şükela:  tümü | bugün sorunsallar (1)
 • alisverisin tembeller gore dusunulmus hali...
 • (bkz: e commerce)
 • internet uzerinden yapilan ticaret sekli.
 • http://p13studio.com/ bu sitede konuyla ilgili bişiler vardı en son.
 • devlet ya da özel sektörde görev yapan kurumların, firmaların ve hatta bireylerin açık ağ ortamında (internet) ya da kapalı ağ ortamında (intranet), yazı, ses ve görüntü şeklindeki fonksiyonların, sayısal biçimde işlenmesi, iletilmesi, saklanması temeline dayanan ve bir değer yaratmayı amaçlayan ticari işlemlerin tümünü ifade etmektedir. bu kapsamda ticari sonuçlar doğuran ya da ticari faaliyetleri destekleyecek eğitim, kamuoyunu bilgilendirme, tanıtım-reklam vb. amaçlar için elektronik ortamlarda yapılan işlemler de elektronik ticaret kapsamına girmektedir.
  internet üzerinden elektronik veri değişimi (edi) ya da elektronik fon transferi (eft) ve tamamen kredi kartı üzerinden gerçekleştirilen faaliyetler gibi finansal ve ticari faaliyetlerin tamamını kapsamaktadır.
  mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekominikasyon ağları üzerinden yapılması işlemidir.
 • (bkz: e-kol)
 • e-ticaret; en basit ifadeyle internet üzerinden i$ yapmaktır (coppel, 2000, s.4)..

  -e-ticaret; bilgisayardan bilgisayara bilginin deği$imiyle birlikte mal veya paranın deği$ toku$udur ( http://www.cio.com/archive/enterprise/ 061599_curve_content.html )..

  -e-ticaret; telekomünikasyon ağları vasıtasıyla i$letmedeki bilgilerin payla$ılması, i$letme ili$kilerinin sürdürülmesi ve i$letmedeki i$lerin yürütülmesini ifade etmektedir (riggins-rhee, 1998, s.89)..

  elektronik ticareti 4 gruba ayırabiliriz
  -firmadan firmaya (business-to-business-b2b) : tedarikçilerden sipari$ alırken ağın kullanılması, faturaların alınması ve ödemelerin yapılması bu gruba girer.. business-to-business (b2b) $u anda hacim olarak e-ticaretin en önemli kısmını olu$turmakta olup; çelik, kimya ve araba parçaları gibi endüstriyel çıktıları alırken büyük firmalar tarafından kullanılı..

  -firmadan tüketiciye (business-to-customer-b2c): elektronik bankacılık ve sigortacılık en iyi örnektir..

  -firmadan yönetime/kamuya (business-to-administration): kamu ihalelerinin elektronik ortamda duyurulması..

  - tüketiciden yönetime/kamuya (customer-to-administation): sosyal güvenlik ve kişilerin hesapladığı vergilerin ödenmesi bu gruba girer..

  e-ticaretin geleneksel ticaret kar$ısında bir takım üstünlüklerini $u $ekilde sıralayabiliriz..

  ticari i$lemlerin yürütülmesi için gerekli bilgiler, i$lemi ba$latan ki$i tarafından, ticaret sürecine dahil tüm tarafların birbirine bağlı bilgisayarlarından birisine önceden belirlenmi$ standart formatta bir kez girildiğinde kısa bir süre içinde tüm tarafların bilgisayarlarına ula$maktadır.. gereken belgeler elektronik ortamda hazırlanmakta, bu bilgi ve belgeler ilgililerin kullanımına sunulmaktadır.. böylece, i$lemler minimum hata ile kısa bir süre içinde ve kırtasiye masrafı ödenmeksizin tamamlanmaktadır..

  malların üretiminden satı$ına kadar olan zincirde deği$iklikler olmakta, alıcı ve satıcının bir araya gelmesi gerekmediğinden özellikle hizmet ticaretinde i$lem maliyetleri dü$mekte, araçların yerini web sayfaları veya elektronik bülten panoları almaktadır..

  firmaların pek çok faaliyetinin daha dü$ük maliyetle yapılması ve üreticiler arasında rekabetin artmasının yanısıra bilgilerin hızlı ve etkin biçimde iletilmesi sağlanmaktadır..

  daha hızlı bir $ekilde ürün geli$tirilmesi, test edilmesi ve mü$teri ihtiyaçlarının tespit edilmesi mümkün kılındığından, talebe kar$ı arz tarafı daha fazla uyum göstermektedir..

  perakende satı$larda önemli deği$iklikler olması beklenmektedir.. alıcılar kendi evlerinden sipari$ verme ve istedikleri ürünleri kendi evlerinde teslim alma imkanına kavu$maktadır.. firmalar bu ortamda mü$terilerine çok daha fazla sayıda ürün seçeneği sunabilmektedir..

  tüketiciler için i$lem maliyetleri ve nakliye masrafları dü$mektedir..

  ürünlerin sipari$ edilmesi ile teslim alınması arasında geçen süreden kaynaklanan maliyetler ile stok maliyetleri dü$mektedir..

  internetin yaygınla$ması ve bu ortamda sunulabilen bilgilerin artmasıyla bilgi ve ileti$im piyasalarında deği$iklikler beklenmektedir.. tüketicilerin daha yüksek kalitede bilgi talep etmesi, bilgi toplama ve i$leme alanında uzmanla$mayı gerektirmektedir.. bu da bilgi i$lem sektöründe yeni i$ imkanları yaratacaktır.. yeni fikirlere sahip bir giri$imcinin bu ortamda tanınması ve yer edinmesi daha kolay olacaktır..
 • internet üzerinden ürün ve hizmet ticareti* yapmaktır. alternatif pazarlama kanalı oluşturarak satış hacmini genişletmeyi hedefler. hem maliyeti en düşük seviyeye çeker, hem de mağaza zincirinizi dünya çapına yayar.

  dikkat edilmesi gereken sanal pos sistemi entegrasyonu diye bir şey mevcuttur. kredi kartı güvenliği prosedürü, tedbirler, şirket işlemleri koordinasyonları, gerçek zamanlı stok durumu kilit maddelerdir.

  güvenli midir, yolda yürümek ne kadar güvenliyse o kadar güvenlidir bu da. yani art niyet olduktan sonra muhakkak birileri açıklar bulacak ve sizin bilgilerinizi çalacak, satacak, yani bir şekilde zarar verecektir. ama beyoğlundan sabaha karşı 5 te beşiktaşa yürümenin tehlikesinin yanında bu hiçbir şeydir.
 • geleneksel ticaretle kar$ıla$tırılca sanıldığının aksine geleneksel ticaretten daha güvenli ve daha hızlı olan, tüketici açısından daha iyi fiyat ara$tırması yapılabilecek bir ticaret türü.. amerika’ya tatile giden bir aile gurbette okuyan evladına migros’tan, gima’dan sipari$ verebiliyor.. digital kamera alacak birisi evinden hiç çıkmadan, site kodlaması yardımı ile alacağı aleti diğer digital makinelerle kar$ıla$tırma yaptırarak, fiyat performansı değerlendirmesine de sokarak evden dı$arıya çıkmadan ayağına getirtebiliyor.. ya da canı tatlı isteyen baklavacıdan tatlı sipari$ edebiliyor.. örnekleri çoğalttığımızda kız arkada$ımıza bir çiçekte göndererek sürpriz yapabiliyoruz.. bütün bunları mağazalarda saatler harcamayıp, trafiğe çıkmayıp kalabalığa karı$madan yapabiliyoruz.. genelde e-ticaretin güvensiz olduğundan bahsedilir ve bu sebepten alı$veri$ yapılmaktan $ikayet edilir.. fakat herkes tarafından bilinen ve güvenliğini kanıtlamı$ sitelerde kredi kartı numarası çalınması gibi olaylar ya$anmamaktadır.. girdiğiniz kredi kartı bilgileri ssc (secure socket layer) sistemi sayesinde $ifrelenerek alınmakta ve alı$-veri$ ettiğiniz firmalar kart bilgilerinizi görememektedir.. basit bir örnekle bu konuya bir açıklık getirilebilir.. geleneksel ticarette mağazaya girersiniz, alacağınız ürünü alır kasaya yönelirsiniz, posttan kredi kartınızı geçirmek için satı$ elemanına verirsiniz.. eğer satı$ elemanı art niyetli ise yapacağı i$lem basitçe, kredi kartının arkasında 3 haneli numaraya bakmasıdır.. bir çok post cihazında kredi kartı numarası, son kullanma tarihi ve kart üzerindeki isim i$letmede kalan slipte gözüküyor.. kredi kartı numarası gözükmese de bunu hafızada tutmak o kadar zor olmasa gerek.. geriye arkasındaki 3 haneli numaraya bakması kalıyor ve dolandırıcılığa ba$layabiliyor.. bu anlamda geleneksel ticaretten daha güvenli geliyor e-ticaret .. buradaki ssc sayesinde ne mağaza personeli ne de net korsanları bilgilerinize ula$amıyor.. fakat farklı bir açıdan da yakla$tığımızda bu iki tip ticarete, geleneksel ticarete çıkınca insan rahatlayabilir, satı$ elemanı ile $akala$abilir ya da biraz daha indirim yaptırabilir.. ve sokağa çıkıp ellerinde po$etle dola$ıp kalabalığa karı$abilir.. burada tercih bize kalıyor.. güvenlik açısından hiçbir dezavantajı olmadığını dü$ündüğüm eticareti burada bu griftliğe tercih ederim diyebilenler olabileceği gibi, ben elime po$etleri alıp kalabalığın arasına karı$ıp alı$veri$imi yaparım, pastamı yiyeceksem de otururum pastaneye keyifle yerim diyeceklere de afiyet olsun der saygı duyulur..
 • türkiye'de kimyasal hammadde ticareti üzerine bir ilk örnek olarak da
  http://www.e-chemmarket.com/ vardı.
  ama ne oldu bilinmez...

hesabın var mı? giriş yap