şükela:  tümü | bugün
 • beni benden alan * sözlerin sahibi:
  ey büt-i nev edâ olmuşum müptelâ
  aşıkım ben sana iltifat et bana
  gördügümden beri olmuşum serseri
  bendenem ey peri iltifat et bana
  hasılı bunca dem ben senin bendenem
  gel gel ey gonca fem iltifat et bana
 • çözülme zülfüne ey dil-rübâ dil bağlayanlardan
  kaçınma âteş-i aşkınla bağrın dağlayanlardan
  düşer mi ictinâb etmek seninçün ağlayanlardan
  sirişk-i çeşmimin bak farkı var mı çağlayanlardan

  gelüb vakt-i bahar âlem saf â-yı gül-şen etdikde
  nevâ-yı bülbülü gûş-i gül-i ra'nâ işitdikde
  uyub ahbâba sen de seyr-i sa'd-âbâd'a gitdikde
  sirişk-i çeşmimin bak farkı var mı çağlayanlardan

  senin bir reng-i zîbân var ki gül-berg-i izârmda
  bulunmaz gül-sitân-ı âlemin bâğ-ı baharında
  otur ihrama ârâm et bir az havzın kenarında
  sirişk-i çeşmimin bak farkı var mı çağlayanlardan

  hevâ-yı perçeminle başka bir hâlet olur serde
  yeni başdan misâl-i vâsıf uğratdın beni derde
  gamınla gerçi çokdan ağlarım amma bugünlerde
  sirişk-i çeşmimin bak farkı var mı çağlayanlardan
 • ben göz açmam habdan bidardır gönlümdeki
  gerçi ben mestim veli huşyardır gönlümdeki...
 • kendisini sinekli bakkal'da geçen "on beş yaşında kendime bir oynaş arayım" mısraıyla tanımıştım. buyurunuz o şiirler, önce valideden kızına öğütler:

  --- spoiler ---

  "tahmîs bâ-ıstılâhat-ı zenân der
  vâdî-i nush ü pend ez dehân-ı vâlide"

  kız dinle nush ü pendimi kavline sâdık ol
  gönle rızâ-yı kaynanayı kul halâyık ol
  kim der sana ki bir çamura var bulaşık ol
  ne kesret ile zâhide ne pek de açık ol
  olma sokak süpürgesi kadın kadıncık ol

  bir nev-civân kocaya varub et dediklerin
  beş altı parça kesdiregör yediliklerin
  eksiklilerin er düzer eksik gediklerin
  yarım papûşla giyüb a postal çediklerin
  olma sokak süpürgesi kadın kadıncık ol

  böyle kılıkla görse a kız oynaşın şaşar
  bir kez alan miyânını âguuşa bin yaşar
  hâsılsız olma ol hamarat evde iş başar
  fakîr börekci sonra seni her alan boşar
  olma sokak süpürgesi kadın kadıncık ol

  bak büyük ablan oldu küçük tevbe’de gelin
  siz de bacınla dâye dadı bir yere gelin
  el birliğiyle yenge kadınlar tutub elin
  var bir kibâr-zâdeye sardıragör belin
  olma sokak süpürgesi kadın kadıncık ol

  görüb giyimli elleri yüksünme hey düdük
  elbet biçer sana da sağ olsun koca kütük
  huysuzluk etme gayri değilsin kızım küçük
  oldun şükür yetişdirene işte bösbüyük
  olma sokak süpürgesi kadın kadıncık ol

  oldu gelin bak âtike darısı başına
  ta kıztaşı’nda girdi birinin firâşına
  düşme pek öyle çengi çegâne telâşına
  girdin a dil-baz artık on üçüncü yaşına
  olma sokak süpürgesi kadın kadıncık ol

  baban vereydi seni bolay kim mevâliye
  sâyende biz de taşınıruz belki yalıya
  baldırı çıplak alıp oturtdurma halıya
  ne pırpırîye eyle meyil ne paşalıya
  olma sokak süpürgesi kadın kadıncık ol

  neymiş pateste telli pataküte yok deve
  sana sevâyi kesdireyim giy seve seve
  gîce yarısı gezme dönüb düzd-i şeb-reve
  koğlar babana komşu konu hayda gel eve
  olma sokak süpürgesi kadın kadıncık ol

  kız kaç yanımda vızlama sivrisinek gibi
  fink urma iki yanına kırnak köçek gibi
  yere geçer arından erin köstebek gibi
  ayak bağıyla sonra kalırsın eşek gibi
  olma sokak süpürgesi kadın kadıncık ol

  erlerle etme pencerelerden alış veriş
  dadına gâhi yardım edüb sen de gör ki iş
  yağ bağlasun yüreği ninenin karış karış
  dek dur küçükden evde oturmaklığa alış
  olma sokak süpürgesi kadın kadıncık ol

  dik çocuğun başına çörekotu sarımsak
  sûsenle uyhu nüshası alub beşiğe tak
  söndür kömür ki kötü nazardan ola uzak
  gezmek senin nene keferet otur işe bak
  olma sokak süpürgesi kadın kadıncık ol

  çekdir çiçekli enterine telli bir şerit
  akrânlarına pâçe günü giy de körlük it
  kâküllerini bağla saçı düğününe git
  alur seni de belki bu günlerde bir yiğit
  olma sokak süpürgesi kadın kadıncık ol

  hay hây bâri yordamına güleyim biraz
  turp sıkayım zerâfetine fos çoğa bu naz
  gel tuzlayım da kokma seni vay zavallı kaz
  bin kerre sana etmedi mi süt ninen niyâz
  olma sokak süpürgesi kadın kadıncık ol

  dik başlı kahbe yansılayıb gitme dikime
  pay verip öyle taş başına ninemin dime
  yazık değil mi âbo çekilen emeğime
  sonra seni herifler omuzlarsa kim kime
  olma sokak süpürgesi kadın kadıncık ol

  dil dök yabana söylemeyüb durma hem-çü put
  içim sıkıldı hortlayası ma’tuhu uyut
  kimseden iylik umma da var gönlünü avut
  al elden örnek işle geçin kuut-i lâ-yemût
  olma sokak süpürgesi kadın kadıncık ol

  --- spoiler ---

  ve kız annesine şöyle cevap verir:

  --- spoiler ---

  "cevâb nâme-i pesendîde-eser
  ez dehân-ı duhter-i zîbende-güher"

  pend eyler ise bir daha ağaca sarayım
  yanmış odunla başını gözünü yarayım
  başlı başıma ben dahi bir iş başarayım
  bir âşinâya yalvarayım sonra varayım
  on beş yaşında kendime bir oynaş arayım

  çıkrık misâl dırlayacağına hey ozan
  gir dest-gâha doku bezin pârecik kazan
  bâzârı derler âbo hâram-zâdedir bozan
  satub savub da neyse sahan tencere kazan
  on beş yaşında kendime bir oynaş arayım

  ikide birde der sana kız görünür kocan
  çığlıklı olma hasba götüresi afacan
  kocam da sen de lâhi kuruyup olun koçan
  çıkıp sokağa tende iken hâsılı bu can
  on beş yaşında kendime bir oynaş arayım

  tırnağım oldu kör yumadan bulaşıkları
  babam başına çalsun o çemşîr kaşıkları
  evvel doyurub eve gelen alışıkları
  sonra düzeldüb odadaki karışıkları
  on beş yaşında kendime bir oynaş arayım

  dedikoduyla geçdi bütün yaz ile kışım
  da’vâcı gitdi bursa’ya yok gayri hîç işim
  yapışdı kaldı birbirine iki apışım
  çıkmazdan evvel âbo a kız yirmi yaş dişim
  on beş yaşında kendime bir oynaş arayım

  gelse görücü kocayıcak elli kerecik
  der burnucuyla ağzı büyük dişi seyrecik
  yok yok yaşı da anlayışım kırkını geçik
  sarf eyleyib de varı yoğu bâri şimdicik
  on beş yaşında kendime bir oynaş arayım

  ben istedikçe bayrama ondan balakoza
  der bana kahbe sana yazık ekilen tuza
  yazık değil mi gençliğime bak şu yelloza
  girmezden evvel ablacağım yaşım otuza
  on beş yaşında kendime bir oynaş arayım

  almış parayla sanki halâyık gibi beni
  sokmaklık ister aşevine gidi külheni
  yağlı paçavra gibi atub ben dahi seni
  yarın alub alaca karanlıkda rûşenî
  on beş yaşında kendime bir oynaş arayım

  lâzım mıdır ki öğreneyim çamaşur yumak
  ben bu pamuk elimle a fos saramam yumak
  bana düşer mi iplik eğirüb de bez komak
  dursun musandırada nele öreke tarak
  on beş yaşında kendime bir oynaş arayım

  yufka makarna açmasını açmayın bana
  ben bilmem öyle hamur işi samsa baklava
  yapıp bir-iki türlü yemecik kaba saba
  da’vet için konağa çıkıp yarın ibtidâ
  on beş yaşında kendime bir oynaş arayım

  kendi keser göbeğini öksüz olan savul
  yanşak karışma dırdır edüb kalayım mı dul
  iş edeyim ki sana görüb saçlarını yol
  komşu kapusın açub elimle usul usul
  on beş yaşında kendime bir oynaş arayım

  yazub yüzümü esmâ hanım kâkülümü kes
  bir âşinaya varacağım sen çıkarma ses
  pek pos bıyıklı pırpıriye eylemem heves
  dört kaşlı yosma şûh-i cihân tâze dalfes
  on beş yaşında kendime bir oynaş arayım

  satub yemekden oldu evin içi tam takır
  titrer görünce bir eri içim sakır sakır
  kalub da böyle olmadan altun adım bakır
  akşam olunca bâri gezip bayır ile kır
  on beş yaşında kendime bir oynaş arayım

  bir âfitâba geçdi ki hiç sorma sıcağım
  yandı eridi aşk ile sînede yağım
  geçdi soğuk su başıma bilmem solum sağım
  ahd eyledim bu şart ile ki geçmeden çağım
  on beş yaşında kendime bir oynaş arayım

  bildim tekin değildir ev içinde mezbele
  dedim tü tüü tü üç kez o birşeylere hele
  yok mu birisi ortalığı süpüre gele
  ben yine takub ardıma bir sürü hergele
  on beş yaşında kendime bir oynaş arayım

  gavgayı kessün eyle nine vâsıf’a suâl
  gör imdi sen mi fâhişe yohısa ben mi mal
  ona kalırsa der ikiniz de kuru kaval
  yaz geldi gayrı evde oturma ne ihtimâl
  on beş yaşında kendime bir oynaş arayım

  --- spoiler ---
 • enderunlu vasıf diye de anılır. istanbul'da doğmuştur. türkçe divan'ı vardır. şiirlerinde nedim'in etkisi açıkça bellidir. bu yüzden olsa gerek mahallileşme akımının da önemli bir temsilcisi olmuştur.
 • enderunlu vasıf bey, ne zaman doğduğu bilinmeyen,18. yüzyıl sonunda, 19. yüzyıl başında yaşayan divan edebiyatının şairlerindendir. asıl ismi vasıf osman'dır.

  divan edebiyatında ikinci sınıf şairlerden sayılmasına rağmen zamanının birinci sınıf şairlerindendir. şair nedim 18. yüzyıl başında ne ise, şair vasıf da 18. yüzyıl sonunda ve 19. yüzyıl başında odur. devrinin boğaziçi, göksu, kağıthane alemlerinin tadını çıkara çıkara yaşamıştır. şarkıları boğaziçi yalılarında, göksu, çamlıca ve kağıthane alemlerinde çalınmış, okunmuştur. şairin sağlığında devrinin belli başlı musikicileri enderunlu vasıf osman beyin şiirlerine besteler yapmıştır. hacı sadullah ağa, tahir ağa, tanburi numan ağa, kömürcüzade hafız şeyda efendi, padişah üçüncü selim, padişah ikinci mahmut ve sadullah efendi, vasıf'ın güftelerine besteler yapanlar arasındadır. şair öldükten sonra yetişen musikicilerden zekai dede, hacı arif bey, tanburi ali efendi, nikoğos ağa, nuri bey, şevki bey, şemsettin ziya bey, bimen şen, ruşen kam vasıf'ın güftelerini bestelemişlerdir.

  pek ün salmış ama şiir değeri olmayan, yarı ciddi yarı şaka, biraz da açık saçık sözler içeren, 165 mısralık bir muhammesi vardır. anası ağzından kızına söylenen bir öğüdü anlatır. bir bölümü şöyledir:

  kız dinle, nush u pendimi, kavlinde sâdık ol,
  gözle rızâ-yı kaynanayı kul halâyık ol.
  kim der sanâ ki bir çamura var, bulaşık ol,
  ne kesret ile zâhide,ne pek de âçık ol,
  olma sokak süpürgesi, kaadın kadıncık ol!
 • ...
 • "nazar et hâl-i perişânıma bir kerre benim
  yanıyor nâr-ı firâkınla serâpâ bedenim."