şükela:  tümü | bugün
 • konvülsiyon da deniyor havale de havale geçirmek de.
  hatta ateşin düşmediği yerlerde eft geçirmek de deniyor, komik olunuyor akıl sıra.
  kim, hangi tıp alemi, ne derse desin,
  sekiz aylık bebeğinizin geçirmesi durumunda,
  ömrünüzden sekiz yıl yiyebilen rahatsızlık.
  rutin yüksek ateş diye götürdüğünüz bebek,
  fitil konulması ardından hemen kasılmaya, titremeye, gözleri kaymaya başlamasıyla,
  iki hemşire bir çocuk doktoru verilen oksijen ve diazepam rektal tüp ile insanı
  bildiği herşeye şükrettiren hastalık.
 • allah kimsenin başına vermesin, allah insanı evladıyla sınamasın dedirten olay.

  küçük yavrunuzun ambulanstan sedye üzerinde baygın ve titreyerek inmesi ne demektir inşallah kimse öğrenmek durumunda kalmaz.
 • bebekken geçirdiğim ve beni peygamber aday adayı yapan şey.
  ama uzun yıllar epilepsi tedavisi görüp sonunda salıverildiğim için ancak küçük boy bir peygamber olabileceğim, halbuki ellemeseler yıkardım ortalığı.
 • basit febril konvülsiyon: ateşle ilişkili primer generalize sıklıkta tonik-klonik, 15 dakikadan kısa süren ve 24 saat içerisinde tekrarlamayan konvülsiyonlardır.

  komplike febril konvülsiyon: fokaldir, nöbet süresi 15 dakikanın üzerindedir, 24 saat içinde tekrarlayabilir.

  febril status epileptikus: febril konvülsiyonun 30 dakikanın üzerinde sürmesidir.
 • • ateş 38°c’nin üstündedir. konvülziyon genellikle ateş yükseldikten sonraki 1-2 saat içinde nadiren 1 saatten önce, bazen de düşerken görülebilir. ateş yükseldikten 24 saat sonra konvülziyon nadiren görülür. febril konvülziyonlu çocuklarda uzun süre devam eden yüksek ateş, ani yükselen ateşe göre konvülziyonu başlatmada daha önemli rol oynamaktadır.

  • febril konvülziyonda ateş %80 viral nedenlere bağlıdır. roseola infantum, ekzantem subitum, adenovirus, influenza tip a ve b’de fk görülebilmektedir. son yıllarda herpes tip 6 ve herpes tip 7 enfeksiyonları ile birlikte fk sıklıkla bildirilmektedir.

  • aşılar sonrasıda ortaya çıkan konvülziyonlar da fk’a benzer özellik gösterir. genellikle dbt aşısını takiben 48 saat içinde fk görülebilmektedir. asellüler dbt aşısı bu riski azaltmaktadır. ayrıca kızamık aşısından sonraki ateş sırasında fk görülebilir.

  • ailede fk öyküsü olması ilk ve tekrarlayan fk için kesin risk faktörüdür. çoğunlukla multifaktöryel, daha küçük bir grupta ise otozomal dominant geçiş göstermektedir. febril konvülziyon öyküsü olan ailelerde 8. ve 19. kromozomda gen lokusu saptandı. (8q13-q21 ve 19q13.1)

  • febril konvülziyonların çoğu kısa süreli, generalize tonik klonik, atonik nadiren parsiyel nöbetler şeklindedir. çoğunlukla birkaç dakikada kendiliğinden durur. nadiren parsiyel başlayıp generalize olabilir. başlangıçta ağlama, bilinç kaybı ve kaslarda sertleşme, apne görülebilir. daha sonra klonik fazda yüz ve extremitelerde tekrarlayan sıçramalar görülebilir.

  • tek basit febril konvülziyonu olan çocuklarda epilepsiye dönüşme riski çok düşük ve genel populasyondan farklı değildir (%0,5). ancak risk faktörleri arttıkça bu oran %2-10’a çıkabilir. epilepsi gelişmesindeki genel riskfaktörleri:
  - gelişimsel nörolojik anomali (%33)
  - fokal kompleks febril nöbet (%29)
  - ailede epilepsi öyküsü (%18)
  - ateşin fk'dan 1 saat önce başlaması
  - kompleks febril nöbet, erhangi bir tip (%6)
  - rekürren febril konvülsiyon (%4)
  - basit febril konvülsiyon (%1)

  epilepsi gelişmesinde fk sayısı değil risk sayısı önemlidir. febril konvülziyon rekürrensi ve fk’dan sonra epilepsi gelişmesinde en önemli risk faktörü olan nöbet öncesindeki ateşin süresidir. febril konvülziyondan sonra epilepsi gelişmesinde en önemli risk faktörleri ailede epilepsi öyküsü öncesinde nörolojik bulgu ve kompleks tipte fk olmasıdır.

  • febril konvülziyon rekürrensini etkileyen faktörleri:
  kesin risk faktörleri
  - 18 aydan küçük olması
  - ailede fk öyküsü
  - ateşin düşük derecede olması
  - nöbet öncesi 1 saatten az süren ateş
  olası risk faktörleri;
  - ailede epilepsi öyküsü
  risk faktörü olmayanlar;
  - nöromotor gelişim geriliği
  - kompleks fk
  - birden fazla kompleks fk bulgusu
  - cins ve ırk

  • toplumda fk sıklığının artması epilepsi sıklığını arttırmaz. uzun süreli antiepileptik tedavi epilepsi gelişim riskini değiştirmemektedir.

  • tedavisinde; solunum yolu açılır aspire edilir, o2 verilir. vital bulguları monitorize edilir. ateş düşürülür (ibuprofen, parasetamol, ılık uygulama). damar yolu açılır ve antikonvülzif ilaçlar verilir:
  - iv diazepam 0,2-0,5 mg/kg
  - iv klonazepam 0,02-0,05 mg/kg
  - rektal diazepam 0,5 mg/kg
  - kloralhidrat lavmanı 25-50 mg/kg
  - intranasal midazolam 0,2 mg/kg/do

  • profilaksi uygulanacak kişiler:
  - febril konvülziyon tekrarlaması için 3 ve daha fazla risk faktörü taşıyanlar
  - sosyal endikasyon
  - tıbbi müdahale yapılacak merkeze uzaklık
  - ilk fk’nun 1 yaşın altında geçirilmesi
  - kompleks fk özelliği gösterenler (uzun + fokal)
  - ailede fk öyküsü
  - öncesinde nörolojik bulgu ya da nöromotor gelişim geriliği

  • febril konvülziyonda prognoz iyidir. kalıcı motor defisit ya da ölüm yapılan çalışmalarda bildirilmemiş. uzun süreli takipte bilişsel performans değişikliği görülmemiş. risk faktörü arttıkça epilepsi gelişimi artmış. uzamış ve tekrarlayan komplike febril konvülziyonda mezial temporal skleroz görülebilir.
 • denizli'de üstüne çeteleyle birlikte deniz kabuğu parçaları asılmış bir çocuk görürseniz, epileptik veya febril konvülziyonları olduğunu, durumunun da ciddi veya ağır olduğunu tahmin etmeliymişsiniz. (bkz: çetele/@ibisile)

  (bkz: oğlan boncuğu)
  (bkz: ateşli havale)
 • halk arasında ateşli havale olarak da bilinir.sıklıkla 6 ay 5 yaş arası çocuklarda görülür.çocuklarda en sık nöbet şeklidir.gözlerde kayma,vücutta kasılma,morarma gibi bulgulara yol açabileceğinden ailede büyük paniğe yol açar.yüzde 95'i beş dakikadan kısa sürer.yapılması gereken şey çocuğu sağ yanına doğru yatırıp nöbetin durmasını beklemektir.beş dakikadan uzun sürerse 112 aranmalıdır.soğuk suyun altına sokma,kolonya koklatma,soğan koklatma ve dilin tutulup çekilmesi gibi halk arasında yaygın olan müdaheleler yapılmamalıdır.sıklıkla beyine zarar vermez ve çeşitli risk faktörleri olmadığı sürece beş yaşın üzerinde kaybolur.bir kez yaşanmışsa tedaviye ve ileri incelemeye gerek yoktur.
 • 9 ay-5 yaş arasındaki çocuklarda görülen generalize(tonik-klonik) nöbetlerdir.

  sebebi de genelde viral enfeksiyonlarda artan interlokin 1'dir.

  interlokin 1 nöronların uyarılabilirliğini artırırlar.

  prognozu çok iyidir çoğu epilepsiye dönmez.

  profilaktik olarak rektal diazepam verilir. ama nöbet sırasında iv diazepam yaparız.

  yine profilakside aile durumu kötü olan çocuklara fenobarbital veririz.

  edit: bilgi ekleme+ imla.
 • halk arasında havale denilen çocuklarda genellikle jeneralize tonik klonik kasılma yani tüm vücudun kasılmasıyla giden çocuklarda yaygın, ateşe ve yaşa bağlı ortaya çıkan durumdur. amerikan pediatri akademisinin tanımına göre 6 ay - 60 ay arası intrakraniyal enfeksiyon, metabolik bozukluk veya afebril( ateşten bağımsız) nöbet öyküsü olmayan ateşli çocuklarda gelişen nöbetlerdir. 5 yaşın altındaki çocukların %2-5'inde, en sık 2 yaş civarında görülür. 6 ay öncesi ve 3 yaş sonrası görülme olasılığı düşer. yapılan araştırmalarda kız-erkek oranı eşit bulunmuştur.

  nöbet ateşin başlangıç evresinde daha sık görülür. febril konvülsiyon(fk) basit ve komplike olarak ayrılır. basit nöbetin özellikleri kabaca: jeneralize(tüm vücudun kasıldığı) olması, 10-15 dk'dan kısa sürmesi ve ateşli hastalık sırasında tek olarak geçirilmesidir. komplike türünde ise nöbetler daha fokal( belirli bir vücut bölgesine sınırlı), süre olarak daha uzun ve ateş sırasında birden fazla olacak şekilde geçirilmesidir.

  sebep olarak belli yaş aralıklarında bulunan çocuklarda ateşle birlikte konvülsiyona duyarlılığın artması gösterilmektedir. bu yaşlarda uyarıcı ve baskılayıcı nörotransmitterler(beyinde beyin hücreleri arasında iletişimi sağlayan kimyasallar) arasındaki dengenin henüz olgunlaşmadığı ve duyarlı olan çocuklarda ateşin etkisi ile konvülsiyonların ortaya çıktığı düşünülmektedir. etiyolojik sebep olarak ateş odağının daha çok üst solunum yolları hastalıkları olduğu görülür. akut gastroenterit( ishal)'te fk olasılığı daha azdır. demir eksikliğinin de nöbet eşiğini düşürdüğü gösterilmiştir.

  fk'da genetik geçiş şekli tam olarak gösterilemese de ailede fk öyküsü kesin risk faktörüdür. fk geçiren çocuklarda ailelerinde %25-40 oranın pozitif fk öyküsü bulunmaktadır.

  değerlendirme öykü ve fizik muayene ile yapılır. öyküsü tipik ve fizik muayenesi normal hastalarda kan testleri gerekli değildir. ilk kez basit fk geçiren çocuklarda da radyolojik tetkik önerilmez. yalnızca muayenede menenjiti düşündüren bulgularda lomber ponksiyon önerilir. aynı zamanda 12 ay altı çocuklarda yine fk sonrası lomber ponksiyon önerilmektedir.

  seyir sıklıkla iyidir. doğumdan 5 yaşına kadar takip edilen hastalarda fk geçiren ve geçirmeyenler arasında davranış, boy, zeka testlerinde farklılık saptanmamıştır. tek basit fk'nın epilepsiye dönüşme ihtimali genel popülasyondan daha yüksek değildir. fk geçirmiş bir çocukta daha önce nörolojik anormalliklerin varlığı, ailede epilepsi öyküsü ve komplike tipte fk geçirmek ilerde epilepsi hastalığı için risk faktorleridir.

  tedavi olarak çocuk eğer nöbet aşamasında görülürse herhangi bir nöbete yaklaşım gibi antiepileptik ilaçlar kullanılır. basit fk'da koruyucu ilaç başlanması önerilmemektedir. aile fk hakkında bilgilendirilmelidir. nöbet anında yapılması gerekenler ve ateş kontrolü anlatılmalı ve ailenin kaygısı giderilmeye çalışılmalıdır. koruyucu olarak antiepileptik ilaç başlamak tartışmalıdır ve kar zarar dengesine göre karar verilmelidir. aileye ateş yükseldiği esnada kullanması için rektal antiepileptik-ateş düşürücü kombinasyonu ilaçlar verilebilir ancak burda da yine ilaç yan etkisi açısından gerek olup olmadığı tartışılmaktadır.

  vücut sıcaklığı normal olan bir çocuk muayene esnasında herhangi bulgu vermez ve evine giderken ateşi yükselip fk geçirebilir. bu hekimin öngörebileceği bir durum değildir. görüntü itibariyle korkunç bir durum olması ile ailede tedirginliğe sebep olması beklenen durumdur. ancak burada özellikle ilk nöbet sonrası aileye tekrar olabileceğini anlatmak, nöbet esnasında yapılacakları söylemek ve öngörülebilir bir şey olmadığını açıklamak gerekmektedir. bu hem ailenin hem de bakan hekimin kendisi için yararlı bir davranıştır.

  ben de küçükken geçirmişim havale ve bunları yazabiliyorum şu an. dolayısıyla nöbete eşlik eden korkulan durumlar olmadığı zamanlarda gerekli kontroller altında çocuğun hasar almadan hayatına devam edebileceği bilinmeli ancak tetikle olunmalı ve değerlendiren hekimin belirlediği süre boyunca düzenli takip altında kalmalıdır.
 • vücudun ateş merkezi hipotalamustur. yani vücudun termostatı diyebiliriz. bu termostat normalde 36.5 derece ayarlıdır. kombi gibi düşünün. ayarlıyorsunuz 36.5 dereceye, su sıcaklığı o seviyede sabit duruyor.
  36.5 dereceye ayarlı bir termostatta eğer vücut sıcaklığı 35 dereceyse o zaman vücut ısısını arttırmak ister.üşüme hissi gelir, titreyerek vücut ısı üretmeye çalışır.
  37 derecede ise terleme başlar vücut ısı kaybetmek için uğraşır.

  şimdi bir enfeksiyon olduğu zaman hipotalamus bu termostatı 39-40 derecelere çeker. çeker ki enfeksiyonla daha iyi mücadele edebilsin. savunma hücreleri bu sıcaklıklarda daha iyi iş yapar, antibiyotikler bu sıcaklıklarda daha iyi etki gösterir.

  40 dereceye ayarlanmış bir termostatta vücut, ateşi 40 dereceye çıkarana kadar uğraşır. bunun için kişiyi üşüyormuş gibi hissettirir, titrettirir üstünü örttürür. amacına ulaştığında ise rahatlatır ve terleme yapar.

  ateş düşürücüler tam bu noktada devreye girer. o termostatı atıyorum 37 dereceye çeker. aslında sanıldığı gibi ateşi düşürmez. ateşin yükselmesini engeller. çelişki de bu noktada devreye giriyor. hipotalamus diyor ki ben enfeksiyonla mücadele etmek için 40 derece ateş istiyorum. ama bu ilaç buna müsaade etmiyor, o zaman daha zayıf savaşırım hastalığın süresi uzar.

  ateşli havale (febril konvülziyon) konusuna gelirsek sanıldığı gibi ateş çok yüksekken ortaya çıkmaz. ateşin hızlı yükselme anında çocuk titrerken ve ateşin ilk gününde genellikle olur. ateşli havaleler masumdur, sakatlık bırakmaz, ölüme çok çok çok çok nadir sebep olur. genelde 5-10 dk içinde kendiliğinden sonlanır. genelde 1-6 yaş aralığında görülür. halk arasında 'havale geçirdi özürlü kaldı' meselesinin ateşli havale ile ilgilisi yoktur. nöbet=havale=konvülsiyon çok değişik sebeplerle ortaya çıkar. bunlardan sadece biri ateş sebebiyledir. diğerleri epilepsi, menejit, beyinde tümör, kanama, elektrolit dengesizliği, beyin hasarı, doğumsal beyin yapısal bozuklukları vs vs. işte o engelli kalan çocuklar ateş nedeniyle havale geçirmemişler, yukarıda saydığım sebeplerden dolayı havale geçirip engelli kalmışlardır.

  toparlamak gerekirse
  1- ateşle çok uğraşmayın, ateş çocuğunuzun düşmanı değil dostudur. 38 derece altındaki ateşe ateş düşürücü vermeyin. ben kendi kızıma 39 derece altına vermiyorum. ateş bağışıklık sisteminin olgunlaşmasına yardımcı olur. şimdiki yeni nesil çocukların neden bu kadar çok enfeksiyona yakalandığını biraz olsun anlamışsınızıdr.

  2- ateşli havaleden korkmayın. bu biraz genetiktir. anne babada ateşli havale öyküsü varsa havale geçirme olasılığı artar. ateşli havale genel olarak masumdur. öyle ki bütün çocukların %6'sı havale geçirir çoğunda uykuda olur. anne babanın ruhu bile duymaz. sabah uyanır normal hayatına devam eder. havale anında çocuğu yan çevirin ki ağızdaki sekresyonlar boğazına kaçmasın. ellerini kollarını tutmaya çalışmayın kemik kırıklarına sebep olabilir.ağzını açmaya çalışmasın metal kaşık sokmayın dişlerini kırabilirsiniz. alın kucağınıza acil servise götürün ya da ambulans çağırın. gördüğüm en dirençli ateşli havale 2 saat sürmüştü. rektal diazem, dormicum, fenitoin hiçbiri kar etmemişti. 2 saat çocuk kasıldı durdu. en son genel anesteziye alıp havaleyi durdurmuştuk. o çocukta bile hiçbir hasar kalmadı normal yaşantısına devam ediyor. rahat olun.