şükela:  tümü | bugün
 • din dışı * edebiyatı başlatan divan şairi olarak da bilinir. divanı yoktur
 • 13. yüzyıl divan şairlerinden, horosanlıdır. divan edebiyatının anadolu'daki ilk temsilcisi olarak kabul edilir.
  3.alaeddin keykubat döneminde saraya alınarak hükümdarın emriyle selçuklu şehnamesi'ni yazmıştır.

  hoca dehhani olarak da bilinen şairin farsça şiirlerinin yanısıra -özellikle din dışı konularda- anadolu türkçesini kullandığı görülür. yazım tekniği zayıf ama dil bakımından zengin kabul edilir.
  ilk olarak 1926'da ünlü edebiyatçı fuad köprülü dehhani ve eserlerini tanıtmış, mecdut mansuroğlu da 1947'de dehhani'nin on şiirini (1'i kaside,9'u gazel)
  "dehhani ve manzumeleri" adlı kitabında yayımlamıştır.
 • ‘aceb bu derdümün dermânı yok mı
  ya bu sabr itmegün oranı yok mı

  yanaram mûmlayın başdan ayağa
  nedür bu yanmağun pâyânı yok mı

  güler düşmen benüm ağladığıma
  ‘aceb şol kâfirün îmânı yok mı

  delübdür ciğerümi gamzen okı
  ara yürekde gör peykânı yok mı

  gözi hançerlerin boynuma çaldı
  ‘aceb ol zâlimün im’ânı yok mı

  su gibi kanumı toprağa kardun
  ne sanursın garîbün kanı yok mı

  cemâl-i hüsnüne mağrûr olursın
  kemâl-i hüsnünün noksânı yok mı

  begüm dehhânî’ye ölmezdin öndin
  tapuna irmeğe imkânı yok mı

  (bkz: mefâ’îlün mefâ’îlün fa’ûlün)

  divan şiirinin ilk izleri açık seçik görülebilir dehhânî'de. selçuklu saraylarında yazdığı şiirlerinde anadolu türkçesi'ni de kullanır; aynı zamanda doğu şiirinin renkli sembollerinden olan bahar mevsimi, gül-bülbül, işret meclisleri ile özlemlere, heveslere, umutlara ve içli yakınmalara da yer verir.
 • gün yüzünde hat belürse gözlerüm giryân olur
  hâle görünse kenâr-ı mâhda bârân olur

  la‘lün içün gözlerün birbirine hançer çeker
  ol iki mest arasında korkaram kim kan olur

  gül budagı gibi gülşende salınsan nâz ile
  karşuna başın salup serv-i revân hayrân olur

  zülfi üstinde gören der gûşe-i ebrûsını
  sâyesi tutmış cihânı nice hoş eyvân olur

  gizledi hattı dehânî hâtemin dilde dutar
  şimdi fitne devridür yok yere çok bühtân olur
 • dehhân yağcı demektir. yağ kelimesinin arapça karşılığı olan dühn kelimesinden gelir. kendisine yalaka manasında bir mahlas seçmeyeceğini tahmin ederek yağ alım satımı ile uğraştığını söyleyebiliriz.
 • ''bir kadehle sâki bizi gamdan azâd eyledi
  şâd olsun gönli ânun* gönlümü şâd eyledi'' beyitinin sahibi.
 • halk arasında "teacher denhani" olarak bilinir.

  yeni yetme şairlere taş çıkartır.

  "sabreyle gönül derdine dermân ire umma
  can atma oda bî-hüde cânân ire umma

  gözün sadefinden nice dürdâne dökersin
  şol dîşi güher dudağı mercân ire umma

  gel vasli dilersen ko bu feryâdı i bülbül
  gül gonca lebi ağzı gülistân ire umma "
 • 13. yy. türk şairidir..
  orta asya'dan göç ederek konya'ya yerleşmiş ve selçuklu döneminde 1. ve 3. alâeddin keykubad dönemlerinde yaşadığı düşünülmektedir.. türk klasik edebiyatının ilk örnekleri kendisine aittir.. yaşadığı dönemde daha çok farsça hakim olsa da ( özellikle divan edebiyatında fars şairlerle yarışmak ve onlara nazire yapmak adına ciddi bir farsça şiir akımı vardır ) o anlaşılır bir dilde türkçe şiirlere önem vermiştir ve eserlerini türkçe yazmıştır.. yine de sultan alâeddin keykubad tarafından emredilerek o dönemin ünlü iran şairi firdevsî tarafından yazılan şahnâme'nin bir benzerinin yazmıştır.. bugün maalesef bu eser yok..
  dehhânî kelime anlamı olarak "nakışçı" demektir.. bu ismi şiirlerinden dolayı almıştır..
 • divan edebiyatının mimarı