şükela:  tümü | bugün sorunsallar (2)
 • "ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz."
  5237 sayılı türk ceza kanunumuzun 4/1 fıkrası.
 • "kanunlar örümcek ağı gibidir. büyük sinekler deler geçer, küçükler ise takılır kalır.” honore de balzac
 • yeşilçam'daki gibi uzun uzun muhabbet dönmez mahkemelerde. hakim yüzüne bakmaz, ne dediğini dinlemez bile. çünkü dosyanı inceleyecek fırsatı bile bulamamıştır. sen derdini anlatırken o dosyadan konunun (evet konunun) ne olduğunu anlamakla meşguldür. devlet hastanesindeki doktor nasıl onlarca hastaya bakıyorsa, hakimlerin durumu da bu aralar o.
 • 85 yaşında bir avukatla sohbetten alıntıdır.

  - kulağına küpe olsun! 60 yıl avukatlık yaptım; tüm davalar birbirine güvenen insanlar arasındaydı.
 • "dava; usulden kazanılır, usulden kaybedilir."
 • arkan sağlamsa eğer bir kişinin ölmesine sebep olmuşsan bile serbest kalırsın.

  (bkz: rüzgar çetin)
 • (bkz: usul esasa mukaddemdir)

  “usul, esastan önce gelir.”

  bir şeyin nasıl yapılacağına dair bilgi, o işin bizatihi kendisinden önemlidir. işte bu nedenledir ki; metot bilimden, yöntem amaçtan, usul esastan, üslup mesajdan önce gelir.
 • seçilme yeterliği (cumhurbaşkanı)
  madde 6 –(1) kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış türkiye büyük millet meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip her türk vatandaşı cumhurbaşkanı seçilebilir.

  seçilme yeterliği (milletvekili)
  madde 10 –onsekiz yaşını dolduran her türk vatandaşı milletvekili seçilebilir.

  milletvekili seçilemeyecek olanlar:
  madde 11 –aşağıda yazılı olanlar milletvekili seçilemezler:
  a) ilkokul mezunu olmayanlar,
  b) kısıtlılar,
  c) askerlikle ilişiği olanlar,
  d) kamu hizmetinden yasaklılar,
  e) taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar,
  f) affa uğramış olsalar bile;
  1. (değişik: 2/1/2003-4778/15 md.) basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,
  2. türk ceza kanununun ikinci kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olanlar,

  (1)bu maddede geçen "otuz yaşını" ibaresi, 19/10/2006 tarihli ve 5552 sayılı kanunun 1 inci maddesiyle "yirmibeş yaşını" olarak değiştirilmiş olup, daha sonra 25/4/2018 tarihli ve 7140 sayılı kanunun 8 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “yirmibeş” ibaresi “onsekiz” şeklinde değiştirilmiştir.
  (2)13/3/2018 tarihli ve 7102 sayılı kanunun 23 üncü maddesiyle; bu bentte yer alan “yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış” ibaresi “askerlikle ilişiği” şeklinde değiştirilmiştir.

  58223. (değişik: 2/1/2003-4778/15 md.) terör eylemlerinden mahkûm olanlar,
  4. türk ceza kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olanlar.
 • 'kişi, kimliğine ilişkin olanlar hariç, sorulan sorulara cevap vermekle yükümlü değildir.'
  adli ve önleme aramaları yönetmeliği madde 27/ç.
  kısacası, trafik çevirmesi yahut başkaca bir cevirmede kimlik ibrazı dışında soru sorulsa dahi yanıt vermek zorunda değilsinizdir.
 • istediğiniz zaman mahkemeye gidip herhangi bir duruşmayı izleyebilirsiniz. çocuk davaları hariç.
  orman suçları dışında her suçun affı vardır.