• simdi ne diyorlar anlamaya calisalim. bir kürt sitesinden copy paste ediyorum
  (bu arada herif hapiste ama maşallah devlet başkanı gibi takılıyor):

  kürt halk önderi abdullah öcalan, ulus devlet ve onun üst örgütü olan bm gibi yapılanmaların içine girdiği krizi analiz ederek uzun süredir üzerinde çalıştığı "demokratik konfederalizmi" türkiye, irak, iran ve suriye ile kürtlerin yaşadığı diğer bölgeler için bir sistem olarak ilan etti. insanlık tarihinin başından bu yana doğal toplum örgütlenmesinden bugün gelinen ulus-devlet örgütlenmesine kadar tüm sistemleri inceleyen öcalan, ulus-devletin içine girdiği krizin aşılarak halkların iradeleşmelerini sağlayacak sisteme ilişkin açıklama yaptı.

  öcalan, "yurtsever halkımıza ve demokratik insanlığa" başlığıyla ilan ettiği "koma komalên kürdistan"ın (kürdistan demokratik konfederalizmi), yeni bir çıkış olduğunu belirtti. "halkımıza yeni bir yaşam felsefesi ve sistemi daha kazandırdığımıza inanıyorum" diyen öcalan, yeni oluşturduğu sisteme ilişkin gerekçelerini şöyle sıraladı:

  "tarihin insanlık için büyük gelişme imkanları ile ciddi tehlikeleri içi içe barındırdığı, ortadoğu'da üçüncü dünya savaşı olarak adlandırılan ciddi bir kaos ve çatışma durumunun yaşandığı, kürdistan'ın ise bu çelişki ve çatışmanın merkezinde yer aldığı kritik bir süreçten geçiyoruz. eski siyasal statükonun kısmi direncine rağmen, küresel sermaye güçleri bu kaostan kendi çıkarları doğrultusunda bir çıkış arayışını sürdürürken, halklar da özgürlüklere dayalı kendi demokratik sistemlerini geliştirerek kaos durumunu aşmaya çalışıyorlar."

  tarihi göreve çağrı

  dünya, ortadoğu ve kürt bölge koşullarına ilişkin yaptığı tespit ve değerlendirmelerden sonra öcalan, kürtler için demokratik konfederalizm'in örgütlenmesinin acil, vazgeçilmez ve ertelenemez tarihsel bir görev olduğunu vurguladı. newroz'da demokratik konfedaralizm'in inşa sürecinin başlatılmasını tarihsel açıdan oldukça ileri, özgürleştirici ve heyecan verici yeni bir adım olarak değerlendirdi.

  bir devlet sistemi değil

  öcalan, kürdistan demokratik konfederalizmi'ne ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "kürdistan demokratik konfederalizmi bir devlet sistemi değil, halkın devlet olmayan demokratik sistemidir. başta kadınlar ve gençler olmak üzere halkın tüm kesimlerinin kendi demokratik örgütlenmesini yarattığı, politikayı doğrudan ve özgür-eşit konfederasyon yurttaşlığı temelinde, yerelde kendi özgür yurttaşlık meclislerinde yaptığı bir sistemdir. dolayısıyla öz güç ve öz yeterlilik ilkesine dayanır. gücünü halktan alır ve ekonomi de dahil her alanda öz yeterliliğe ulaşmayı benimser. kürdistan demokratik konfederalizmi gücünü toplumsal tarihin derinliklerinden ve mezopotamya'nın tarihten gelen zengin kültürel birikiminden alır. klan sisteminden ve aşiret konfederasyonlarından günümüze kadar uygarlık tarihi boyunca devletçi toplum merkezileşmesine girmek istemeyen doğal toplumun demokratik komünal yapısına dayanır. yakın tarih açısından, pkk'nin başta zindanlar ve dağlar olmak üzere bütün alanlarda otuz yılı aşkın süre binlerce şehit vererek yürüttüğü mücadele içinde yarattığı yurtsever halk gerçeğine, özgür yaşama ve demokratik örgüt birikim ve tecrübesine dayanır."

  üç hukuk geçerli olacak

  öcalan, demokratik konfederalizm'in hukuki boyutlarını ise şöyle ele aldı: "demokratik konfederalizm, devletlerin köklü bir reformla demokrasiye duyarlı hale getirilmelerini, demokratikleşme önünde engel olunmamasını ve tüm engellerin kaldırılmasını ister ve bu amaç doğrultusunda mücadele eder. bundan sonra kürdistan'da üç hukuk geçerli olacaktır: ab hukuku, üniter devlet hukuku, demokratik konfederal hukuk. üniter devletler olan iran, irak, türkiye ve suriye kürt halkının konfederal hukukunu tanıdıkça kürt halkı da onlarınkini tanıyacak ve bu temelde uzlaşıya gidebilecektir. demokratik konfederalizm tüm kültürel varlıkların tanınması, korunması ve kendini ifade özgürlüğünü esas alır. bu temelde kürt sorununun demokratik çözümünü, kürt kimliğinin her düzeyde kabulünü, kürt dilinin ve kültürünün geliştirilmesini sağlamayı temel görev bilir."

  ekolojik toplum modeli

  demokratik konfederalizm'in ekolojik toplum modeli'ni benimsediğini kaydeden öcalan, şöyle devam etti: "toplumsal cinsiyet baskılarına çok yönlü karşı durulmasını ve bunun kadın özgürlük mücadelesiyle aşılmasını esas alır. ekolojiye ve cinsiyet özgürlüğüne dayalı bir demokrasinin kürt toplumunun olduğu her alanda örgütlenmesini ve her tür gerilik ve gericiliğe karşı bu temelde mücadele edilmesini öngörür. bireysel hak ve özgürlükleri toplumsal demokrasinin gelişimiyle birleştirir.

  sorunlara şiddetsiz çözüm

  demokratik konfederalizm, toplumsal sorunların zora ve şiddete başvurulmadan çözülmesini esas alır, yani barış politikasına dayanır. ülkeye, halka ve özgürlüklere yönelen saldırılara ve hukukun çiğnenmesine karşı meşru savunma durumunda olur. demokratik konfederalizm, kürt halkının kendi demokrasisini kurma ve kendi toplumsal sistemini organize etme hareketidir. içte demokratik ulusu, dışta ise ulus üstü yapılanmayı ifade eder. toplumun siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel, inanç ve mezhepsel, etnik, cinsiyet özgürlüğüne dayalı, ekolojik, komünal alandaki örgütlenmelerinin birliği ve örgütlenmiş toplumun kendi kendini yönetme organizasyonudur. bu temelde başta kadınlar ve gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerini, kendi demokratik örgütlenmelerini yaratmaya, demokratik eylemlerini yükseltmeye ve kendi kendilerini yönetmeye çağırıyorum.

  demokratik birliğin ifadesi

  demokratik konfederalizm, dört parçaya bölünmüş ve dünyanın her tarafına yayılmış olan kürt halkının demokratik birliğinin ifadesidir. kürt ulusunun kendi içindeki sorunların çözümünde demokratik birlik ilkesini esas alır. milliyetçilik temelindeki devletleşme eğilimlerini çağını doldurmuş ulus-devlet anlayışının bir devamı olarak görür. bu tür eğilimler kürt sorununu çözmede ve kürt toplumunu ilerletmede yeterli olamayacağı için, böylesi güçleri demokratikleşmeye açık olmaya ve demokratik ulus birliği temelinde konfederasyona katılmaya davet ediyorum.

  komşu devletlere çağrı

  demokratik konfederalizm, derin demokratik zihniyete ve özgürlük bilincine dayandığı için, halklar arasında hiçbir ayrım yapmadan tüm halkların eşit-özgür birliğini esas alır. katı sınırlara dayalı milliyetçi-devletçi ulus yerine demokratik ulusu geliştirir. bu temelde tüm ortadoğu halklarının ve demokrasi güçlerinin birliğinden yanadır. komşu devletlerle ilişkileri, eşit ve özgür birlik ilkesine dayalı olarak siyasal, sosyal ve kültürel hakların yaşamsallaşması temelinde düzenlemeyi öngörür. bu temelde bir kez daha bölge halklarını demokratik konfederal birliğe, komşu devletleri ise demokratik tutuma davet ediyorum.

  küresel demokrasi kongresi

  demokratik konfederalizm, küresel emperyalizme karşı halkların küresel demokrasisinden yanadır. 21. yüzyılda tüm halkların ve insanlığın yaşamak durumunda olduğu bir sistemdir. bu da küresel çapta demokratik konfederasyona doğru gidiş ve yeni bir çağa yürüyüş demektir. bu temelde tüm demokratik insanlığı küresel demokrasi kongresi altında yeni bir dünya yaratmaya çağırıyorum."

  'bayrağı şerefle taşıyacağım'

  kürdistan demokratik konfederalizmi'nin kurucusu olmaktan şeref duyduğunu belirten kürt halk önderi abdullah öcalan, açıklamasını şöyle noktaladı: "bunun kurucusu olmakla şeref duyuyorum. tüm halkımızı yeşil zemin üzerindeki sarı güneş içinde kırmızı yıldızlı bayrak altında kendi demokrasisini örgütlemeye, birleşmeye ve kendi kendini yönetmeye çağırırken, bu bayrağı şerefle taşıyacağımı ve önderlik görevlerimi şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yapmaya devam edeceğimi ifade ediyor, her bahardan özgürlüğe daha yakın olan bu baharda tüm halkımızın, bölge halklarının ve dostlarımızın newroz'unu kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum."

  konfederalizmin ilkeleri

  kürt halk önderi abdullah öcalan, sistem analizini ve demokratik konfederalizm'in ilkelerini şöyle özetledi:

  "1. insanlık zagros eko-sisteminde gerçekleşen tarım devrimi temelinde 19. yüzyıl başlarına kadar gelmiştir. 19. yüzyıl başlarında ikinci büyük devrim olan sanayi devrimi gerçekleşmiştir. bu ikinci devrim ulus-devletin oluşmasında önemli rol oynamıştır. ulus-devlet sistemi ise 20. yüzyılın sonlarına doğru toplumsal gelişmenin, demokrasi ve özgürlüklerin önünde en ciddi engel durumuna gelmiştir.

  2. 20. yüzyılın başında geliştirilen ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı ilkesi, devlet kurma hakkı olarak anlaşılmıştır. bu temelde oluşan ulus-devletler günümüzde gelişme önünde ciddi engel durumundadırlar. ulus-devlete dayalı birleşmiş milletler modeli yürümemektedir. körfez savaşı ve irak'taki durum bunun kanıtı olmaktadır.

  3. bundan çıkışın temel yolu, ulus-devlete göre gelişen küresellik değil, tamamen halka dayanan ve gücünü tabandan alan demokratik konfederatif sistemdir. insanlık tarihinde devlet olgusu ezeli olmadığı gibi, ulus-devlet de ebedi değildir. günümüzde küreselleşme ile ulus-devlet aşılmaktadır. ancak bu süreçte emperyalizm ciddi bir yeni sistem modeli geliştiremediği için, mevcut sistemin krizi derinleşmiş ve kaosa dönüşmüştür.

  4. bu durumda tek alternatif demokratik konfederalizmdir. bu, piramit tarzı bir örgütlenme modelidir. burada söz, tartışma ve karar topluluklarındır. tabandan en üste kadar delegeler seçimle gelir ve tepede bir koordinasyonu oluşturur. delegeler halkın bir yıllık memurları gibi çalışır.

  5. ortadoğu'nun ağırlaşan tarihsel ve toplumsal sorunlarının çözümü için de demokratik konfederalizm sistemi geçerlidir. kapitalist sistem ve emperyal güçlerin dayatmaları demokrasiyi geliştiremez, ancak demokrasiyi istismar edebilir. demokratik konfederal sistemde tabandan gelişen demokratik seçeneği egemen kılmak esastır. bu sistem toplumsal temelde etnik, dini ve sınıfsal farklılıkları gözeten bir sistemdir.

  6. kürdistan içinse kendi kaderini tayin etme hakkı, milliyetçi temelde devlet kurmak değil, siyasi sınırları sorun yapmadan ve sınırları esas almadan kendi demokrasisini kurma hareketidir. iran'da, türkiye'de, suriye'de ve hatta irak'ta oluşacak bir kürt yapılanmasında tüm kürtler biraraya gelerek kendi federasyonlarını, birleşerek de üst konfederalizmi oluştururlar.

  7. kürdistan demokratik konfederalizmi'nde asıl karar yetkisi köy, mahalle ve şehir meclis ve delegelerinindir. dolayısıyla halkın ve tabanın kararı geçerlidir."
 • bana göre 21.yüzyılın bir çeşit somut sosyalizmlerindendir. ancak sosyalizm kelimesinin tarihsel anlamının somut bir tecrübeye ve modele(marksist-leninist merkezi devlet, reel sosyalizm) tekabül etmesi nedeniyle özgün bir isme sahip olması, tazelenmek adına önemlidir. en nihayetinde kapitalizme alternatif olmak amacıyla üretim ilişkilerini sosyalleştirme amacı güden bir paradigmadır.

  temelini troçkistten anarşiste ve ekolojiste dönmüş murray bookchin'den alır.
  murray bookchin ise, marksistlerin ya dogmatik ya pratikten kopuk elitistler olmasından dellenmiş, anarşistlerin bireyselciliği ve takıntılı ilkelerinden bıkmış olacak ki bir sentez sunmuştur.

  demokratik konfederalizmi bir paradigma olarak şekillendiren bookchin, marksistlerin dogmalarını ve emek-sermaye çelişkisi saplantılı ezberci analizlerinin dışına çıkarak, tarihten farklı bir gelenek üzerinde yoğunlaşmıştır.
  demokratik konfederalizm temel ünite olarak şehirleri ve çevrelerini temel alır(modernist sosyalizm ise aydınlanma ile kurulmuş ulus devletleri tarihin ilerlemesinin kaçınılmaz bir sonucu olarak görür). bu noktada ön plana çıkartılan yerel yönetimdir. halkın doğrudan temsiliyetinin en gerçekçi şekilde yapılabileceği siyasi ünitenin insanların doğrudan yaşam alanlarını şekillendirebilmesinde görmüştür.

  bu bağlamda klasik marksist anlatısından ve 20.yüzyıl sosyalist ideolojisinden ayrıldığı temel noktalardan biri iktidar ve ulus devlete olan yaklaşımıdır. marksist-leninist yapılanmalar gibi devrimle iktidarı ele geçirmek takıntısı, ulus-devletin aygıtları ile "alternatif toplumu" kurmak gibi "modernist" yaklaşımları bir kenara koymuştur. ulus devlet, ulusal örgütlenme yerine şehir ve çevresini temel ünite olarak almış, ve bunların konfederal bir çerçevede ilişkilenmeleri gerektiğini savunmuştur.
  böylece çok geniş bir yelpazeyi tek tipleştirecek, herkesi temsil edemeyecek bir üst devlete bağımlı siyasi önderlik olmayacak ve otoriteryanizm, ulusal çapta ideoloji üretimi ve akabinde gelen totaliteryanizm, yine ulusal devasa projeler ve devlet gücünü arkasına alan bir ulusal elit gibi olgular, modernizmle birlikte çöpe gidecektir.

  yerel sorunlar yerel yaklaşımlarla çözülecek, karar mekanizmaları yerelden karar alacak ve insanlar yaşam alanları hakkında doğrudan hak sahibi olacak. küresel kapitalizmin gücü ise bu şekilde kırılacaktır. emek komünal olarak örgütlenerek ise, sermaye-emek diyalektiği, sosyalist devlet ile sermaye dönüşümünden ziyade, zapatistaların dediği gibi emeğin dönüşümü ile alternatif bir yaşamın önünü açacaktır.

  yine klasik marksizmin aksine, mevcut toplumsal ilişkilerin çelişkilerini sermaye-emek çelişkisinden fazla olarak ele alır. doğa katliamını ve kadın-erkek eşitliğini örneğin, klasik marksist anlatıdaki gibi ikinci planda sosyalizm ile çözülecek şeyler olarak görmekten ziyade daha genel bir mesele olarak ele alır.

  şimdilik kırsal alanlar ve küçük şehirler için iddialı bir paradigma gibi durmakta. rojava bu paradigma için önemli bir test alanı olacaktır, başarılı olması halinde ise 21.yüzyılı sarsabilecek bir alternatif paradigma olacaktır, kitleleri sosyalizmin başarısızlığından sonra yine somut bir düşüncede birleştirecektir. ancak istanbul gibi metropollere pek cevap vermemektedir. bu metropoller dünyanın kanını emen, gerçek anlamda üretimin yapılmadığı, tüketimin domine ettiği, kapitalizmin bağımlı olduğu dişliler olduğu için bu tip siyasi hareketler bu şehirleri besleyen sömürü damarlarını kesebilecektir diye umuyorum. bu sayede metropollerde alternatif bir ilişki arayışına girecektir.

  öcalan demokratik konfederalizmi çalışmalarında kürt konjektürüne bağlamıştır ve kürt hareketinin temel paradigması haline getirmiştir. bu durumla birlikte sadece hedeflenenler değil, yöntemlerde değişmiş, eşbaşkanlık ve toplumda yapısal olmayan hiyerarşilerin oluşumu, geniş temsiliyet, parti teşkilatlanmasının yataylaştırılması, kadının rolünün önemi, farklı kültür ve dinlerin temsiliyetine ekstra önem(modernist retorikteki dini ortadan kaldıracaz otoriterliği yoktur), doğanın önceliği meseleleri kürt siyasi hareketinde önemli yer tutmaya başlamıştır.
  bu bağlamda pkk devrimci bir mücadeleyi sürdürürken, hdp daha sistem-içi bir mücadele ile bu gündemleri türk soluyla buluşturmuş, ve türkiye'yi şimdi içine girmekte olduğumuz döneme demokratik konfederalizm light retoriği ile sokmuştur.....

  hayırlısı diyoruz ve izlemeye devam ediyoruz.

  editto: elbetteki bu yaklaşım, klasik marksizmin aksine coğrafya meselesini, mekanın diyalektiğini daha önemli bir mesele haline getiriyor.
  david harvey'nin yakın zamanda bu konuya geniş anlamda yaklaşımını yansıtan ecnebice bir yazısı için: http://davidharvey.org/…-anarchist-by-david-harvey/

  söz konusu paradigma hakkında düzenli teorik ve pratik yazıların, haberlerin yazıldığı, bookchin'in öğrencisi olan janet biehl'in işlettiği site:
  http://new-compass.net/