şükela:  tümü | bugün
 • dil bilimde bir kavram*. dil kullanımını, insanla ilgili diğer bilimlerle bağlantılı olarak inceleyen dilbilim yaklaşımı. dil kurallarını, dilin toplum tarafından kullanım şeklini, toplum ve dil ilişkilerini bilimsel açıdan ele alır. ilk olarak charles morris tarafından kullanılmış bir terim. dil felsefecilerinin uzmanlık alanı. dilleri işlev gördükleri toplumlara bağlı olarak incelerler.

  (bkz: pragmatics)
 • sözcük ilk kez 1938 yılında dil felsefecisi charles w. morris tarafından, "göstergelerin kullanıcılarını ve bağlamlarını araştırma" anlamında kullanılmıştır. ardılları ise terimi tüm göstergelerin araştırılması anlamında değil de sadece dil göstergelerine sınırlayarak kullanmışlardır. ama yine de ortak bir tanıma ulaşamamışlardır. en çok kabul gören tanım, edimbilimin "dilin içinde işlev gördüğü yollarla ilgilenen bir dilbilim dalı" olduğu yönünde verilen tanımdır.
  felsefecilerin iletişim hakkında geliştirdikleri temel düşünceler üç koldan ilerlemiştir:
  edimbilim
  (bkz: yorum bilgisi)
  (bkz: varoluşsal iletişim)
 • anlaşilması icin onomasyoloji ile ilgilenme ilk adımdır.
 • bir dilbilim alt alanı.

  dilin bağlam ve durum ile olan ilişkisini, sosyokültürel örüntülerin dil üzerindeki etkisini ve karşılıklı konuşmada yer alan dil değişkelerini inceler, dilbilimsel paradigmalara bağlı kalarak çözümlemeler yapar. sözcede yer alan sözcüklerin anlamlarıyla değil, karşılıklı konuşmayı gerçekleştiren "bireylerin yüklediği anlamla" ilgilenir. söz konusu "anlamları" çözümlerken bireylerin gerçekleştirdiği gönderimleri ve bu gönderimleri içeren sosyokültürel değerleri de göz önünde bulundurur.

  edimbilimsel çalışmalar sadece dilsel çıkarımlar elde etmeyi amaçlamaz. iletişimi gerçekleştiren bireylere ait önyargı, varsayım, istek ve amaçlar gibi gömülü bilgilere ilişkin veriler de elde eder.

  ileri okuma için:
  pragmatics - george yule, 1996
  pragmatics and discourse: a resource book for students - joan cutting, 2002
 • diğer adları kullanım bilgisi ve pragmatik'tir.

  -dilin sosyal bir bağlamda belli bir amaca yönelik işlevi için kullanılır.
  örnek: günlük yaşam dilimiz
hesabın var mı? giriş yap