şükela:  tümü | bugün
236 entry daha
 • "arkadaş! masum bir insana veya hayvanlara gelen felâketlerde, musibetlerde, beşer fehminin anlayamadığı bazı esbab ve hikmetler vardır. yalnız meşiet-i ilâhîyenin düsturlarını hâvi şeriat-ı fıtriye ahkâmı, aklın vücuduna tâbi değildir ki, aklı olmayan bir şeye tatbik edilmesin. o şeriatın hikmetleri kalb, his, istidada bakar. bunlardan husule gelen fiillere, o şeriatın hükümleri tatbik ile tecziye edilir. meselâ:"

  "bir çocuk, eline aldığı bir kuş veya bir sineği öldürse, şeriat-ı fıtriyenin ahkâmından olan hiss-i şefkate muhalefet etmiş olur. işte bu muhalefetten dolayı, düşüp başı kırılırsa müstehak olur. çünki bu musibet, o muhalefete cezadır. veya dişi bir kaplan, öz evlâdlarına olan şiddet-i şefkat ve himayeyi nazara almayarak, zavallı ceylânın yavrucuğunu parçalayarak yavrularına rızık yapar. sonra bir avcı tarafından öldürülür. işte hiss-i şefkat ve himayeye muhalefet ettiğinden, ceylâna yaptığı aynı musibete maruz kalır."(1)
  https://sorularlarisale.com/…yamadigi-bazi-esbab-ve

  "ikinci maden: hem bu bağdan çıkan mahsulâttan kim yese-hayvan olsun, insan olsun, inek olsun, sinek olsun, müşteri olsun, hırsız olsun-sana bir sadaka hükmüne geçer. fakat o şartla ki, sen rezzâk-ı hakikî namına ve izni dairesinde tasarruf etsen ve onun malını onun mahlûkatına veren bir tevziat memuru nazarıyla kendine baksan..."
  https://sorularlarisale.com/…/yirmi-birinci-soz/366

  şöyle ki: güz mevsiminde, sineklerin terhisat zamanına yakın bir vakitte, hodgâm insanlar, cüz’î tâcizleri için sinekleri itlâf etmek üzere hapishanedeki odamızda bir ilâç istimâl ettiler. benim fazla rikkatime dokunmuştu. odamda çamaşır ipi vardı. bilâhare, o insanların inadına, sinekler daha ziyade çoğaldılar. akşam vaktinde, o küçücük kuşlar, o ip üstünde gayet muntazam diziliyorlardı. çamaşırları sermek için rüştü’ye dedim: “bu küçücük kuşlara ilişme; başka yere ser.” o da, kemâl-i ciddiyetle, dedi ki: “bu ip bize lâzımdır; sinekler başka yerde kendilerine yer bulsun.”
  https://sorularlarisale.com/…rmi-sekizinci-lema/419

  ey hodgâm insan! sineklerin binler hikmet-i hayatiyesinden başka, sana âit bu küçücük faydasına bak, sinek düşmanlığını bırak: çünkü, gurbette, kimsesiz, yalnızlıkta sana ünsiyet verdiği gibi, gaflete dalıp fikrini dağıtmaktan seni ikaz eder.
  ve lâtif vaziyeti ve abdest alması gibi yüzünü, gözünü temizlemesiyle, sana abdest ve namaz, hareket ve nezâfet gibi vazife-i insâniyeti ihtar eder ve ders veren sineği görüyorsun.
  hem sineğin bir sınıfı olan arılar, nimetlerin en tatlısı, en lâtifi olan balı sana yedirdikleri gibi, kur’ân-ı mu’cizü’l-beyânda, vahy-i rabbânîye mazhariyetle serfirâz olduğundan, onları sevmek lâzım gelirken, sinek düşmanlığı, belki insana dâimâ muâvenete dostâne koşan ve her belâsını çeken o hayvânâta düşmanlığı gadirdir, haksızlıktır. muzırların yalnız zararlarını def için mücâdele olabilir.
  meselâ koyunları kurtların tecâvüzünden korumak için onlara mukàbele edilir. acaba hararet zamanından vücudun idaresinden fazla olan kanın çoğalması ve bulaşık ve bazı mevâdd-ı muzırrayı hâmil evridede cereyan eden mülevves kana musallat, belki memur olan sivrisinek ve pireler fıtrî haccâmlar olmasınlar mı? muhtemel...
  https://sorularlarisale.com/…rmi-sekizinci-lema/422

  --- spoiler ---
  (bkz: https://youtu.be/_z18eu8su1m?t=1029)
  (bkz: #104950261)
  --- spoiler ---
  (bkz: #106473749)

  "i’lem eyyühel-aziz! sinek, örümcek, pire gibi küçük hayvanlar, fil, camus, deve gibi büyük hayvanlardan daha zeki, hilkatçe daha güzel, san'atça daha tam oldukları halde, bunların ömrü kısa onlarınki uzun, bunların zâhiren menfaatleri yok, onlarınki var. işte bu hal, hilkat-i eşyada sâniin külfeti olmadığına ve her şeyin vücuda gelmesi ancak “kün” emriyle olduğuna bâhir bir bürhandır.
  https://sorularlarisale.com/…dan-daha-zeki-hilkatce

  yurt ve dünya haberleri bana ulaşmadı. sadece çankırı’da zelzele olduğunu öğrendim. bir gözü kör kedimi ve küçük kuşu getirdim. biri görmüş, bahçemde bir yılan varmış, “aman dokunmayın ona” dedim. karayılanların kimseye zararı olmaz. selamet içinde yaşasınlar. yeter ki, sokup zehirleyen engerek yılanı bulunmasın. sivrisineklerden şikayetçiyim. bir daha geldiğimde onlara karşı tedbir almalıyım.
  https://mehmetsevketeygi.org/…019/03/02/bag-evimde/

  "yanyana bıraksanız sinekler margarine değil gider tereyağına konarlar, yani bizde/çoğumuzda sinek kadar akıl yok..."
  (vedat milor)
29 entry daha