şükela:  tümü | bugün
105 entry daha
 • okumaya yeni başlayacaklar için, içinde geçen eski sözcükler ve manaları ;

  ahval : durumlar, hâller, vaziyetler.
  aksülamel: tepki, reaksiyon
  armada: donanma
  atalet: 1. tembellik 2. işsizlik, işsiz kalma. 3. işlemezlik. 4. süredurum.
  ameliye: uygulama
  abes: 1. gereksiz, yersiz, boş 2. akla ve gerçeğe aykırı
  ahar: hattatların kâğıt cilalamak için kullandıkları nişasta ve yumurta akından yapılan özel bir karışım.

  bermutat: alışılagelen biçimde, her zaman olduğu gibi
  behemehal: her hâlde, ne olursa olsun
  buud: uzaklık, mesafe
  bittabi: doğal olarak
  binaeneleyh: bundan dolayı
  bedahet: apaçık, besbelli
  barem: çizelge
  bedbaht: mutsuz, bahtsız, talihsiz
  beynelmilel: uluslararası

  cenup: güney

  çalak: eline ayağına çabuk, atik, çevik
  çolpa: 1. ayağı sakat olan. 2. mec. beceriksiz, eli işe yakışmayan, acemi, aciz, zavallı
  çıfıt: hileci, düzenbaz, yahudi.

  dessas: düzenci
  dekovil: küçük demiryolu
  daüssila: yurt özlemi

  eşref: onurlu, şerefli.
  efkari umumiye: kamuoyu
  ezcümle: kısaca, özet olarak, özetle

  filhakika: hakikaten
  fatalizam: yazgıcılık
  fütuhat: zaferler, fetihler.
  fecir: tan kızıllığı
  fecaat: çok acıklı, yürekler acısı durum

  gadr: merhametsizlik
  garabet: gariplik, tuhaflık

  huddam: büyü ve cin ilimcileri, hizmetçi cin
  hulasa: özüt
  hassa: özellik.
  halita . alaşım
  halayık: kadın köle
  haddizatında: aslında
  hasbi: gönüllü ve karşılıksız yapılan
  hasis. cimri
  hacalet: utanma
  hodbin: bencil
  heyula: korkunç hayal
  haşiye: 1. dipnot. 2. bir eseri daha iyi açıklamak için yazılan kitap
  hamakat: beyinsizlik, bönlük.

  ıstılah: terim, herkesin anlamadığı özel anlamda kullanılan söz

  ikbal: baht açıklığı,odalık,arzu istek.
  ilga: ortadan kaldırma
  istidat: yetenek
  iktiza: gerekli olma.
  istitrat: . sırası gelmişken söylenen söz, anlatıma eklenmesi istenen söz
  işret: içki içme
  istihsal: üretim, elde etme
  ictimai: toplumla ilgili
  ihtilas: 1. aşırma. 2. bir malı açıkça sahibinden veya evinden hızla kapıp alma
  ispritizma: ruh bilimciliği
  istihkar: hor görme, aşağılama.
  istihza: gizli veya ince alay
  intizar: 1. birinin gelmesini, bir şeyin olmasını bekleme, gözleme, 2. ilenme, beddua
  iştiha: iştah
  ikrah: 1. tiksinme, iğrenme. 2. isteği dışında bir şey yaptırma.
  inhisar: 1 . tekel. 2 . mecaz tek başına sahip olma.
  itiyat: alışkanlık
  iktifa: yetinme

  kabil: olanaklı, türlü, kabul eden, kabul edici.
  konkur: yarış, yarışma.

  lahza : an
  layiha: 1. herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı, 2. tasarı
  lalettayin: baştansavma, özensiz

  muganniye: kadın şarkıcı.
  menhus: uğursuz
  muaddel: değiştirilmiş
  muhassala: elde edilen sonuç.
  mezbele: çöp ve süprüntü dökülen yer, aşağılık durum.
  mekkare:kiralanarak yük taşımada kullanılan at, deve, katır gibi bir yük hayvanı.
  müsavi: eşit
  munis: alışılan, alışılmış.
  muarız: karşı koyan
  menhus: uğursuz
  mihnet: sıkıntı
  müphem: belirsiz
  müsteşrik: doğu bilimci
  mücessem. cisim durumunda olma
  muvazene: denge, dengeleme
  mamafih:bununla birlikte
  muvakkit :güneşe bakarak namaz vakitlerini bildiren kimse
  muazzep: acı, sıkıntı, azap çeken
  muhayyile: hayalgücü
  müstehlik: tüketici
  mücrim: suçlu
  müştemilat: eklentiler
  mihver: eksen
  manivela: kaldıraç
  muttasıl: bitişik, yan yana olan
  meyus: üzgün, karamsar
  metih: övgü
  muhayyile: hayalgücü.
  maişet: geçim, geçinme
  muaşaka: birbirini karşılıklı sevme, sevişme, âşıktaşlık
  muvazzene: denge, dengeleme
  müverrih: tarih yazan kimse, tarihçi
  muharrir: yazar
  mukaddime: önsöz, başlangıç.
  muhayyile: hayalgücü
  mahrek: yörünge
  muttasıl: 1. bitişik, yan yana olan. 2. zf. aralık vermeden, aralıksız, durmadan, biteviye
  mücerret:1. yalın durum. 2. evlenmemiş, bekâr 3. katışık ve karışık olmaya
  mültefit: iltifatkar
  müstait: doğuştan kabiliyetli
  müstahdem: hizmetli
  mucip: gerektiren, gerektirici
  miyar: 1 . değerli madenlerde yasanın istediği ağırlık, saflık ve değer derecesini gösteren ölçü.2 . mecaz ölçüt, ölçü 3 . kimya ayıraç.
  mukadder: yazgıda var olan, yazgı ile ilgili olan, alında yazılı olan
  müşkül: 1 . güç, zor, çetin 2. engel, güçlük, zorluk
  mütehassis: duygulanmış

  nahiv: söz dizimi.
  naçiz: değersiz
  namütenahi: sonsuz
  necabet: temiz bir soydan gelme, soyluluk
  nizamname: tüzük

  ökse: ucu yanmış odun parçası, değnek, alımlı kadın

  pespaye: alçak, soysuz, aşağılık

  rabia: 1. dördüncü. 2. saatteki salisenin altmışta biri. 3. tanzimat’tan sonra memurlukta bir rütbe
  ricat: vazgeçme
  refika: eş
  rokoko: a. 1. mim. xviii. yüzyılın başında fransa'da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme üslu
  ricat: 1. vazgeçme. 2. ask. gerileme, geri çekilme, geri kaçma
  riyazi: matematik, geometri vb. bilimlerle ilgili olan

  salaş: derme çatma, sebze dükkanı
  sarih: açık, kolay anlaşılır, belli, belirgin, belgin
  savat: gümüş üstüne özel bir biçimde kurşunla işlenen kara nakış
  somaki: 1 . kızıl veya yeşil renkte, damarlı ve çok sert bir porfir türü mermer.2 . sıfat bu mermerden yapılmış
  sentaks: sözdizimi

  temessül: benzeşme
  tenkisat: azaltma, eksiltme
  terakki: 1. ilerleme, yükselme, gelişme
  teşyi: uğurlama
  takamül: 1. olgunluk, olgunlaşma. 2. gelişim, gelişme
  teveccüh: 1. bir yana doğru yönelme, yüzünü çevirme. 2. güler yüz gösterme, yakınlık duyma, hoşlanma, sevme
  tafsilat: 1. ayrıntı. 2. ayrıntılı açıklama
  tecerrüt: herşeyden uzaklaşma.
  tecessüs: belli etmeden kendini ilgilendirmeyen şeyleri öğrenmeye çalışma.
  tekellüf: 1. zahmet veren bir iş görme, güçlüğe katlanma. 2. bir işi gösterişli bir biçimde yapmaya çalışma, özenme, gösteriş
  talakat: kolayca düzgün söz söyleme durumu
  tedip: uslandırma, yola getirme, terbiye etme.
  tenasüt: 1. omuzdaşlık. 2. dayanışma
  tröst: aynı alanda iş yapan çeşitli ortaklıkların hisse senetlerinin, bir denetim teşkilatına teslim edilmesi ve yönetimin bir teşkilatı yöneten gruba aktarılmasıyla oluşan, tekelci sermayedarlığa dayanan ortaklıklar birliği.
  tenazur: bakışım
  tarziye: yapılan kötü bir davranış için özür dileme, gönül alma
  tariz: kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, taşlam
  tarh: 1 . bahçelerde çiçek dikmeye ayrılmış yer.2 . vergi koyma.3 . matematik çıkarma
  tashih: düzeltme, düzelti.

  ülfet: 1. alışma, kaynaşma. 2. tanışma, görüşme
  vakıa: vaka (cümle başında ise “bununla birlikte”
  vuzuh: açık olma durumu, açıklık, aydınlık
  vido: oyun, oyunda kazanılacak sayıyı veya parayı iki katına çıkarma
  vazıh: açık, aydın, belli
  vakıa : vaka (cümle başında kullanılınca "bununla birlikte")
  velut: doğurgan, verimli.
  visal: kavuşma
  vaveyla: çığlık

  yeknesak: tekdüze
  yosma: şen, güzel, fettan (genç kadın)

  zayiçe: yıldızların, belli bir zamandaki yerlerini, durumlarını gösteren çizelge
  zem: kötüleme
  zani: zina yapan erkek.
  zelil: hor görülen
679 entry daha