şükela:  tümü | bugün
 • adı duyulduğu vakit müstehzi bir tebessümle karşılanan divan şairlerindendir. doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 1748 olarak tahmin ediliyor. kadim diller arapça ve farsçanın yanında italyanca, rumca ve latince de öğrendi. mevlevi tarikatına girdi. şeyh galib'in müridlerindendir. özünü tasavvuf düşüncesinin oluşturduğu şiirler yazmıştır. şiirlerinin yanında tezkire-i şuara-yı mevleviyye, lugat-i tilyan gibi eserleri ile de kitabiyat dünyamıza katkıları unutulmaz.
 • gazel

  gevher saçıp bezme seher doldu lebâleb jale gül

  kattı arakla gül-şeker minâ-yı mâlâmâle gül

  ebre düşüp berk-i şafak jale ne renge döndü bak

  güya mukattar gülerek doldurdu câm-ı âle gül

  bülbül olup yâre zenân görmüş tecelliden nişan

  her şahtan eylemiş ayan bir âteş-i cevvale gül

  geh naz edip mestur olur alâyişe mağrur olur

  bilmez sonu mecbur olur çent rûze bir ikbâle gül

  bülbül yeter zar eyleme esrâr'ı bîzâr eyleme

  bîhûde ısrar eyleme gûş etme ahu mâle gül
 • "ağlatmayacaktın yola baktırmayacaktın" dizesi ile ünlü bir başka şiiri:

  gazel

  azm-i sefer ettin dil-i nâçârı unutma
  gittin güzel ammâ bu dil-efkârı unutma

  gâhîce uyandıkça şebistân-i safâda
  şol gice olan sohbet-i hemvârı unutma

  vardıkça şeker-hâba girip bister-i nâza
  ne zehr içer dîde-i bîdârı unutma

  ben sabr edeyim derd ü gam-i hecrine ammâ
  sen de güzelim ettiğin ikrârı unutma

  ağlatmayacaktın yola baktırmayacaktın
  ol va’de-i tekrâr-be-tekrârı unutma

  yok tâkati hicrânına lûtf eyle efendim
  dil-haste-i aşkın olan esrârı unutma
 • gazel

  gece kandilli’de gök kandil olup ol meh-rû
  mâhitab eyleyerek eyledi azm-i göksu
  ol şehen-şâh-ı hüsn basdı kadem şevketle
  hele beylerbeyi’nin başına devletdir bu
  boğaz içinde bu şeb mey vererek muğbeçeler
  itdi sâgar gibi lebrîz bizi tâ-be-gelû
  gel çelipa içün itme bizi hicrana dûçar
  nola istavroz’a gitme bu gice kâfir-hu
  subha dek eyleyelim şevk ile zevk-i mehtâb
  mestdir çeşm-i siyeh meste yeter bu uyku

  yardan sana şu peymâne ki ihsân oldu
  mihr-i dîdâr idi esrar sabaha karşu
  saye-i hazret-i galib’de boğaz içre bu şeb
  zevk-i min tahtil enhar idi bana her su

  esrar dede
 • (bkz: torbaci)
 • şairin "tezkire-i şuara-yı mevleviyye" adlı eseri, atatürk kültür merkezi yayınları tarafından yayınlanmıştır. kitapta transkiribe edilmiş metinle birlikte bir inceleme de mevcuttur. gayret sahibi de ilhan genç'tir.
 • muhtemel torbacı nick'i, yaşlısından, bu işe yıllarını vermiş vs...*
 • ..
  ağlatmayacaktın yola baktırmayacaktın
  ol va'de-i tekrar betekrarı unutma
  ...

  (hani sen ağlatmayacaktın, hani yollara baktırmayacaktın?
  o tekrar tekrar verdiğin sözleri unutma!)
 • söylenilmez söylenilse fehm olunmaz neyleyim
  pes leb-i hamuşumuz bu defterin imzasıdır.

  (aşkın gerçekleri) bir türlü anlatılamaz (yani söze sığmaz) hatta anlatılsa da anlaşılması mümkün değil. o yüzdendir ki susan dudaklarımız bu defterin mührü olarak daima kapalı durur.