şükela:  tümü | bugün
 • bırak; (bkz: romanya)

  (bkz: eflak boğdan)
 • romanya'nın güney kesimlerinin adı. bükreş kenti de bu bölgededir.
 • felekler, kainat anlamına gelen kelime.
 • boğdan'ın kankası. ayrılmaz ikilidir bunlar.
 • emperyal arzularda birisi diğerinin bonusuymuşçasına boğdan ile birlikte -vakti zamanında- el değiştirip duran toprak parçası.
  -eflak'a harp edelim lala
  -sultanım, bunu*alan bunu* da aldı.
  -e hadi bari onu da alalım.
 • felekler manasına gelmektedir.felek arapçada çıkrık, çark, yıldızların döner küresi, talih, baht ;aramicedeki peleka yani çark, çıkrık ile bağlantılıdır. (ör. "edepten dolayı bu felek nura gark olmuştur" * . "dokuz felek ile her felekte bir zaman dönüp dolaştım.
  senelerce yıldızlarda, burçlarda devrettim" )

  "kahpe felek sana n'ettim neyledim
  aksine döndürdün çark-ı devranı
  hani n'oldu esk'adalet eski gün
  perişan eyledin cümle cihanı " *

  çark ; farsça çerx daire, döngü, teker , sanskritçe cakra ile ilgilidir. hint avrupa anadiline bakacak olursak keklos ekseni etrafında dönmek, yuvarlanmak manasına gelmekte. aynı kökten eski yunanca kyklos (teker, döngü), kylindein ise dönmek, yuvarlanmak demektir. osmanlıca çarh;çark, tekerlek , felek, gök, sema, ok yayı, devreden, dönen, talih anlamları ile karşılanır. gökküre ve celestial sphere isimleri ile de anılır.

  tarihte felekleri katman halinde düşünen birçok düşünür, bilim adamı olmuş . bunlardan biri olan muhammed nurül arabi nin "kitab'üd devair vel eflak"ın’ dan ;

  feleki evvel: ilk felek, zat 'tır ikinci felek: tecelli-i sıfattır. üçüncü felek: isimler tecellisidir dördüncü felek: akıl kül feleği ; idrak sahibi olması yönü ile, akil kendini ve gayrıyı izhar etmesi yönüyle nur icab ve tevcih itibariyle kalem cümleye hayat vermesi itibariyle ruh isimleriyle isimlendirildi. beşinci felek: nefsi küll feleği. "levhi mahfuz" ,"kitabül mübin" ve "ümmül kitap" da derler. altinci felek: tabiat feleği. tabiat, batin ismi mazharıdır. yedinci felek: feleki heyüla'dır. manevi'dir. sekizinci felek: şekil feleği. şekil manevidir. dokuzuncu felek:cismi küll feleğidir.manevidir. onuncu felek: arşfeleğidir. onbirinci felek: kürsi feleği. şekür isminin mazharıdır .onikinci felek: atlas feleği. burçlar feleği de denir. maddesi arş'tır.onüçüncü felek: menziller feleği. yıldızlar feleği veya tevvab feleği derler. ondördüncü felek: keyvan feleği. rab isminin mazharıdır. onbeşinci felek: bercis feleğidir. ali isminin mazharıdır.onaltinci felek: behram feleği. kahhar isminin mazharıdır. onyedinci felek: şems feleğidir. feleklerin kutbu güneş feleğidir. nur ismi mazharıdır. onsekizinci felek: zühre feleğidir. musavvir isminin mazharıdır. ondokuzuncu felek: utarit feleği. muhsi isminin mazharıdır. yirminci felek: kamer feleğidir. yirmibirinci felek: nar feleğidir. ateş feleği de denir. günümüz tabiri ile atmosfer tabakasıdır. yirmiikinci felek: hava feleğidir. hay ismi mazharıdır. yirmiüçüncü felek: su feleğidir. muhyi ismi mazharıdır.yirmidördüncü felek: toprak feleğidir. mümit ismi mazharıdır.

  (bkz: levlake levlak lema halaktul eflak)
  (bkz: ibn arabi)
 • macarlar havasalföld der bu toprağa.
 • ilk kralları (prensleri) kıpçak türklerindendir.
 • (bkz: wallachia)
 • hazar sözlüğü'ne göre: her insanın şair doğduğu, hırsız olarak yaşadığı ve vampir olarak öldüğü yer.
hesabın var mı? giriş yap