şükela:  tümü | bugün soru sor
 • efendim eksik olmasınlar bir çok kerimemiz bu ekşi sözlük nam afakî vasattan bahis açıp, “hocam, biz de ekşi sözlük’te yazmak istiyoruz ama bir mihmandar olmaya, tarikimizi kaybederiz deyü ürküyoruz,” diyorlar. fılhakika, genç kızlarımız cemiyet içinde yer etmek arzusunda iseler işbu ve bunun gibi vasatlarda mümkün olduğunca yer almalı ve akranlarına da en mütenasip şekilde emsal teşkil etmelidirler. işbu fikriyatın cazibesinden mütevellit biz de bu genç ve körpe kerimelerimiz için hatmetmekte olduğunuz bu tefrikayı kaleme almayı münasip gördük. bu tefrikada hem genç kızlarımıza en münasip ve en doğru şekilde entiri girmenin tarikini belletecek hem de bu vasat sathında pek revaçta olan cinsî münasebet, alkol, sigara ve bunun gibi mazarrat ihtiva eden mevzularda nasıl bir vaziyet alınması gerektiğini misaller vererek tavzih edeceğiz. zira, şüphesiz ki genç kızlarımızın hem bunun gibi cemaatlerde boy göstermesi hem de ahlâkî ve aklî muvazenesini en halis şekliyle muhafaza etmesi mümkündür. yeter ki bizim senelerin imbiğinden süzülüp gelen tecrübemize itimad edip söyleceklerimize kulak versinler.
 • ekşi sözlük’te emsal teşkil edecek entiriler girmek isteyen genç kızlarımız öncelikle bilgisayar telaffuz edilen asri zaman icadından bir adet tedarik etmelidirler. akabinde, bu cihazın internet tabir edilen heyulâyla irtibatı sağlanmalıdır. bu kısımlar ekseriyetle evin beylerini ilgilendiren kablo ve elektrik işleri olduğundan mütevellit uzun uzun izah etmeye lüzum görmüyorum. internet irtibatlı bir bilgisayar tedarik edildikten sonra mütenasip entiri girmenin ilk şartı necip ve nezih bir zihinle bilgisayarın başına oturmaktır. eğer cünüplük durumu hasıl olmuş ise, gusül abdesti alınmadan entiri girilmesi katî suretle haramdır. bu vaziyettekyen girilen entiri hem onu girene hem de yöresindeki cümle beşere envayi çeşit nursuzluk ve uğursuzluk getirecektir.
 • bahis açtığım şartlar ihtimam ile ifâ edildikten sonra genç kızlarımızın yapacağı en lüzumlu şey işbu vasatta teferruatıyla izah edilmiş olan kuralları itina ile hatmetmektir. zira her cemiyette olduğu gibi bu izafî cemiyet dahilinde de muhtelif kurallar bahis konusu olup cemiyetin sıhhât ve muvazenesi için bu kurallara riayet etmek elzemdir. bu kuralların bir güzel idrak edilmesine müteakip genç kızlarımız ellerine bir boş sahife alıp kendi kendilerine muhtelif entiri denemeleri yapmak mecburiyetindedirler. bilhassa, aklı beş karış havada, uçarı kerimelerimizin çoğaldığı şu asrî vakitlerde idrak edileni pekiştirmeden muvaffakiyet sağlamak namümkündür. kendi kendilerine yeter miktarda entiri girmiş olan genç kızlarımız derin ve sarih bir nefes alıp ilk entirilerini girmek üzere tekrar bilgisayara hamle edebilirler.
 • genç kızlarımız ilk entirilerinin şereflendireceği başlığı tespit ederken bir hayli dikkatli ve tetikte olmak mecburiyetindedirler. zira, bu ekşi sözlük tabir edilen vasat dahilinde an itibarıyla, yekûn 505 bin 479 adet başlık mevcut olmakta olup genç kızımızın ahlâki melekeleri istikametinde yapacağı isabetli bir seçimden onu alıkoayacak muhtelif başlıklar da bu yekûn dahilindedir. işbu şartlar altında genç kızlarımızın ilk entirilerini girerken ailevî, dinî ya da milli hassasiyetlerimize münasip başlıkları arayıp bulmaları hayli isabetli bir hareket olur. misal vermek icap ederse, islâmın beş şartı, bayrak, istiklal marşı, eski ramazanlar, counter strike, büyüklere gösterilen saygı, bayram ziyareti, turkiyenin bölünmez bütünlüğü, gusül abdesti gibi başlıklar bizim tavsiyelerimizden birkaçıdır.
 • kisa entry girmemek, girilse bile sonra "- a bu kisaymi$..." deyip cekip ceki$tirmemek.
 • şimdi buyrun bir misalle izah edelim girilecek ilk entirinin ne gibi vasıflara haiz olması gerektiğini. efendim evvelce de terennüm buyurduğumuz gibi geleneksel değerlerimize aykırı olmayan bir başlığın tespit edilmesine müteakip derin bir nefes alınıp bilgisayara mukabil vaziyette yazılmaya başlanır. bittabii, girilecek entirinin kurallara riayet edip etmediğinden emin olunmalıdır evvela. akabinde, misaldeki gibi bir entiri girmek makbûldür. burada emsal olarak istihdam ettiğimiz başlık gusül abdesti:

  gusül abdesti

  1. her cenabet olduğumda yaptığım şey
  (namus timsali 14.04.2003)

  2. alınmaması durumunda türlü musibete davetiye çıkaracağınız şey
  (rabia17 21.12.2001)

  bu misalde incelenen her iki entiri de, hem bir genç bayana yakışacak denli ahlâklı hem de kurallara riayet eden entirilerdir. ‘namus timsali’ mahlaslı kerimemiz daha şahsi bir üslûbu tercih ederken, ‘rabia17’ mahlaslı kerimemiz ise pek isabetli bir şekilde okuyan diğer beşere de karınca kararınca bir mesaj nakletmek arzusundadır. burada her iki tutumun da kendine göre hasletlerı varsa da, rabia17 mahlaslı kerimemizin entirisi daha mütenasip ve kıymetlidir.
 • tetkik ettiğimiz misallerde görüldüğü gibi başlık seçiminin ehemmiyeti pek büyüktür. daha evvel de bahis açtığımız üzere bu ekşi sözlük tabir edilen mekânda ahlâk ve namus timsali genç bayan ve erkeklerin yanısıra, afedersiniz kazıktan kurtulmuş bir dolu ahlâksız beşer de mesai eskitmektedir. genç kızlarımızın bu ahlâk fukarası muhterislerin idame ettirdiği başlıklardan uzak durması elzemdir. misallerle izah edecek olursak, ana bir bacı iki gerisine salla siki, ananızı sikti orospu cocukları, alkolun faydaları, ecstacy, new kids on the block, banyodan yeni çıkmış francois mitterand, kılda keramet olsaydı götte çıkmazdı, al pacino bal pacino yanakları gül pacino ve bunun gibi daha nice başlıktan sakınılmalı, her daim tetikte olunmalıdır.
 • tefrikamızın bu âna kadarki kısmı genç kızlarımız tarafından bir nevi mukaddime olarak idrak edilmelidir. şimdi entiri girerken hangi mevzularda, nelere dikkat edilmeli daha teferruatlı bir şekilde tavzih edeceğiz. ekşi sözlük tabir edilen bu vasattaki pek çok başlık, şahıs isim ve cisimlerine tahsis edilmiştir. bundan mütevellit, evvelâ şahıs ismi olarak vücuda gelmiş başlıkların altına entiri nakşederken nelere dikkat edileceğine temas edeceğiz.

  eğer mevzubahis şahıs yaşça kendilerinden büyük ise, entiri girerken saygıda kusur etmemeli, tecrübenin her daim galebe çalacağının şuurunda olmalıdır genç kızlarımız. aşağıda muhtelif misaller verilmiş ve hangi entirilerin mütenasip olduğu teferruatıyla izah edilmiştir.

  kayahan

  1. sevgi hikayesi ayagına parayı amuduyla götürmüş, şarkı yazma özürlü ve de sübyancı şarkıcı
  (fettan28 14.04.2003)

  2. sevilen şarkılarıyla bir dönem hepimizin oturma odasına misafir olabilmeyi başarmış, ozanlık yönünü haddim olmayarak çok güçlü bulduğum sanatkâr
  (namus timsali 14.04.2003)

  3. yaşça benden büyük olduğu için kendisi hakkında bir şeyler yazmamın yersiz olacağı bir türk büyüğü
  (rabia17 14.04.2003)

  şimdi buyrunuz bu misalleri bir bir tetkik edelim.. ‘fettan28’ mahlaslı kerimemizin entirisi sözlük kurallarına riayet ediyor olabilir ama ne türk aile yapısına, ne de örf ve adetlerimize riayet ediyor. riayet etmek şöyle dursun alenî bir ahlâksızlık müsveddesinden başka bir şey değil. öte yandan ‘namus timsali’ mahlaslı kerimemiz bir genç kıza yaraşır bir entiri nakşetmişler. asrî vakitlerin genç kızlarında pek sık gördüğüm hoppalıktan, koketlikten azâde emsal bir entirid'r bu. ‘rabia17’ mahlaslı kerimemizin entirisi ise en isabetli, en yaraşır olanıdır. zira, genç kızımız terkindeki aile terbiyesinin haşmetini sergilercesine bu gibi meselelerin onun haddine düşmediğini veciz biçimde tebarüz ettirmiş ve entirisini nihayete erdirmiştir.