şükela:  tümü | bugün
 • islamda tıpkı türkiye'nin ve hatta islam aleminin %80'inin olduğu gibi benim de içine doğduğum sünnilik ya da ehli sünnet vel cemaat denilen bir ana yol ve bunun 4 tane tali yolu/mezhebi vardır. peki ehli sünnet vel cemaatin hak olduğuna daha doğrusu 4 mezhebin : hanefi/şafii/maliki/hanbeli tek ve mutlak doğru yollar olduğuna kim ya da kimler karar vermiştir? sorumuz bu.

  571'de muhammed doğdu. 610'da ilk vahiy geldi. 622'de medineye hicret etti. 624 bedir savaşı. 625 uhud savaşı. 627 hendek savaşı. 630 mekke'nin alınması. 632 muhammed'in ölümü. 634'e kadar ebubekir halife. 634-644 arası ömer. 644-656 arası osman ve 656-661 arası da ali.

  ali'nin halifeliği döneminde müslümanların ilk fitne dediği olay gerçekleşti. islam devletinin siyasal haritası üçe bölündü:

  1-muaviye
  2-ali
  3-hariciler

  siyasal olarak ayrılan islam bu üç ana alter üzerinden akaidi (inançsal) ve fıkhi (hukuksal) olarak da ayrılmış oldu.
  bu üç taraflı savaşın sonunda kazananı muaviye olmuş ve 661-750 yılları arasında hüküm sürecek emevi devletini kurmuştur. 750 yılında emevi hanedanının neredeyse tümünü katleden abbasi hanedanı iktidara gelmiş ve islamın kaderinin ne olacağı bu hanedan zamanında belirlenmiştir artık. emeviler sırasında 100 yıl boyunca öteki sayılan ali taraftarları mı, bağımsız akılcılar tarafı mı yoksa emevi sisteminde yetişmiş katı gelenekçi metinlere ve hadislere sadık alimlerin tarafı mı? ya da başkaları mı? kuran net değil muhammed de öldü, kuranı nasıl anlayacağız? herkes başka başka mı anlayacak? bu ayet ne demek istemiş? gerçek islam ne?

  abbasilerin ilk dokuz halifesi sırasında seffah ile vasık arası dönemde (750-847) abbasiler kah ali tarafına geçmiş, kah emevilerden kalan ideolojiyi sürdürmüş, kah felsefeye merak sarmış ancak oldukça özgür bir ortam yaratmışlardır. mesela 5. halife harun reşid hem sünni islamın temellerinden imam-ı azamın talebesi ebu yusuf'u adalet bakanı yapmış hem de mutezile denen akılcılara destek olmuş, beytül hikmet denilen bilim ve felsefe okullarının temelini atmıştır. abbasilerin ilk yüz yılı bugünkü ışid'in mezhep imamı olan ahmed bin hanbel gibi aşırılar dışında her görüşün savunulduğu özgür, felsefeye ve akla müsait bir ortam sunmuştur. onuncu halife mütevekkil tahta geçince bu özgür ortamı yok etmiş ve tarafını belli etmiştir: muaviye'nin yetiştirdiklerinin ideolojisi. işte muaviyenin zaferi abbasileri böyle değiştirmiş ve bugünkü ehli sünnet vel cemaat denen içinde ışid'den, suudilere ve fetullaha kadar islam dünyasının %80'inin bulunduğu benim gibi sünnilikten mürted türklerin de içine doğduğu ideolojiyi yaratmıştır.

  ehli sünnet vel cemaat denilen sünniliğe göre dünyada insanlar ikiye ayrılır:

  müçtehitler: islamda kuran ve hadisten yasa çıkarabilenler (peygamber, 4 halife, bazı sahabeler ve islamın ilk 300 yılında yaşamış bir kaç yüz kişi)
  mukallitler : islamda kuran ve hadisten yasa çıkarabilenleri taklit etmesi gerekenler (taklitçiler, bütün tarih boyunca yaşamış, yaşamakta olan ve yaşayacak geriye kaç milyar insan kaldıysa onlar)

  bu şu anlama geliyor, sadece kuranı ya da hadisleri okuyarak kendi kendine dini yaşayamazsın. kuranı anlayamazsın. kendine ben müçtehitim diyen ve bugün kendini ehli sünnetin temsilcisi olarak görenlerin işaret ettiği bir takım orta çağ insanlarının hadis ve kuran aracılığı ile sadeleştirdiği, sokaktaki adamın anlayacağı hale getirdiği kurallara, yasalara, yönetmeliklere, ahlak kurallarına, etik kaidelere muhtaçsın.

  ehli sünnete göre müçtehit olabilmenin yolu istinbat sahibi olmaktır.

  istinbat sahibi olmanın yolu:

  1-kuranı anlamıyla birlikte ezbere bilmek.
  2-anadil seviyesinde arapça, kureyş arapçası, akademik seviyede arapça etimoloji ve gramer, arap dili tarihi bilgisi.
  3-kuran ayetlerinin iniş sırasını, hangi olay üzerine indiğini, iniş sebebini, iniş tarihini tek tek bilmek.
  4- fıkıh, tefsir, akaid gibi ilim dallarına hakim olmak. nasih/mensuh yapabilmek. yani hangi ayet sonra gelerek önceki ayetin hükmünü kaldırmış bunu bilmek.
  4-başta kütüb-ü sitte olmak üzere 2. ve 3. derece hadis kaynaklarını da okumak ve tüm hadisleri (500 bin-1 milyon civarı) ezbere bilmek.
  5- bütün hadislerin ravilerini yani muhammedden itibaren kimler aracılığı ile en son kitaba işleyen buhariye, tirmiziye, müslüme geldiği bilmek.
  6- bu ravilerin, hadisleri nesilden nesile iletenlerin kimler olduğu.. rical ilmini yani hadis rivayet edenlerin yaşlılığında delirip delirmediği, aklını kaç yaşına kadar koruyabildiği, yalan huyu olup olmadığı, hayat hikayesini bilmek.
  7- hadislerde hangisinin diğer bir hadisi neshettiği, yani sonradan vuku bulup önceki hadisin hükmünü kaldırdığı.
  8- ayrıca imam malik'e ve hatta sonraki fıkıhçıların tümüne göre allah'ın kalbe koyduğu gizli bir ilim türü de gereklidir.

  ehli sünnete göre islamda içtihat kapısı defakto olarak reel dünyada kapanmıştır. yani mesela kurana bakarak sünnilikte kılınan namazın 5 vakit olmadığını söylemek yasaktır. ya da kuranda "malınızın kırkda birini zekat verin" yazmadığı halde böyle bir kanun çıkarmak içtihattır. veya kuranda net olarak anlatılmayan tesettür, türban, başörtüsünün islamın şartı olduğunu söylemek bir içtihattır, yeni müçtehit olmaksızın değiştirilemez. esasında ehli sünnet "içtihat kapısı kapandı" demez. ancak yukarıdaki nitelikleri şart koşar ki 1 milyon tane hadisi ezberlemek ve onların ravilerini, hayat hikayelerini bilmek fiziksel ve biyolojik olarak mümkün olmadığına göre m.s 933 yılında ölen ebu cafer el tahavi gibilerden sonra artık müçtehitliğin var olması da mümkün değildir. mesela sünni fıkhının en büyük alimlerinden olan suyutinin güya 600 bin hadisi ravileri ve senetleri ile bildiği iddia edildiği halde (nasıl oluyorsa artık) sırf muhammedden 800 yıl sonra geldi diye müçtehit olduğu kabul edilmez. kendisi müçtehit olduğunu iddia etmiş, tepki görmüş ve sonra müçtehitlik sevdasından vaz geçmiştir.

  yani sünniler içtihat kapısı kapanmadı deseler de onlar kapıyı sonuna kadar kapatmış ve hatta üzerine de beton dökmüşlerdir. bugün de bu şartları sağla seni test edelim mesela rastgele bir hadisin ravilerini ve bu ravilerin tek tek hayat hikayelerini sana soralım hepsini bilirsen seni müçtehit kabul edeceğiz diyerek dalga geçerler. hatta hepsini bilsen bile sende "kalp ilmi" yok, allah vergisi ilmi ledünni yok, sen yine müçtehit olamazsın derler.

  yani arkadaşlar bunlar -ki 1.4 milyar insandan bahsediyoruz- orta çağda yaşamış bir takım adamların zekalarına kendi akıllarını emanet etmiş, kendi akıllarını beş para etmez kabul etmiş, kendilerini belki insan olarak bile görmemişlerdir.

  muhammedi gören ve doğrudan hadislerin içinde yaşayan sahabileri, halifeleri saymazsak muhammedi görmeyen müçtehitler genel olarak 3 kısma ayrılır:

  1-mezhep imamları
  2-mezhep müçtehitleri
  3-mesele müçtehitleri

  bunların tümü muhammedden sonra 200-300 yıl içinde yaşamış insanlardır. sünnilerin iddiası şu: "bu insanlar sahabileri, sahabileri görenleri gördüler. haliyle hadisleri ve muhammedin sözlerini direkt ilk elden ikinci elden dinlediler, muhammedi dinleyenlerle beraber yaşadılar onların hayatlarını gördüler. muhammedden 60 yıl sonra doğan imam-ı azam mesela 8 tane "muhammedi dünya gözüyle görmüş adam, sahabe" tanımıştır görmüştür. muhammedden 500 yıl sonra, 1000 yıl sonra gelenler bunların bildiklerini bilemezler." oysa bu iddia bir tek tezle yerle bir oluyor: eee muhammedden sonraki 300 yıl içinde yaşamış yüzlerce kalifiye adam varken neden sadece 4 tanesinin çizdiği yol hak yol olsun? muhammede yakınlık bu soru dahilinde anlamsız.

  bunların 1 milyon hadis bildiği filan akla mantığa sığmaz. yemeden, içmeden, uyumadan saniyede bir sayı saysan bir milyona kadar saymak bile 1.000.000/60/60/24=12 gün ediyor. ortalama bir hadis 3-5-10 cümle, bunun bir tanesini ezberlemek kaç dakika, kaç saat alır? her bir hadisin ravilerinin hayatlarını ezberlemek kaç saat, kaç gün alır? aklı başında olduğuna karar vermek kaç münazara alır? hafıza kaç tane cümle ve bu cümlelerin tarihlerini, anlatanların hayat hikayelerini alır? bir milyon tane mi? saçmalık değil midir bu? bir de bu adamların kimsenin bilmediği o "allah vergisi kalp ilimine" sahip olduğuna kim karar vermiş? allah bu adamlara o bir milyon hadisi ezberleyecek "özel bir zeka" verdiyse bunu verdiğinin ispatı nedir? kendi ifadeleri mi yoksa?

  peki bu imkansız kanunları kim koydu? neden koydu ve nasıl koydu?

  çok kişi var:

  ebû abdillah el-kurtubî (ö.1273)
  el-isnevî (ö. 1370)
  şah veliyullah-ı dehlevi (ö.1762) izâle-tül-hafâ isimli kitabında yukarıdaki kuralları tek tek yazmış.
  eş-şevkânî (ö.1834)
  ebû zehra (ö. 1974)
  müçtehit olduğunu iddia eden ve yüzbinlerce hadis ezberleyen suyuti'ye 1490'lı yıllarda "sen müçtehit değilsin" diyen sünni islamı ve eşariliğin merkezi mısır'daki el ezher uleması allame şihabüddin bin hacer-i heytemî...

  bu meselede, önce bir bugünkü türkiye tarikatlarının ve farkında olmasalar da hemen hemen bütün türk halkının yaşadığı nakşibendiliğin ana bayii imam-ı rabbani'ye (ö. 1624) bağlanalım.

  "kitâba ve sünnete, ya’nî kur’ân-ı kerîme ve hadîs-i şerîflere uygun i’tikâd lâzım olduğu gibi, müctehidlerin kitâb ve sünnetden çıkardıkları ahkâma, ya’nî islâmiyyete uygun işlere, ahkâm-ı islâmiyyeye uymak lâzımdır. bu ahkâm, halâl, harâm, farz, vâcib, sünnet, müstehab, mekrûh ve şübheli olan işler demekdir. bu ahkâmı öğrenmek de lâzımdır. [müslümânlar iki kısmdır: yâ (müctehid)dir veyâ (mukallid)dir. müctehid olmayan her müslümâna mukallid denir.] mukallidlerin, kitâbdan ve sünnetden, müctehidlerin çıkarmış olduğu hükmlere uymıyan hükm çıkarmaları câiz değildir. kendi çıkardığı hükmlere göre yapacağı işleri kabûl olmaz. her mukallidin bir müctehide uyması, ya’nî bir mezhebe girmesi lâzımdır. bulunduğu mezhebin muhtâr olan, ya’nî âlimlerin çoğunun uyduğu hükmlerine uymalıdır." (mektubat, 1. cilt, 286. mektub)

  yine türkiye'de en etkili alimlerden imam-ı birgivi'ye (ö. 1573) bağlanalım:

  "uzun zamandan beridir ictihad kesilmiştir." (tarikat-ı muhammediyye s. 114)

  peki bu işin kökü nereye dayanıyor? şimdi de bugünkü zillet dünyasını yaratan süpermen gazali'ye bağlanalım:

  "hiçbir müctehid, başka bir müctehidin sözü ile amel edemiyeceği gibi, hiçbir mukallid, taklid ettiği, uyduğu mezheb imamının sözünün dışına çıkamaz! çıkar diyen kimse yoktur. âlimlerin en faziletlisi sayarak imam diye tanıdığı mezheb kurucusuna bağlandıktan sonra, hoşuna gidenleri başka taraflardan alamaz. her yönden ona uyması lazımdır. uyduğu imama muhalefeti münker bir harekettir ve bu muhalefeti sebebiyle günahkardır." (ihya, 9. kitab, 2.bab, s.803)

  başka ne demiş gazali reis?

  "ictihad mevkiine yükselemiyenler, bu asırda olanlar gibi, kendilerine sorulan meseleye, ancak bağlı bulundukları mezheb imamından naklederek cevap verirler. eğer imamının ictihadını zayıf bulursa, onu terk etmesi caiz değildir. binaenaleyh başkasının ictihadıyla cevap veremeyeceğine, mezhebi de bilinmiş olduğuna göre, daha mücadele etmesinde ne kâr var? eğer bir meselede şüphe ederse uygun olan (ben bunu anlayamadım, belki bağlı bulunduğum mezheb imamının bu babda bir cevabı var, fakat ben bilemiyorum; çünkü ben başlı başına bir müctehid değilim.) demesi lazımdır." (ihya, 1. kitab, 4. bab, hilaf ilmi ve münazaranın afetleri; c.1, s.113)

  evet gazali'nin müçtehitinden şüphe edenler için yaptığı telkini görüyor musunuz? mesela bir içtihat söyleyeyim size. bir müçtehit olan imam-ı şafii'den: içinde bok bile olsa iki kulle (13 m3) su temizdir. kars'taki şafiiler bu içtihatı 20. yüzyıla kadar devam ettirdiler. hala devam ediyor mu bilemem. ilgilenenler için bu konuda otobiyografik bir kitap: (bkz: kulleteyn)
  yani diyor ki gazali efendi: içinde bok bile olsa sırf şafii söyledi diye o suyla abdest alman sağlıklıdır bundan şüpheye düşersen de "benim aklım almaz ben müçtehit değilim" de diyor.

  peki gazalinin ideolojisi nereye dayanıyor? işte yukarıda anlattım. ilk fitne dolayısıyla üçe ayrılan islam dünyası, muaviyenin galibiyeti ve ardından ortaya çıkan emevi islamı. bunun abbasilerde tekrar bir şekillenmesi. abbasi halifesi mütevekkilin akılcılar yerine müçtehitçi ve fıkıhçı islamı seçmesi. ardından medreselerin bu eşari ideoloji ile dizayn edilmesi. bu medreselerde yetişen alimlerin hindistan'dan endonezya'ya kadar yayılması ve bu medreselerin ideolojilerini oraya taşıması ardından gelen selçuklu hanedanı ve nizamiye medreseleri. nizamiye medreselerinden yetişen alimlerin tekrar bir uzak doğu ve kuzey afrika seferi yapması. en son osmanlının bektaşi ruhunu mısır'dan gelen eşari alimlerin darma duman etmesi ve osmanlıyı bir arap ülkesine çevirmesi. en son da bugünümüz. ama tüm bunların içinde dünya insanlarına en fazla zararı yine gazali vermiştir. çünkü gazali eşari islamı hakim islam yapmıştır artık. ehli sünnet vel cemaat denen yol bu şekilde doğmuştur. bunu biraz daha detaylandırayım şimdi:

  imam-ı azam (d.699-ö.767) ilk sünni mezhep imamı kabul edilir. imam-ı azam öldükten 13 yıl sonra ise hanbeli mezhebi kurucusu ahmed bin hanbel dünyaya gelmiştir. gel gör ki imam-ı azamın eserlerinin hiçbirinde sünni, ehli sünnet vel cemaat gibi ifadeler geçmez. ehli sünnet vel cemaat ya da sünni teriminin etimolojik kökeni ahmed bin hanbel'in "er-red ale'z-zenâdıka ve'l-cehmiyye" kitabına dayanır. yani sünni ya da ehli sünnet ifadesi, terimi, tanımı ilk kez muhammed'in ölümünden 200 yıl sonra hanbel'in kitabında geçmiştir. ahmed bin hanbel'in mutezile düşünceye yakın olan abbasi halifeleri zamanında yaşadığını, ideolojisi yüzünden hapse girdiğini ve neredeyse bütün hayatını mutezile ile mücadeleye adadığını biliyoruz. ebu hasan el eşari (873-935) 40 yıllık muteziliğinden dönerek eşarilik mezhebini kurana kadar olan sürede hanefi, şafii, maliki, hanbeli, ibn küllab, imam ebu muhammed, imam ebu yusuf, haris el-muhasibî, ebu'l-abbas el-kalânîsî ehli sünnetin prototipi olan ideolojiyi taşıma konusunda köprü görevi görmüştür. ve sünniliğin kökü olan zihniyeti ebu hasan el eşari'ye kadar taşımışlardır. keza semerkantlı türk el maturidi (863-944) yine imam-ı azam- ebu yusuf- imam ebu muhammed ve imam-ı azamın yolundan olan abbasi devleti rey şehri kadısı mukatil er-râzî isimlerinin köprü görevi görmesi aracılığı ile bugün sünniliğinin kökü olan ideoloji ile tanışmıştır, hanefi olmuştur. şafi mezhebinin kurucusu imam-ı şafi imam-ı azamın talebesi olan ebu muhammedin talebesidir. diğer bir deyişle şafi, imam-ı azamın öğrencisinin öğrencisidir.

  *sıffin savaşı yapılıyor. muaviye kazanıyor.
  *emevi devleti kuruluyor. bu dönemde hadisler üzerinden bir islam sistemi geliştiriliyor, prototip henüz.
  *bu sistem 100-200 yıl sonra yüzlerce kişi tarafından "gerçek islam budur" iddiasıyla topluma sunuluyor.
  *bunlardan dördü: hanefiyye, şafiiyye, malikiyye, hanbeliyye diğerleri: ezarika, necedat, ibaziye, acaride, sufriyye, vasıliyye, amriyye, huzeyliyye, nazzamiyye, asvariyye, muammeriyye, bişriyye, hişamiyye, murdariyye, caferiyye, iskafiyye, sumamiyye, cahıziyye, hayyatiyye, kabiyye, cubbaiyye, behşemiyye, salihiyye, hadbiyye, hüseyniyye, cebriyye, cehmiyye, dırariyye, bekriyye, neccariyye, bergusiyye, zaferaniyye, müstedrike, mürcie, yunusiyye..... ve daha yüzlercesi.
  *işte tüm bunlardan sadece 4 tanesi seçiliyor ve gerikalanların tümü küfür, yanlış yol, kafirlik, bidat olarak kabul ediliyor.
  *bugün 1.4 milyar insan 1000 yıl önce yapılan o seçime göre hayatını yaşıyor.
  *oysa 1200 yıl önce yukarıda az bir ksımını saydığım mezheplerin tümünün takipçileri vardı. henüz şafii doğmadan, maliki doğmadan önce yukarıdaki mezheplerden bazılarına tabii olan insanlar vardı.

  yani bugün hanefi olan sana hanefiyyenin yolunu 1000 yıl önce seçtiren biri var.

  o seçimi kim yaptı? nasıl yaptı?

  eşariyye, maturidiyye ve hanbeliyye (selefiyye) okulları yaptı bu seçimi.

  bu seçimi tarih sahnesine geri dönüşü olmayacak şekilde işleyen siyasi anlamda selçuklu sultanı alparsaln'ın veziri nizamülmük, entelektüel anlamda gazali'dir çünkü eşarilik gazali sonucu hakim ideoloji olmuştur. oysa alparslan'ın amcası tuğrul bey döneminde selçuklu veziri bir mutezi olan ebu nasır kunduri idi.

  bugünkü ehli sünnet vel cemaat mezhebi eşari, gazali ve nizamülmülk'ün eseridir.

  ya da en azından islam dünyasının %80'ine hakim olması diyelim. mutezile/eşari/gazali meselesine dair detaylı bilgi için: (bkz: #56582208)

  örneğin islamın şartının 5 olduğu fikri. kuran'da islamın şartı 5'tir diye net bir ifade var mı? kuranda belki 500-1000 tane emir cümlesi var, bunların tümünü sıkıp/eleyip de islamın şartı beştir diye ortaya atanlar kimler? peki hadislerden hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğuna kim karar veriyor? elbette fıkıh mezhepleri karar veriyor. ebu hasan el eşari m.s 920'li yıllarda yazdığı risalet el-iman isimli eserinde bu şartların 5 tane olduğunu yazmıştır. mezhep imamları 700'lü ve 800'lü yıllarda yaşadılar. itikadı belirleyenler eşari, hanbeli ve maturidi 800 ve 900'lü yıllarda yaşadılar. iş buraya gelene dek ırak, suriye, iran, hicaz, mısır, kuzey afrika'da birileri yukarıda verdiğim mezhep imamlarının peşinden gittiler. eşari, maturidi ve selefi okulları kurulduğunda ortada yüzlerce imam ve mezhep vardı bunlar kendi kafalarına göre sistemler bulmuş ve islamı "peygamber öldükten sonra" kendi kendine idare edebilecek bir din haline getirmeye uğraşmışlardı. işte bunlardan hanefilik avantajlıydı çünkü imam-ı azamın öğrencisi abbasi devletinde bütün imparatorluğun adalet bakanı, kadıların kadısı görevine gelmişti.o hanefiliği yaydı. onun öğrencisi zaten şafii idi ve hanefilik ile uyumluydular, şafiinin öğrencileri devlet idaresinde şafiiliği yaydılar. medine'de ortaya çıkan maliki mezhebinin avantajı onu o dönemki mısır ulemasının benimsemesi, desteklemesi ve yaymasıydı. sahra altı ve üstü afrikası bugün komple malikidir, mısır merkez olduğu için daha karışıktır. hanbelin avantajı ise abbasiler tarafından uğradığı zulüm ile bağdat halkının hanbel'den etkilenmesidir. yani özellikle eşarilik çıktığı vakitler bu mezhepler en yaygın mezhepler olmuştur. tümü de siyaset yoluyla yayılmıştır. eşarilik işte bu yüzden kusursuz bir islam yerine en yaygın olan islam türlerini tek çatı altında toplamak zorunda hissetmiştir kendisini.

  bugünkü ehli sünnet mezhebi bir takım ilahi dokunuşlar sonucu ortaya çıkan hak yol değil, siyasi olaylar sonucu ortaya çıkan bir tür mecburiyetler ittifakıdır. yoksa imam hanbeli ile imam-ı azam'ı aynı çatı altında birleştirmek düpedüz saçmalıktır. hanbel arapları bırak ufacık kureyş kabilesinden başkası halife olamaz derken hanefi kişi anadilinde namaz kılabilir yasasını koymuştur islam dinine içtihat olarak. bunların neresi ortaktır? işte hanbel ve hanefiyi aynı şemsiye altına alan muktedir eşari ideolojidir. daha sonra 15. yüzyılda zoraki olarak bir eşari olarak yetişen ibn-i haldun islamda mezheplerin 5 tane olduğunu söyleyecekti: hanefi, şafii, hanbeli, maliki, zahiri. zahirilerin hanbelilerden pek bir farkı yoktur. bugün yaşasa onu da ehli sünnet kabul ederlerdi. sadece takipçisi yok artık. endülüste ispanyollar emevilerle birlikte bu mezhebi de yok etti.

  eşari okulunun ünlü alimleri şunlardır:

  el bakıllani, muhammed bin el hasan, ebu ishak, tahir el bağdadi, el semani, el cüveyni, el gazali, ibn-i tümart, fahreddin er razi, adud eddin el ici, el cürcani.

  bunların içinde en ünlüsü gazalidir.

  işte bunlar mutezile ile mücadele etmiş ve islamın akla değil de nerede ne el yazması nakille gelen bilgi varsa o kullanılarak inşa edilmesi gerektiğini savunmuştur. bu hadiste muhammed şöyle demek istedi, şunda da böyle demek istedi, orada şunu yapmıyor vs..... binlerce sahabi... onlardan gelen milyonlarca rivayet... örneğin: tuvalette nasıl davranılacağı, bir insanın kıçını nasıl yıkaması gerektiği akılla değil de mesela onlardan gelen milyonlarca rivayet tek tek elenerek, ayıklanarak birbiri ile çelişenler tarihlerine göre ayrılarak, daha sonraki tarihe ait hadisler daha üstün kabul edilerek, 700'lü yıllarda kıç yıkama ile ilgili alimler ne demişler, 800'lü yıllarda ne demişler, 1000'li yıllarda ne demişler diye tümüne bakarak sonra bu alimlerin hangisinin daha üstün olduğu hakkında münazara ederek rey ile oylama ile "kıç bu şekilde yıkanmalıdır" hükmüne varıyorlar. sünni islamın çalışma prensibi budur. (sonra gelir aşağıya yazarlar "yeak yeaaa biz akılcıyız yukarıda dezenformasyon yapmış skocax.) (kıç yıkama yöntemi açıklamları hakikaten vardır bu arada)

  oysa tuvalete girer kıçını güzelce yıkarsın. milyon tane rivayete harcayacağın kafanı daha faydalı işlere harcarsın, kadı ve müfessir yetiştireceğine kimyacı ve fizikçi yetiştirirsin. 20. yüzyılda tuvalet kağıdını icat edersin elini dışkıya sürmeye gerek kalmaz artık. kıç yıkamaya dahi karışan bir tanrı daha başka nelere karışır? böyle bir tanrı olabilir mi? bir tanrı böyle bir din göndermiş olabilir mi? ehli sünnetdenen fıkıh üzerinden hayat tarzı belirleme ideolojisi korkunç derecede absürd değil midir?

  sünnilikte mezhepler iki kısımdır.

  sünnilikte itikatta hak mezhepler:
  1-eşarilik
  2-maturidilik
  3-selefilik (bunu tr sünnileri kabul etmez, bunu çıkarmak için hanbeliyi de aşağıdaki listeden çıkarmak gerek zira hanbeliler hep selefidir ve onlar da diğerlerini kabul etmiyor zaten)

  sünnilikte fıkıhta, amelde hak mezhepler
  1-hanefilik
  2-şafiilik
  3-malikilik
  4-hanbelilik

  türkler ekseriyetle hanefi ve maturididir. suudiler ekseriyetle selefi ve hanbelidir, belki çok azı eşari ve hanbelidir. mısırda şafi eşari ya da maliki eşari vardır örneğin.

  maturidi ekolünün eşari kadar güçlü medreseleri, alimleri, siyasi destekçileri yoktur. ancak semerkant bölgesinde hanefilik bu görüş ile ve bu ekol ile yayıldığı için hanefiliğin resmi bayisi konumundan dolayı itibar görmüştür. maturidi dini güya akılla yorumladığını iddia eder ancak kuranı mahluk olarak görmez ezelidir der ve aklın kurandan da hadisten de daha aşağıda olduğunu tasdik eder, ibadet meselelerinin akıla kapalı olduğunu mesela hac yapmanın mantıksız hareketler silsilesi olmasına rağmen mantıksız olduğu düşünülmeden iman edilmesi gerektiğini söyler, maturidilik insanın özgür iradesini kabul etmez bunun yerine tam olarak kendi ifadesi ile "insanın yaptıkları allahın yaptıklarıdır, beşer hürriyeti insanın eline verilmiş değildir" der tıpkı eşari gibi. maturidi eşariden daha makul bir mezhep olsa da yine de yarım akıllıdır. eşari imanı kalp ile tasdik ve "marifet" olarak tanımlarken maturidi imanı dil ile ikrar ve kalp ile tasdik olarak tanımlar. en nihayetinde maturidi de tıpkı eşari gibi kıç yıkamanın yolunun her insanın kendi aklı ile değil de ayetler, hadisler, tefsirler, içtihatlar, raviler, ravilerin hayat hikayeleri, nasih/mensuh vs. tümüne bakıldıktan sonra belirlenmesi gerektiğini düşünür.

  eşari, maturidi, muteziler varken henüz hadis kitapları yazılmamıştı. buhari, tirmizi,müslüm gibi kütübü sitte kitapları 10. yüzyıl civarında yazılmıştır hep. hatta gazali kitaplarında kütüb-ü sitte'de olmayan hadisleri kullanmış olmasından onun da bugünkü sünniler gibi "kütübü sitte müslümanı" olmadığını anlıyoruz. demek ki başka bir tarihte kütüb-ü sitte ile dört mezhep birleştirildi. sünni islamın formülü şudur:

  sünni islam= kuran + kütüb-ü sitteye tam iman + müçtehit seçme mecburiyeti

  kütüb-ü sittenin yani altı hadis kitabının doğru ve sahih olan üzerinde şüphe olmayan hadisler olduğuna dair ilk yazı 12. yüzyılda ibn-i kayserani tarafından yazılmıştır: (bkz: kütüb-i sitte/#53192577)

  resmi ve siyasi anlamda 4 mezhebin hak mezhepler olduğunu:

  1- mısır'da memluk devleti 5. sultanı baybars (ö. 1257) tarafından 4 mezhep tek islam yolu olarak net olarak tanınmıştır. (4 mezhep çoğunlukta olduğundan ve baybars bütün islam dünyasının hükümdarı olmak istediğinden, yoksa çok dindar olmayan bir kıpçak türkü olduğu bilinir.)

  2-osmanlı devleti memluklardan sünni halifeliğini alınca elbette 4 mezhepin hak olduğunu kabullenmişti ancak resmi anlamda 1745 yılında 1. mahmut islamın hak mezheplerinin 4 tane olduğunu deklare etmiştir.

  hindistan, pakistan ve bangladeş gibi en yoğun müslüman nüfusuna sahip ülkeler (islam dünyasının %30'u) 16. yüzyıldan itibaren babür imparatorluğu ile müslüman olmuştur. bu devlet, ideolojisini semerkant ve buhara'dan alır. semerkant maturidi ve buhara da eşari etkidedir. ayrıca timur'un devamı olması dolayısıyla şii/alevi etki de mevcuttur. endoenzya 202 milyon nüfusla dünyadaki en kalabalık islam devletidir. endonezya'da sünni islam biraz lokala adapte olmuş ve değişmiştir ancak oranın islamlaşması da eşari etki ile olur ki neredeyse bütün endonezya şafi mezhebindendir. 16. yüzyıldan itibaren, gazalinin yolundan gelen şafi okulu alimleri gitmiş ve müslüman yapmışlardır onları. yani bugünkü islam nüfusunun yarıdan fazlası son beşyüz yıllık hikayedir ve eşarilerin şekillendirdiği gazalinin de son noktayı koyduğu 4 mezhepin seçildiği, fıkıh diye bir garabete mahkum kalmış sünni islam oluşumunu tamamladıktan sonra o oluşmuş haliyle uzak asyadaki kalabalık nüfuslara yayılmıştır.

  sonuç olarak aklı mühürleyen de bugün yaşayanlara 1000 yıl önce mezhep seçen de eşari ideolojidir, gazalidir, nizamülmülk'tür, mütevekkil'dir, abbasilerdir, siyasettir, halife olma, daha fazla meşruiyet elde etme, daha fazla destek görme çabasıdır.

  esasında akıl meselesi sadece islamla ilgili bir mesele değil. sadece islamda akılsızlıklar var diğer dinler hep süper akılcı diye bir iddiam da yok. mesela hindu bir kadının ibadeti var şu resimde. 2015 kasımında çekilmiş bir fotoğraf. kadın, güneş tanrısı surya'nın rahmetine ve mağfiretine nail olmak için çocuğunu yere yatırmış üstünden geçiyor. buna saçmalık demeyecek miyiz? buna dersek peki islamdakilere ne demeli? üzerinde siyah bir kumaş olan kare prizma bir kutunun etrafında dönmek nerde tarif edilmiş, hangi kitapta? hangi dinden olursa olsun bu tür çılgınlıklar allahın emri olamaz. insan bunu anlamalı. eğer 150 yıl önce 40 sene olan ortalama insan ömrü bugün 70-80 sene ise bu batının akılcılığı yüzündendir. demek ki zamansal ilerlemeci bir durum söz konusu. demek ki bugünümüz geçmişimizden daha iyi. demek ki akıl bir işlere yarıyor. islam dünyasına bakınca da aklı göremiyoruz. işte kıç yıkamayı bile insan aklına emanet edemeyen bu saçma sapan fıkıh düzeni yüzünden. bugün elimize ulaşan en eski arapça yazı (bugünkü alfabe ile) kudüs'te kubbetüs sahra'daki mozaiklerde yazılı ayetlerdir ve muhammedden 60 yıl sonraya 692 yılına aittir. bugün elimizde 7. yüzyılda yazılmış bir kuran bile yok. elimize ulaşan en eski kuran muhammedden 200 yıl sonra yazılmış (yeni bir tane bulundu akıbeti net değil). o da tam bile değil bir parçası sadece. arapçanın kendisi ve kuran bile böyle muallaktayken bir de üzerine hadistir, rivayettir, ravidir, içtihattır, ricaldir 12-13 yüzyıl önce oluşmuş tüm bunlara koşulsuz iman edilir mi? tanrı bana da akıl vermemiş mi? bana karışacaksa bile bunu kendini müçtehit ilan edenlerin yorumları üzerinden neden yapsın? bunlar çılgınlık değil mi?

  fıkıh denen komedi üzerinden hayat tarzı belirlemek sosyal düzen kurmak çılgınlık değil mi?

  kaynakça:
  bütün kütüb-i sitte hadisleri şurada:http://sunnah.com/
  taraflı ama akademik bir mezhepler tarihi: http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/595.pdf
  ciddi bir mezhep eleştirisi kitabı: https://yenidenuyanis.files.wordpress.com/…-din.pdf
  el ezher aliminin taraflı mezhepler tarihi kitabı:https://ia601700.us.archive.org/…0 m.ebu zehra..pdf
  bazı meşhur tefsir kitapları: http://tefasir.blogspot.ru/p/tefsir-kitaplar.html
  gazali kitapları: https://yadi.sk/d/nrgygbplgqqzz
  imam-ı rabbani mektubat:http://hakikatkitabevi.com/…/turkce/07-mektubat.pdf
  http://www.yeniumit.com.tr/…tesiri-ve-imam-maturidi
  http://www.bilgelerzirvesi.org/…-dr-ali-karatas.pdf
  http://cijeonline.com/…cije/article/viewfile/78/129
  http://www.yardimcikaynaklar.com/…ulari-ve-grsleri/
  http://www.koprudergisi.com/…goster=yazi&yazino=432
  http://mamluk.uchicago.edu/…_2009-berkey_pp6-22.pdf
  http://www.pewforum.org/…-global-muslim-population/
  http://www.fethullahgulenforum.org/…li-on-tolerance
  http://www.cfr.org/iraq/islamic-state/p14811 (ışid sünni değil diyenler sünniliğin ne olduğunu bilmiyor)
  http://www.teneoholdings.com/…eneo_insights9-12.pdf (2. sf. 3. paragraf)
  not: vakit bulduğumda islam kaynakları ve okuma listesi şeklinde detaylı bir entry yazacağım.

  edit: bugün ışid sünni değil diyenler 20 yıl önce seyyit kutupçuların peşinden ayrılmazdı.
  buyrun gazaliyi bile yeterli bulmayan ibn-i teymiyeci ehli sünnet hanbeli bir türkiye ışidçisi: http://www.youtube.com/watch?v=3hisf-kkgxm
  ışid sünni değildir diyenler ehli sünnet vel cemaat yolunun hanbeli mezhebinden olan ışid ile aralarında mütabık kalmadıkları bir tefsir, hadis, fıkıh kitabı getirsinler. ışid ve vahhabileri sünnilikten atarsanız hanbeli mezhebini de çıkarmanız gerekir çünkü geriye hiç hanbeli kalmaz!

  edit2 eleştirilere kısaca cevap vereyim:

  •dini inancımın ne olduğu merak edilmiş. bunu sorgulamak medeni bir ülkede ayıptır. ayrıca diyelim ki yukarıda ben 2+2=3 yazdım. eğer haksız olduğumu iddia etmek istiyorsanız size düşen "hayır 3 değil 4'tür" demek mi yoksa bana matematiği kimin öğrettiğini merak etmek mi?
  • eğer ameliyat için doktora gidiyorsak din için de müçtehite gitmemiz lazım örneği verilmiş. sünni islamın klasik örneğidir. youtube'a cübbeli ahmet mezhep yazın bu örneği verir o da. arkadaşım kusura bakma da eğer sen yukarıda anlattığım gibi kıçını temizlemek için illa müçtehitten içtihat almak zorundaysan al zaten sana bir şey dediğimiz yok.
  • ekonomi düzelirse, milli gelir artarsa türkiye'de eşari/sünni gelenekten dolayı geri kalmışlık olmaz denmiş. sen eşari/sünni gelenekten dolayı zaten ekonomini düzeltemezsin çünkü kız çocuklarını bu gelenekten dolayı okutmuyorsun bir de imam hatip açarak çocukların haftada 13 saatini saçma sapan arap tarihi dersleri için çalıyorsun. ikincisi de kuveyt bugün kişi başı gelirde dünyada en üstlerde petrolden dolayı. noldu her gün süper icatlar mı yapıyorlar? muazzam sosyal bilimciler mi çıkardılar? çağ mı atladılar? sığır gibi yaşıyorlar hala.
  •bu 4 mezhep serbest piyasada doğal yoldan hakkı olduğu için ve süper şeyler oldukları için en yaygın mezhepler olmuştur denmiş. yukarıda açıkladım. imam-ı azamın öğrencisi ebu yusuf abbasilerde adalet bakanıdır. yani "deve sidiği içmek sağlığa faydalıdır" diyen hanefi mezhebi ebu yusuf'un siyasi gücü yüzünden değil de süper akılcı ve süper hakikatçi olduğu için mi yayılmıştır?
  • hala ışid sünni değildir buhariyi inkar etmiştir diyen var. ışid buhariyi satır satır uyguluyor. ömründe açıp buharide ne yazıyor diye bakmamış bir de millete buhari öğretmeye kalkıyor arkadaşımız. buyrun buhari dahil bir çok hadis kitabında geçen ve sünnilere göre yanlış olması mümkün olmayan ve kafa kesmeyi, göz oymayı normalleştiren hatta deve sidiği içmeyi de normalleştiren bir hadis (sen içmeyerek buhariyi inkar ediyorsun ama ışid de deve sidiği içmiyor sanırım, onun da var bazı çelişkileri) , aslında doğruları konuşacaksak ışid'e düşman olarak buhariyi inkar eden sensin güzel kardeşim:

  --- spoiler ---
  "ey allah'ın resûlü! biz hayvancılıkla uğraşıp sütle beslenen (çöl) insanlarıyız, (çiftçubukla uğraşan) köylüler değiliz." dediler. bu sözleriyle, medine'nin havasının kendilerine iyi gelmediğini ifade ettiler. resûlullah, onlara (hazineye ait) develerin ve çobanın (bulunduğu yeri) tavsiye etti. kendilerine oraya gitmelerini, develerin sütlerinden ve sidiklerinden içmelerini söyledi. gittiler, harra bölgesine varınca, islâm'dan irtidâd ettiler. hz. peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'ın çobanını da öldürüp develeri sürdüler. haber, hz. peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e ulaştı."

  "resûlullah, derhal arkadaşlarından takipçi çıkardı (yakalanıp getirildiler). gözlerinin oyulmasını, ellerinin kesilmesini ve harra'nın bir kenarına atılmalarını ve o şekilde ölüme terkedilmelerini emretti." [buhârî, muhâribin 16, 17, 18, diyât 22, vudû 66, zekât 68, cihâd 152, megâzî 36, tefsir, mâide 5, tıbb 5, 6, 29; müslim, kasâme 9, (1671); tirmizî, tahâret 55, (72), et'ime 38, (1846); ebû dâvud, hudud 3, (4364-4371); nesâî, tahrimu'd-dem 7, (7, 93-98); ibnu mâce, hudud 20, (2578).]
  --- spoiler ---

  •deve sidiği hadisinin uygulamasını görmeyen kalmasın: https://www.youtube.com/watch?v=lhoekalnmba

  edit 3 alevilikle ilgili mesajlar aldım. ayrıca başlık altında da yazılmış. şunu söyleyeyim ehli beyt/ehli hadis tayfasından hangisinin orijinal islam olduğunu, islamın esas özü olan şeyi hangisinin bugüne taşıdığını bilmenin imkansız olması gibi sıffin savaşı sonrası ali taraftarlarının değişmeden irandaki isnaşeriyye-caferiyye şiiliğine mi, zeydiliğe mi nusayriliğe mi, diğer yollara mı yoksa aleviliğe mi evrildiğine net hüküm getirmek de imkansız bana göre. aleviliğin "orijinal islam" olma ihtimalini diğer yollardan daha düşük görmüyorum diyeyim. aleviliğin de yüz çeşidi var. fikrimce alevi olsun yezidçi olsun kim olursa olsun 21. yüzyılda medeniyete ayak bağı olmayanın başımın üstünde yeri var. osmanlı konusunda; sünnilerce en büyük şeyhülislamlardan kabul edilen ebusuud efendi'nin yunus emre'yi kafir ilan ettiğini biliyoruz. mevlana, yesevi, yunus, hamedani, şeyhedebali, hacı bektaş, alevilik vs. hakkında şu entry'lerimde epeyce kelam etmiştim daha önce: (bkz: #56421440) (bkz: #54355047)
 • (bkz: ben karar verdim simdi bas git)

  normalde kuran'dan baskasi yalan diyen capsizlardan biri zannettim ama baktim adam sagdan soldan referanslarla doldurmus capsizligi, turkiye'nin en cok okunan (fotograflarina bakilan vs degil) websitesinde bir ikisinin beynine girmesin diye satirbaslari halinde ufacik bir reddiye yazayim dedim.

  1- 4 tane hak mezhep olmak zorunda degildir. tarihsel surecler olayi itikadi manada asil olarak kabul edilen bu dort mezhebe dusurmustur. hatta bunlar arasinda makasin arasi o kadar acilmistir ki sallu halfe kulli berrin ve facirin (iyi kotu herkesin arkasinda namaz kilin) ilkesi olmasina ragmen birbirinin arkasinda namaz kilmayan bir suru grup ve olusum vardir.

  2- tarihsel donemde fikhin gelisimi toplumsal dinamiklere indirgenmis. evet, etkisi var, buyuk ama ona indirgemek dogru degil. bahsettigi mezheplerin her biri var ama ne yazik ki en kafaya yatan, ananelerle, duyulanlarla uyusanin hayatta kalmasi gerek. ve bu farkliliklar cok normal. nasil ki asereyi takrip yani on farkli okuyus peygamber efendimizin gonderdigi zatlarin medleri idgamlari farkli okumasindan kaynaklanip hepsi dogru olduysa, farkli yorumlamalarin farkli sonuclar getirmesi oldukca olagandir. imam azam ebu hanife'nin fikhin vaizi yani bulani oldugu hususunda ise kahir ekseriyetin reyi var zaten. peygamber zamaninda kendi verdigin ornekten devam edilecek olursa direkt peygambere tuvalet temizligi sorulabiliyordu ve buna ihtiyac oldugu da asikardi. (inanmiyorsan askerde 3-5 adama tuvalet temizligini nasil yaptigini, sonra da niye yapmadigini sor, 2015 yilinda hem de). e din de sanat icin degil, halk icin oldugundan bu soylenmis, soylenince kaydedilmis, kaydedilince aktarilmis, aktarilinca kurani kerim'de de bana tabi olmak icin peygambere tabi olun ayetince insanlarca okunup uygulanmistir. fikih istinca istinka istibra diye detayli detayli anlatir ama bunun yerini tutan bir seyin de onunu kapatmaz.

  3- din paket bir programdir. dow jones'tan tahvil pakedi yapmadigin icin su mezhebin su hukmu, su alimin bu hukmunu alayim da kafama guzel bir mezhep, din, yani yol, yasayis sekli olusturayim demek bizim bugun ehli sunnet dedigimiz akidede telfik olarak isimlendirilmis ve haram olarak addedilmistir. futbolun ayaga kaymasini, basketbolun ribaunda cikmasiyla birlesirmesinler diye boyle bir uygulamaya gidilmesi hem mantikli hem de gereklidir. cunku pratik olarak bakildiginda kisinin muctehidinin o hukmu cikarttigi durumun baska bir muctehidin aykiri hukmundeki kaynaktan nereden ayrildigi alelade bir musluman tarafindan bilinemez. o hukmun diyelim ki telfik yapan bir kisi icin baska bir isinde kendisine cikmaz olarak donmesi mumkundur. en basit ornek olarak birisinden kanayinca abdest alinmaz, digerinden de hanima degince abdest alinmaz hukmunu kolaylik olsun diye alan, hadisin sebebi vurudunu bilmeyen kisi, her iki mezhebe gore de abdestsiz olmus olur.

  4- muctehidler ile alakali hukumler biraz abartili da olsa dogru olmakla beraber artik muctehid kapisi kapanmistir. kapi oradadir ama gececek delikanli lazimdir. arada itikadi anlamda muctehid kabul edilen (yine bunu kimin kabul ettigi sorunsali baslamadan cevap vereyim: ben. iste dinin oznel tarafina hosgeldiniz. oznellerin toplanmasi zorunuza gitmemeli.) imam rabbani hazretleri de bunun en yakin orneklerindendir. universitede pes oynarken oyuna kayitli ne kadar isim varsa hepsinin tum ozelliklerini ezberleyen iki arkadasim vardi. onlar olabiliyorsa, gorup dokundugunuz, ctrl + f gibi kurani kerim'den parcalari buluo onunuze getiren hafizlari elle tutup gozlerinizle musahade edebiliyorsaniz, bunun o donem daha revacta olmasi, dikkat dagitici daha az aktivitenin olmasi ve en onemlisi bunu insanligin en buyuk hizmeti olarak goren bir toplulugun bulunmasi sebebiyle abartili ve imkansiz bulmak en hafif tabirle cap yetmezligidir. sonunda bahsedilen ilmi ledunni de benim (bak yine sahsi diyorum) inancima gore olmazsa olmazdir. oyle zaytung komiklikleri gibi isime profesyonel yaklasiyorum diyen ateist imam mevzusuna isin cevrilmemesi icin, isin ruhunun maddesiyle beraber ilerlemesi icin ben bunu gerekli goren koldan ilerliyorum.

  5- aklin mevcut islan konjonkturunde az rol almasina icerlemis bir arkadasin mulahazalari olarak degerlendirebilecegimiz yorumlara baska bir cevap noktasi da ehli sunnet vel cemaat akidesinin aklin uzerinde allah'in kudretini ve hatta peygamberin sunnetini gordugunun sir olmamasi oldugunu soyleyebiliriz. hatta cok fazla akilciliga kacmakla suclanan imam azam ebu hanife, mestler uzerine meshte ayagin alti yerine ustunun meshedilmesinin cok mantikli gelmese bile hukmun o yonde olmasini hem sunnete baglilikla anlatmis hem de bunu bir ovunc kaynagi yapmistir. 500 yil once masada gozle gorulemeyen bazi mikroplar var hasta ederler bizi desek gotuyle gulecek bilimadamlarinin bugun bunun arkasina 45345325 tane makale eklemesi zamaninin yavas gelmemesindendir. yine bu kisim da islamin veya her bir mezhebin paket program olmasi sebebiyle icbar edilmemistir. begenmezsin mutezileye gecersin, onu da begenmezsin filozoflara katilirsin, ortodoksluk orada duruyor, hangisini begeniyorsan o senindir. ama aklin rolunu bu sekilde bicen bir yolun baskin olmasina cemkirmek biraz hafiflik gostergesi.

  6- sozlukte de bolca bulunan, hadis dini yhaa diyerek akillarinca ayar veren, dalga gecen dallamalarin da dustugu tuzagin etrafinda turlar atildigini goruyorum. bunlarin maksadi kurani kerimin tefsiri kitlelerce anlasilsin, herkes imani taklididen imani tahkikiye ciksin, yolda elini atsan selim abi degil de selim ebu yusufa denk gelsin istediklerinden degil, dunyanin gercegi herkesin bu tebahhura ulasmasini imkansiz kildigindan kaleyi basit gorunen duvarlardan yavas yavas yikmaktir. sozlukte bunca yazar arasindan hamamizade, tefsiri kebir ve hak dini kuran dili'ni okuyan 5 tane yazar ciksin taksimde essek gibi aniricam. (2 s ile, tek degil). o halde bu namus fakirlerinin maksadi da dindeki hurafelerin temizlenmesinden cok dinin temizlenmesi oluveriyor. islamin sarti bestir kuranda yok, o bir kisayol. tesettur derken hemen niyetini belli ediveriyor. isi muallaklastirmak sonra da kerameti kendinden menkul hal getirmek. hac farz, zekat farz, abdest farz ama kurani kerim'e bakarak sebebi nuzulu, peygamberin bu ayet nazil olduktan sonraki aksiyonu, hadisleri ve yorumunu bilmeden olaya bakmak soz cimbizlayan gazetecilerin haline benzemiyor mu? islamin temel 4 kaynagi vardir. kurani kerim, sunnet (hadis ve fiili uygulamalari icerir) icma (teravih namazini arastirabilirsiniz) ve kiyasi fukaha. marihuananin hukmunu kuran'da salaklar aramasin diye olusturulmus bir metodolojidir bu ve yanlis anlamaya acik kapi birakilmasin diye ne kadar siki orulduyse de ipleri, kotu niyetleri gecirmez degildir.

  imam mansur muhammed maturidi ve imam hasenil esari ile alakali malumatlar ile daha da uzatmak istemiyorum. size bedeninizde ve disarda ilah oldugunu zannettiginiz seylerle mucadelede basarilar diliyorum.

  ehli sunnetin akdem olan alametlerinden birkac tane yazayim da basliga hucum eden zevat uc bes bir seyi aklinda tutuversin:
  1- tafdil'üş-şeyhayn (peygamberlerden sonra insanların en faziletlisinin hz. ebubekir ile hz. ömer (r.a.) olduğuna inanmak.
  2- hubb'ul-hateneyn (damatları hz. osman ve hz. ali efendilerimizi sevmek.
  3- tazim'ul- kıbleteyn (kabe-i muazzama ve mescid-i aksa'yı tazim etmek)
  4- el-meshu ale'l-huffeyn (mestler üzerine mesh yapmak)
  5- es-salatü ale'l-cenazeteyn (salih ve facir her müslümanın cenaze namazını kılmak)
  (facir: itikadı ehl-i sünnet olduğu halde amel cihetinden asi olan)
  6- es-salatü halfe'l-imameyn ( salih ve facir her imamın arkasında namaz kılmak)
  7- el-imsakü ani'ş-şehadeteyn ( filan cennetlik filan cehennemliktir diye kati hüküm ve şehadette bulunmamak)
  8- el-kavlü bi'l- ma'sumeyn (peygamberler ve meleklerin günahsız olduğuna inanmak)
  9- el-i'tikadü bi huludi'l-ferikayn ( müminlerin ebedi cennetlik, kafirlerin ebedi cehennemlik olduğuna inanmak)
  10-el-imanü bi'l-carihateyn ( iman esaslarını kalp ile tasdik dil ile ikrar etmek)
  11-el- kavlü bi'l-imtina'ayn (allah u te'ala'nın havadise mahal olmasının ve sıfatlarının değişmesinin muhal olduğuna inanmak)
  12-el-imanü bi'l-hayateyn (kabir ve ahirert hayatına inanmak)
  13-isbatü'ş-şefa'ateyn ( enbiya ve salihlerin günahkarlara şefa'at edeceğine inanmak)
 • cevabında geçen

  "ehli sünnet vel cemaat denen içinde ışid'den, suudilere ve fetullaha kadar islam dünyasının %80'inin bulunduğu benim gibi sünni türklerin de içine doğduğu ideolojiyi"

  ifadesinden sonrasını okumadım.
 • (bkz: anamız)

  --- spoiler ---

  müfettiş : adın ne?
  şaban :hz ebubekir
  müfettiş : oğlum adın ne diye sordum
  şaban : heeaaaa hz şaban
  müfettiş :otur yerine
  der ve güdük necmi' yi kaldırır
  müfettiş : kaç yaşındasın?
  güdük :1453
  müfettiş : romayı kim yaktı?
  güdük : anamız
  müfettiş : senin anan kim?
  güdük : kanuni sultan süleyman
  müfettiş : ilk halife kimdir?
  güdük :imparator neron
  der ve bir ohhh çeker
  bunun üzerine müfettiş büyük bi kaosun içine girer ve saçmalamaya başlar
  müfettiş : oğlum sen yanlış söylüyosun.imparator neron hz şaban ile romada, ananı ,günde 1453 kere,kanunenn .....
  --- spoiler ---.
 • --- spoiler ---
  arapçanın kendisi ve kuran bile böyle muallaktayken bir de üzerine hadistir, rivayettir, ravidir, içtihattır, ricaldir 12-13 yüzyıl önce oluşmuş tüm bunlara koşulsuz iman edilir mi?
  --- spoiler ---

  bunları yazan insan müslümansa eğer neden hâlâ müslümandır? neden muallakta olduğunu düşündüğü bir şeye inanma motivasyonu vardır?

  mezhep sayısının dörde indirilmiş olması bile dinde ve kurallarda mutabık kalınamadığının bir göstergesi değil midir? kuran'ın yeterli olduğu kuran'da yazarken, bunca fikir ayrılığının ve bölünmüşlüğün olması, yeterli olmadığını göstermez mi?

  not: agnostik

  edit:

  --- spoiler ---
  •dini inancımın ne olduğu merak edilmiş. bunu sorgulamak medeni bir ülkede ayıptır. ayrıca diyelim ki yukarıda ben 2+2=3 yazdım. eğer haksız olduğumu iddia etmek istiyorsanız size düşen "hayır 3 değil 4'tür" demek mi yoksa bana matematiği kimin öğrettiğini merak etmek mi?
  --- spoiler ---

  sanki alakasız bir konu yüzünden dini sorgulanmış tepkisi verilmiş. sanki yazılanlar din ile ilgili değilmiş gibi. cevap mı? yine yok. tutarsızlığı sorgulamanın neresi ayıp? integral almayı anlattıktan sonra 2+2=3 yazılmışsa o sorgulanır.
 • sıffın savaşını muaviye'nin kazandığını iddia eden biri yazmış. daha da sorum yok. amr bin as'ı da harici ilan etmişler.
 • tamamını okudum. ayrıntılı olarak cevap verilmiş bir soru.

  şu entry türk halkına (eğitim sistemimiz dahilinde) eksiksiz olarak öğretilebilmiş olsa dünyada bugün g8 değil g9 olurdu.
 • hepsini okuduğum aynı zamanda konu için kaynak istediğim güzel bir yazı.

  yazanın eline sağlık ama bilgilerini dayandıracak bolca kaynak istiyorum

  konu hakkında yorumum ise, islam coğrafyası tamamen sözlü tarih üzerinden şekilleniyor, en basitinden tek kelimenin bile 5 kişiyi geçtikten sonra dönüştüğünü düşünürsek, islamın tefsircilerinin muhammed'in islamından çok farklı ilerlediğini düşünüyorum.
 • dinlerini parçalara ayırıp grup grup olanlarla senin hiç bir ilişkin yoktur. onların işi allah'a kalmıştır; sonra onlara durumlarını haber verecektir. 6/159

  (bkz: islam'ın tek kaynağının kuran olması gerekliliği)