şükela:  tümü | bugün soru sor
 • gercekten ilginctir. mesela denizde basıbos bir gemi bulursanız size ait olur. bunu bir gemi bulup icindekileri oldurerek de yapabilirsiniz tabii.
 • lise ve ortaokulda görmediğim 100'ü , üniversitede görmemi sağlayan ders.
 • garip bir mantığa göre düzenlenmiş kurallar bütünüdür. gemi kaptanı, hakim olarak görev yapar. gemi bandırası bulunan ülkenin toprağı sayıldığı için savaş açmaya bile yetkisi olur*.

  denizde evlendirme gibi geyik, törensel adetlerin dahi gerçekleştirildiği bir takım yasalardır.
 • devletler hukukunda denizin türlü bölümlerinin durumunu düzenleyen ve devletlerin bu bölümler üzerindeki yetkilerini belirten antlaşma, gelenek vb. niteliğindeki kuralların bütünü.
 • deniz kamu hukuku ve deniz özel hukuku olarak ikiye ayrılmaktadır.deniz kamu hukuku deniz idare hukuku ,deniz ceza hukuku,deniz sosyal hukuku gibi bölümlere ayrılırken deniz özel hukuku deniz hususi hukuku,deniz ticareti hukuku gibi alanlardan oluşur.
 • devletler arası deniz sınırları, sözleşmeleri, ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. aynı zamanda alanında uzmanlaşmış birine ihtiyaç duyduğum daldır.
 • deniz hukuku
  çok ilginç kanunlar var arada açıp şaşkınlıkla okuyorum örneğin ,

  -her kaptan, denizde, can tehlikesine uğramış olarak rast geldiği kimselere, düşman bile olsa,kendi gemisini, gemi adamlarını ve yolcusunu ciddi bir tehlikeye atmaksızın elinden gelen her yardımı yapmakla ödevlidir. (denizde can ve mal emniyeti kanunu mad.14)

  -kaptan hizmete alındıktan sonra ölürse, öldüğü güne kadar olan ücretini ve kararlaştırılmış diğer bütün menfaatlerini donatanın, ödemesi lazımdır. kaptan, yolculuk başladıktan sonra ölürse, donatan cenaze masraflarını da verir. kaptan gemiyi müdafaa ederken ölürse, donatan fazla olarak münasip bir ikramiye de vermekle mükelleftir. (ttk mad.1014)

  -yolcu kaptanın gemideki nizama mütaallik bütün talimatına uymaya mecburdur. (ttk mad.1120)

  -yolculuk başlamadan önce veya başladıktan sonra vaktinde gemiye gelmiyen yolcu; kaptanın kendisini beklemeksizin yolculuğa başlamış veya devam etmiş olması halinde taşıma ücretini tam olarak vermeye mecburdur. (ttk mad.1121)

  -yolcu ölürse kaptan, ölenin gemide bulunan eşyasını 807 nci madde gereğince korunmakla mükelleftir. (ttk mad.1130)

  -kaptan, gemi adamlarının ve gemide bulunan diğer şahısların disiplin amiridir. kaptan bu salahiyetinin kullanılmasını ancak güverte zabitlerinin başı olan kimse ile çarkçıbaşıya kendi hizmet sahaları ile mahdut olmak üzere bırakabilir. kaptan, gemi hizmetlerinin gereği gibi görülmesi için veya gemide emniyet veya inzıbatı temin maksadiyle disiplin salahiyetine dayanarak lüzumlu her türlü tedbire başvurabilir;hususiyle halin icabına uygun olmak şartiyle gemi adamları ve gemide bulunan diğer şahıslar üzerinde cebir kullanmıya, itaatsizlikte ısrar edenleri uygun bir yere kapatmaya veya gemiden uzaklaştırmaya, üzerlerini ve eşyalarını aramaya, gemi adamlarının eşyalarını muhafaza altına alıp kendilerine vermemeye, vazife görmemek maksadiyle gemiden kaçanları zaruret halinde zorla gemiye getirtmeye salahiyetlidir. kaptan, disiplin salahiyetine dayanarak vereceği emirlerin yerine getirilmesinde veya alacağı tedbirlerde, zabıta ve ihtiyaç halinde, askeri kuvvetler kendisine derhal yardım etmekle mükelleftir. kaptan, yukarıki hükümler gereğince aldığı tedbirleri, imkan bulur bulmaz sebepleriyle birlikte gemi jurnaline yazar.(ttk mad.1467)

  -gemi adamları kaptan,gemi zabitleri ve diğer amirleri tarafından verilen hizmet emirlerini hiçbir itiraz ileri sürmeksizin derhal ve harfiyen yerine getirmek ve gemi hizmetlerini ilgilendiren bütün hususlar ve bu arada diğer gemi adamları hakkında bildiklerini doğru ve tam olarak bildirmek mecburiyetindedirler.(ttk mad.1468)

  -bir gemi veya yükü,bir başka gemi tarafından tamamen veya kısmen emniyet altına alınır veya kurtarılırsa, kurtarma veya yardım ücreti, öteki geminin donatanı, kaptanı ve diğer gemi adamları arasında; ilk önce donatana yardım veya kurtarma yüzünden geminin uğradığı zararla işletme yüzünden yapılan fazla masraflar tazmin edildikten sonra bakıyeden vapur donatanına üçte iki, yelkenli donatanına yarısı, vapur kaptanı ve diğer gemiadamlarına altıda birer, yelkenli kaptanı ve diğer gemiadamlarına dörtte birer verilmek suretiyle pay edilir. kaptan müstesna olmak üzere gemiadamlarına düşen miktar, herbirinin bilhassa maddi ve şahsi hizmeti gözetilerek aralarında pay edilir. pay yolculuk bitmeden gemiadamlarına bildirilir ve her birinin payını gösteren bir cetvele göre kaptan tarafından yapılır. pay cetveline karşı cetvelin bildirilmesinden sonra ilk varılan yerdeki mahkemeye veyahut da geminin bu yolculuktan bağlama limanına dönmesinden itibaren on gün içinde o yerdeki mahkemeye itiraz olunabilir. mahkemece ilgililer dinlendikten sonra pay cetveli aynen veya lüzumunda değiştirilerek tasdik olunur. bu karar katidir. kararın bir sureti mahkemece gecikmeden donatana re'sen tebliğ edilir. bir ve ikinci fıkralara aykırı mukaveleler hükümsüzdür. kurtarma veya yardım işlerinin bu maksada tahsis edilmiş olan gemi veya römorkör tarafından yapılması halinde yukarki hükümler tatbik olunmaz. (ttk mad.1230)

  -
  aşağıda sayılan suçlardan birini işliyen gemi adamları, kaptan veya donatanın şikayeti üzerine on beş günden bir yıla kadar hapse ve en az iki aylık ücretleri tutarınca ağır para cezasına ve hapis müddeti kadar meslek ve sanatı ifadan memnuiyet cezasına mahküm edilirler. şu kadar ki,memnuiyet cezası iki aydan aşağı olamaz:
  1.gece nöbetlerini hiç veya gereği gibi tutmamak;
  2.kaptan, gemi zabitleri veya diğer amirlerin hizmet emirlerini yerine getirmemek;
  3.izin almadan gemiden çıkmak veya izin müddeti bittiği halde haklı bir mazeret olmaksızın gemiye dönmemek;
  4.müsaade almadan gemiden şahsına veya başkalarına ait eşyayı çıkarmak veyahut gemiye gizlice yük, eşya veya insan sokmak;
  5.hizmet sırasında sarhoş bulunmak;
  6.kumanyayı israf etmek veya salahiyeti olmadan satmak veya saklamak veyahut yok etmek;
  7.hizmetten kaçınmak maksadiyle saklanmak;
  8.gemide emniyet veya inzıbatın temini, itaatsizliklerin önlenmesi veya bastırılması için istekte bulunmalarına rağmen kaptana, gemi zabitlerine veya diğer amirlerine yardımda bulunmamak;
  9.gemi aksamını, aletleri veya cihazları istiyerek hasara uğratmak veya geminin makine ve bilcümle alet veya cihazlarının normal surette işlemelerini bozacak veya aksatacak çarelere başvurmak;
  10.kaptan veya diğer gemi adamlarını vazife görmemeye teşvik etmek veya onların vazife görmelerine tehdit,menfaat vaadi veya diğer her hangi bir suretle engel olmak;
  11.gemi hizmetlerinin esaslı şekilde aksaması neticesini doğurmuş olan ve yapmaması gereken ve yukarıki bentler şümulüne girmeyen bir hareketi bilerek yapmak veya ihmal edilmesi aynı mahiyette bulunan ve yapması gereken bir hareketten bilerek kaçınmak. birden fazla gemi adamının anlaşarak aynı fiili işlemeleri halinde ceza yarısı kadar artırılır. şikayette bulunan, şikayetini hüküm kesinleşinceye kadar her zaman geri alabilir.(ttk mad.1469)

  neredeyse ortaçağ'dan kalan kanunlar bunlar. gemi kurtarıyosun, karşılığında aldığın paranın 6'da birini gemiadamları bölüşüyo falan :)

  -bir gemi adamına veya gemideki diğer bir kimseye karşı disiplin salahiyetini kötüye kullanan kaptan veya gemi zabitleri, şikayet üzerine on beş günden bir seneye kadar hapis ve en az iki aylığı tutarında ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. gemi hizmetlerinin esaslı bir şekilde aksaması neticesini meydana getirebilecek mahiyette bulunan ve yapmaması gereken bir hareketi bilerek yapan veya ihmal edilmesi aynı mahiyette bulunan ve yapması gereken bir hareketten bilerek kaçınan veya yukarıki maddede yazılı suçların işlenmesine göz yuman veyahut bunlara iştirak eden kaptan donatanın şikayeti üzerine yukarıki maddedeki cezaya mahküm edilir.(ttk mad.1470)
 • hukukçular dışında deniz taşımacılığı alanında lisans öğrenimi gören kişilerin de derslerini aldıkları hukuk dalıdır. bu dalda uzmanlaşmış avukatların da en önemli müşterileri deniz taşımacılığı şirketleridir.