletleri’nin yönetici eliti’nin promosyon koludur. en etkili politikacılar, akademisyenler ve medya şahsiyetleri buraya üyedirler. roosevelt döneminde cfr, amerikan siyasi hayatını ele geçirdi. cia kuruluşundan beri neredeyse hep cfr kontrolü altında olmuştur. cfr, yüzlerce programın sponsorluğunu yapmaktadır. medyadaki, eğitim ve eğlence alanındaki cfr üyeleri, “hümanizm” ve dünya kardeşliği propagandalarını yayıyorlar. bir dünya hükümeti altında hepimiz barış içinde yaşamalıyız ve milliyetler ve vatanperverlik gibi bencil şeyleri de unutmalıyız. kendi sorunlarımızı çözebiliriz. tanrıya veya moral değerlere ihtiyacımız yok.”

  siyonizm’in dünya hakimiyeti için çalışıyorlar

  american airlines, american express, bmw of north america, chevron citibank, coca-cola, ford motor company, general electric, general motors, hilton hotels, ibm corporation, j. p. morgan &co., mitsubishi, new york times, pepsi co, phillips petroleum, siemens corporation, sony corporation ve toyota motor corporation gibi binlerce marka ve şirketin üye olduğu cfr, new york’ta 29 temmuz 1921’de kuruldu. cfr, piramit, süleyman mabedi, tek hükümetli dünya, sion’un oğullarının vaat edilmiş birleşik krallığı, evrensel kardeşlik gibi fikirleri savunan gizli cemiyetlerin bu ideolojisini ilk harekete resmi olarak geçiren kuruluş oldu.

  cfr’nin türkiye ayağı da kuruldu

  siyonizm’in en güçlü lobisi ve derin yapılanması olan council on foreign relations, cfr – dış ilişkiler konseyi’nin türkiye ayağı da kuruldu. yapı kredi plaza d blok’da faaliyetlerini sürdüren bu kurum türkiye’de global ilişkiler forumu (gif) adı ile örgütleniyor. gif, cfr’ın “konseyler konseyi” olarak nitelendirdiği yapılanmanın türkiye ayağıdır. cfr turkey olarak tanımlanıyor. 285 kişilik oldukça kapsamlı bir üye listesine sahip olan global ilişkiler forumu’nun (gif) başında da rahmi koç bulunuyor.

  hepsi bir arada

  council on foreign relations, cfr – dış ilişkiler konseyi’nin türkiye ayağı olan cfr turkey’in 285 isimden oluşan listesinde ise oldukça şaşırtıcı isimler bulunuyor. doğan holding adına hanzade doğan boyner, eczacıbaşı holding adına yönetim kurulu başkanı bülent eczacıbaşı, coca cola yönetim kurulu başkanı ve ceo’su muhtar kent, profilo’dan yönetim kurulu başkanı kerim kamhi, uefa başkan yardımcısı şenes erzik, alarko şirketler topluluğu’ndan leyla alaton, odaları ve borsalar birliği’nden rifat hisarcıklıoğlu, tekfen holding’den yönetim kurulu başkanı feyyaz berker, yılmaz büyükerşen, tarhan erdem, ayşe kulin, ilber ortaylı, altan öymen ve gazeteci yazar sami kohen de cfr’nin listesinde arzı endam eyliyorlar.

  muhafazakarlar da cfr’de

  dünyanın en derin ve en etkili siyonist yapılanmasının türkiye ayağındaki muhafazakar isimler de oldukça dikkat çekici. ülker markalarının bağlı olduğu yıldız holding’in yönetim kurulu başkanı murat ülker ile yine yıldız holding’in başkan yardımcısı ali ülker’in de aralarında bulunduğu çok sayıda muhafazakar (!) isim listede yerlerini almış durumda. 285 kişilik cfr turkey listesinde yer alan bazı isimler ise şöyle; türkiye cumhuriyet merkez bankası eski başkanı durmuş yılmaz, doğuş holding yönetim kurulu başkanı ferit şahenk, orta doğu teknik üniversitesi rektörü ahmet acar, kadir has üniversitesi rektörü mustafa aydın, boyner holding yönetim kurulu başkanı osman boyner, eski dışişleri bakanı hikmet çetin, sabancı holding’den çok sayıda isim, türk hava yolları eski başkanı cem kozlu, kale grubu şirketleri ceo’su zeynep bodur okyay, enka yönetim kurulu başkanı agah mehmet tara, kültür eski bakanı talat s. halman, çelebi holding yönetim kurulu başkanı canan çelebioğlu tokgöz ve emre gönensay ile nilüfer göle.

  planlı-programlı hareket

  cfr turkey’in başkanlığını yürüten koç holding şeref başkanı rahmi koç’un cfr turkey’in açılışında yaptığı konuşma ise çok önemli bir detaya işaret ediyor. konuşması şöyleydi; “yaklaşık on iki senedir council on foreign relations uluslararası danışma kurulu’nda yer almaktayım. biz de türkiye’de kısa, orta, uzun vadede faydalı olacağına inandığımız bu kuruluşu, bazı yakın arkadaşlar ile görüşüp hayata geçirmeye karar verdik. yaşamın her kademesinden, çeşitli alanlardan seçtiğimiz arkadaşlarla global ilişkiler forumu’nu kurduk. böyle bir kurumun yurtiçi ve yurtdışında saygınlık kazanması için planlı, programlı ve sabırlı bir şekilde hareket etmekteyiz.”

  cfr turkey’e cumhurbaşkanı ve başbakan icazet vermiş

  councel of foreign relations cfr yani dış ilişkiler konseyinin türkiye ayağı olan global ilişkiler forumu’nun(gif) başkanı rahmi koç, konuşmasında ünlü siyonist yapılanmanın türkiye ayağını oluştururken aldıkları yardımı ise şöyle açıklıyor; “gif’i kurmadan evvel, sayın cumhurbaşkanı, sayın başbakan, dışişleri bakanı sayın ahmet davutoğlu, ekonomiden sorumlu devlet bakanı ve başbakan yardımcısı sayın ali babacan, devlet bakanı ve başmüzakereci sayın egemen bağış ve sanayi ve ticaret bakanı sayın zafer çağlayan ile konuyu görüştük ve öncelikle onların icazetlerini aldık.”

  kaynak: http://www.onaltiyildiz.com/…aber.php?haber_id=2820