şükela:  tümü | bugün
 • avrupada 60’lı yıllardan beri uygulanan, türkiye’de ise 1997’den beri faal olan müessese.
  türkiye’de karayollarındaki denetimden jandarma ve trafik zabıtası sorumlu. karayolunun özellikle bu ülkede; demiryolu ve denizyoluna oranla neredeyse her gün can kaybına neden olan yüksek riskini azaltmak amacıyla, gerekli şartları gerçekleştiren herkes tarafından 2918 sayılı kanunun 114-115-116 ve ek 6. maddesine dayanarak yapılabilen ve emin olunduğu takdirde kural ihlali yapan plakalara ‘trafik suçu tespit tutanağı* düzenleme hakkı vererek kamu düzenini korumaya, karayollarının daha güvenli olmasına yardımcı olan görev..
  bu görevin devlete hiçbir maliyeti yok. fahri trafik müfettişi olan kişiler ne maaş alıyorlar, ne de sigorta gibi talepleri var. tam bir gönüllüler ordusu..

  keyfi olarak kullanılmadığı sürece (ki bunun yaşanan nice komik örnekleri yazıldı çizildi ne yazık ki), trafikte insan gibi davranmak için illa başlarına birer çoban isteyen şuursuzlar için iyi...
 • fahri trafik müfettişleri görev ve çalışma yönetmeliği 01.05.1997 tarihinde resmi gazete'de yayınlandı.

  fahri trafik müfettişliği görev ve çalişma yönetmeliği

  yönetmelikler

  içişleri balkanlığından :

  fahri trafik müfettişliği görev ve çalışma yönetmeliği

  birinci bölüm : genel hükümler

  ikinci bölüm : müfettişlerde aranacak şartlar, müracaat ve değerlendirme esas ve usulleri

  üçüncü bölüm : çeşitli hükümler

  birinci bölüm

  genel hükümler
  amaç
  kapsam
  hukuki dayanak
  tanımlar

  amaç
  madde 1 - bu yönetmeliğin amacı, fahri trafik müfettişi olarak görevlendirileceklerde aranacak şartları, bunların görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer esas ve usulleri belirlemektir.

  kapsam
  madde 2 - bu yönetmelik fahri trafik müfettişliği görevinin verilmesi ve iptali ile kural ihlali yapan sürücüler hakkında ihbar tutanağı düzenlenmesini ve en yakın trafik birimlerine gönderilmesiyle birlikte yapılacak olan uygulamanın esas ve usullerini kapsar.

  hukuki dayanak
  madde 3 - bu yönetmelik ; 4199 sayılı kanunla değşik 2918 sayılı trafik kanunun ek-6 ncı maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

  tanımlar
  madde - bu yönetmelikte geçen deyimlerden ;
  yüksek kurul : karayolu güvenliği yüksek kurulunu
  bakanlık : içişleri bakanlığı
  trafik kurulu : karayolu trafik güvenliği kurulunu
  genel müdürlük : emniyet genel müdürlüğünü
  müfettiş : fahri trafik müfettişini
  tutanak : trafik suçu ihbar tutanağını

  ifade eder.

  --------------------/--------------------

  ikinci bölüm
  müfettişlerde aranacak şartlar, müracaat ve değerlendirme esas ve usulleri

  aranacak şartlar
  müracaat
  müracaatların kabulu ve değerlendirilmesi
  eğitim
  müfettilerin çalışma usul ve esasları
  sorumluluk
  müfettişlik görevinin sona erdirilmesi

  aranacak şartlar
  madde 5 - müfettiş olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır :

  türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak
  en az kırk yaşında olmak
  yüksekokul mezunu olmak
  en az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak
  asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak
  müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması
  kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak
  taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış dahi olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak

  müracaat
  madde 6 - bu yönetmelikteki şartları haiz bulunan kişilerden müfettişliğe istekli olanlar, iki adet vesikalık fotoğraf, sürücü ve ikametgah belgesi ile, sabıka kaydını gösterir belgelerin birer suretini dilekçesine ekleyerek ikametgahının bulunduğu il valiliğine müracaat eder.

  müracaatların kabulü ve değerlendirilmesi

  madde 7 - müracaatların kabulu, gerekli görülmesi halinde ibraz edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi, ilgilinin müracaatını yapmış olduğu il valiliğince yapılır.

  kabul edilen dilekçe ve ekleri, soyadı esasına göre bir deftere kaydedilerek dosyada muhafaza edilir. yapılan inceleme neticesinde durumları yönetmelik esaslarına uygun bulunanlar (ek-1) deki liste halinde bakanlığa gönderilir.

  trafik kurulunca yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, müfettiş olmasında sakınca görülmeyenlere ilişkin listeler yüksek kurulun onayına sunulur.

  onay işlemini müteakip, ilgili valiliklerine sonuçları iletilir ve (ek-2) de gösterilen "fahri trafik müfettişi kimlik belgesi" düzenlenerek verilir.

  "trafik sorununun çözümüne yönelik bilimsel araştırma ve çalışma yapanlar ile trafiğe hizmet etmiş olanlar ve bulundukları görev, mesleki deneyim ve nitelikleri itibariyle müfettiş olarak görevlendirilmelerinde yarar görülenlerin isimleri de, yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b),(c) ve (d) bendlerindeki şartlara bakılmaksızın trafik hizmetleri başkanlığının teklifi emniyet genel müdürlüğünün uygun görüşü ile yüksek kurulun onayına sunulur. bu şekilde müfettiş seçilenlerin durumları ikamet ettikleri il valiliklerine bildirilerek kendilerine fahri trafik müfettişliği kimlik belgesi verilir ve eğitime tabi tutulmazla."

  bu işlemlere ilişkin görevler, illerde tescil birimlerince, merkezde kurullar şube müdürlüğünce yürütülür.

  eğitim
  madde 8 - müfettişlerin eğitimi ;
  yüksek kurul tarafından müfettişliğe seçilen kişiler, belirli bir eğitim proğramı çerçevesinde illerinde eğitime tabi tutulurlar.
  hazırlıkları tamamlanmış eğitim proğramlarına katılmayanlara müfettişlik kimliği verilmez.

  müfettişlerin çalışma usul ve esasları
  madde 9 - müfettişlerin görevleri ;

  tesbit ettikleri kural ihlallerine ilişkin olarak (ek-3) deki tutanağı düzenledikten sonra, en yakın trafik birimine 48 saat içerisinde iletir.
  ihbar tutanakları çoğaltılarak kullanılır.
  müfettişler, araç durdurarak sürücülerle muhatap olamazlar, belge veya evrak kontrolü yapamazlar.
  trafik müfettişleri trafik güvenliği ile ilgili görüş ve önerilerini bildirebilirler.
  müfettişlerin görevleri zaman ve mahalle sınırlı olmayıp, ülkenin heryerinde görevli sayılırlar.
  müfettişler görevlerini yürütürken, adil ve tarafsız olmak zorundadırlar.

  sorumluluk
  madde 10 - görevini kötüye kullandığı tesbit edilen ve yönetmelikte belirlenen esas ve usullere aykırı olarak işlem yapan müfettişler, 2918 sayılı karayolları trafik kanunun ek 6'ıncı maddesi hükmü uyarınca iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. ayrıca bunların yargılanmaları tabi oldukları esaslara göre yapılır.

  müfettişlik görevinin sona erdirilmesi
  madde 11 - müfettişlik görevi aşağıda sayılan hallerin herhangi birisinin mevcudiyetinde sona erdirilir.

  bu yönetmeliğin 5'inci maddesindeki şartlardan herhangi birini kaybedenler.
  ayrılma isteğinde bulunanlar
  bu yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince mahkemeye sevki yapılanlar.
  müfettişlik kimliğini, kendilerine muafiyet kazandırmak amacıyla kullananlar.
  yetkilerini, bu yönetmelikte belirlenen görevlerin haricinde kullandığı tesbit edilenler.
  trafiğin denetimi ve yönetimiyle yetkili kişilere görevleri esnasında müdahalede bulunanlar.
  herhangi bir trafik suçu veya başka bir suç nedeniyle sürücü belgesi geçici bir süre geri alınanlar ile sürücü belgesi iptal edilenler.
  ayrıca, müfettişlik görevinde kalmasında sakınca bulunduğu anlaşılanların bu görevlerine her zaman son verilebilir.

  --------------------/--------------------

  üçüncü bölüm

  çeşitli hükümler

  müfettiş sayısı
  tutanak düzenlenmesine dair işlemler
  yürürlük
  yürütme

  müfettiş sayısı
  madde 12 - her ilin müfettiş sayısı, o ildeki merkez ve ilçe trafik tescil kuruluşlarına kayıtlı toplam motorlu araç sayısının binde iki oranında tespit edilir.

  tutanak düzenlenmesine dair işlemler
  madde 13 - bu yönetmeliğin 9'uncu maddesine göre müfettişlerce tanzim edilerek tescil kuruluşlarına iletilen tutanaklar hakkında, trafik kanununun 116'ıncı ve karayolları trafik yönetmeliğinin ilgili maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

  yürürlük
  madde 14 - bu yönetmelik yayımı tarihinde yürülüğe girer.

  yürütme
  madde 15 - bu yönetmelik hükümlerini içişleri bakanı yürütür.
 • temelde vatandaşlık görevidir.
 • "en az kırk yaşında olmak" en saçma şartıdır.

  yolda trafik magandalarını gördükçe, elimden bişey gelmediği için çıldırıyorum.
  ve benden böyle bir yardımda bulunmam için yaşımı almış biri olmam isteniyor.

  neden?
  gençlere güvenilmiyor mu?!

  (bkz: çok doluyum be sözlük)
 • oy ve ötesi'nin oylara el attığı gibi, biz 40 yaş üzeri yazarlar da buna el atalım anasını satiyim ya? biz elimizi taşın altına koymadan bu devlet kendi başına bi s.ki doğrultamayacak belli.
  ve o kadar kolay ki müfettiş olma prosedürü...

  sırf park embesillerini biraz caydırsak bile rahatlar şu memleket.
  engelli alanına park edenler, kaldırım rampa önlerine park edenler, park edilmez işaretli yerlere park edenler, park şeridine ikinci şeridi çıkanlar, biraz abansak önemli bi kısmını caydırabiliriz?

  aranan şartlar ahanda bunlar:

  • türkiye cumhuriyeti vatandasi olmak,

  • en az 40 yaşında olmak,

  • yüksek okul mezunu olmak,

  • en az 10 yilik sürücü belgesi sahibi olmak,

  • asli kusurlu trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak,

  • müracaat tarihinden geriye doğru toplam 5 yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puai uygulamsı sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,

  • kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

  • taksirli suçlar ve asgıda sayılı suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, agır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa ugramış olsalar bile devleti şahsiyetine işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, iyi niyeti kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı ve seref ve haysiyeti suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılıgı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve aim simlara fesastirma, devlet açiga vurma suçlarindan dolai hükümlü bulunmamak,

  • şartlarına haiz bulunan kişilerden müfettişliğe istekli olanların 2 adet vesikalık , sürücü belgesi ile sabıka kaydı gösterir belgelerin birer suretini dilekçesine ekleyerek ikametgahının bulunğu il valiliine müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • ulaşım ve trafik ile alakalı bir işte çalışılması halinde 40 yaş şartından muaf olunan gönüllülük müessesesi.
 • yaşım otuz sekiz, ondokuz yıllık ehliyetim ve 0 ceza puanım var. bu güne kadar bir kez sarı ışıkta geçtiğim için ceza yedim; o da 15 yıl önceydi. sanırım istenen şartları fazlasıyla karşılıyorum, önümüzdeki iki yıl içerisinde bir salaklık yapmazsam ve hâlâ hayatta isem iki yıl sonra başvuracağım müessese.

  yüksek çözünürlüklü bir kamera ile nezahat gökyiğit botanik bahçesinde pusuya yatıp emniyet şeridi ihlali yapanlara ve özellikle de dönüş için sıra bekleyen diğer sürücüleri aptal yerine koyup refüjün dibinden araya kaynamaya çalışan şerefsizlere ceza yağdırmak gibi bir fantezim var.
 • bugün anadolu bulvarında cep telefonuyla konuşarak yalpa yapa yapa tır kullanan birini görünce başvurmaya karar verdiğim müessese. fakat şu 40 olayı olmayaydı iyiydi.
 • kaldı 3 sene. trafik teröristlerinin anasını sikicem. yaşadığım şehrin trafik mantalitesini değiştirmezsem adam değilim. isterse topuğuma sıksınlar. adam edeceğim bir şekilde bu şehri.

  bekleyin oğlum, çok pis sıkıyorum kendimi.