şükela:  tümü | bugün
1 entry daha
 • big bang teorisi'ndeki acmazlar uzerine olusturulmus olan evrenin varolus teorisi.

  teoriye gore evren sonsuz ve sinirsiz buyuklukte olup, cok sicak plazma (elektronsuz atom) ile kaplidir. bu evreni kaplayan hidrojen atomlari bir sekilde manyetik etkiler yoluyla bir araya gelerek sikismaya baslamis ve bugun gordugumuz evreni olusturmustur. evrenin herhangi bir baslangici olmayan sonsuz buyuklukte bir bosluk oldugu dusunuldugunde bi plazma yogunlasmasi evrenin sonsuz bolgesinde sonsuz kereler olusmus olabilir. dolayisi ile gordugumuz evren bizim evrenimizdir, uzay boslugu icerisinde daha baska bircok evrenler olabilir. bu evrenler birbirlerine gayet siradan yollarla baglidir, hatta siradan bir ulasim araci ile bile ulasilabilecek durumdadir.

  spiral galaksilerin olusumunu, olbers paradoksunu, daha uzaklara bakildiginda neden daha fazla garaksi goremedigimizi big-bang teorisinden daha dogru bicimde aciklasa da, bir yaraticiyi gereksiz kildigi icin bilim camiasinda pek tutulmayan bir teoridir.

  http://www.filozof.tripod.com/ da bu konuyla ilgili genis bir aciklama bulunuyor. ozetleyelim:

  big bang evrenbiliminde, kütle çekim evreni biçimlendiren ana etkendir. plazma evrende ise evreni biçimlendiren, ?u an gözlemlenen haline getiren ana etken kütleçekim degil elektromanyetizmad›r. plazma evren modeline göre: elektromanyetizman›n, evrenin %99 undan fazla bir k›sm›n› olu?turan plazma ile olan etkilesimi sonucu bugünkü yap›lar› olusmustur.

  plazma nedir? plazma maddenin dört durumundan biridir. kat›, s›v›, gaz, plazma. bunlardan plazma maddenin evrende en çok rastalanan durumudur. bu nedenle maddenin birinci durumu dersek daha dogru olur. maddenin diger durumlar› kat›, s›v›, gaz bizim en iyi tan›d›g›m›z durumlar›d›r ve evrenin toplamda sadece %1 inden de küçük bir k›sm›n› olusturmaktad›rlar.
  plazmay› maddenin gaz durumu gibi düsünebiliriz ancak gaz› olusturan atom ve moleküller elektriksel olarak nötr iken plazmay› olusturan parçac›klar elektrik yüklüdür. herhangi bir gaz› çok yüksek s›cakl›klara ç›kard›g›m›zda atomlar elektronlar›n› yitirerek iyonlasm›s duruma geçerler. atom çekirdekleri pozitif yükle donan›rken, serbest elektronlar plazma ortam›n›n negatif elektrik yükünü olustururlar. böylece, plazma negatif ve pozitif elektrik yüklü parçac›klar toplulugu olarak kars›maza ç›kar.

  ‹nsan yap›m› plazma, k›sa ömürlüdür. neon veya floresan lambalar›ndaki plazma varl›g›n› sadece lamba yand›g› sürece sürdürebilir. ancak, kozmik plazma çok daha uzun ömürlüdür. örnegin, y›ld›zlar çekimsel olarak birarada bulunan plazma yumag›d›r; y›ld›zlar aras› ve gökadalar aras› ortam tamamen plazma durumundad›r.

  teoriye göre plazman›n bir k›sm›nda 2 trilyon y›lda manyetik filamentler olusur. dogal olarak plazma bu manyetik filamentlerden etkilenerek esdag›l›ml› yap›s›n› kaybederek tabakal› yap›lar olusturmaya baslar. diger bir trilyon y›lda milyarlarca ›s›k y›l› uzunlugundaki filamenterler çevresinde, plazman›n kütleçekimsel çöküsü etkin duruma gelir. süper kümelerin olusmas› için 100 milyar y›l daha geçmesi gerekir, daha sonra gökada kümeleri için bir 10 milyar y›l daha ve son olarak y›ld›zlar›n olusmas› için bir kaç milyar y›l gereklidir. ne bir patlama var, ne de yarat›l›s›n baslad›g› bir tekillik. anlatt›g›m›z senaryo sonsuz tane noktada gerçeklesmis olabilir, teori buna izin veriyor.
7 entry daha