*

şükela:  tümü | bugün soru sor
 • 963-1013 yılları arasında yaşamış, cerrahlığı bağımsız bir bilim haline getirmiş, 200'den fazla operasyon aletinin resimlerini çizmiştir. bu aletlerin işlevlerini ve kullanım şekillerini tasrif adlı eserinde anlatmıştır.
 • tam adı ebu'l-kasım halef bin abbas ez-zehravi'dir. ebu'l-kasım ez-zehravi adıyla da anılır.
  ortaçağ avrupa'sında nasıl olmuşsa abdulcasis adıyla tanınır olmuştur.
 • doğal dişlerin ağızda tutulması gerektiğini, çekilen bir dişin yerinin hiçbir zaman doldurulamayacağını ifade etmiştir. bu ifadesiyle bugün diş hekimliğinin var olma amacını 10. yüzyılda dile getirmiştir. diş hekimliğinin amacı da doğal dişi mümkün olduğunca ağızda tutmak ve doğal dişin yerini tutabilecek maddeleri keşfetmektir. kendisini 21. yüzyıldan öpüyorum.
 • cerrahlığı müstakil bir ilim haline getiren büyük operatör

  bir dünya düşünün ki, temizlik yapmak şöyle dursun, onu yapmaya bile günah diyor. doktorluğu en şerefsiz bir meslek, adeta cellatlık sayıyor. o kadar ki, tıp fakültelerini dahi kapattırıyor.

  böyle bir şey olabilir mi diyeceksiniz? evet, ne yazık ki, tarih bu çirkin gerçeği yaşamıştır. ortaçağın avrupâ sı, bu akıl ve insanlık dışı yaşayışın içindeydi. avrupalı papazlar, 1163 tarihinde "papazlar meclisi"nde aldıkları bir kararla, tıpla ilgili bütün okulları kapattırmışlardır. onlara göre doktorluk, cellatlığâ yakın şerefsiz bir meslekti. doktorlar birer sihirbaz ve yalancıydı. doktorluk suçtu. papazlara göre banyo yapmak büyük bir günah, hatta suçtu.

  ortaçağın avrupası bu utanç verici, yüz karası hayatı yaşarken, 7. yüzyılda islâm peygamberi, "her derdin devası vardır, araştırınız, bulunuz" diyor, maddi ve manevi temizliğin en güzel prensiplerini koyuyordu. islâm dünyası, peygamberinden, dininden aldığı azim ve şevkle, her ilme olduğu gibi, tıp ilmine de dört elle sarılmış, bu alanda yeni yeni keşif ve buluşlar yapmıştı.

  ortaçağ avrupâsında doktorluk yasaklanırken, avrupâ nın islâm dünyası aynı çağda dev adımlar atıyor, büyük doktorlar yetiştiriyordu. bu doktorlardan biri de ebu'l-kasım zehravi idi.

  ismi halef bin abbas ez-zehravi olup, künyesi ebû'l-kasım'dır. kurtuba yakınlarındaki ez-zehrâ da doğduğu için zehravi ismiyle meşhur oldu. batı ilim aleminde ebü'l-kasis, bukasis ve al-zahravis olarak bilinir. 930 (h.318)-1013 (h.404) seneleri arasında yaşamıştır.
  zamanında ilim ve kültür seviyesi en yüksek olan kurtuba üniversitesi'nde öğrenim gördü. özellikle tıp ilminin nazari ve tatbiki sahalarında derinleşerek söz sahibi oldu. zehravi'nin yaşadığı devirlerde ilim ve teknikte çok ilkel bir seviyede bulunan avrupa ülkeleri, endülüs islâm üniversitesi'nden aldıkları temel bilgilerle aydınlanma yolunu tutmuşlardı. içlerinden zeki olanlar ilim lisanı olan arapçâ'yı öğrenmek suretiyle bazı mühim ilmi eserleri kendi dillerine tercüme ediyorlardı. bu dönemde yetişen zehravi, önce endülüs emevi alifelerinden üçüncü abdurrahman ile, sonra yerine geçen ikinci hakem devrinde saray doktoru olarak çalıştı ve hükümdarların özel tabibi oldu.

  müslüman cerrahların babası olarak kabul edilen zehravi, daha çok cerrahi sahasında başarılı ve meşhurdur. modern cerrahinin öncülüğünü yapan zehravi'nin devrinde, avrupâ da bu ihtisas, hekimler tarafından üstün görülmediği için, uygulama sahası açılmamıştı. avrupâ nın aksine, islâm aleminde; makbul, yaygın ve revaçta bir ilim olduğundan, tatbiki başarılı neticeler veriyordu. cerrahiye ilk önem veren alim, meşhur razi idi. ali bin abbas onun yolunu takip etmiş, sonra da ibn-i sina yetişmiştir.

  endülüs'te de ibn-i zühr bu sahada temayüz etti. tıp ve cerrahiyi birleştirerek, tıb ilminde hamle yaptı. fakat cerrahinin başlı başına bir ilim haline gelmesi, zehravi sayesinde olmuştur. zira o, sadece nazariyelerle uğraşmadı. bizzat ameliyatlar yaparak, metodlar ve aletler keşfetmeyi ve bunları maharetle kullanmayı başardı. avrupâ da islâm alimleri ve ilimlerinin ışığı sayesinde teşekkül eden rönesans hareketinde zehravi'nin de büyük tesiri ve rolü oldu. o devirde avrupa'da zehravi'nin eserleri ve bunlarda ortaya koyduğu tıbbi ve cerrahi usuller de temel müracaat kaynağı idi.

  j.ae. condel, tıpta mahir olan ebu'l-kasım'ın, isa bin ishak'la birlikte vezirin evinde fizik, matematik ve astronomi sohbetleri yaptıklarını, üçüncü abdurrahman'ın özel doktoru olduklarını, gece-gündüz demeden hastaların evlerine müracaat ettiklerini, avlularını doldurduklarını, onları tedavi etme faziletini gösterdiklerini anlatır.

  ibn-i hazm (994-1064)'in ifadelerinden anlaşıldığına göre, o zamanın en verimli ve en ciddi şekilde tıpla uğraşan doktoruydu. ebu'l-kasım'ı daha çok şöhrete kavuşturan "et-tasrif" adındaki eseridir. o, bu eseriyle ortaçağ'ın batı tıp dünyasına hakim oldu. doğulu ilim adamlarından çok batılı ilim adamlarından takdir topladı. meşhur fizyolojist halen'in ifadesiyle; "onun eserleri 14. asırdan önce yaşamış bütün cerrahlar için yegâne kaynak"tı. avrupa asırlarca onun eserlerini inceleyip, yazdıklarından faydalandı ve ona dayanarak çeşitli buluşlar yaptı. ebu'l-kasım, kendi devrinde yapılması imkânsız sayılan birçok ameliyat yaptı. ameliyatlarda kullanılmak üzere çeşitli aletler keşfetti ve resimlerini çizip kitabına koydu. bunu yapan ilk doktor ebu'l-kasım zehravi'dir.

  zehravi, daha o devirlerde birçok günlük acil hallerde cerrahi usullerini başarı ile tatbik etmiş, burun ameliyatları yapmış, gümüş nitratı kullanmıştır. dağlama yoluyla da önceleri hiç yapılmamış birçok cerrahi tedaviyi başarmıştır. hayatının büyük bir kısmını doğduğu yer olan medinet-üz-zehrâ da tıp ve eczacılık araştırmaları ile geçiren zehravi, ayrıca din ve zamanın diğer fen ilimlerini de tahsil etmiştir. o, cerrahi uygulamalarda çok hassastı. ameliyatlarda kullandığı aletleri kendisine has bir metodla mikroplardan temizledikten sonra kullanıyordu. bu işte, bilinen ve madde'üs-safra denilen bir maddeden faydalandı. günümüzde yapılan araştırmalar, bu maddenin bakterileri imha edici özelliğe sahip olduğunu ispatlamıştır.
  cerrahiyi bağımsız bir ihtisas dalı haline getiren ebu'l-kasım'dır. o, tıbba emsalsiz bir yükseliş kazandırmış, kendi patentini basmıştır. batı'da, cerrahi onun sayesinde anatomi ile kader birliği yapmış, daha sonraki büyük keşifler için modern tıpta rehberlik eden nihai yolu hazırlamıştır. cerrahide kullanılan 200 kadar aletin resmini çizmiştir. bu, o zaman için
  oldukça harika bir buluştu. çünkü ebu'l-kasım'ın çizdiği bu aletler, bizzat cerrahide kullandığı aletlerdir.

  böbrek taşlarının nasıl çıkarılacağını ilk defa o tesbit etti. bu ameliyatı ilk defa o gerçekleştirdi. yaptığı ameliyat, çağımızın en ileri gelen operatörlerinin yaptıkları ameliyatla aynı idi.

  ayrıca, ebul'l-kasım öyle bir soba gerçekleştirdi ki, damıtmada yakıtını otomatik olarak tamamlıyordu. yaraların dağlanması, idrar torbası içindeki taşları parçalayarak çıkarmak, canlı hayvanlara tecrübe maksadıyla ameliyatlar yapmak, kadavrayı kesip parçalamak gibi, yeni fikir ve metodlar denedi. o, bir ailede müşahade ettiği birçok vak'alar sonunda hemefoliye dair izahlarda bulundu. bu açıklamalar bu mevzuya zenginlik kazandırdı. ebu'l-kasım, percival pott (1713-1789)'dan 7 asır önce artrit ve fıkra tüberkülozlarıyla meşgul oldu.

  yaraların kotarizasyonu ile mesanede taşların giderilmesinden başka, seksiyon ve viviseksiyontodlarla da yetinmedi. yunanlıların geri bir seviyede bıraktıkları tıbbın kadın hastalıkları dalında yeni usûl ve aletlerle büyük gelişmeler kaydetti.

  el veya diz vak'alarında ayak durumu ile çapraşık durum veya ilk defa kendisinin müdahalede bulunduğu çocuğun çeşhe durumunda doğuma yardımcı yeni metod ve müdahaleler buldu. kadın hastalıkları dalında yeni usul ve aletlerle büyük gelişmeler kaydetti. "ceninin ters doğumuna müdaheleyi" yine ilk defa o tavsiye etti. bu metod doğumu oldukça yardımcıydı. halbuki soranus ve selefleri buna cesaret edememişlerdi. ancak, asırlar sonra stuttgartlı jinekolog walcher (1856-1935) buna teşebbüs etti ve bu usül "walcher durumu" adıyla şöhret buldu. böylece müslüman bir bilginin buluşu yine bir avrupalı doktora mal
  ediliyordu.

  vaginal taş ameliyatını tıp dünyasına o kazandırdı. ayrıca ebu'l-kasım, özel bir vaginal aynadan başka "collum"un sûn'i şekilde genişlemesine yarayan, doğumda büyük bir yardımcı olan kolpeurynter aletini de icad etti. poliplerin çıkarılmasında çengel uyguladı. hizmetçisine başarılı bir trakeotomi ameliyatı yaptı.

  büyük fransız cerrahı pare, 1552 yılında yaptığı bir ameliyatla şöhrete kavuştu. bu ameliyatta pare, büyük damarları bağlamıştı. herkes bunun, dünya tıp tarihinde bu konuda yapılmış ilk ameliyat olduğunu sanıyordu. oysa aynı ameliyatı ebu'l-kasım, fransız cerrah pare'den 550 yıl kadar önce gerçekleştirmişti. avrupalılar bunu da kendilerine mal ettiler. pratisyen cerrahlarına sûn'i dikişi, kürk dikişi, karın yaralarında sekiz dikişi, bir ipliğe geçirilen iki iğneli dikişi, bu münasebetle kendi bağırsakları ile yapılan dikişi, bağırsak ameliyatında catcut o öğretti. bütün ameliyat dikişlerinde, bilhassa karın çukuru altındaki cerrahi müdahalelerde, havsalayı yatakta ilk defa yüksek tutan o oldu. avrupa bu üsulü ondan öğrendi. trendelenberg durumunu ilk defa tavsiye eden ebu'l kasım'dır. ancak, 20. yüzyıl başlarında alman cerrahı friedrich trendelenberg (1844-1924), bunu ortaya koyabilmiş, daha doğrusu ebu'l-kasım'ın buluşuna sahip çıkıp, kendine mal etmiş, ebu'l-kasım'ın ismi unutturulmuştur.

  zehravi'nin en çok meşgul olduğu ve çağdaşlarını da en fazla yoran hastalıklardan biri kanserdi. onun, bu hastalık için ortaya koyduğu tedavi usulleri günümüze kadar uygulana gelmiştir. o, akciğer iltihaplanmaları üzerinde çalışmış ve ameliyatla göğsü yarıp dağlama yoluyla bunu tedavi etmeyi başarmıştır. ameliyatla böbrek taşlarını düşürmeyi ilk defa gerçekleştiren yine odur. yaptığı ameliyat günümüz operatörlerininkiyle aynı idi. göz, kulak, burun, boğaz ve diş cerrahisine önderlik etti ve ilk defa fıtık ameliyatını gerçekleştirdi.
  ebu'l-kasım zehravi, ameliyatlarda kendine has anestezi metodlarını tatbik etti ve bunun için banc otundan faydalandı. mafsal iltihaplarını tetkik ederek, tedavisi üzerinde durdu. varis, yani damar genişlemesi hastalığı üzerine çalışmalarda bulundu.

  ameliyat sırasında mum ve alkol kullanarak kanamayı durdurmayı başardı. açık kırıklarda, yaranın bakımı için alçı sargısından bir pencere kesip açma metodu da ona dayanır. alçı sargısını yumuşak şeylerle doldurma da ebu'l-kasım'ın keşfidir.

  ebu'l-kasım zehravi, cerrahlar için anatomi bilgisinin son derece gerekli olduğunu savunmuş, ameliyat yapılacak kısım iyi bilinmedikçe ameliyata girişilmemesini tavsiye etmiş, anatomi bilmeden yapılan ameliyatların çok vahim neticeler doğuracağını anlatmıştır.

  ayrıca onun, ok yaraları ve diğer bir kısım yaraların tedavisinde oldukça orijinal buluşları bulunmaktadır. zehravi, ayrıca birçok diş operasyonlarını tarif etmiştir. bunlar arasında diş çekme, tesbit etme, kökünü besleme ve takma dişle ilgili bilgiler vermiştir.

  zehravi, çürük dişlerin kırılmadan çekilebilmesi için kurşunla doldurulup çekilmesi fikrini ortaya atan ilk doktordur. diğer metallerin ağız içinde kimyasal reaksiyona gireceğini düşünerek altın tel kullandı. demir, bakır ve altından yapılmış cerrahi aletlerini esaslı bir şekilde geliştirdi. cerrahi ameliyatlarda dikişler için kullanılacak ipek ipliği imal etti. burun içindeki fazlalık et parçalarını temizleyip almak için ilk defa senanin denilen orijinal bir alet yaptı. yine ilaçları mesaneye vermek için madeni şırıngayı ilk defa o yapıp kullandı. dişler, kırık çıkıklar, bağırsak dikişleri, diz mafsallarındaki kangrenler, damarların anevrismanlarının tedavisi gibi daha birçok konuda ortaçağ'ın en büyük cerrahlarından biri sayılan fransız cerrah guy de chauliac, onun fikirlerinden faydalanmıştır. "magna chinirgua" adını verdiği eserinde en az iki yüz defa ebu'l-kasım'dan söz eder.

  ebu'l-kasım ez-zehravi'nin lâtince'deki ismi albucasis idi. bu, arapça şekli kadar, batı'da ünlüydü. zehravi, müslüman cerrahların en büyüklerindendi. nitekim kitab et-tasrif veya concessio adlı bir tıp ansiklopedisi olan ki tabının otuzuncu bölümü yüzyıllar boyu cerrahlar için kılavuz kitap olmuştur. cerrahinin islâm tıbbında o döneme kadar verilmiş en sistematik bir de ğerlendinnesi bu bölümde yer almaktadır; metne ayrıca zehravi tarafından kullanılan aletlerin tasvirleri eşlik etmektedir.

  ebu'l-kasım zehravi yi meşhur eden, avrupâ da cerrahinin temeli olan tasrif adlı eseridir. ilk ciltten meydana gelen eser, dokuz yüz sayfadır. eserin asıl adı et-tasrif limen acize ari it te'liftir. otuz bölümden meydana gelen eserin birinci ve ikinci bölümlerinde hastalıkların genel değerlendirmesi yapılarak tedavileriyle ilgili bilgiler verilmektedir. üçüncü bölümden yirmi beşinci bölüme kadar olan kısımda, ilaçların terkibi anlatılmaktadır. yirmi altıncı bölümde hastalık, sağlık ve yiyecek rejiminden bahsedilmektedir. yirmi sekizinci bölümde ise basit ilaçlarla yiyeceklere ayrılmıştır. kitabın en önemli kısmını otuzuncu bölüm meydana getirmektedir. burada, cerrahlıkla ilgili bilgiler anlatılmaktadır.
  te'lif in seksenden fazla yazma ve basılı kopyası vardır. birçok defa lâtince'ye ve ibranice'ye tercüme edildi. eserin birinci ve ikinci kısımları 1519 senesinde ausburg'da lâtince olarak basıldı. cerrahi ile ilgili cüz'ü meşhur gerard de cremona tarafından lâtince'ye tercüme edilmiştir. bu bölümü fatih sultan mehmed han zamanında, amasya hastanesi başhekimi sabuncuzade şerefeddin tarafından bazı ufak tefek ilavelerle cerrahiyei ilhaniye adıyla türkçe'ye tercüme edilmiştir.

  avrupâ da cerrahinin temelinin atılmasına sebep olan bu eser, salerno, montrepelleier ve diğer avrupa tıp fakültelerinde asırlarca ders kitabı olarak okutulmuştur. ebu'l-kasım zehravi'yi, müslümanlardan çok, asırlarca eserlerinden istifade eden avrupalılar tanımışlar, buluşlarını ve tedavi şekillerini kendilerine mal etmişlerdir.

  zehravi'nin eseri, cremonâ lı gerard'ın lâtince tercümesi sayesinde batı'da geniş ölçüde tanındı ve italyan ve fransız cerrahları üzerinde hayli etkili oldu; kendisine gösterilen ilgi, eserin modem döneme kadar yaşamasını sağladı

  (bilime yön veren islam alimleri - adil akyüz,251-261)
 • fransız cerrah ambroise paré (1510-1590), alman cerrah friedrich trendelenburg (1844-1924) gibi babalara ilham olan asıl kahraman.

  ayrıca bkz; http://www.cshd.org.tr/?fulltextid=207
 • 1- tıp dünyasında çok dikkat çekici bir hastalık olan hemofiliyi (kanarca) ayrıntılı olarak tanımlayan ilk hekimdir.
  ameliyatlarda kanın akmasını önlemek için damar dikimi ile damarları birbirine birleştirmeyi, böylece bu usûlle kanamayı önlemeyi ez-zehravî bulmuştur. fakat ondan 6 asır sonra ( l6. asır) gelen fransız doktoru ambroise pare bu uygulamayı bulduğunda büyük bir kâşif olarak lanse edilmiş ve ez-zehravî’den ne yazık ki hiç bahsedilmemiştir.

  3- diğer bir önemli buluşu da ameliyat ipliği olarak kedi bağırsağını kullanmasıdır ki, bu uygulama günümüz cerrahları tarafından da (kat-kut diye tâbir edilir) çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

  4- eklem iltihaplarının tedâvisini de yine ilk defa gerçekleştiren ez-zehravî olmuştur.

  5- böbrek ve mesanede oluşan taşları ameliyatla çıkarma metodunu ilk kez ez-zehravî bulmuştur. idrar yollarında sonda kullanmayı gerçekleştiren de ilk o olmuştur.

  ez-zehrâvî’nin”et-tasrif limen aceze ani’t-te’lif” adlı eserinin latince çevirisinden bir sahife

  6- akciğer iltihaplanmaları üzerinde çalışarak, ilk kez ameliyatla göğsü yarıp dağlama yoluyla tedavi etmeyi başarmıştır.

  7- ilk kez fıtık ameliyatını yapan da ez-zehravî’dir.

  8- ilk kez karaciğer hastalıklarını teşhis etmesi, ağız yaraları ve şişmeleriyle ilgili tedavilerde de başarılı olması, nereden bakılırsa bakılsın kendi dönemi için çok önemli bir çalışma olarak kaydedilmiştir.

  9- o zamana kadar tek bir hastalık olarak bilinen guatr ve tiroid bezi kanserini ayrı ayrı tarif eden ve teşhis koyan da ez-zehravî’dir.

  10- bunun yanında yaraların cerahat toplamasından, apselerin boşaltılmasından ve yüz sivilcelerinin tedavisinden de ilk bahseden kişi olmuştur.

  11- hemoroid hastalığı ve çocuğun sünnetiyle ilgili bilgileri de yine ez-zehravî vermiştir.

  12- bunun yanında göğüs kanserinin ameliyatla nasıl tedavi edileceğini de ilk o göstermiştir.

  13- ameliyat sonrası dikiş izlerini en aza indirmeye çalışması bugünün estetik cerrahisine ışık tutmuştur. yani ilk estetik ameliyatı yapan da ez-zehravî’dir.

  18. asırda ingiliz doktor percival potti, omurilik tüberkülozları ve artrit ile ilgili teşhis ve tedâvi usûllerini kamuoyuna “potti” adı ile duyrulurken, ez-zehravî tam 8 asır önce bunun tedavisini yapmıştır.
 • arkadaş bıkmadınız şu mutezili hekimlerini islam alimi diye tanıtmaktan. abbasi rönesansı döneminde ırak'ta yaşamış birine müslüman demek çok komik oluyor. adamlar mutezili lan! ceneti, cehennemi, kaza ve kadere imanı hatta haram ve helali inkar eden islamdan çok aristo ve platon'dan etkilenen adamlar bunlar. ibn-i sina, farabi falan bunların hepsi bugün yaşayıp da görüşlerini açıklasalar taşlayıp öldürürdünüz.

  ha yaşadıkları dönemde de çok iyi bir bok yemiş değildirler. abbasi sarayını ele geçirip devleti yönettikleri dönem tam bir terör dönemiydi.