şükela:  tümü | bugün
  • 1992-95 yılları arasında ya$anmı$ olan bosna sava$ında insanlık tarihinin en büyük katliamlarından birinin gerçekleştirildiği kent. birle$mi$ milletler bünyesinde görevli olan hollanda'lı askerler bölgeyi güvenli bölge ilan etmi$ler ardından müslüman bo$naklardan silahlarını teslim etmelerini istemi$lerdi. ancak daha sonra sırplar kenti ku$atma altına almı$, hollandalı askerler ise verdikleri sözü tutamamı$ ve bo$nakları koruyamamı$lardı.

    hollandalı askerlerin kenti terketmesinden sonra silahlarını daha evvel söz kar$ılığında teslim eden bo$naklar sırplar tarafından katledilmi$ti. sava$ sonrasında yapılan ara$tırmalar ve kazılar sonrasında bölgede onlarca toplu mezar bulunmu$, katledilenlerin sayısının 8 ila 10bin civarında olduğu yazılmı$tı.
201 entry daha