şükela:  tümü | bugün
4 entry daha
 • böyle şeyleri seviyorum. mesela, "nedir bu sendeki etvâr-ı dert gönlün misâfirken" ile "geçer bir lahzada rü’yâ misâli ömrü insânın" dizelerini günlerce düşünmek mümkün.

  yarım yamalak iş olmasın, şiirin tamamı şöyledir:

  hazer kıl kırma kalbin kimsenin cânını incitme
  esîr-i gurbet-i nâlân olan insânı incitme
  tarîk-i aşkda bî-çâre-yi hicrânı incitme
  sabır kıl her belâya hâne-yi rahmân’ı incitme

  felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme
  günâhkâr olma "fahr-i âlem-i zîşân"ı incitme

  elin çek meyl-i dünyâdan eğer âşık isen yâre
  muhabbet câmını nûş et asıl mansûr gibi dâre
  misâfirsin felek bâğında kendin salma efkâre
  düşersen bir belâya sabır kıl mevlâ verir çâre

  felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme
  günâhkâr olma "fahr-i âlem-i zîşân"ı incitme

  bulaşma çirk-i dünyâya vücûdun pâk u tâhirken
  güvenme mâl u mülk ü mansıbın ifnâsı zâhirken
  nic’oldu mâli kârûn’un felek bâğında vâfirken
  nedir bu sendeki etvâr -ı dert gönlün misâfirken

  felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme
  günâhkâr olma "fahr-i âlem-i zîşân"ı incitme

  hasîslikden elin çek sen cömerd ol kân-ı ihsân ol
  konuşma câhil-i nâdân ile gel ehl-i irfân ol
  hakîr ol âlem-i zâhirde sen mânâda sultân ol
  karıncanın dahi hâlin gözet dehre süleymân ol

  felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme
  günâhkâr olma "fahr-i âlem-i zîşân"ı incitme

  ben insânım diyen insâna düşmez şâd u handânlık
  düşen bî-çâreyi kaldırmadır âlemde insanlık
  hakîkat ehlinin hâli dürür dâim perîşanlık
  bir işi etme kim gelsün sana sonra peşîmanlık

  felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme
  günâhkâr olma "fahr-i âlem-i zîşân"ı incitme

  ben irfânım deyû her yerde kendin atma meydâna
  el elden belki üstündür ne lâzım uyma şeytâna
  yakîn olmak dilersin hazret-i hallâk-ı ekvâna
  cihanda datlı dilli olması lâzımdır insâna

  felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme
  günâhkâr olma "fahr-i âlem-i zîşân"ı incitme

  celîs-i meclîs-i ehl-i hakîkat ol firâr etme
  hevâ-yı nefsine tâbi‘ olan yerde karâr etme
  tekebbürlük eden insâna aslâ îtibâr etme
  sana cevr ü cefâ ederse bir kes inkisâr etme

  felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme
  günâhkâr olma "fahr-i âlem-i zîşân"ı incitme

  vefâsı var mıdır gör kim sana bu çarh-ı devrânın
  eser yeller yerinde hâni ya taht-ı süleymân’ın
  yalınız âdı kaldı âlem-i zâhirde lokmân’ın
  geçer bir lahzada rü’yâ misâli ömrü insânın

  felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme
  günâhkâr olma "fahr-i âlem-i zîşân"ı incitme

  sana bir fâide yokdur bilirsin halk-ı gıybetden
  gözün aç âlemi bir bir geçir sen çeşm-i ibretden
  zarar gördüm diyen gördün mü sen ehl-i muhabbetden
  yeme kul hakkını korkar isen rûz-i kıyâmetden

  felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme
  günâhkâr olma "fahr-i âlem-i zîşân"ı incitme

  hakîkat bahrinin gavvâsı ol terk-i mecâz eyle
  çıkar hâ alma mazlûmun âhın seni ihtiraz eyle
  çekil "semt-i habîb"e ey gönül azm-i hicâz eyle
  yüzün tut hâk-i pâyine hemen arz-ı niyâz eyle

  felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme
  günâhkâr olma "fahr-i âlem-i zîşân"ı incitme

  gönül âyinesin silmek gerekdir kalb-i âgâhe
  muhabbet şemsi doğmuşken ne lâzım mihr ile mâhe
  ne müşkil hâcetin varsa hemân arzeyle allah'e
  der-i mevlâ dururken bakma lutfî başka dergâhe

  felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme
  günâhkâr olma "fahr-i âlem-i zîşân"ı incitme

  kaynak: hulâsatü'l-hakayık ve mektûbât-ı hâce muhammed lutfî, damla yay. 2011, s.474-476