şükela:  tümü | bugün
85 entry daha
 • pandemi'den dolayı önceki yıllardaki coşkuyla kutlanamayacak olsa da, gene de neredeyse her evde sınırlı sayıda katılım ve tedbirle kutlanacak olan;

  --- spoiler ---
  velayet nuru imam ali'nin, allah'ın buyruğu ve peygamberimizin açıklamasıyla tüm mümin ve müminelerin mevlası, lideri, halifesi olduğu mübarek bayram gününün adıdır. tüm islam alemine kutlu olsun.
  --- spoiler ---

  gadir-i hum hadisi.

  veda haccı dönüşünde gadir-i hum denilen vadide hazreti resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ,hazreti ali aleyhisselamın elinden tutarak yüzyirmi bin hacının huzurunda onu kendisinden sonra müslümanların mevlası ,halifesi ve imamı olarak tanıtıp şöyle buyurmuştur: "ben size kendi nefsinizden daha evla değil miyim?" müslümanlar "evet" diye cevap verince buyurdu ki;

  --- spoiler ---
  öyleyse ben kimin mevlası isem ali de onun mevlasıdır. allahım onu seveni sev, ona düşman olana sen de düşman ol. ona yardım edene sen de yardım et. onu yalnız bırakanı sen de yalnız bırak.
  --- spoiler ---

  ve orada bulunan bütün müslümanlar hazreti ali'ye peygamberden sonraki halife olarak biat ettiler. ebu bekir ve ömer de bizzat hazreti ali'yi tebrik ederek ''ne mutlu sana ey ebu talibin oğlu. artık bizim ve bütün müslüman erkek ve kadınların mevlası oldun'', dediler.

  sünni çevrede tartışma konusu olsa da, bu olay değişik kelimelerle ehl-i sünnet'in şu kitaplarında mezkurdur;

  tarih kitapları:

  1.ensab ul eşraf (belazuri)
  2. el imametu ves siyase (ibni kuteybe)
  3. el maarif (ibni kuteybe)
  4. el müfred (taberi)
  5. tarih i bağdad(hatibi bağdadi)
  6. el istiab(ibni abdül birr)

  7. tarih-i demeşq(ibni asakir)
  8. mu'cem ul üdeba(yakut hamevi)
  9. el milel ven nihel (şehristani)
  10. usdul ğabe (ibn-i esir)
  11. şerh-i nehc ul belağa (ibni ebil hadid)
  12. tarihi ibni hallekan
  13. elif ba ( ibni şeyh belvi)
  14. mir'at ul cenan(yafii)
  15. el bidayet u ven nihaye (ibni kesir)
  16. mukaddime (ibni haldun)
  17. tezkiret ul huffaz (şemsuddin zehebi)
  18. nihayetul erb fi nihayetil edeb(nuveyri)
  19. el isabe fi marifet is sahabe(ibni hacer)
  20. tehzib ut tehzib (ibni hacer)
  21. el füsul ül mühimme(ibni sabbağ el maliki)
  22. el hutat (makrizi)
  23.tarihul hülefa....(suyuti)
  24. ahbar ud düvel (kirmani-i demeşqi)
  25. siretul halebiyye(halebi)....

  hadis kitapları:

  1. müsned-i ahmed(ahmed bin hanbel)
  2. sünen-i ibni mace
  3. sahih-i tirmizi
  4. hasais-i nesai
  5. müsned-i ebu ye'la-yı müsuli
  6. sünen-i bağevi
  7. el küna vel esma (dülabi)

  8. müşkil ul asar (tahavi)
  9. müstedrek-ul sahiheyn (hakim)
  10. menakıb-ı ibni meğazili
  11. mmenakıb-ı harezmi
  12. maktel-ul imam es sıbt (harezmi)
  13. kifayet-ut talib (kenci-i şafi-i)
  14. riyad-un nadra (muhibbiddin taberi)
  15. zahair-ul ukba (muhibbiddin taberi)
  16. feraid-us simteyn (hemmui)
  17. necme-uz zevaid (haysemi)
  18. telhis (zehebi)
  19. esna'l metalib (cezeri)
  20. mevahib-ul ledunniyye (kastalani)
  21. kenz-ul ummal (muttaki-i hindi)
  22. el mirkat fi şerh-il mişkat harevi)
  23. kunuz-ul hakayık(tacuddin menavi)
  24. feyz-ul gadir (tacuddin menavi)
  25. sıratus seviyy (şeyhani-i gadiri)
  26. vasilet-ul amal (bakesir-i mekki)
  27. şerh-ul mevaib (zerkani-i maliki)
  28. el beyan vet tarif (ibn-i haıuza-ihanefi)

  tefsir kitapları:

  (maide 3,maaric 1.)

  1.tefsir-i taberi.
  2.tefsiri salebi.

  3.esbab un nüzul.(vahidi)
  4.tefsiri kurtubi.
  5.tefsiri ebu suud.
  6.tefsiri kebir (fahrı razi).
  7.tefsiri ibni kesir.
  8.tefsiri nişaburi.
  9.dürr-ul mansur (suyuti).
  10.tefsiri hatip şerbini.
  11.ruhul maani (alusi).

  akaid kitapları:

  1. temhid (bakıllani).
  2. mevakıf (abdurrahman ici).
  3. şerhul mevakıf.(s.şerif cürcani.)
  4. tavali'ul envar.(beyzavi)
  5. matali'ul enzar (şemsuddin isfahani)
  6. şerhi makasid (taftazani)
  7. şerhi tecrit (alauddin kuşci)
  8. bediul maani (kadı necm el şafii)
  9. el erbain celaluddin suyuti)
  10. essalatul fahire (hamit bin ali el imadi)
  11. nesrul leali(alusiyi bağdadi).

  lügat kitapları:

  1. mecmuet un nehbaniyye (nebhani).

  2. cumhuret ul edeb(ibni derid)
  3. nihaye (ibni esir)
  4. mucem ul buldan(hamevi)
  5. tac ul erus.(zübeydi i hanefi.)

  gadir hadisini nakleden sahabeler:

  gadir-i hum hadisini nakleden sahabiler ve bu rivayetlerin ehli sünnet kaynakları şunlardır; (110 sahabi)

  1.ebu hüreyre

  1. tarihi bağdad. c8 sf 290.
  2. tehzib ul kemal
  3. tehzib ut tehzib c7 sf 327.
  4. menakıb ı harezmi.sf 130.
  5. esnal metalib (cezeri) sf 3.
  6. dürr ul mansur c2 sf 259.
  7. tarih ul hülefa (suyuti) sf 114.
  8. kenz ul ummal (muttaki el hindi)c6 sf 154ve 403.
  9. el bidaye ven nihaye c5 sf 214.
  10. nezl ul ebrar sf 20.

  2.ebu ye'la el ensari

  1. menakıb ı harezmi sf 35.
  2. tarih ul hülefa sf 114.
  3. cevahir ul akdeyn (semhudi)

  3.ebu zeyneb bin avf el ensari

  1. üsd ul gabe c3 sf 307,c5 sf 205.
  2. el isabe c3,sf 408,c4 sf 80.

  4.ebu fuzale-i ensari

  1. el isabe c3 sf 307,c 5 sf 205.
  2. tarihi ali muhammed (elgazi) sf 67.

  5.ebu kudame-i ensari

  1. üsdul ğabe c 5 sf 276.
  2. el isabe c4 sf 259.

  6. ebu amre

  1. usdul ğabe c3 sf 307.

  7.ebu haysem bin teyhan.

  8. ebu rafii el kutbi (resulullahın kölesi)

  9. ebu zevib-i huveylid.

  10. ebubekir.

  1. nuheb ul menakib (ebu nuheyb)
  2. mansur u razi .
  3. esnal matalib sf 3.

  11. usame bin zeyd

  12. übeyy bin kaab

  13. es'ad bin zürare-i ensari

  14. esma bint-i umeys

  15. ümmü seleme .

  1. yenabi ul meveddet. sf 40.
  2. vesilet um meal (bakesir)

  16. ümmü hani binti ebutalib

  1. yenabi ul meveddet sf 40.

  17. enes bin malik.

  1. tarihi hatip c7 sf 377.
  2. makteli harezmi .
  3. tarih ul hulefa sf 114.
  4. kenz ul ummal c6 sf 154 ve 403.
  5. nezl ul ebrar sf 20.
  6. esnal matalib sf 4.

  18 .berra bin azib.

  1. müsned-i ahmed c4 sf 281.
  2. sünen-i ibni mace c1 sf 28,29.(11.bab .116,121.hadis.)
  3. hasais-i nesai sf 16.
  4. tarih-i bağdad c14 sf 236.
  5. tefsir i taberi c3 sf 428.
  6. tehzib ul kemal .
  7. elkeşfu vel beyan (salebi)
  8. el istiab c2 sf 473.
  9. riyad un nadra c2 sf 169
  10. menakıb ı harezmi
  11. füsul ul mühimme sf 25.
  12. zahair ul ukba sf 67.
  13. kifayet ut talib sf 14.
  14. tefsir i fahrı razi c3 sf 636.
  15. tefsir-i nişaburi c6 sf 194.
  16. cami us sağir c2 sf 555.
  17. mişkat ul mesabih sf 557.
  18. kenz ul ummal c6 sf 152,397.
  19. elbidaye ven nihaye c5 sf 209,c7 sf 349.
  20. nezl ul ebrar sf 19,20.
  21. hutet ul makrizi c2 sf 222.
  22. ruh ul meani c2 350.
  23. tefsir ul minar c6 sf 464.
  24. esnal matalib. sf 3.

  19. büreydet-ul eslemi

  1. müstedrek i hakim c3 sf 110.
  2. hilyet ul evliya c4 sf 23.
  3. el istiab c2 sf 473.
  4. tarih ul hülefa sf 114.
  5. cami us sağir c2 sf 555.
  6. kenz ul ummal c6 sf 397.
  7. tefsir ul minar c6 sf 464.

  20. ebu sait sabit bin vedia el ensari.

  1.usd ul ğabe c3 sf 307 c5 sf 205.
  2. tarih i al i muhammed. sf 67.
  21. cabir bin semre.

  1. makteli harezmi 4.bab.
  2. kenz ul ummal c6 sf 398.

  22. cabir bin abdullah el ensari.

  1. el istiab c2 sf 473.
  2. tehzib ut tehzib c7 sf 337.
  3. kifayet ut talib sf 16.
  4. feraid us simteyn 1.simt 9.bab.
  5. el bidayetu ven nihaye c5.sf 209.
  6. kenz ul ummal c6 sf 398.
  7. yenabi ul meveddet sf 41.
  8. esnal matalib sf 3.
  9. tarih i al i muhammed sf 67.

  23. cebele bin amr-ı ensari,

  24. cübeyr bin mut'im.

  1. meveddet ul kurba
  2. yenabi ul meveddet sf 31 ve 336.

  25. cerir bin abdullah el beceli.

  1. mecme uz zevaid. c9 sf 106.
  2. tarih ul hülefa sf 114.
  3. el bidaye ven nihaye c7 sf 349.
  4. kenz ul ummal c6 sf 154 ,339.

  26.ebu zerr(cundeb bin cunade-i gıfari)

  1. nuhab ul menakıb
  2. feraid us simteyn 58.bab.
  3. maktel i harezmi
  4. esnal matalib sf 4.

  27. ebu cüneyde i ensari.

  1. usd ul gabe c1 sf 308.
  2. maaric ul ula (muhammed sadr ul alem)

  28. habbe bin cüveyn

  1. mecme uz zevaid c 9 sf 103.
  2. tarihi bağdad c8 sf 276.
  3. el kuna vel esma (dolabi) c2 sf 88.
  4. el isabe c1 sf 372.
  5. yenabi ul meveddet sf 34.

  29.hubeşi bin cünade

  1. usd ül ğabe c3 sf 307,c5 sf 205.
  2. riyad un nadra c2 sf 169.
  3. cem'ul cevami
  4. kenz ul ummal c6 sf 154.
  5. el bidaye ven nihaye c5 sf 211,c7 sf 349.
  6. mecme uz zevaid c9 sf 106.
  7. tarih ul hülefa sf 114.
  8. nezl ul ebrar sf 20.
  9. el iktifa fi fazli hülefa i erbaa.
  10. esnal matalib. sf 4.

  30. habib bin bedil i huzai

  1. usd ul ğabe c1 sf 368.
  2. el isabe c1 sf 304.

  31. huzeyfe bin useyd.

  1. yenabi ul meveddet sf 38.
  2. sahih-i tirmizi c2 sf 298.
  3. el füsul ul mühimme sf 25.
  4. tarihi demeşq.
  5. el bidaye ven nihaye c5 sf 209,c7 sf 348.
  6. savaik ul muhrika sf 25.
  7. sirei halebiyye c3 sf 301.
  8. mecmeuz zevaid. c9 sf 165.
  9. nezl ul ebrar sf 18.
  10. nevadir ul usul (tirmizi)
  11. ahbar ud düvel sf 102.

  32. huzeyfe bin yeman el yemani.

  1. esnal matalib sf 4.

  2. duat ul hüdat ila edai hakkıl muvalat.

  33. hassan bin sabit.

  34. hazreti hasan bin ali aleyhisselam.

  35. hazreti hüseyn bin ali aleyhisselam.

  1. hilyet ul evliya c9 sf 64.

  36. ebu eyyüb el ensari.

  1. riyad un nadra . c2 sf 169.
  2. usd ül gabe c5 sf 6,205. c3 sf 307.
  3. el bidayet u ven nihaye .c5 sf 209.
  4. kenz ul ummal. c2 sf 154.
  5. el isabe fi marifetis sahabe c7 sf 780,c6 sf 223.
  6. cevahir ul akdeyn .

  37. ebu süleyman halid bin velid.

  38. hüzeyme bin sabit (züşşahadeteyn).

  1. usdul gabe c3 sf 307.
  2. esnal matalib sf 4.

  39. ebu şureyh huveyled.

  40. rufaa bin abdülmünzir.
  41. zübeyr bin avamm.

  1. esnal matalib sf 3.
  2. nuhab ul manakıb .

  42. zeyd bin erkam-ı ensari el hazreci.

  1. müsned i ahmed c4 sf 368.c1 sf 109,118,532.
  2. hasais i nesai sf 16,15.
  3. el kuna vel esma c2 sf 61.
  4. sahih i müslim c2 sf 325.(menkıbeler bölümü)
  5. mesabih us sünnet c2 sf 199,298.
  6. müstedrek üs sahiheyn c3 sf 109.
  7. feraid us simteyn 58. bab.
  8. riyad un nadra c2 sf 169.
  9. telhisi zehebi c3 sf 533.
  10. mizan ul itidal c3 sf 224.
  11. el füsul ul mühimme sf 24.
  12. metalib us süul sf 16.
  13. mecmeuz zevaid c9 sf 104,105.
  14. menakıbı harezmi sf 93.
  15. el istiab. c2 sf 473.
  16. tehzib ul kemal.
  17. el bidayetu ven nihaye c5 sf 208,c7 sf 348.
  18. kifayet ut talib sf 14.
  19. tarih ul hülefa sf 114.
  20. cami us sağir c2 sf555.
  21. tehzib ut tehzib. c7 sf 337.
  22. riyaz us salihin sf 152.
  23. el beyan vet tarif c2 sf 136,230.
  24. kenz ul ummal c6 sf 152,154,390.
  25. mişkat ul mesabih sf 557.
  26. tezkiret ul havass sf 18.
  27. nezl ul ebrar sf 19.
  28. ruh ul maani c2 sf 350.
  29. süneni tirmizi 3713.hadis(kitabul menakıb)

  43.ebu sait zeyd bin sabit.

  44. zeyd bin şurahbil el ensari.

  1. üsd ul gabe c2 sf 233.
  2. el isabe c1 sf 567.
  3. makteli harezmi.

  45. zeyd bin abdullah el ensari.

  46. sa'd bin ebi vakkas.

  1. hasais i nesai sf 3,4,18.
  2. sünen i ibn i mace c1 sf 30.
  3. müstedrek us sahiheyn. c3 sf 116.
  4. hilyet ul evliya c4 sf 356.
  5. kifayet ut talib sf 16,151.
  6. mecme uz zevaid. c9,sf 107.

  47. sad bin cünade i avfi.

  48. sad bin ubade.

  49. ebu said el hudri.

  1. tefsir i nişaburi c6 sf 194.
  2. menakıb ı harezmi sf 80.
  3. füsul ul mühimme sf 27.
  4. mecme uz zevaid. c9 sf 108.
  5. tefsir i ibni kesir c2 sf 14.
  6. el bidaye ven nihaye. c7 sf 349-350.
  7. dürr ul mansur c2 sf 259.
  8. kenz ul ummal c6 sf 402.
  9. ruh ul maani c2 sf 249.
  10. tefsir ul minar c6 sf 463.

  49.sad bin zeyd el kureşi.

  50. sad bin sad bin kureşi el ensari.

  51. ebu abdullah selmanı farsi(muhammedi)

  52. ebu müslim seleme bin amr.

  53. ebu süleyman semre bin cündeb.

  54. sehl bin huneyf el ensari
  1. usd ul gabe c3 sf 307.

  55. ebul abbas sehl bin sad
  1. yenabi ul meveddet sf 38.

  56. ebu imamet us sa'di bin aclan.

  57. zamiret ul esedi.

  58. talha (bin ubeydullah).

  1. müruc uz zeheb c2 sf 11.
  2. müstedrek us sahiheyn c3 sf 154,171.
  3. menakıb ı harezmi sf 112.
  4. mecmeuz zevaid. c 9 sf 107.
  5. cem ul cevami
  6. tehzib ut tehzib c1 sf 391.
  7. kenz ul ummal c6 sf 83.
  8. el bidayet u ven nihaye c7 sf 349.

  59.amir bin umeyr-i nemiri.
  1. el isabe c2 sf 255.

  60. amir bin leyla bin zamra

  1. usd ul gabe c3 sf 92.
  2. el isabe c2 sf 257.

  61. amr bin leyla el gaffari

  62. ebu tufeyl amir bin vasila

  1. müsned i ahmed. c1 sf 118,c4 sf 370.
  2. hasais i nesai sf 15,17,
  3. sahih i tirmizi c2 sf 298.(menkıbeler bölümü)
  4. usd ul gabe c5 sf 376.
  5. kifayet ut talib sf 15.
  6. riyad un nadra c2 sf 179.
  7. el bidayet u ven nihaye c5 sf 211,c 7 sf 246,348.
  8. el isabe c4 sf 159.

  63. aişe binti ebi bekir.

  64. abbas bin abdülmuttalib.

  65. abdurrahman bin abdurabb.
  1. usd ul gabe c3 sf 307 c5 sf 205.
  2. el isabe c2 sf 408.

  66. abdurrahman bin avf

  67. abdurrahman bin yaamur ed deyli

  68. abdullah bin abdül esed el mahzumi

  69. abdullah bin bedil

  70. abdullah bin besir el mazıni.

  71. abdullah bin sabit el ensari

  72. abdullah bin cafer

  73. abdullah bin hanteb.

  74. abdullah bin rabia.

  75. abdullah bin abbas.

  1. hasais i nesai sf 7.
  2. müsned i ahmed c1 sf 331.
  3. müstedrek us sahiheyn c3 sf 132.
  4. menakıb ı harezmi sf 75.
  5. riyad un nadra c2 sf 203.
  6. zahair ul ukba sf 87.
  7. el bidayet u ven nihaye c7 sf 337.
  8. el isabe c2 sf 509.
  9. kenz ul ummal c6 sf 153.
  10. tarih ul hülefa (suyuti) sf114.
  11. şems ul ahbar (kureşi) sf 38.
  12. tefsir i kebir (fahrı razi)
  13. tefsir i nişaburi c6 sf 194.
  14. ruh ul maani c2 sf 348.

  76. abdullah bin ebi evfa alkame-i eslemi .

  77. abdullah bin ömer bin hattab.

  1. mecme uz zevaid c9 sf 106.
  2. kenz ul ummal c6 sf 154.

  78. abdullah bin mes ud

  1. dürr ul mansur c2 sf 208.
  2. tefsir ul şevkani c2 sf 57.
  3. ruh ul maani c2 sf 348.

  79. abdullah bin ya'mil.

  1. üsd ul gabe c3 sf 274.
  2. el isabe c2 sf 382.
  3. yenabi ul meveddet sf 34.

  80. osman bin affan.

  1. menakıb ı ibn i meğazili.

  81. ebu tureyf adiyy bin hatem.
  82. ubeyd bin azib.

  83. atiyye bin busr.

  84. ukbe bin amir el ceheni.

  85.emirulmü'minin ali bin ebutalib aleyhisselam

  1. müsned i ahmed c1 sf 152.
  2. el bidaye ven nihaye c2 sf 348,c5 sf 211.
  3. mecmeuz zevaid. c9 sf 107.
  4. tarih ul hülefa sf 114.
  5. tehzib ut tehzib c7 sf 337.
  6. müşkil ul asar (tehavi) c2 sf 307.
  7. kenz ul ummal c6 sf 154 c6 sf 397,399,407.
  8. mizan ul itidal c2 sf 203.
  9. hilyet ul evliya c9 sf 64.

  86. ammar bin yasir

  1. kitab u sıffin (nasr bin mezahim)sf 186.
  2. şerh i nehc ül belağa c2 sf 273.
  3. feraid us simteyn 40.bab ve 58.bab.

  87. ammaret ul hazreci.

  1. mecme uz zevaid c9 sf 107.
  2. tarih ul hülefa sf 65.

  88. amr bin ebi seleme
  89. ömer bin hattab .

  1. menakıbı ibni meğazili.
  2. riyad un nadra c2 sf 161.
  3. zahair ul ukba sf 67.
  4. el bidayet u ven nihaye. c5 sf 213,c7 sf 349.
  5. esnal matalib. sf 3.
  6. yenabi ul meveddet. sf 249.

  90. imran bin hasin.

  91. amr bin hamk.

  92. amr bin şurahbil

  93. amr bin as.

  1. el imamet u ves siyase sf 93.

  94. amr bin merre i ceheni .

  1. müsned i ahmed.
  2. mucem i kebir.
  3. kenz ul ummal c6 sf 154.

  95. fatıma tüz zehra selamullahi aleyha.

  96. fatıma binti hamza.

  97. kays bin sabit.

  1. üsd ul gabe c1 sf 398.
  2. el isabe c1 sf 305.

  3. maaric ul ula (ş.muhammed sadr ul alem)

  98. kays bin sad bin ubade.

  100. ebu muhammed kab bin acere i ensari.

  101. malik bin huveyris.

  1. menakıb ı ahmed bin hanbel.
  2. mecmeuz zevaid c9 sf 108.

  102. mikdad bin amr ı kindi.

  103. naciye bin amr ı huzai.

  1. usd ul gabe c5 sf 6.
  2. el isabe c3 sf 542.

  104. vahşi bin harb.

  105. veheb bin hamza.

  106. veheb bin abdullah.

  107. ebu bereze fazle bin utbe.

  108. numan bin aclan ı ensari.

  109. haşim ul mirkal.

  1. usd ül gabe c1 sf 368.
  2. el isabe c1 sf 305.

  110.ebu murazim ye'la bin merre.

  1. usd ul gabe c2 sf 233,c3 93,c5 sf 6.
  2. el isabe c3 sf 542.

  not: yıllardır bayram bitiminde geniş katılımla yapılan konferans bu sene ehdav'ın aldığı kararla toplum sağlığını riske atmamak ve virüsün yayılmasını engellemek adına online olarak yapılacak.

  06.08.2020 günü saat 20.00'da yapılacak olan 22. gadir-i hum etkinliği;

  1. hrt akdeniz tv (https://www.canlitv.me/hrt-tv),
  2. on4 tv (https://www.canlitv.me/on4-tv),
  3. kanal 12 (https://canlitv.center/kanal-12),
  4. ali yeral (https://www.facebook.com/ali.yeral.5),
  5. hatay hayranları (https://www.facebook.com/hatayhayranlari/)
  6. samandağ gelecek (https://www.facebook.com/groups/576255519135945/)
  7. defne tv (https://www.facebook.com/defnetv/),
  ve çok sayıdaki sosyal medya profilinden, sayfasından ve grubunda canlı olarak verilecektir.

  gadir-i hum bayramı tüm islam alemine kutlu olsun.

  edit: (bkz: gadir-i hum/@kuntz 31)
10 entry daha