şükela:  tümü | bugün
 • toplumda trafik bilincini geliştirme adına belli vatandaşlarımıza bahşedilen bir nevi paye.
  herkes ftf olamaz.güven-özveri-tecrübe ister.
 • fahri abi, bir trafik müfettisi
  inceden bir sag duyu sahibi
  isi gucu takiptir ihlalleri
  hic acimadan keser ceza fislerini
  zaten bizzat muhattap ta olmaz
  elin soforuyle
  yazdigi cezayi
  direk subeye postalar

  iste böyle gecer fahri abinin günleri
  birer birer,
  isiniz duserse eger
  sorun fahri trafik mufettisi diye
  hemen gösterirler.
 • bu arkadaşların kestikleri cezalardan yıllarca haberiniz olmayabilir, taaki bir gün araç muayenesi, çevre pulu türü vesilelerle ortaya çıkana kadar. bu cezalara genellikle güzel bazı faizler de binmiş olur ve yine bu vesileyle bu müfettiş arkadaşlara bol bol ağza alınmayacak küfürler sarfedilir.
 • otopark içersinde bile aracının yerini değiştirirken emniyet kemerini takan bir kişiye posta yoluyla gönderilen tebligatta emniyet kemeri kullanmamak ihlalini yakıştıran kişilerin bulunduğu kurumun mensubu.
 • eğer içlerinden birini tanıyorsanız, trafikte size terso yapana diklenmeye, kafa atmaya, dayak yemeye, hastaneye ya da karakola gitmeye, işinden gücünden olmaya gerek bırakmayan, sadece düşman arabanın plakasını, cinsini, rengini, olay yerini ve saatini bir yere kaydedip, sonra kendisine bildirdiğinizde, o ruspu çocuğuna, o öküze, gıyabında mebzul miktarda ceza yazarak intikamınızı alan * ve herhangi bir ücret almadan faaliyet gösteren, sizi bu küçük ricanız için kırmayan gönüllü kişi.
 • devamlı bana ceza kesen, peşimde dolaştıklarını düşündüğüm, işsizlikten gönülleri daralmış gönüllü trafik musibetleri. o kadar çok ceza geliyor ki yakın arkadaşlarımdan ve akrabalarımdan da şüpheleniyorum.
 • herhangi bir yerde sizi görüp *, tipinizi beğenmediği için *, saçma sapan bir yerde *, emniyet kemeri ihlaliyle suçlayabilen, devletimin gönüllü trafik müfettişleridir. sanırım hepsi geniş ana caddelere bakan, pencereleri büyük mekanlarda oturuyorlar. sabah kahvaltısından sonra orta şekerli kahve eşliğinde, ele kağıdı kalemi alıp, plakasını okuyabildiği her araca, kafaya göre cezaları yazıp yazıp duruyorlar. tamam belki emeklisiniz, sıkılıyorsunuz, bunalıyorsunuz, yapacak işe güce ihtiyacınız var, sizleri bu nesil çok iyi anlıyor ama biraz fazla olmadınız mı? hatalı sollama, emniyet kemeri, bir de sigara yasaklanırsa vay halimize...

  ilgilenenler için: adliyede bu cezalara itiraz edebileceğiniz bir birim bulunuyor. cezanın kesildiği tarih ve saatte iş yerinizde veya herhangi başka bir yerde olduğunuzu ispatlar bir belge götürürseniz, yanlışlık oldu ibaresiyle cezanız silinebiliyor. yalnız bunun için her yerde olduğu gibi, kimlik fotokopisi, ikametgah, ruhsat fotokopisi gibi vazgeçilmez belgeleri götürmeyi unutmayınız. "yok ben uğraşamam kardeşim" der ve cezanızı paşa paşa öderseniz, bu insanlar da bütün gün saçma sapan ceza kesmeye devam edeceklerdir..
 • - kayıktaki adam yakasındaki kartı gösterip duruyor. yavaşlasana biraz, bir şey diyo galiba?
  - iyi günler gençler, o jet ski’ye dört kişi binmenin kanunlara aykırı olduğunu biliyor muyuz acaba?
 • aranacak şartlar

  madde 5 - müfettiş olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır :

  türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak
  en az kırk yaşında olmak
  yüksekokul mezunu olmak
  en az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak
  asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak
  müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması
  kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak
  taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış dahi olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak

  müracaat

  madde 6 - bu yönetmelikteki şartları haiz bulunan kişilerden müfettişliğe istekli olanlar, iki adet vesikalık fotoğraf, sürücü ve ikametgah belgesi ile, sabıka kaydını gösterir belgelerin birer suretini dilekçesine ekleyerek ikametgahının bulunduğu il valiliğine müracaat eder.

  müracaatların kabulü ve değerlendirilmesi

  madde 7 - müracaatların kabulu, gerekli görülmesi halinde ibraz edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi, ilgilinin müracaatını yapmış olduğu il valiliğince yapılır.

  kabul edilen dilekçe ve ekleri, soyadı esasına göre bir deftere kaydedilerek dosyada muhafaza edilir. yapılan inceleme neticesinde durumları yönetmelik esaslarına uygun bulunanlar (ek-1) deki liste halinde bakanlığa gönderilir.

  trafik kurulunca yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, müfettiş olmasında sakınca görülmeyenlere ilişkin listeler yüksek kurulun onayına sunulur.

  onay işlemini müteakip, ilgili valiliklerine sonuçları iletilir ve (ek-2) de gösterilen "fahri trafik müfettişi kimlik belgesi" düzenlenerek verilir.

  "trafik sorununun çözümüne yönelik bilimsel araştırma ve çalışma yapanlar ile trafiğe hizmet etmiş olanlar ve bulundukları görev, mesleki deneyim ve nitelikleri itibariyle müfettiş olarak görevlendirilmelerinde yarar görülenlerin isimleri de, yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b),(c) ve (d) bendlerindeki şartlara bakılmaksızın trafik hizmetleri başkanlığının teklifi emniyet genel müdürlüğünün uygun görüşü ile yüksek kurulun onayına sunulur. bu şekilde müfettiş seçilenlerin durumları ikamet ettikleri il valiliklerine bildirilerek kendilerine fahri trafik müfettişliği kimlik belgesi verilir ve eğitime tabi tutulmazla."

  bu işlemlere ilişkin görevler, illerde tescil birimlerince, merkezde kurullar şube müdürlüğünce yürütülür.

  eğitim

  madde 8 - müfettişlerin eğitimi ;

  yüksek kurul tarafından müfettişliğe seçilen kişiler, belirli bir eğitim proğramı çerçevesinde illerinde eğitime tabi tutulurlar.

  hazırlıkları tamamlanmış eğitim proğramlarına katılmayanlara müfettişlik kimliği verilmez.

  müfettişlerin çalışma usul ve esasları

  madde 9 - müfettişlerin görevleri ;

  tesbit ettikleri kural ihlallerine ilişkin olarak (ek-3) deki tutanağı düzenledikten sonra, en yakın trafik birimine 48 saat içerisinde iletir.
  ihbar tutanakları çoğaltılarak kullanılır.
  müfettişler, araç durdurarak sürücülerle muhatap olamazlar, belge veya evrak kontrolü yapamazlar.
  trafik müfettişleri trafik güvenliği ile ilgili görüş ve önerilerini bildirebilirler.
  müfettişlerin görevleri zaman ve mahalle sınırlı olmayıp, ülkenin heryerinde görevli sayılırlar.
  müfettişler görevlerini yürütürken, adil ve tarafsız olmak zorundadırlar.

  sorumluluk

  madde 10 - görevini kötüye kullandığı tesbit edilen ve yönetmelikte belirlenen esas ve usullere aykırı olarak işlem yapan müfettişler, 2918 sayılı karayolları trafik kanunun ek 6'ıncı maddesi hükmü uyarınca iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. ayrıca bunların yargılanmaları tabi oldukları esaslara göre yapılır.

  müfettişlik görevinin sona erdirilmesi

  madde 11 - müfettişlik görevi aşağıda sayılan hallerin herhangi birisinin mevcudiyetinde sona erdirilir.

  bu yönetmeliğin 5'inci maddesindeki şartlardan herhangi birini kaybedenler.
  ayrılma isteğinde bulunanlar
  bu yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince mahkemeye sevki yapılanlar.
  müfettişlik kimliğini, kendilerine muafiyet kazandırmak amacıyla kullananlar.
  yetkilerini, bu yönetmelikte belirlenen görevlerin haricinde kullandığı tesbit edilenler.
  trafiğin denetimi ve yönetimiyle yetkili kişilere görevleri esnasında müdahalede bulunanlar.
  herhangi bir trafik suçu veya başka bir suç nedeniyle sürücü belgesi geçici bir süre geri alınanlar ile sürücü belgesi iptal edilenler.
  ayrıca, müfettişlik görevinde kalmasında sakınca bulunduğu anlaşılanların bu görevlerine her zaman son verilebilir.