şükela:  tümü | bugün soru sor
 • (bkz: define adası)
 • definin di$isi*.
 • hazine değil de gömü anlamına gelen sözcük.
  bu durumda hepimiz sonunda define olacağız sanırım. (bkz: defnetmek)
 • gömü de diyebiliriz buna gömük de.
 • gizli mekanlarda saklanmis yada yerin altina gomulmus degerli esyalarin tumune verilen ad.
 • talip apaydın romanı
 • mehmet rauf'un romanı.
  asaf paşa, ii. meşrutiyet ilan edilince, jön türklerin el koymasından endişe ettiği mal varlığını altına çevirerek son derece esrarengiz usullerle bir yere gömer ve definenin adresini remizlerle bir fuzuli divanı'nın satır aralarına yerleştirir. ölüm döşeğinde, o yıllarda yurt dışında yaşamakta olan kızı hadiye hanıma ulaştırılmak üzere evin kahya kadınına teslim edilen fuzuli divanı, yıllar sonra erzurum hastanesi baştabibi şakir feyzi'nin eline geçer...
 • google'in super keyword'lerinden biri. "define:irony" dediginizde size "irony" kelimesinin tanimini* getirmeye cali$iyor (bkz: site)
 • aramasi yonetmelikle belirli kurallara baglanmistir.

  define arama yönetmeliği

  resmi gazete 27 ocak 1984 - sayı:18294

  amaç
  madde1: bu yönetmeliğin amacı; 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu'nda belirtilen yerler dışında define aramalarında uyulacak esasları belirlemektedir.

  kapsam
  madde2: bu yönetmelik, define arama ruhsatının verilmesine, define arayıcıdan istenecek belgelere, aramanın nasıl yapılacağına ve çıkan defineden arayıcıya tanınacak haklara ilişkin hükümleri kapsar.

  dayanak
  madde3: bu yönetmelik 2863 sayılı kanun'un 6 ve 50 nci maddeleriyle, medeni kanun'un 696 ve 697 nci maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

  kısaltmalar
  madde4: bu yönetmelikte geçen:
  "bakanlık", "kültür ve turizm bakanlığını,
  "müze"; eski eserler ve müzeler genel müdürlüğüne bağlı müzeleri, ifade eder.

  müracaat
  madde5: define aramak isteyenler, define arayacakları yerin bağlı olduğu mülki amire bir dilekçe ile müracaat ederler.

  madde6:dilekçede arama maksadı açıkça belirtilir ve define aranacak yerin il, ilçe, bucak, köy, mahalle, sokak ve ev numarası bildirilir. ayrıca bu yerin ekili, dikili, meskun, gayrimeskun, tapulu ve tapusuz olup olmadığı ve kime ait olduğu açıklanır.

  madde7:
  a)define aranacak sahanın yetkili teknik elemana çizdirilmiş, il bayındırlık müdürlüğünce tasdikli, 1/500 ölçekli tasviye münhanili haritası veya krokisi,
  b)krokisi çıkarılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap numarasını belirten vaziyet planı,
  c)uzaktan ve yakından olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net fotoğrafları,
  d)define aranacak yer sahipli ise; gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakatname, tüzel kişilerden de yetkili organlarından alınacak muvafakat yazısı,
  eklenir.

  madde8: define aranacak yer 100 m2yi geçemez. bu yer verilecek fotoğraflarla harita veya krokiler üzerinde işaretlenir.

  madde9:mülki amir, define aranacak yerin 2683 sayılı kanun'un 6ncı maddesinde belirtilen yerler ile tesbit ve tescil edilen sit alanları ve mezarlıklar içinde olup olmadığını, define aranmasından sakınca bulunup, bulunmadığını, en yakın müze müdürlüğüne tesbit ettirir.

  madde10: müze müdürlüğünce, müracaat uygun bulunduğu takdide define arama ruhsatı verilir. ruhsatname bir yıl sürelidir. define araması aralıksız en çok bir ay devam eder. hava muhalefeti veya tabii afetlerden dolayı bu süre içinde bitirilemezse bir defaya mahsus olmak üzere mülki amirce en çok bir ay daha uzatılabilir.

  madde11: define araması, define aranacak yere en yakın müzeden görevlendirilecek ihtisas elemanı başkanlığında, maliye ve gümrük ve içişleri bakanlıklarının mahalli birer temsilcisi gözetiminde yapılır.

  genel hükümler
  madde12: define aranacak yeri incelemeye gidecek müze ihtisas elemanı ile, aramada bulunacak ihtisas elemanı, maliye, gümrük ve içişleri bakanlıkları temsilcilerinin yol masrafı ve birinci derece devlet memuru harcırahı üzerinden yevmiyeleri define arayıcısı tarafından ödenir. bu yevmiler günlük zorunlu giderleri karşılamadığı takdirde, aradaki fark yevmiyelerin %50'sini geçmemek şartıyla define arayıcısı tarafından ayrıca ödenir.

  madde13:define aramasından doğacak zarar ziyan ve kazı yapılan yerin eski haline getirilmesi ile ilgili masraflar define arayıcısına aittir. bu masrafların tahmini tutarı ilgili müze müdürlüğünce tesbit edilir.

  madde14:define arama yerini incelemeye gidicek müze ihtisas elemanın harcırahı önceden 12 ve 13. maddelerde yazılı diğer harcamalar ise arama başlamadan önce arayıcı tarafından bir devlet bankasına müze müdürlüğü adına yatırılır.

  müze müdürü aramadan önce görevlilere avans öder.

  hizmetin yerine getirilmesinden sonra görevlileri verecekleri hakediş belgelerine göre kesin hesap yapılır. artan para aracıya iade edilir.

  madde15:çalışmalar, görevliler ile arayıcının imzasını taşıyan tutanaklarla günü gününe tesbit edilir. bu tutanaklar ve arama sonunda tanzim edilecek nihai tutanak bakanlığa gönderilir.

  madde16:define aramasının mevzuat hükümlerine göre ilgililerce durdurulması halinde arayıcı hiçbir hak, zarar ve ziyan talebinde bulunamaz.

  define aramalarında kültür ve tabiat varlığı bulunduğu takdirde arama derhal durdurulur ve durum bakanlığa bildirilir.

  arayıcı bulunan kültür ve tabiat varlıkları üzerinde hiçbir hak iddia edemez.

  madde17: define aramasında çıkan buluntular bakanlıkça tayin edilecek en az üç kişilik bir uzman heyetine incelettirilir. elde edilecek buluntular kültür ve tabiat varlığı ise müzelere, define ise maliye ve gümrük bakanlığına teslim edilir.

  madde18: bulunan definenin maliye ve gümrük bakanlığınca geçer akçe olarak değeri tespit edilir. define hazineye ait arazide bulunmuşsa %50'si aracıya, özel veya tüzel kişilere ait arazide bulunmuşsa, %40'ı aracıya, %10'u ise mülk sahibine verilir.

  kaldırılan hükümler
  madde19: 14 eylül 1973 gün ve 14855 sayılı resmi gazete'de yayımlanan "define araştırılması ile ilgili yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

  yürürlük
  madde20:bu yönetmelik resmi gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

  yürütme
  madde21: bu yönetmeliği kültür ve turizm bakanı, maliye ve gümrük bakanı yürütür.
 • (bkz: define bufe)