şükela:  tümü | bugün sorunsallar (2)
 • orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz.
 • (bkz: hayatın olağan akışına aykırı)

  bir şeyin hayatın olağan akışına aykırı olması olmayacağı anlamına gelmez.
 • "dava; usulden kazanılır, usulden kaybedilir."
 • mutlak butlan
  kadük

  neydi bunlar ben de unuttum, yasa meclisten vaktinde geçemezse kadük mü oluyor neydi...
 • seçilme yeterliği (cumhurbaşkanı)
  madde 6 –(1) kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış türkiye büyük millet meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip her türk vatandaşı cumhurbaşkanı seçilebilir.

  seçilme yeterliği (milletvekili)
  madde 10 –onsekiz yaşını dolduran her türk vatandaşı milletvekili seçilebilir.

  milletvekili seçilemeyecek olanlar:
  madde 11 –aşağıda yazılı olanlar milletvekili seçilemezler:
  a) ilkokul mezunu olmayanlar,
  b) kısıtlılar,
  c) askerlikle ilişiği olanlar,
  d) kamu hizmetinden yasaklılar,
  e) taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar,
  f) affa uğramış olsalar bile;
  1. (değişik: 2/1/2003-4778/15 md.) basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,
  2. türk ceza kanununun ikinci kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olanlar,

  (1)bu maddede geçen "otuz yaşını" ibaresi, 19/10/2006 tarihli ve 5552 sayılı kanunun 1 inci maddesiyle "yirmibeş yaşını" olarak değiştirilmiş olup, daha sonra 25/4/2018 tarihli ve 7140 sayılı kanunun 8 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “yirmibeş” ibaresi “onsekiz” şeklinde değiştirilmiştir.
  (2)13/3/2018 tarihli ve 7102 sayılı kanunun 23 üncü maddesiyle; bu bentte yer alan “yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış” ibaresi “askerlikle ilişiği” şeklinde değiştirilmiştir.

  58223. (değişik: 2/1/2003-4778/15 md.) terör eylemlerinden mahkûm olanlar,
  4. türk ceza kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olanlar.
 • masumiyet karinesi :
  suçu ıspat edilip hüküm giyinceye kadar, şüpheli dahi olsa, kişi masumdur
 • "eğer borcun bizzat borçlu tarafından ifasında alacaklının menfaati varsa, alacaklı üçüncü kişinin borcun ifasına ilişkin teklifini, alacaklı temerrüdüne düşmeksizin reddedebilir"
 • arkan sağlamsa eğer bir kişinin ölmesine sebep olmuşsan bile serbest kalırsın.

  (bkz: rüzgar çetin)
 • torun birinci derece akraba iken; kardeş birinci derece akraba değilmiş.

  gelen mesajlar neticesinde edit: hukuki bir cevap verilmişti gov.tr uzantılı bir linkten bana ve cevap aynen yukarıdaki gibiydi. özelden 3 hukukçu bana “dostum bu bilgi yanlış” dedi ve üçünün cevabı da birbirinden farklıydı. yani böyle basitçe bir cevabı olabilecek şeye üç farklı cevap nasıl geldi ben de anlamadım. ekran görüntüsü paylaşmak suserlara saygısızlık olacağından paylaşmıyorum ama sanırım bu yüzden hukuk devleti olamıyoruz. şu dandik bilginin bile net cevabı yokmuş, bu akşamki en önemli hukuk bilgisi şu sanırım:

  beşeri bilimlerin alayı, beşerin kıçından uydurulduğu için aslında bilgi milgi yok; olay sadece yorum.

  viva sayısalcılık, viva pozitif bilimler, viva mantık-matematik.

  edit 2: kardeş ve dede 2. derece imiş. hesabın algoritması varmış, soyağacı arasındaki çizgiler önemliymiş, haciz hukuku başka, miras hukuku başkaymış vs vs ama gelen 1517920638 mesajın büyük çoğunluğu bu minvalde.
 • bu ara epey duyduğum müteselsil sorumlu veya müteselsil kefil. aman birine kefil falan olurken çok dikkat edin.
hesabın var mı? giriş yap