şükela:  tümü | bugün
7 entry daha
 • sosyal politika açısından da incelenmesi gerekir. emeğin yeniden üretim sürecini ve emeğin meta olarak görülmesini emeğin metalaşmasını sosyal politika çerçevesinde anlayabilmemiz için kapitalizmin ''özgünlüğünü'' kazandığı temel özelliklerine bakmak gerekir.

  kapitalizmin en temel çelişkisi, üretimin işbölümüne dayalı bir biçimde toplumsal bir niteliğinin bulunmasına karşın üretim araçlarının mülkiyetinin ve dolayısıyla da bölüşümünün özel bir nitelik taşımasıdır. kapitalizm söz konusu olduğunda ''artık değer'' kavramına da değinmemiz gerekir ki üretimi gerçekleştiren emek gücünün değeri ya da işçiye ödenen ücret ile söz konusu bu emeğin yarattığı piyasa değeri arasındaki önemli değer farkına artık değer denir. emek gücü örneğin 8 saatlik istihdamı içerisinde kendisine verilen ücretin karşılığı olan üretimi diyelim 4 saatte gerçekleştirir geri kalan 4 saat ödenmemiş emek ürünü artık değerdir ve buna üretim noktasında el konulur. artık değeri yaratan değişken sermayedir yani emek gücüdür.

  sosyal politika açısından incelemeye devam...

  şimdi kapitalist gelişme sürecinin sosyal politika bağlamında irdelenmesi söz konusu edildiğinde bakacağımız belli başlı kavram seti ; mülksüzleşme, metalaşma, işçileşmedir. mülksüzleşme geçimlik üretimden kopmak üretim araçlarından kopmak ve işgücü piyasasına deyim yerindeyse fırlatılmaktır. kapitalist koşulllarda küçük üreticiler geçimlik üretimlerini rekabet edemedikleri için üretmemektedir. yaşamlarını sürdürebilmeleri için de ''emek pazarında'' boy göstermeleri gerekir. meta ise, içinde asıl olarak değişim değeri ihtiva eden fiyatlandırılan, alıp satılan şeydir. marx'ın da işaret ettiği gibi ''sermaye açısından emek ancak üretim noktasında bir beygir gibi çalışabildiği müddetçe vardır. işçi hali dışındaki hali ile ilgilenmez.'' metin hocamın da dediği gibi metalaştırılmış bir meta olarak emek gücünü. diğer metalar içinde biricik kılan onun emekten ayrılmaz oluşudur. emek-sermaye çatışmasının esası da bu ayırt edici nitelikle ilgilidir. sermaye emeği emek gücünün bir fonksiyonuna indirgemek yönelimindedir bir diğer ifadeyle metadışı bütün alanları zapt ederek sadece emek gücünü değil emeği de bir bütün olarak ücret rejimine tabi kılmak eğilimidedir. emek için ise emek gücü kendi varoluşunun ya da emeğin bir fonksiyonundan ibarettir. bir diğer ifadeyle ücretli olarak kalmak değil üretici olarak varolmak eğilimindedir.bu kısmı metin hoca'mın bu cümleleriyle bitirelim.

  kapitalist düzende emek meta olarak görülür. ondan artık değer yaratması beklenir. emek üretimin bir girdisidir ancak üretim süreci nihayete erdiğinde nihai ürünün içinde kaybolup gitmez. emek salt bir girdi ya da üretim maliyeti değildir. belki ana akım iktisatçıların geliştirdiği apolitik-epistemolojik tanım içerisinde öyle görülebilir ancak bizim sosyal politka çerçevesinde baktığımızda bu çok sermaye odaklı bir tanımdır. emeğin yeniden üretimi bu bakımdan incelenecek olursa bundan da kastettiğimiz üretim sürecini sarmalayan hayatı, yaşamı bir bütün olarak tüm ihtiyaçları kapsayan bir hayatın kendisi olarak görmektir.

  emeğin toplumsal yeniden üretimi kendimizi hangi sefil koşullar altında bulmuş olursak olalım ertesi güne sağ çıkmaya çalıştığımız varoluşsal bir özelliğe sahiptir. bu açıdan tüketim bir süreçtir ve emekçi kendini sermaye için üretmediği sürece kendisi için yeniden üretemez ve her sabah ''mülksüzleştirilmiş'' olarak uyanır. kapitalist gözünden emekçi sermaye birikimine adanmış bir metadır. kapitalist gözünde emek emekçi meta iken sosyal politika bağlamında ikisi de meta değildir meta olan emek gücü ya da işgücüdür.

  öyleyse toparlarsak sosyal politika bağlamında emeği, yarattığı değer hakkında konuşabilen ve hayatta tükenmekten başka amaçlar taşıyan işçiyi kendine ait olduğu halin içinde kavrayabilmek gerekir. bir başka deyişle emeği, üretim noktasına olduğu kadar aile de dahil olmak üzere üretim noktasının dışına da taşımak gerekir.

  böyle bişeyler işte. aklıma bu kadarı geldi. sonra gerekirse ekleme yaparız. özet geç piç diyenler için söylüyorum son sözüm meta değil insanız.

  bu saatte bu kafayı yakalayabilmek için: (bkz: rakı kafası)
2 entry daha