şükela:  tümü | bugün
1211 entry daha
 • nicelerini ve daha nicelerini dikkatle gözlemledim ama ben hayatımda kâmil insan görmedim...

  - öncelikle o muazzam ilmi, irfanı ve hikemiyatı ile,

  "bu ilimleri birbirinden tefrik edemiyorum; ya hepsini biliyorum veyahut hiçbirisini bilmiyorum"
  https://sorularlarisale.com/…-i-hayat/ilk-hayati/35

  "şu bâtıl mezheblerde birer dâne-i hakikat mevcud, mündericdir; mahsus mahalli vardır. bâtıl olan, tâmimdir."
  https://sorularlarisale.com/…t-maziye-mesaibe-nazar

  "mektep, medrese mensuplarından ve feylesoflardan, dinsiz ve dindarlardan her kimin bir suâli varsa, hangi ilimden ve fenden olursa olsun benden sorabilir. sizden suâl, benden cevap. fakat ben hiç kimseye suâl sormam."
  https://sorularlarisale.com/…vermesi-butun-ilimleri

  "ben ulemanın ilmini inkâr etmem. binaenaleyh kendilerinden sual sormak fazladır. benim ilmime şüphe edenler var ise sorsunlar onlara cevap vereyim. şu halde sormak şüphe edenlerin hakkıdır."
  https://sorularlarisale.com/…aki-itiraz-ve-cevaplar

  ben de o kardeşime dedim ki: “sen mübalâğa ediyorsun. ben onu görsem, çok meselelerde ilzam edebilirim.
  https://sorularlarisale.com/…stamonu-lahikasi/58/58
  (bkz: https://youtu.be/k96z9_irncg?t=1942)

  -bir ilimde değil, birçok ilimlerde tekâmül etmiştir demek istiyorum. mesela sadece hadisçi, sadece kelamcı, sadece fıkıhçı, sadece müfessir, sadece felsefeci değil, birçok ilimlerde tekâmül etmiş demek istedim.
  http://www.cevaplar.org/…tent_view=3862&ctgr_id=138

  --- spoiler ---
  "bediüzzaman hazretleri de, ilim ekseninde gazalî''nin, irfan ekseninde ibn arabî hazretleri''nin ve "tarihî hikmet" ekseninde ibn haldun''un öncülük ettikleri atıl fütûhâtları / açılm ve atılımları, tek başına gerçekleştirmiştir. üstelik de, önünde, yaşayan, ön-açan öncü-kurucu âlimler, ârifler ve hakîmler olmamasına rağmen!"
  --- spoiler ---
  (bkz: #107585024)

  - hak ve hakikatperestliği ile,

  "telifinden otuz dört sene sonra, münazarat namındaki esere baktım. gördüm ki, eski said’in o zamandaki inkılâptan ve o muhitten ve tesirat-ı hariciyeden neş’et eden bir hâlet-i ruhiyeyle yazdığı bu gibi eserlerinde hatîat var."
  https://sorularlarisale.com/…ski-saidin-o-zamandaki

  bizler, kusurumuzu görene ve bize bildirene-fakat hakîkat olmak şartıyla-minnettar oluyoruz, "allah râzı olsun" deriz.
  https://sorularlarisale.com/…irdag-lahikasi-i/24/24

  --- spoiler ---
  "birincisi: sen mesleğini ve efkârını hak bildiğin vakit, 'mesleğim haktır veya daha güzeldir.' demeye hakkın var. fakat 'yalnız hak benim mesleğimdir.' demeye hakkın yoktur. (rıza gözü, ayıplara karşı kördür. kem göz ise çirkinlikleri gösterir.) sırrınca, insafsız nazarın ve düşkün fikrin hakem olamaz, başkasının mesleğini butlan ile mahkûm edemez."
  --- spoiler ---
  (bkz: #107151103)

  "hiçbir müfsid ben müfsidim demez. daima suret-i haktan görünür. yahut bâtılı hak görür. evet, kimse demez ayranım ekşidir. fakat siz mihenge vurmadan almayınız. zira çok silik söz ticarette geziyor. hattâ benim sözümü de ben söylediğim için hüsn-ü zan edip tamamını kabul etmeyiniz. belki ben de müfsidim. veya bilmediğim halde ifsad ediyorum. öyleyse, her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz."
  https://sorularlarisale.com/…ulak-denmemis-de-kalbe

  - adalet ve hakkaniyeti ile,

  "evet, ben neseben ve hayatça avam tabakasındanım. ve meşreben ve fikren, müsavat-ı hukuk mesleğini kabul edenlerdenim. ve şefkaten ve islâmiyetten gelen sırr-ı adaletle, burjuva denilen tabaka-i havassın istibdat ve tahakkümlerine karşı eskiden beri muhalefetle çalışanlardanım. onun için, bütün kuvvetimle adalet-i tâmme lehinde, zulüm ve tagallübün ve tahakküm ve istibdadın aleyhindeyim."
  https://www.sorularlarisale.com/…-izah-eder-misiniz

  “mühim bir tüccar dostum otuz kuruşluk bir çay getirdi, kabul etmedim. “istanbul’dan senin için getirdim, beni kırma” dedi. kabul ettim. fakat iki kat fiyatını verdim.
  http://sorularlasaidnursi.com/…n-yeme-icme-kulturu/

  - izzet ve cesareti ile,

  bediüzzaman, onlar mahkeme binasının bahçesinde asılı durdukları ve kendisi de pencereden onları gördüğü bir halde muhakeme olunur. mahkeme reisi hurşid paşa sorar:
  "sen de şeriat istemişsin?.."
  https://sorularlarisale.com/…-i-hayat/ilk-hayati/58

  bediüzzaman: “hakaret etmedim. ben bir müslüman âlimiyim. imanlı bir kimse, cenâb-ı hakkı tanımayan bir adamdan üstündür. binaenaleyh, ben sana kıyam etmem” der. bunun üzerine bediüzzaman divan-ı harbe verilir. birkaç zabit arkadaşı, hemen özür dileyerek vahim neticenin önlenmesine çalışmasını istirham ederler.
  fakat bediüzzaman: “bunların idam kararı, benim ebedî âleme seyahat etmem için bir pasaport hükmündedir” deyip kemal-i izzet ve şecaatle hiç ehemmiyet vermez.
  https://sorularlarisale.com/…-i-hayat/ilk-hayati/69

  - merhamet ve rikkati ile,

  bana, “sen şuna buna niçin sataştın?” diyorlar. farkında değilim. karşımda müthiş bir yangın var. alevleri göklere yükseliyor. içinde evlâdım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. o yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum.
  https://sorularlarisale.com/…yat/isparta-hayati/228

  bu hapsimde bazen bir gün, bir ay denizli hapsindeki sıkıntıdan ziyade sıkıntı çektiğim bir zamanda; mazlumların silâhı olan beddua etmek hatırıma geldi. birden dört beş yaşında bir kız çocuğu pencerelerime alâkadarane bakıyor gördüm. sordum, dediler: abdullah bey’in kızıdır. ben de o masumun hatırı için bedduayı bıraktım.
  https://sorularlarisale.com/…i-hayat-3-badilli/1717

  madem ki nur-u hakikat, imana muhtaç gönüllerde tesirini yapıyor; bir said değil, bin said fedâ olsun. yirmi sekiz sene çektiğim ezâ ve cefalar ve mâruz kaldığım işkenceler ve katlandığım musibetler hep helâl olsun. bana zulmedenlere, beni kasaba kasaba dolaştıranlara, hakaret edenlere, türlü türlü ittihamlarla mahkûm etmek isteyenlere, zindanlarda bana yer hazırlayanlara, hepsine hakkımı helâl ettim.
  https://risalehaber.com/…mi-helal-ettim-194679h.htm

  --- spoiler ---
  "ya kardeş’ dedi. ‘şu yere bir lokma ekmek koyuver, mübarek hayvan ekmek istiyor’ dedi. ben de bunun üzerine yere bir ekmek koyuverdim. fare yere indi, ekmeği yedi, sonra çekip gitti.
  --- spoiler ---
  (bkz: #100509287)

  --- spoiler ---
  ey hodgâm insan! sineklerin binler hikmet-i hayatiyesinden başka, sana âit bu küçücük faydasına bak, sinek düşmanlığını bırak:
  --- spoiler ---
  (bkz: #101718152)

  - fedakârlığı ve istiğnası ile,

  "sonra, ben cemiyetin iman selâmeti yolunda âhiretimi de feda ettim. gözümde ne cennet sevdası var, ne cehennem korkusu. cemiyetin, yirmi beş milyon türk cemiyetinin imanı namına bir said değil, bin said feda olsun. kur’ân’ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa, cenneti de istemem; orası da bana zindan olur. milletimizin imanını selâmette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. çünkü vücudum yanarken, gönlüm gül-gülistan olur.”
  https://sorularlarisale.com/…yat/isparta-hayati/229

  “nasıl ki ehl-i hamiyet bir insan, dostların hayatını kurtarmak için kendini fedâ eder; öyle de ehl-i îmanın hayat-ı ebediyelerini tehlikeli düşmanlardan muhafaza etmek için, lüzum olsa—hem lüzum var—kendim, değil yalnız lâyık olmadığım o makamları, belki hakiki hayat-ı ebediyenin makamlarını dahi fedâ etmeye, risale-i nur'dan aldığım ders-i şefkat cihetiyle terk ederim”
  https://sorularlarisale.com/…si-hazretleri-mehdi-mi

  --- spoiler ---
  "değil bir sünnet olan muvakkat dünya zevcelerini almak, belki bu dünyada on huri de bana verilse idi, bırakmaya mecburdum ki; ihlâs-ı hakikî ile hakikat-ı kur'âniyeye hizmet edebileyim."
  --- spoiler ---
  (bkz: #122280258)

  "bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında memleket mahkemelerinde, memleket hapishanelerinde geçti. çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı. divan-ı harplerde bir câni gibi muamele gördüm; bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım. memleket zindanlarında aylarca ihtilâttan men edildim. defalarca zehirlendim. türlü türlü hakaretlere mâruz kaldım. zaman oldu ki, hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim. eğer dinim intihardan beni men etmeseydi, belki bugün said topraklar altında çürümüş gitmişti."
  https://sorularlarisale.com/…e-yuzde-doksan-adamdan

  - edebi ve iffeti ile,

  tarih-i hayatımı bilenlere malûmdur. elli beş sene evvel ben, yirmi yaşlarında iken, bitlis’te merhum vali ömer paşa hanesinde iki sene onun ısrarıyla ve ilme ziyade hürmetiyle kaldım. onun altı adet kızları vardı; üçü küçük, üçü büyük. ben, üç büyükleri, iki sene beraber bir hanede kaldığımız halde, birbirinden tefrik edip tanımıyordum. o derece dikkat etmiyordum ki bileyim. hattâ bir âlim misafirim yanıma geldi, iki günde onları birbirinden fark etti, tanıdı. herkes ve ben de bu hale hayret ederdik. bana sordular: “neden bakmıyorsun?”

  derdim: “ilmin izzetini muhafaza etmek, beni baktırmıyor.”

  hem kırk sene evvel istanbul’da kâğıthane şenliğinin yevm-i mahsusunda, köprüden tâ kâğıthane’ye kadar haliç’in iki tarafında binler açık saçık rum ve ermeni ve istanbullu karı ve kızlar dizildikleri sırada, ben ve merhum mebus molla seyyid tâha ve mebus hacı ilyas ile beraber kayığa bindik, o kadınların yanlarından geçiyorduk. benim hiç haberim yoktu. halbuki molla tâha ve hacı ilyas, beni tecrübeye karar verdikleri ve nöbetle beni tarassut ettiklerini bir saat seyahat sonunda itiraf edip dediler:

  “senin bu haline hayret ettik, hiç bakmadın.”

  dedim: “lüzumsuz, geçici, günahlı zevklerin âkıbeti elemler, teessüfler olmasından, istemiyorum.”
  https://sorularlarisale.com/…dag-lahikasi-i/204/204

  - kanaat ve istiğnası ile,

  o zengin reislere dedim: “gerçi param pek azdır. fakat iktisadım var, kanaate alışmışım. ben sizden daha zenginim.” mükerrer ve musırrâne tekliflerini reddettim.
  câ-yı dikkattir ki, iki sene sonra, bana zekâtlarını teklif edenlerin bir kısmı, iktisatsızlık yüzünden borçlandılar. lillâhilhamd, onlardan yedi sene sonra, o az para, iktisat bereketiyle bana kâfi geldi, benim yüz suyumu döktürmedi, beni halklara arz-ı hâcete mecbur etmedi. hayatımın bir düsturu olan “nâstan istiğnâ” mesleğini bozmadı.
  https://sorularlarisale.com/…/on-dokuzuncu-lema/242

  "bu zamanda isrâfâta medar olacak para çok pahalıdır. mukabilinde bazen haysiyet, namus rüşvet alınıyor. bazen mukaddesât-ı diniye mukabil alınıyor, sonra menhus bir para veriliyor..."
  https://sorularlarisale.com/…yor-bazen-mukaddesat-i

  - iman hizmetindeki muvaffakiyeti ile,

  --- spoiler ---
  "cumhuriyet gazetesi batmasın diye günde iki tane-üç tane almaya başlamıştım..."
  (bkz: https://youtu.be/9iyhu1tmkuw?t=96)
  https://www.risalehaber.com/…luman-oldu-369454h.htm
  https://www.risalehaber.com/…ne-basladi-324373h.htm
  https://www.risalehaber.com/…luman-oldu-367629h.htm
  https://www.risalehaber.com/…ve-sonrasi-320160h.htm
  https://www.risalehaber.com/…luman-oldu-320901h.htm
  https://www.risalehaber.com/…tavo-video-183036h.htm

  "aradan bir ay gibi bir süre geçti. işid taraftarı olan o kişi geldi ve kelime-i şehadet getirmek istediğini söyledi. merak ettim. "neden" diye sorduğumda; "meğer ben şimdiye kadar müslüman değilmişim" dedi ve islamiyeti yalnış bildiğini, bu kitabı okurken islâm ile tanıştığını ve yeni müslüman olduğunu dolayısıyla kelime-i şehadet getirmek istediğini söyledi."
  https://risalehaber.com/…-musluman-oldu-277193h.htm
  --- spoiler ---
  (bkz: #100411617)

  ...parıldıyan bediüzzaman'dan beri hemen hiç görünmüyor... abdestliler, namazlılar, türbanlılar, sarıklılar, yardımseverler ve faziletfuruşlar belki çok çıkabilir ama ben nurcuların içinde bile mütekâmil insan hiç görmedim:
  (bkz: https://youtu.be/_z18eu8su1m?t=1029)
  (bkz: #104950261)

  --- spoiler ---
  "sırat-ı müstakim şecaat, iffet, hikmetin mezcinden ve hülasasından hasıl olan adl ve adalete işarettir."
  --- spoiler ---
  (bkz: #100418339)

  müslümanlık nerde! bizden geçmiş insanlık bile...
  adem aldatmaksa maksad, aldanan yok, nafile!
  kaç hakiki müslüman gördümse, hep makberdedir;
  müslümanlık, bilmem amma, galiba göklerdedir;
  https://antoloji.com/muslumanlik-nerde-siiri/

  "imamı gazalî hazretlerinin ihyâu ulumid’din adlı eserindeki münciyat ve mühlikât (kurtarıcı ve helak edici huylar) ciltlerini okuyunuz, kim gerçek ve iyi müslümandır, kim de müslüman bozuntusudur, anlarsınız."
  https://yeniakit.com.tr/…an-bozuntulari-890578.html

  --- spoiler ---
  "hassaten islamî çevrelerde, yazdıklarından, söylediklerinden veya verdiği resimden dolayı itibar kazanıp övgülere boğulmuş nice isimleri biliriz; şimdi de çok var, tarihin tozlu sayfaları da bunların "menkıbeleriyle" doludur..."
  --- spoiler ---
  (bkz: #103661664)

  --- spoiler ---
  tıpkı ahlâk gibi; adı var kendi yok...
  bu yüzden "düşenin dostu olmaz", bu yüzden "bana dokunmayan yılan bin yaşasın" ve bu yüzden "el elin eşeğini türkü çığırarak ararmış"...
  --- spoiler ---
  (bkz: #104215531)
566 entry daha