şükela:  tümü | bugün
 • aşağıdaki metinleri bir yazısında kullanmış şahsiyettir:

  "... düşüncenin bilimini ifade etmek için kullanılan bu terimin zamanla düşüncenin kendisini ifade eder hâle geleceğini ..." ("ideoloji" sözcüğü için söyleniyor)

  "ideolojiler, modern insanın düşüncesine olan bağlılığını ve kurtuluşa olan ısrarlı inancını gösterirler."

  "... modern insana hem düşünme hem inanma fırsatı veren ideolojiler ..."

  "... insanlığın gelenekten moderniteye geçişi sırasında 'kutsal'ın boşaltmış olduğu alanın 'ideoloji' tarafından doldurulmaya çalışıldığı ..."

  "... işçi sınıfının çıkarlarını ön plâna çıkaran sol ideolojilerin geliştirdiği düşünceler ve benimsediği eylemler, sanayi kapitalizminin terbiye edilmesinde önemli rol üstlenmiştir."

  "... faşizm, komünizm ve liberalizm gibi ideolojiler, aralarında yaşanan yıkıcı rekabete rağmen birbirlerini beslemişlerdir."

  "siyasal ideoloji, kuram, eylem ve inançlar bütünü ile kimlik kazanır. kuramsal düzeydeki mükemmeliyet, ideoloji taraftarlarına bir inanç kazandırır. ideolojinin kuramsal mükemmeliyeti eylemlerle tarih sahnesinde test edilir ve bu testte başarısız olan ideolojilerin kuramsal zayıflıkları ortaya çıkar ve taraftarlarının zihnine ve kalbine kazınan inanç da zayıflar."

  "... ideolojiler arasındaki savaşların hepsinin aslında batı'nın iç savaşları niteliği taşıdığına, soğuk savaş'ın sona ermesiyle batı dünyasındaki bölünmenin de son bulduğu, böylece xxı.yüzyıldaki çatışmaların batı ile diğerleri arasında gerçekleşeceğine ilişkin tahminler 11 eylül saldırıları ile başlayan süreçte sanki doğrulanır gibi olmuştur." (samuel huntington'a referansla)

  "... ideolojik alanın ekonomi değil kültür tarafından doldurulmaya başlanması ..."

  "... küreselleşme içerisinde yükselen ideolojilere baktığımızda, siyasal konulardan daha çok iktidar alanı ile doğrudan bağlantılı olmayan konular üzerinde durulduğunu görürüz."

  "xxı.yüzyıla girerken ulus devletlerin siyasal bir yapıdan ziyade kültürel bir yapıya dönüşmesi ihtimali kuvvetle muhtemeldir."

  "... hâkim ideolojiler her zaman muhafazakâr bir kimliğe bürünürler." (samir amin referansıyla)

  "... ideolojik olma zihinsel bir kazanımdır."

  "... siyasal ideolojilerin temel sorunsalı, sınırları belirli bir toplumsal ve siyasal düzen içerisinde paylaşım sorununu gündeme taşımaktı."

  "... paylaşım sorunu fiilen küresel bir seviyeye taşınmıştır."

  "... çıplak gerçekliğin ne olduğu konusunda kaybedenlerin zihni oldukça bulanıktır." (immanuel wallerstein üzerinden yapılmış bir değerlendirme)

  "ideoloji modern toplumda herkes için gereklidir. ideolojinin son bulması için paylaşımın, yönetimin, bunları düzenleyen yasanın ve bütün bu süreçte rol alan düşünce eyleminin olmaması gerekir."

  "bir düşünce eylemi olarak ideoloji, geçmişi, bugünü ve yarını kucaklayan, 'doğru' araştırmasında gelecek ideal ile geçmişin nostaljisi arasında bugünün insanına ümit kaynaklığı eden, geleneksel toplumdaki kutsal'ın boşaltmış olduğu alanı insan ürünü düşünce ile inanç boyutunda dolduran modernitenin ayrılmaz bir parçasıdır."

  "ideoloji, modernite içerisinde düşünce ile inancı birleştiren ve modern bireyin kurtuluş hikâyesine konu olarak ruhsal dinginliği sağlayan bir olgudur. insanlığın, kurtuluşa ilişkin içgüdüsel bir inancı ve bu çerçevede bir düşünce sistemi oluşturma yeteneği kaybolmadığı sürece, ideoloji, bir şekilde hayatımızın parçası olmayı sürdürecektir."

  "... gerçekte küresel iktidar ve muktedir olamayanlar arasında ekonomi gündemi yoğunluklu bir çatışma gözleyebiliriz."

  not: "kuram, eylem ve inanç ekseninde siyasal ideolojilerin geleceği" başlıklı, ağustos/04'te yayımlanmış bir makaleden yazımı korunarak alınmıştır.
 • aşağıdaki metinleri de bir başka makalesinde kullanmış şahsiyettir:

  "antik yunancada 'ethnos' kelimesinin şehir dışında kalan halkları ifade etmek için kullanıldığı iyi bilinmektedir. şehir dışındakiler şehir için tehlike arz eden barbarlardır. dolayısıyla kavramın çağrıştırdığı çok önemli üç imge vardır: suçlama, aşağılama ve dışlama. kavram ötekiler için kullanılmaktadır." (meral öztoprak sağır ve hüsamettin serkan akıllı atfıyla)

  "son birkaç on yıldır ... ulus devlet sayısı dramatik biçimde artmıştır ..."

  not: "etnisiteden ulusa, ulustan etnisiteye (?): kültürel, siyasi ve iktisadi çerçeveler" başlıklı, şubat/08'de yayımlanmış bir makaleden alınmıştır.