şükela:  tümü | bugün
 • efendimsin cihanda itibarım varsa sendendir
  miyan-ı aşıkanda iştiharım varsa sendendi

  şeyh galib in bu dizeleri hacı faik beyin muhteşem şarkısına denk gelir
 • şair, burada "efendimsin" diye başlayıp şiirin sonuna kadar mevlana celaleddin rumi'ye sesleniyor
 • şeyh galip'in "efendimsin, cihanda itibarım varsa sendendir" diyerek efendimiz hz. muhammed'e seslendiği güzide nutk-u şerif, acem makamında hacı faik bey şahanesi.
  "aşıkların arasında şöhretim varsa sendendir" mealindeki dize de bunu destekler, nutkun kalanı da.
  bekir sıtkı sezgin'den çokça dinleyiniz efenim.
 • şeyh gâlib'in bu muhteşem dizelerini, gazelhân ve hafız fevzi mısır, olağanüstü bir şekilde icrâ etmiş:

  https://www.youtube.com/watch?v=1lmkue-phce
 • efendimsin cihânda i’tibârım varsa sendendir
  miyân-ı âşıkânda iştihârım varsa sendendir

  benim feyz-i hayâtım hâsıl-ı rûh-ı revânımsın
  eğer sermâye-i ömrümde kârım varsa sendendir

  veren bu sûret-i mevhûme revnak reng-i hüsnündür
  gülistân-ı hayâlim nevbâharım varsa sendendir

  felekden zerre mikdâr olmadım devrinde rencide
  ger ey mihr-i münîr âh u zârım varsa sendendir

  senin pervâne-i hicrânınam sen şem’-i vuslatsın
  be-her şeb hâhiş-i bûs u kenârım varsa sendendir

  şehîd-i aşkın oldum lâle-zâr-ı dâğdır sinem
  çerâğ-ı türbetim şem’-i mezarım varsa sendendir

  gören sergeştelikde girdâb-ı dest zann eyler
  fenâ-ender-fenâyım her ne varım varsa sendendir

  niçün âvâre kıldın gevher-i gaitanın olmışken
  gönül âyînesinde bir gubârım varsa sendendir

  şafak-tâb eyledin peymânemi hûnâb ile sâkî
  sabâh-ı sohbet-i meyde humarım varsa sendendir

  sanadır ilticâsı gâlibin yâ hazret-i mevlâ
  başımda bir külâh-ı iftihârım varsa sendendir