şükela:  tümü | bugün
 • biraz uzun oldu 1.5 saat harcadım.
  özet geç diyenler için sonuç;
  --- spoiler ---

  son değerlendirme; kanunların ilgili maddelerine bakıldığında parlamenter sistemin yerel idarelere uygulanmışı gibi görünen fakat başkana biraz daha yetki verilmiş hali olan sistemde meclislerin yetkilerinin başkanları kısıtlayacağı açık. fakat encümen ve başkanın yetkileri de bi çok şeye olanak sağlıyor. ayrıca meclisin her kararı uygulanacak ya da reddettikleri uygulanmayacak diye bi şey yok, kısıtlı da olsa çıkış yolları mevcut.
  akılcı, uzlaşmacı ve biraz da sisteme yönelik uyanıklıklarla ( taşınmaz satın almada sorun yaşanırsa al kamulaştıma kararını, ya da uzun süreli kiralama yerine 3 yıllık kiralama yoluna git) başkanların yönetebilmesi olası. üstelik meclisin olumsuz kararlarını da halka açıklarlarsa diğer seçimlerde elleri rahatlayabilir, kamuoyu baskısı yaratabilirler.
  --- spoiler ---

  son günlerde çok konuşulan, cumhur ittifakının özellikle ekrem imamoğlu ve mansur yavaş için aba altından sopa gösterdiği konu hakkında bir şeyler karalamak istedim az buçuk bilgimle. belediye başkanı,encümeni ve meclisi hakkında kanuni bilgilere bakarak fikir edinelim.

  kanunun sonuna gidelim;
  *madde 28- belediye kanunu ve diğer ilgili kanunların bu kanuna aykırı olmayan hükümleri ilgisine göre büyükşehir ve ilçe belediyeleri hakkında da uygulanır.
  -belediye kanunundan da alıntı yapacağım.
  sırayla gidelim önce 5216 sayılı büyükşehir belediyesi kanununa bakalım;

  büyükşehir belediyesinin organları
  büyükşehir belediye meclisi
  *madde 12- büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur.
  büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanı olup, büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir.
  büyükşehir ilçe belediye meclisleri ile bunların çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlarda belediye kanunu hükümleri uygulanır.
  meclis toplantısı
  *madde 13- büyükşehir belediye meclisi, her ayın ikinci haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır. bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. meclis kendi belirleyeceği bir ay tatil yapabilir.
  mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla belediye hudutları dahilinde meclis başkanının belirlediği yerde toplantı yapılır. ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle belde halkına duyurulur.
  büyükşehir belediye başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde belediye meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır. olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca mutat usûllerle ilan edilir. olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez.
  meclis kararlarının kesinleşmesi
  *madde 14- büyükşehir belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edebilir.
  yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de büyükşehir belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir.
  `büyükşehir belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine idarî yargıya başvurabilir.`
  büyükşehir belediye meclisi ve ilçe belediye meclisi kararları, kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez.
  büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararlar, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar plânına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra büyükşehir belediye başkanına gönderilir. üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.
  ihtisas komisyonları
  *madde 15- büyükşehir belediye meclisi, üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.
  ihtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin büyükşehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. imar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, plân ve bütçe komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım komisyonunun kurulması zorunludur.
  meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on işgünü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır. komisyon bu sürenin sonunda raporunu meclise sunmadığı takdirde, konu meclis başkanlığı tarafından doğrudan meclis gündemine alınır.
  komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir. gündemdeki konularla ilgili olmak üzere; kurum temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümlerinin, sendikalar (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun, sendika konfederasyonunun bulunduğu yerde konfederasyonun) ve uzmanlaşmış sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile davet edilen uzman kişiler, oy hakkı olmaksızın ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir.
  ihtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır.
  komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenecek maliyet bedeli karşılığında verilir.
  ---belediye kanunu---
  b) bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
  c) belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) belediye sınırları il sınırı olan büyükşehir belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili büyükşehir belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan belediye meclisi tarafından onaylanır
  d) borçlanmaya karar vermek.
  e) taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
  i) bütçe içi işletme ile 6762 sayılı türk ticaret kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
  m) belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
  n) meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
  s) belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
  t) mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
  ---belediye kanunu---

  ***burayı okuduğumuzda önemli olan yerler şöyle;
  -büyükşehir belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edebilir.
  -yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de büyükşehir belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir.
  -`büyükşehir belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine idarî yargıya başvurabilir.` bunu ayrıca belirtme ihtiyacı duydum; başkanların elini güçlendirecek bir detay.
  -ihtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra büyükşehir belediye meclisinde karara bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. ağlanır.
  - belediye sınırları il sınırı olan büyükşehir belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili büyükşehir belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan belediye meclisi tarafından onaylanır
  - borçlanmaya karar vermek.
  -taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
  -meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek
  toplantı ve karar yeter sayısı;
  - belediye meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. gizli oylamalarda eşitlik çıkması durumunda oylama tekrarlanır, eşitliğin bozulmaması durumunda meclis başkanı tarafından kur’a çekilir
  **bir değerlendirme yapacak olursak; meclisin,özellikle mali konularda, güçlü olduğu aşikar. buraya bakarak başkanların mutlak güç elde edeyemeceğini, melih gökçek gibi davranamayacağını söyleyebiliriz. fakat burada idare mahkemesi başkanların elini bir nebze kolaylaştırabilir haklı oldukları konularda. ayrıca toplantı ve karar yeter sayıları da önemli; meclis de istediği gibi karar alamayacaktır.
  gelelim bir diğer organ olan encümene;
  büyükşehir belediye encümeni
  *madde 16- büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.
  belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık eder.
  büyükşehir belediye encümeninin başkanı ve seçilmiş üyelerine, gösterge rakamının devlet memur aylıkları için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık brüt ödenek verilir. encümenin memur üyelerine bu miktarın yarısı ödenir.
  ---belediye kanunu---
  a) stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
  b) yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
  c) öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
  d) bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
  e) kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
  f) vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
  g) taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
  h) umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
  i) diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
  ---belediye kanunu---

  **değerlendirme yaparsak;
  1+5+5 şeklinde oluşan bir yapı. 1 belediye başkanı, 5 meclisce seçilen üye ve 5 de belediye başkanınca seçilen üye. burda yasa çoğunluğu başkana vermiş bulunuyor zaten. ayrıca büyükşehir belediyesi genel sekterininin de başkanca seçilip çevre ve şehircilik bakanlığınca atandığını da belirtmek gerek. bşblerde başkan yardımcılığı yoktur genel sekreter vardır.
  belediye kanunundan gelen kamulaştırma, 3 yıllık kiramala, bütçe aktarımı yetkilerinin başkanların elini kolaylaştıracağı açıktır.
  geldik bir diğer organa;
  büyükşehir belediye başkanı
  *madde 17- büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. büyükşehir belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre büyükşehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir.
  büyükşehir belediye başkan vekili, belediye kanunundaki usullere göre belirlenir. ancak, büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye başkanları büyükşehir belediye başkan vekili olamaz.
  büyükşehir ve ilçe belediye başkanları görevlerinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor klüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.
  büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri
  *madde 18- büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
  a) belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
  b) belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
  c) büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak.
  d) bu kanunla büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak.
  e) büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak.
  f) büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak.
  g) yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak.
  h) mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde büyükşehir belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek.
  i) belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek.
  j) gerektiğinde bizzat nikâh kıymak.
  k) diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden büyükşehir belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.
  m) bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere engelli merkezleri oluşturmak.

  **gelelim önemli maddelere ve değerlendirmeye;
  - büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir
  -belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak
  -büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak.
  -belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek.

  belediye başkanının belediye tüzel kişiliğinin başı ve temsilcisi olduğu açık. bütçe yetkileri ve diğer organlara başkanlık yetkileri bunu perçinliyor. burada diğer önemli olan husus da personel atanması. genel müdürlerin seçimi başkana verilmiş ve bu da genel müdürlüklerin işleyişinin başkanca yönlendirilmesi demek. meclisin buna dair yetkisini görmedim. misal ego otobüsleri arttırırsa meclis buna müdahale edemez. bu da yürütmede biraz daha serbestlik sağlıyor.
  organların görevleri altında sayılmayan önemli maddeler;
  -birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi büyükşehir belediyesi meclisinin kararı ile olur.
  -büyükşehir belediyesi personeli büyükşehir belediye başkanı tarafından atanır. personelden müdür ve üstü unvanlı olanlar ilk toplantıda büyükşehir belediye meclisinin bilgisine sunulur.
  -büyükşehir belediye bütçesi ile ilçe belediyelerinden gelen bütçeler büyükşehir belediye meclisine sunulur ve büyükşehir belediye meclisince yatırım ve hizmetler arasında bütünlük sağlayacak biçimde aynen veya değiştirilerek kabul edilir.
  -büyükşehir belediye meclisi, ilçe belediyelerinin bütçelerini kabul ederken;
  a) bütçe metnindeki kanun ve diğer mevzuata aykırı madde ve ibareleri çıkarmaya veya değiştirmeye,
  b) belediyenin tahsile yetkili olmadığı gelirleri çıkarmaya, kanunî sınırlar üzerinde veya altında belirlenmiş olan vergi ve harçların oran ve miktarlarını kanunda öngörülen sınırlarına çekmeye,
  c) kesinleşmiş belediye borçları için bütçeye konulması gerekip de konulmamış ödeneği eklemeye,
  d) ortak yatırım programına alınan yatırımlar için gerekli ödeneği eklemeye,
  yetkilidir.
  büyükşehir belediye meclisince ilçe belediye bütçelerinde yapılan değişikliklere karşı on gün içinde danıştaya itiraz edilebilir. danıştay, itirazı otuz gün içinde karara bağlar.
  bütçenin hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda belediye kanunu hükümleri uygulanır.
  *-madde 27- büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyon, büyükşehir belediyesi tarafından sağlanır. büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin kendi aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda, büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir.
  -büyükşehir belediyelerinde meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel tesislerin büyükşehir belediyesi ile büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasında dağılımına ilişkin esaslar büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenir.
  -büyükşehir belediyesi mücavir alanlarının ilçe belediyeleri arasındaki bölüşümü büyükşehir belediye meclisince yapılır.
  -büyükşehir belediyesi, 7 nci maddede sayılan hizmetleri, malî ve teknik imkânları çerçevesinde, nüfus ve hizmet alanlarını dikkate alarak, bu hizmetlerden yararlanacak büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasında dengeli olarak yürütmek zorundadır. ilçe belediyelerine ait görevlerden bir veya birkaçı, bedeli kendileri tarafından karşılanmak ve istekte bulunmak kaydıyla, büyükşehir belediye meclisinin kararına dayanarak, ortaklaşa veya bizzat büyükşehir belediyesi tarafından yapılabilir.
  -büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri ile ortak projeler geliştirebilir ve yatırım yapabilir. büyükşehir belediyesi, kesinleşmiş en son yıl bütçe gelirinin % 10’unu aşmamak ve bütçede ödeneği ayrılmış olmak şartıyla, ilgili belediyenin yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için büyükşehir belediye başkanının teklifi ve meclisin kararıyla ilçe belediyelerine malî ve aynî yardım yapabilir.

  son değerlendirme; kanunların ilgili maddelerine bakıldığında parlamenter sistemin yerel idarelere uygulanmışı gibi görünen fakat başkana biraz daha yetki verilmiş hali olan sistemde meclislerin yetkilerinin başkanları kısıtlayacağı açık. fakat encümen ve başkanın yetkileri de bi çok şeye olanak sağlıyor. ayrıca meclisin her kararı uygulanacak ya da reddettikleri uygulanmayacak diye bi şey yok, kısıtlı da olsa çıkış yolları mevcut.
  akılcı, uzlaşmacı ve biraz da sisteme yönelik uyanıklıklarla ( taşınmaz satın almada sorun yaşanırsa al kamulaştıma kararını, ya da uzun süreli kiralama yerine 3 yıllık kiralama yoluna git) başkanların yönetebilmesi olası. üstelik meclisin olumsuz kararlarını da halka açıklarlarsa diğer seçimlerde elleri rahatlayabilir, kamuoyu baskısı yaratabilirler.
6 entry daha